Zakkɩ 1

1Mɔɔ mɩŋŋa Zakkɩ, Woso kan Zuuba Yeezuu Krista kɩ zibəənyɩ m mɔɔ m. Yaa mɔɔ n'a dam Woso dogʋɔɔ kʋ ŋ y'a kərgu lɛɛ haay ra durnya nɔ ʋ rɔ wɔɔ m. 2M danyɩnɔ, k'awɔɔ ɩ fɩr do haay yɩm k'a a heer nyɔɔ, 3bala, awɔɔ dɔ a ʋ, fɩryɩrɛ bɩ nɔ ʋ, k'awɔɔ jɩm kɔɔkɔɔ sɩrakarɛ nɔ ʋ, awɔɔ bʋraama yɩm. 4Bɩ, pakra m, k'awɔɔ bʋraama bɩ n a hɩnka fasɩ, k'awɔɔ n yɩ mɩŋŋa fasɩ, hɔsɩ bɩ jɩra a ma y. 5Bɩ, kʋ gʋaa y'awɔɔ barla mindɔrɛ n jɩra ma, k'an a yɛ Woso han, a y'a kaŋ ʋ, bala, Woso ɩ hɔ kam gʋaa haay ʋ an lɛ da a zaa n'a yɛm bɩ ra, b'a bɩr meer bam ma y. 6A n ta ʋ bɩ, pakra m, k'a zaa n a yɛ sɩrakarɛ nɔ ʋ, a bɩ sɩnsɩm ka y. Bala, gʋaa k'a nɩ sɩnsɩm kam bɩ bɔ kʋ ʋ, kan higʋta kurə kɩ, hɩnhɛr n'a yəŋŋəm jɩsa kan bɩsɩ kɩ. 7Gʋaa naa do lɔɔ n a ga m an a gɩnga a ʋ, a hɔ yɩm Zuuba zi y. 8Bala, hɔɔn hɩɩya-hɩɩya zaa m, a heer n sɩra ka kan hɔsɩ barɛ kɩ y. 9Kristagʋaa k'an ŋʋazaa bɩ n a heer nyɔɔ, bala, Woso a busu. 10Kʋ kristagʋaa kʋ hɔntazaa m bɩ, n a heer nyɔɔ sɔ, bala, Woso a ka an zer. Sɩra nɔ ʋ, hɔntazaa cenim amba burvu tɩr sur bɩ m. 11Bala, kʋ woso haan, b'a gu kan paŋŋa kɩ an na bur bɩ ma, bur bɩ n ga, a vu bɩ n sur, a gʋɛrɛ k'an ta ʋ bɩ n nyaam. Yɩ a nawʋrɛ ncɩnaaʋ, hɔntazaa n cem zɔɔ-zɔɔ a zibəəro dɔmɩm ʋ. 12Mimbirenyɩntazaa m gʋaa k'a nɩ jɩnɩm kɔɔkɔɔ makra nɔ ʋ bɩ m. Bala, k'a wɔ makra b'ʋ an bɔ ʋ, a mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩm, ganwʋrɛ kʋ Woso a ler bɔ k'a ka gʋɔɔ kʋ ŋ n'a ŋʋam nɔ wɔɔ ʋ bɩ n bɩ. 13Kʋ gʋaa ɩ makra lɛɛ, a b'a hɩ, a ʋ: "Woso nɩ mɔɔ makra barɛ y." Bala, mimbʋnyaa b'a dam ma an Woso makra ba y, bɩ Woso mɩŋŋa bɩr gɔsɩ makra bam k'an mimbʋnyaa ba y. 14Bɩ, gʋaa lɛtaama bʋnyaa ɩ tɩr a zaa gaa an wɔ ʋ an a da makra ʋ, k'an mimbʋnyaa ba. 15Kʋ lɛtaama bʋnyaa bɩ paŋŋa yɩ a zaa zi, b'a a ka a zaa n mimbʋnyaa ba. Kʋ mimbʋnyaa bɩ ba an nya, b'a zaa ga. 16M danyɩnɔ ŋʋarɛ nɔ ʋ, a b'a nyʋnnyɔɔ y. 17Hɔ mɩŋŋa haay kʋ wɔɔ n'a yɩm, ganwʋrɛ k'an mɩŋŋa fasɩ haay, a to a nawʋm Woso zi, brama, a ɩ lɛɛgurehɔɔ kʋ ŋ nɩ brama rɔ wɔɔ da. A mɩŋŋa bɩr a lʋrm fɩɩgaa y, bɩ monsigə ba zi y. 18A mɩŋŋa ɩ hɔɔn bɔ ʋ a zim, an mɩsɩrbaa ka wɔɔ ʋ a lemim k'an sɩra bɩ m. A ba a ʋ ncɩnaaʋ kʋ wɔɔ n yɩ lɛɛkarɛzannɔ hɔɔ daarɔ k'a nɩ ŋ dam nɔ wɔɔ barla. 19M danyɩnɔ ŋʋarɛrɔ, k'a tɔ da a nɔ ʋ, a ʋ, gʋaa biyəə a ga m an bɩr a tʋr kam mɩŋŋa, b'a bɩ nyagɩra ba k'a meer ba, a bɩ nyagɩra ba sɔ k'a nɔmaa ba y. 20Bala, nɔmaa kʋ gʋaa n'a bam bɩ bɛɛ n'a kam an hɔ k'an tɩrga Woso mɩm ʋ bɩ ba y. 21Naa tɔ ma bɩ, k'a hɔ k'an bʋnyaa a heer ʋ haay to, a a gʋ mimbʋnyaa haay ma. 22A bɩ ŋʋaar ba a mɩŋŋɔɔ m a ʋ, a y'a tʋr kam Woso lemim bɩ ma y, k'a sa a zi bam paan•••. 23Bala, gʋaa k'a n'a tʋr kam lemim bɩ ma b'a bɩr zi bam nɩ bɩ, bɔ a ʋ kʋ ʋ, kan gʋaa k'a nɩ dɩgarɛ a meer ma jɛtɩga ʋ kɩ, 24dɩga k'a ʋ a ma an a hʋr bɩ, a meer bɩ k'an lʋnlɔ bɩ, an bɩ tɔ bɔ a nɔ ʋ lɛɛm. 25Bɩ, gʋaa k'a nɩ Woso lɛ bɩ k'an mɩŋŋa fasɩ bɩ karɩnda bam k'a zu ʋ bɩ, a kʋsɩ a nawʋm ma taalɛra nɔ ʋ, a bɩr a tʋr kam ma bala k'a b'a tɔ bɔ a nɔ ʋ y, bɩ, zi an n'a bam nɩ, Woso bɩ zaa bɩ barka daŋ ʋ, a zibəə haay nɔ ʋ. 26Kʋ gʋaa ʋ, zu a nawʋm Woso ʋ b'a bɩr bʋrlɛ a nɛɛm ma kan meerbaarɔ bʋnyaarɔ kɩ, bra an n'a barɛ a mɩŋŋa m, wosozuure bɛɛ m bɩ y. 27Wosozuure k'an mɩŋŋa, dintim ba ma Zɩ Woso mɩm ʋ bɩ ba n nɩ: Ʋ nyasʋ sʋnnɔ m, kan zonno kʋ ŋ nɩ fɩr yɩm nɔ kɩ m, ʋ dundo ʋ zi kʋ durnya hɔɔ bʋnyaarɔ b'ʋ da mimbʋnyaa barɛ ma y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\