Ebree gʋɔɔ 8

1Hɔ kʋ wɔɔ ʋ k'ʋ a hɩ bɩ ba n nɩ: Mannɩbər jɩtaarɛ kʋ wɔɔ mim hɩ bɩ, wɔɔ n ta m denter, a ɩ nyɩntam cirbəə nɔ ʋ, Woso k'a a so hɔ haay ʋ bɩ jɩr ʋ arzana ʋ. 2A mannɩbər jɩtaarɛ zi an n'a bam b'ʋ Woso taʋrɛ nɔ ʋ, pɛɛracɛ paan••• kʋ Woso a dɔ, gʋɔɔ bɛɛ y'a dɔ bɩ nɔ ʋ. 3Mannɩbər haay zibəə n ganwʋrɛrɔ kan mannɩrɔ kɩ ka Woso ʋ m, a a ga m sɔ, kʋ wɔɔ mannɩbər jɩtaarɛ bɩ n bɩr hɔ m k'a ka Woso ʋ sɔ. 4Kʋ durnya naa do gʋaa nɩ, a b'a dam ma an yɩ mannɩbər y. Bala, mannɩbənno ta ʋ kara, ŋn'ɩ mannɩrɔ kam Woso ʋ amba Moyiisi lɛrɔ a hɩ bɩ m. 5Bɩ, mannɩbənno wɔɔ duro zibəə bɩ, mannɩbər zibəə paan••• k'a nɩ arzana ʋ bɩ bɔkʋrɛ m, a makra m. A do m ba Moyiisi nyɩnta k'a pɛɛracɛ dɔ a ka Woso ʋ bɩ m. Woso a hɩ m, a ʋ: Ɩ tɔ ʋ k'ɩ pɛɛracɛ bɩ dɔ k'an yɩ hɔdeem kan mɔɔ n a hɩnka ɩbɩɩ m ci bɩ burə ʋ bɩ kɩ. 6Bɩ kɛɛrɛ naa, mannɩbər zibəə k'a lɛ da brɔɔ hɔ bɩ ra gʋta bɩ Yeezuu n n'a bam. Bala, am gʋaasɩbabaa k'an mɩŋŋa an lɛ da bɩ zɛkʋrazaa, gʋaasɩbabaa bɩ do jɩr bɩ, lerbɔrɛrɔ mɩŋŋɔɔ kʋ ŋ lɛ da a yo ma. 7Kʋ nyɩnta lɛɛkarɛ gʋaasɩbabaa b'ʋ zore, a bɩ yɩm pakra kʋ gʋaasɩbabaa k'an mɩŋŋa an lɛ da n sompi a yaa ʋ y. 8Bɩ, Woso nyaa ba kan a gʋɔɔ wɔɔ kɩ, ŋ kʋrɔmarɔ tɔ ma, a ʋ: Dɔmɩnnɔ ɩ zɛm, mɔɔ m bɩ gʋaasɩbabaa daa dam Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ ma, kan Ziida gʋɔɔ wɔɔ kɩ. 9Gʋaasɩbabaa bɩ do bɩ bɩr yɩrɛ, am gʋaasɩbabaa kʋ mɔɔ da ŋ zɩrɔ ma bɩ nɩ y, hinni kʋ mɔɔ ŋ gaa ŋ wɔ ma, m bɔ ŋ nɩ Eziptɩ ʋ bɩ, ŋ n ta a lɛ ra gʋaasɩbabaa bɩ do nɔ ʋ y, bɩ tɔ ma m, mɔɔ nɩ m bɔ ŋ ʋ. Mɔɔ m Zuuba, mɔɔ ɩ meer bɩ ba. 10Dɔmɩnnɔ nɔɔn duro jɛ ʋ, gʋaasɩbabaa kʋ mɔɔ n n'a dam Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ ma bɩ, ba n nɩ: Mɔɔ yɩ m lɛrɔ wɔɔ darɛ ŋ hɔɔn ʋ, m ŋ gʋrsɩra ba ŋ heer ʋ. Mɔɔ yɩrɛ ŋ Woso, ŋnɩ yɩ mɔɔ gʋɔɔ. 11Ŋ gɔsɩ bɩ nyɩntaŋ ʋ k'a a ka ma k'a hɔ dɩnda a mim nɩ y, gɛɛ a danyɩ m an bɩr a hɩrɛ a ʋ, a ka k'ɩ Zuuba dɔ. Bala, ŋ haay mɔɔ dɔm, an a sa ŋ poore ma an ta m ŋ gʋtɔɔ ma. 12Mɔɔ yɩ ŋ kʋrɔmarɔ sugur karɛ ŋ ʋ, mɔɔ bɩ ŋ mimbʋnyaarɔ tɔ darɛ m nɔ ʋ y. 13Woso k'a bʋr an nɩ gʋaasɩbabaa daa mim dɩndam bɩ, naa ʋ k'a hɩ a ʋ, lɛɛkarɛ gʋaasɩbabaa bɩ ba a ʋ hɔgusire. A n bɔkarɛ hɔ k'a gusi, b'a zibəə ba ʋ bɩ, a nyaanɩm zɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\