Ebree gʋɔɔ 6

1Ncɩnaaʋ bɩ, ʋ cem sɩra ka Krista ʋ lɛɛkarɛ hɔdɩndarɛrɔ nyʋgɔ rɔ wɔɔ han, k'ʋ ta lɛɛ, ʋ gʋɔɔ burgurɔ hɔ dɩnda. Hɔdɩndarɛrɔ nyʋgɔrɔ wɔɔ duro jɩr ba n na: Pakra m kʋ gʋaa n a gʋ zibəəro kʋ ŋ nɩ tam gʋaa m zɛ bɩncɛ ʋ rɔ wɔɔ ma, k'an sɩra ka Woso ʋ. 2Batɛnnɔ wɔɔ mim ba n nɩ, kan wɔrɔ kɩnka gʋaa ra bɩ mim kɩ, kan gəəno mɩmbɔʋrɛ bɩ mim kɩ, kan durnya nyarɛ dʋdɔ bɩ mim kɩ. Wɔɔ b'ʋ yarɛ ʋ jɩm k'ʋ hɔɔ nɔɔn duro dɩnda y. 3Ʋ ta lɛɛ, ʋ hɔɔ vantɔɔ dɩnda, kʋ Woso yɛ, naa wɔɔ ʋ k'ʋ a ba. 4Ʋ makra sa gʋɔɔ kʋ ŋ Woso lɛɛgure yɩ biisi, ŋnɩ Woso mɩsɩrbaa ganwʋrɛ yɩ, ŋnɩ Sɛnt-Ɛspri si a heer ʋ am gʋɔɔ vantɔɔ m, 5ŋnɩ Woso lemim mɩŋŋabaa kasɛtɩ bɩ, ŋnɩ hɔɔ gʋtɔɔ paŋŋa k'a nɩ nyɩntaŋ ʋ durnya daa b'ʋ bɩ kasɛtɩ bɩ sɔ rɔ wɔɔ ma. 6Baa kan naa haay kɩ, kʋ ŋ y'a gu ŋnɩ sɩrakarɛ to, gɔsɩ b'a dam ma an a ka gʋɔɔ nɔɔn duro n a ya, ŋn'a bɔ gallɛm hɩɩya hɔ ma, ŋn'a mɩsɩrbaa lʋr y. Bala, a ya ŋ y'a ʋ ŋnɩ so ra a zim ŋn'ɩ Woso Nyɩ bɩ wɔm gɔdarkʋra ma, ŋn'a kam gʋɔɔ n'a sʋnsɔ wʋm lɛɛ kar ʋ. 7Ʋ ʋ ya, ʋ makra sa, kʋ hɔsɩra ɩ la hi yɩm tee••• an n'a mim, k'a ɩ hɔ bam mɩŋŋa a wʋrɛzannɔ wɔɔ n'a bɩrɛ, naa y'a hɩnkarɛ a ʋ, Woso tara bɩ do barka da ʋ. 8Bɩ, kʋ laa gɔrɔ an nɩ ŋ bɔm kan bur kɩ, hɔsɩra bɩ do nyɔɔdʋ ba ʋ y. Woso ler bʋnyaa dam n'ʋ zɔɔ-zɔɔ, a nyambʋrlɛ bɩ, sɛ n n'a bɩ m. 9M gʋaasɩbɔɔ, baa kʋ wɔɔ ɩ meer barɛ ncɩnaaʋ, wɔɔ heer kookoo gʋta awɔɔ mim bɩncɛ ʋ. Wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ, awɔɔ ɩ zaa mɩŋŋa ra, bʋmbɔrɛ zaa bɩ m. 10Woso tɩrga, a bɩ ziro k'awɔɔ n ba rɔ wɔɔ tɔ bɔrɛ a nɔ ʋ y, ŋʋarɛ k'awɔɔ n tam kan kɩ a zi ba, a ka a danyɩnɔ wosogʋɔɔ ʋ, a gɔɔta an n'a bam bɩ, a b'a tɔ bɔrɛ a nɔ ʋ sɔ y. 11Bɩ, wɔɔ lɛ taa k'awɔɔ gʋaa biyəə n gɔɔta an bɩr a yoŋ ʋ ncɩnaaʋ tee•••, k'an ta an dɔmɩnnɔ nyarɛ ku, kʋ hɔ k'awɔɔ ta a heer lɛ bɩ n yɩ fasɩ-fasɩ. 12Wɔɔ lɛ baa k'awɔɔ n a ba yakʋzannɔ y, bɩ, k'awɔɔ n gʋɔɔ kʋ ŋ sɩra ka ŋn'ɩ bʋrlɛ a mɩŋŋa ma, ŋnɩ hɔ kʋ Woso a ler bɔ bɩ yɩm maam nɔ wɔɔ makra sa. 13Woso k'a nyɩnta an ler bɩ bɔ Abraham m bɩ, a a wer si an a na ma. Kʋ gɔsɩ ba ʋ, an lɛ da m an n'a wer bɩ sire a tɔ m bɩ, am naa an a wer bɩ si a mɩŋŋa m. 14A n a hɩ, a ʋ: Mɔɔ n wer si, mɔɔ y'ɩbɩɩ barka daŋ ʋ, m yaŋŋɔɔ ka ɩ ʋ gʋta. 15Abraham ler bɩ bɔrɛ mɩm da bʋraama nɔ ʋ, an hɔ kʋ Woso a ler bɔ bɩ yɩ. 16Kʋ gʋɔɔ y'a wer sire, a si ŋ nawʋm gʋaa k'a lɛ da ŋ nɩ bɩ tɔ ra, bɩ, wer bɩ sire nɩ mim kʋ ŋ ʋ k'a ba bɩ kʋyɩrɛ kasɛtɩ, an nɩ bɩsɩkarɛ haay bɔrɛ ŋ bire ʋ. 17Naa tɔ ma m Woso n a wer si, an a na a ler bɩ bɔrɛ ma, kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zɛm bɩ hɔɔ mɩŋŋɔɔ k'a ŋ ler bɔ rɔ wɔɔ yɩ rɔ wɔɔ n a dɔ fasɩ ŋ ʋ, a bɩ hɔsɩ lʋrm hɔ k'a cɩnta k'a ba bɩ nɔ ʋ y. 18Ncɩnaaʋ bɩ, hɔ hɩɩya n ta ʋ, ŋ b'a lʋrlɛ y, bɩ Woso b'a dam ma a n ŋʋaar ba ŋ mim nɔ ʋ sɔ y, ler bɩ bɔrɛ kan wer bɩ sire kɩ m. Ncɩnaaʋ naa, wɔɔ kʋ wɔɔ ʋ si, ʋ b'ʋ nyaakʋm da Woso zi rɔ wɔɔ, wɔɔ heer kookoo hɔ hɩɩya naa do tɔ ma, k'ʋ hɔ kʋ Woso wɔɔ bir ma, k'ʋ b'a yɩ bɩ nyasʋ kɔɔkɔɔ. 19Hɔ kʋ wɔɔ ta ʋ heer lɛ naa do a ka, wɔɔ nɩ jɩnɩm kɔɔkɔɔ wɔɔ bɩr digə darɛ y. Amba kɔɔlʋʋ gʋta pɔyaa k'a n'a dam jɩm ʋ bɩ hɔ bɩ m. Taaheerlɛ bɩ do n'a kam wɔɔ nɩ cenim pɛɛra k'a ta lɛɛ kʋ Woso n ta ʋ bɩ rɛ bɩ han Wosocɛ ʋ b'ʋ, ʋ nɩ gasʋm Woso mɩŋŋa zi, lɛɛ k'an ta ʋ b'ʋ. 20Bɩncɛ bɩ do Yeezuu lɛɛ ka wɔɔ m, an gasʋ ʋ, gasʋ a ʋ wɔɔ tɔ ma. Bala, a a ba mannɩbər jɩtaarɛ dɔmɩm k'a nyarɛ ba ʋ nɔ ʋ, amba Mɛlkisedɛkkɩ m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\