Ebree gʋɔɔ 7

1Mɛlkisedɛkkɩ bɩ, nyɩnta a ʋ Salɛm cir, bɩ Woso k'a lɛ da haay bɩ mannɩbər m sɔ. Abraham k'a nyɩnta an yar ba an a da cinno ma, an a bɔ an nɩ zɛm bɩ, Mɛlkisedɛkkɩ ta an aa a zɛ ʋ, an barka da a mim ʋ. 2Abraham n hɔ k'an ta m haay bɩ bɔ ʋ, bu biyəə barla deem, an a ka ʋ. Mɛlkisedɛkkɩ tɔ bɩ mɩŋŋa jɩ ba n nɩ: "Tɩrgabaa cir", an ta ʋ sɔ bɩ, nyɩnta a ʋ, Salɛm cir, naa jɩ ʋ k'a hɩ a ʋ: "Laafɩɩ cir". 3Mɛlkisedɛkkɩ bɩ, a ba zɩ nɩ, b'a ba da nɩ y, a ba do gʋɔɔ nɩ y. A taʋrɛ sɩŋŋɩda ba ʋ, b'a nyarɛ ba ʋ sɔ y. Bɔ a ʋ kʋ ʋ kan Woso Nyɩ bɩ kɩ, mannɩbər m dɔmɩm haay. 4K'a dɩga a, awɔɔ n a dɔ kɛɛrɛ a ʋ, gʋaa gʋta m na? Abraham yɛ an hɔ k'a yɩ haay yar bɩ k'a a da ma bɩ nɔ ʋ bɔ ʋ bu biyəə nɔ ʋ, deem an a ka ʋ. 5Levii nyɩnɔ kʋ ŋ nɩ wosocɛmannɩbənno wɔɔ, Moyiisi lɛrɔ wɔɔ lɛ cɩnta ŋ nɩ, kʋ ŋ nɩ hɔ haay buganwʋrɛ si Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ han, naa ʋ k'a hɩ a ʋ, a si ŋ nawʋrɛ a danyɩnɔ wɔɔ han, an bɔkarɛ Abraham yaŋŋɔɔ n brɔɔ m sɔ. 6Mɛlkisedɛkkɩ n nyɩnta Levii nyɩ y, an bɔkarɛ a hɔ kʋ Abraham m ta m haay bɩ buganwʋrɛ si han, an lɛ da sɔ bɩ, Mɛlkisedɛkkɩ Abraham barka da ʋ, an bɔkarɛ bɩ Woso lerlɔ bɔ m. 7Bɩ, wɔɔ dɔ ʋ ʋ, gʋaa k'a lɛ da b'ɩ tɩr barka da gʋaa poore mim ʋ. 8Levii har gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ buganwʋrɛ sim nɔ wɔɔ, ŋ yɩ gɩngarɛ am gʋaa haay m. Bɩ, kʋ Mɛlkisedɛkkɩ k'a buganwʋrɛ si bɩ nɩ, Wosoci bɩ y'a hɩrɛ, a ʋ: "A garɛ ba ʋ y." 9Wɔɔ ʋ da ma, ʋ meerbaa bɩ nyambʋr, ʋ ʋ, Abraham k'a nyɩnta an buganwʋrɛ bɩ yawʋra bɩ ka Mɛlkisedɛkkɩ ʋ bɩ, Levii k'a yaŋŋɔɔ nɩ buganwʋrɛ bɩ sim her naa, a buganwʋrɛ bɩ ka Mɛlkisedɛkkɩ ʋ sɔ. 10Bala, baa kʋ Levii n yɩ cɩna dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, bɩ Abraham yaŋŋa m bɩ, bɩ y'a ka mɔɔ ʋ, hinni kʋ Mɛlkisedɛkkɩ ta an aa Abraham zɛ ʋ bɩ, Levii nyɩnta ʋ hinni bɩ do ʋ sɔ, Abraham mɛ ʋ. 11Levii dogʋɔɔ mannɩbər biyəə bɩ, a to a ʋ lɛrɔ kʋ Woso ŋ ka Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ ʋ bɩ nɔ ʋ. A n bɔkarɛ, kʋ yɩ an nawʋrɛ ɩ ʋ, Levii hargʋɔɔ wɔɔ mannɩbər zibəə b'a da ma an a ka gʋɔɔ n yɩ tɩrga fasɩ, pakra bɛɛ m kʋ mannɩbər vanta n nyɩnta ʋ, a zibəə n bɔ kʋ ʋ kan Mɛlkisedɛkkɩ hɔ kɩ y. Mannɩbər bɩ do bɩ, Aarɔn yaŋŋa bɛɛ dɔ y. 12Bala, kʋ mannɩbərbaa b'a lʋr, pakra m kʋ lɛ k'a nyɩnta ʋ bɩ n lʋr sɔ. 13Bɩ, mannɩbər vanta kʋ wɔɔ mim hɩ bɩ, wɔɔ Zuuba Yeezuu m. A ba Levii dogʋɔɔ barla y, do k'a a to ʋ bɩ gɔsɩ n nyɩnta mannɩbər Wosocɛ b'ʋ y. 14Gʋaa haay a dɔ, a ʋ, Ziida do gʋaa m, Moyiisi n do naa do mim hɩ mannɩbənno wɔɔ mim bɩncɛ ʋ y. 15Hɔ k'a n'a kam wɔɔ n mim naa do jɩ ma fasɩ bɩ ba n nɩ: Mannɩbər vanta n ta ʋ kɛɛrɛ, Levii dogʋɔɔ wɔɔ bɩncɛ ʋ, bɔ b'ʋ kʋ ʋ kan Mɛlkisedɛkkɩ kɩ. 16Lɛrɔ k'a nɩ gʋɔɔ yaŋŋɔɔ mim dɩndam nɔ wɔɔ tɔ ma bɛɛ m an a ba mannɩbər y, a ba a ʋ mannɩbər a mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ paŋŋa tɔ ma. 17Denter sɔ, Wosoci bɩ y'a hɩrɛ, a ʋ: Ɩ ba ɩbɩɩ nawʋm mannɩbər dɔmɩm haay nɔ ʋ, amba Mɛlkisedɛkkɩ m. 18Ncɩnaaʋ nɩ, n nɩ lɛ k'a nyɩnta ʋ biisi bɩ ci zɛ, bala, a paŋŋa ba ʋ, b'a b'a dam ma an a da gʋaa han y. 19Bala, Moyiisi lɛrɔ wɔɔ n a da ma, ŋn'a ka gʋɔɔ n yɩ tɩrga fasɩ Woso mɩm ʋ y. Bɩ kɛɛrɛ naa, taaheerlɛ k'a lɛ da haay n ta ʋ, a tɔ ma m wɔɔ n'ʋ dam ma, ʋ n'ʋ zɔm Woso ma. 20A n a na ma bɩ, Woso mɩŋŋa a wer si kʋ Yeezuu n yɩ mannɩbər jɩtaarɛ. Levii dogʋɔɔ wɔɔ yɩ mannɩbənno, bɩ wersire naa do lɔɔ n nyɩnta ʋ y. 21Bɩ kʋ Yeezuu nɩ, Woso a cɩnta mannɩbər, an a hɩ a ʋ: "Zuuba a wer si, b'a b'a bɔrɛ a taa nɩ y. A ʋ, ɩbɩɩ yɩm mannɩbər dɔmɩm haay nɔ ʋ." 22Ncɩnaaʋ nɩ, Yeezuu tɔ ma bɩ, wɔɔ nɩ gʋaasɩbabaa k'a lɛ da biisi hɔ bɩ ra bɩ m kan Woso kɩ. 23Hɔ vanta n ta ʋ sɔ, a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, Levii dogʋɔɔ mannɩbənno wɔɔ, ŋ nyɩnta yɔɔgʋ, kʋ ŋ nɩ gɩngam ŋn'a zibəə bɩ tom bɩ tɔ ma. 24Bɩ, kʋ Yeezuu nɩ, a garɛ ba ʋ y, a b'a mannɩbər zibəə bɩ tom gʋaa nɩ y. 25Naa tɔ ma m, an n'a dam ma an gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ yom ma, k'a a zɔ Woso ma rɔ wɔɔ bʋmbɔ, dɩɩtaa kan dɔmɩm haay kɩ nɔ ʋ. Bala, k'a nɩ mɩsɩrbaa m dɔmɩm haay bɩ, a ɩ yaa dam Woso m dɔmɩm haay ŋ tɔ ma. 26Naa y'a hɩnkarɛ a ʋ, Yeezuu n mannɩbər jɩtaarɛ kʋ wɔɔ ʋ ga m ʋ a yɩ. A tɩrga fasɩ, kʋrɔma sɩ kan mimbʋnyaa sɩ kɩ ba a gʋr zi y. A mɩsɩrbaa y'a hɔ kan mimbʋnyaabənno hɔ kɩ, Woso a busu, an nɩ hɔ haay burə ʋ. 27A n bɔ kʋ ʋ kan biisi mannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ kɩ y, pakra bɛɛ m k'an mannɩ ba dɔmɩm biyəə a mimbʋnyaarɔ tɔ ma, k'a bɔkarɛ a gʋɔɔ vantɔɔ wɔɔ hɔ ba y. Ga k'a ʋ gɔdarkʋra ma bɩ, a mɩŋŋa a ka am mannɩ hɔ bɩ m, gallɛm deem taan••• dɔmɩm haay minto. 28Moyiisi lɛrɔ wɔɔ mannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ, gʋɔɔ m, bɩ tɔ ma bɩ, ŋ yɩ kʋrɔma bam. Bɩ ler kʋ Woso a bɔ, an a wer si lɛrɔ wɔɔ cenle jɛ ʋ bɩ, a Nyɩ k'a mɩŋŋa a ka an a ba mɩŋŋa fasɩ dɔmɩm haay tɔ ma b'a cɩnta mannɩbər jɩtaarɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\