Ebree gʋɔɔ 9

1Lɛɛkarɛ gʋaasɩbabaa bɩ nɔ ʋ bɩ, lɛrɔ nyɩnta ʋ ŋn'ɩ yaa bɩ darɛ zaarɔ hɩnkam, gʋɔɔ wɔɔ cɛ dɔ sɔ k'a bɩr yaa bɩ daŋ ʋ. 2Cɛ bɩ ba ŋ y'a ʋ pɛɛra m, a nɔ n hɩɩya, lɛɛkarɛ hɔ bɩ bir ŋ nawʋm lɛɛ k'an jɩnjɛɛm Woso ma. Lɛɛ bɩ do ŋ fɩtɩrɛ bɩ kan mɔrcɩntarahɔ bɩ kɩ, bur kʋ ŋ n'a kam Woso ʋ bɩ kɩ kuntə ʋ. 3Cɛ nɔ hɩɩyazaa bɩ, pɛɛra ŋ y'a ta a lɛ ma, cɛ nɔ bɩ do Woso taʋrɛ bɩncɛ m. 4Lɛɛ bɩ do ʋ bɩ, mannɩduu ŋ y'a ba sarma m, ŋn'a cɩnta b'ʋ, tidəər nyisi sɛnyaʋrɛ mɔr m bɩ, cɛ nɔ bɩ do ʋ sɔ bɩ, daka kʋ ŋ y'a ba gɔ m, ŋn'a lihi sarma m bɩ cɩnta ŋ y'a ʋ b'ʋ, daka bɩ do bir ŋ nawʋrɛ, ŋ ʋ, gʋaasɩbabaa daka. Daka bɩ nɔ ʋ bɩ, laaga nɩ b'ʋ ŋn'a ba sarma m, ŋnɩ mann zar ʋ, Aarɔn bənkə k'a vu da bɩ nyɩnta daka b'ʋ sɔ, jaa wargarɔ hɩɩyɔɔ kʋ Woso a gʋaasɩbabaa gʋrsɩra ba ŋ ma rɔ wɔɔ nyɩnta daka b'ʋ sɔ. 5Gʋaasɩbabaa daka bɩ burə ʋ bɩ, hɔɔ ŋ yɩ ŋ ba hɩɩya ŋ zarɔ n ta ŋ ma, malɛɛkarɔ makra m, hɔɔ wɔɔ duro jɩ ʋ k'a hɩ a ʋ, Woso ɩ lɛɛ bɩ do ʋ. A zarɔ wɔɔ ku ŋ y'a ʋ lɛɛ kʋ n nɩ mimbʋnyaarɔ sugur yɩrɛ mannɩhɔ ma zaasʋm ma bɩ ra. Wɔɔ bɩ toore yɩm dɩɩtaa k'ʋ hɔɔ nɔɔn duro mim dɩnda fasɩ y. 6Pɛɛracɛ bɩ mɔdrɔ wɔɔ cɩncɩnta ŋ y'a ʋ biyəə kan a bɩncɛ kɩ, mannɩbənno wɔɔ nɩ gasʋm cɛ bɩ nɔ lɛɛkarɛ hɔ b'ʋ dɔmɩm biyəə ŋn'a zi bam. 7Bɩ, cɛ nɔ hɩɩyazaa bɩ, mannɩbər jɩtaarɛ bɩ y'a deem taan••• nɩ gasʋm b'ʋ, dɔɔraa nɔ ʋ gallɛm deem. Gasʋ an nawʋm b'ʋ hɔbɩsɩ hɩɩya ma m k'a ka Woso ʋ, k'a a mɩŋŋa mimbʋnyaarɔ sugur yɩ, kan Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ mimbʋnyaarɔ kʋ ŋ y'a ba badɔ nɔ ʋ bɩ sugur yɩrɛ kɩ. 8Hɔɔ nɔɔn duro haay naa, ŋ sa Sɛnt-Ɛspri ʋ k'a hɩnka wɔɔ m a ʋ, kʋ cɛ nɔ lɛɛkarɛzaa bɩ gɔɔta an ta ʋ, zaa ba ʋ cɩna gʋɔɔ n nɩ gasʋm Woso taʋrɛ bɩncɛ b'ʋ y. 9Hɔɔ nɔɔn duro nɩ hɔ k'an ta ʋ her-her naa hɩnkam. Ŋ jɩ ʋ k'a hɩ a ʋ, ganwʋrɛrɔ kʋ gʋɔɔ nɩ ŋ kam Woso ʋ kan hɔbɩsɩrɔ mannɩrɔ kɩ rɔ wɔɔ, ŋ b'a dam ma ŋn'a ka gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ ŋ kam nɔ wɔɔ heer hu n bɔ y. 10Hɔɔ wɔɔ duro haay, hɔbɩrɛ kan hɔmire kɩ bankarɛ kan wɔɔ zɩɩfʋrɔ hɔbɩrɛ zaarɔ kɩ, ŋn'a dɩnda gʋɔɔ m. Durnya naa zibəə hɔɔ m. Nyɩnta ŋ y'a ʋ kʋ ŋ nɩ tolle ba ŋnɩ dɔmɩm kʋ Woso hɔ haay lʋr ʋ bɩ ku. 11Bɩ kɛɛrɛ naa, Krista bʋr, mannɩbər jɩtaarɛ m, a ɩ bʋr hɔɔ mɩŋŋɔɔ kʋ ŋ nɩ ta ʋ her lɔ nɔɔm m. Cɛ k'a n'a zi bɩ baŋ ʋ bɩ gore kan a mɩŋŋabaa kɩ lɛ da biisi pɛɛracɛ bɩ m. Gʋɔɔ bɛɛ cɛ bɩ do dɔ y, durnya naa hɔ bɛɛ y. 12Krista k'a gasʋ lɛɛ kʋ Woso n ta ʋ b'ʋ bɩ, a n gasʋ bɔnsannɔ kan dinnyɛɛnnyɩnɔ kɩ ma nɩ y. Gasʋ a ʋ b'ʋ a mɩŋŋa ma m gallɛm deem taan••• dɔmɩm haay tɔ ma. Ncɩnaaʋ nɩ, an bʋmbɔrɛ k'a nyarɛ ba ʋ yɩ an a ka wɔɔ ʋ. 13Biisi bɩ, bɔnsannɔ kan ŋʋannɔ kɩ n nɩ ŋ zɩnzɛ m, ŋn'ɩ zullur zɛm sɔ ŋn'a dam sɛ rɛ, ŋnɩ ma bɩ, kan zullur bɩ suu bɩ kɩ sarɛ, ŋn'a zɩnzaasʋm gʋɔɔ kʋ ŋ kʋrɔmarɔ ba, a minkəm bɩ nɔ ʋ rɔ wɔɔ ma, ŋnɩ ŋ hu bɔ yɩnnɩbayɩrɔ wɔɔ mim nɔ ʋ. 14K'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, hɔbɩsɩrɔ wɔɔ ma a da ma an gʋɔɔ hu bɔ, k'a maam, Krista ma b'ɩ lɛ da haay. A a mɩŋŋa ka Woso ʋ amba mannɩ k'an mɩŋŋa an lɛ da bɩ m, Sɛnt-Ɛspri k'an mɩsɩr dɔmɩm haay nɔ ʋ bɩ paŋŋa m. A ma b'ɩ wɔɔ heerlɔ wɔɔ sʋrgɔm, kʋ wɔɔ bɩ minno kʋ ŋ nyɔɔdʋ ba ʋ rɔ wɔɔ ba y. Kʋ wɔɔ n Woso k'an mɩsɩr bɩ zi ba. 15Krista k'a naa ba bɩ y'a ka, an a ba gʋɔɔ kan Woso kɩ zɛkʋrazaa, gʋaasɩbabaa daa a a cɩnta ŋ bire ʋ. A ba a ʋ ncɩnaaʋ, kʋ gʋɔɔ kʋ Woso ŋ bir lɔ wɔɔ n hɔɔ kʋ ŋ nyarɛ ba ʋ, Woso nɩ ŋ ler bɔ rɔ wɔɔ yɩ, kʋ gʋaa ga bɩ tɔ ma m, Krista m. A zɛ b'ɩ gʋɔɔ yɔm mimbʋnyaarɔ kʋ ŋ yɩ ŋ ba, gʋaasɩbabaa gusire bɩ zuure dɔmɩm ʋ b'ʋ rɔ wɔɔ wɔ ʋ. 16Kʋ gʋaa ci ba an a hɔnta jirle zaa hɩnka, kʋ n a jir a zɛ jɛ ʋ, hɔnta bɩ b'a dam ma an jir k'a zaa bɩ bɛɛ ga y. 17Bala, k'a zaa bɩ n ga, ci k'a ba bɩ nyɔɔdʋ ba ʋ y, bɩ k'a zaa bɩ bɩ ga, ci bɩ nyɔɔdʋ ta ʋ kɛɛrɛ. 18Naa y'a ka, lɛɛkarɛ gʋaasɩbabaa bɩ nɔ ʋ bɩ, an yɩ pakra kʋ ma n nyɩnta ʋ, kʋ gʋaasɩbabaa bɩ n a dɔ an a zi ba. 19Biisi bɩ, lɛɛ Moyiisi a ka, an lɛrɔ kʋ Woso a ka bɩ pa da haay Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ m. A n bɔkarɛ an hizɔp gɔ sa, serka piinə n ta ma, an a nyɔɔ dinnyɛɛnnyɩnɔ kan bɔnsannɔ kɩ ma ma, kan hi kɩ, an a zaasʋ lɛrɔ ci bɩ ma, kan gʋɔɔ wɔɔ kɩ ma haay. 20A n a hɩ, a ʋ: "Ma naa do n'a kam Woso nɩ gʋaasɩbabaa darɛ awɔɔ ma. Woso lɛ taa k'awɔɔ n ta a lɛ ra gʋaasɩbabaa bɩ nɔ ʋ." 21Moyiisi ma zaasʋ pɛɛracɛ bɩ ma sɔ, kan yaa bɩ darɛ mɔdrɔ wɔɔ haay kɩ ma. 22Lɛrɔ wɔɔ nɔ ʋ, pakra m kʋ n nɩ ma sa n nɩ hɔ gʋta hu bɔ m. Bɩ, kʋ ma n a lo sɔ, Woso bɩ gʋɔɔ mimbʋnyaarɔ sugur karɛ ŋ ʋ y. 23Hɔɔ nɔɔn duro, hɔɔ kʋ ŋ nɩ arzana ʋ bɩ makrarɔ m, b'a yɩ pakra kʋ n nɩ ŋ hu bɔ amba wɔɔ yɩ bɩ m. Bɩ, arzana hɔɔ wɔɔ mɩŋŋɔɔ lɛ taa mannɩrɔ kʋ ŋ mɩŋŋabaa lɛ da fasɩ ma. 24Bala, pɛɛracɛ kʋ gʋɔɔ a ba bɩ bɛɛ Krista gasʋ ʋ y, pɛɛracɛ bɩ do bɩ, lɛɛ kʋ Woso n ta ʋ paan••• bɩ makra m. Krista bɩ, gasʋ a ʋ arzana ʋ, lɛɛ kʋ Woso n ta ʋ b'ʋ, an nɩ b'ʋ wɔɔ tɔ ma. 25Zɩɩfʋrɔ wɔɔ mannɩbər jɩtaarɛ bɩ, gasʋ a tɩr a ʋ Woso taʋrɛ bɩncɛ ʋ b'ʋ gallɛm deem dɔɔraa biyəə nɔ ʋ, hɔbɩsɩ ma m. Bɩ kʋ Krista nɩ, a n gasʋ Woso zi k'a mɩŋŋa ba mannɩ gallɛm hɔka y. A mɩŋŋa ka a ʋ vugur. 26K'a bɛɛ y'a ba ncɩnaaʋ, pakra m k'an fɩr yɩ gallɛm hɔka an a sa durnya sɩŋŋɩda ma, an lee kum her la. Bɩ, bʋr a ʋ, gallɛm deem taan••• biisi dɔmɩnnɔ nɔɔn nyarɛ ma, an b'a mɩŋŋa ka mannɩ, k'a mimbʋnyaa zaar ba. 27Pakra m kʋ gʋaa biyəə n ga gallɛm deem taan•••, bɩ jɛ ʋ, Woso n a zaa dʋdɔ ka. 28Ncɩnaaʋ m sɔ, Krista n a mɩŋŋa ka mannɩ, an ga gallɛm deem taan••• k'a gʋɔɔ gʋta mimbʋnyaarɔ gʋ ŋ ma. A y'a yarɛ an bʋr, k'a bɩ bʋr, mimbʋnyaarɔ bɛɛ an nɩ zɛm k'a b'a gʋ gʋɔɔ ma y, zɛ an nawʋm k'a bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ n'a mɩm dam nɔ wɔɔ bʋmbɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\