Zakkɩ 2

1M danyɩnɔ, wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista n nɩ lɛbɔʋrɛ m gʋta, awɔɔ n sɩra ka ʋ. Naa tɔ ma bɩ, a n a ga m k'awɔɔ n gʋɔɔ jirə bɔ y. 2Ʋ makra sa, a a da ma, gʋɔɔ hɩɩyɔɔ n bɩ gasʋ awɔɔ sokʋma nɔ ʋ, deem n huu mɩŋŋa du a ma an sarma tolleŋŋarɔ dɩnda a nyʋkʋnnɔ ma, deem n bɩr ŋʋazaa an huu yaarsɩrɔ du a ma. 3K'awɔɔ gʋaa k'a huu wɩsɩrɔ du a ma bɩ nyaasɩ ka mɩŋŋa, a bɔkarɛ a hɩ m a ʋ: "Ɩbɩɩ, bʋr ɩ nyɩnta bɩncɛ mɩŋŋa naa do ʋ", a bɔkarɛ a hɩ ŋʋazaa bɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ, jɩm brama" gɛɛ, a hɩ m, a ʋ: "Bʋr ɩ nyɩnta tara ʋ naa ʋ, mɔɔ gam taa". 4K'awɔɔ ba ncɩnaaʋ, jirə bɛɛ awɔɔ bɔ a barla ra? Bɩ, naa k'awɔɔ n'a bam naa, a ba bɛɛ awɔɔ ʋ dʋdɔkənno hɔɔndarɛ bʋnyaarɔ m na? 5M danyɩnɔ ŋʋarɛ nɔ ʋ, k'a tʋr ka mɩŋŋa! Woso gʋɔɔ kʋ ŋʋazannɔ m durnya naa do ʋ rɔ wɔɔ bɔ ʋ, kʋ ŋ nɩ hɔnta paan••• kʋ sɩrakarɛ m bɩ yɩ, kʋ ŋ nɩ Woso cirbəə bɩ yɩ, Woso ɩ cirbəə bɩ do ler bɔ gʋɔɔ kʋ ŋ n'a ŋʋam nɔ wɔɔ m. 6B'awɔɔ, awɔɔ ɩ ŋʋazannɔ gore bɔŋ ʋ. A n bɔkarɛ, hɔntazannɔ wɔɔ nɩ fɩr karɛ awɔɔ ma, ŋn'ɩ tarɛ awɔɔ m dʋdɔkənno taa. 7Ŋ mɩŋŋɔɔ nɩ tɔ mɩŋŋa kʋ Woso a ka awɔɔ ma bɩ sʋnsɔ wʋm. 8N y'a da Wosoci b'ʋ, n ʋ: "Ɩ ɩ mim ŋʋa amba ɩ mɩŋŋa m", Woso cirbəə bɩ mɩsɩrbaa zaa n naa do. K'awɔɔ ɩ zuŋ ʋ, awɔɔ y'a bam mɩŋŋa. 9Bɩ, k'awɔɔ ɩ gʋɔɔ jirə bɔrɛ, mimbʋnyaa awɔɔ n'a bam bɩ, b'awɔɔ ɩ kʋrɔma nɔ ʋ, bala awɔɔ n zu Woso lɛ b'ʋ y. 10Bala, kʋ gʋaa ɩ zum lɛrɔ wɔɔ ʋ haay, k'a bɩ bɔ deem la m, bɔ a ʋ ŋ haay la m. 11Bala, Woso y'a hɩ, a ʋ: "Ɩ bɩ jaan da y," a a ya an a hɩ sɔ, a ʋ: "Ɩ bɩ gʋaa meeyaa bɔ ʋ y." Bɩ kʋ gʋaa n jaan da y, an bɔkarɛ an gər zɛ, bɩsɩ a a ka lɛrɔ wɔɔ ma. 12Kʋ meer awɔɔ n'a bam, kʋ zi awɔɔ n'a bam, k'a dɔ a ʋ, lɛ k'a nɩ soamɩŋŋaʋ kam bɩ, Woso n nɩ zɛm b'a sa an awɔɔ dʋdɔ ka m. 13Bala, gʋaa k'a n a mim cicir zɛ bɩ, Woso b'a cicir zɛm dʋdɔkarɛ nɔ ʋ y, bɩ kʋ gʋaa y'a muno cicir zɛm, a bɩ nyi bam dʋdɔkarɛ nɩ y. 14M danyɩnɔ, kʋ gʋaa ʋ, a sɩra ka Woso ʋ, an bɔkarɛ a bɩr sɩrakarɛ zibəəro sɩ barɛ y, sɩrakarɛ k'a ʋ, a ta m bɩ y'a dam ma an a bʋmbɔ ra? 15A a da ma kristagʋaa n ta ʋ yar gɛɛ lʋ, ŋ b'a huuro m k'a du a ma, bɩ ŋ ba hɔsɩ m k'a bɩ y. 16K'awɔɔ gʋaa deem a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a doo laafɩɩ, a huu du a ma, k'a hɔ bɩ mɩŋŋa." B'awɔɔ n hɔ k'a jɩra ŋ ma bɩ ka ŋ ʋ y, meerbaa naa do nyɔɔdʋ ta ʋ ra? 17Ncɩnaaʋ sɔ bɩ, sɩrakarɛ k'a bɩr zi bam bɩ, hɔgər m fasɩ. 18A a da ma gʋaa n a hɩ, a ʋ, ɩbɩɩ ɩ sɩrakarɛ m, mɔɔ nɩ zibəəro m. Mɔɔ y'a hɩrɛ a zaa m, m ʋ, ɩ sɩrakarɛ bɩ hɩnka m m, zibəəbarɛ war nɔ ʋ, kʋ m m zibəəro wɔɔ barɛ hɩnka a ɩ m, k'ɩ dɔ ɩ ʋ, mɔɔ ɩ sɩrakarɛ m. 19Ɩbɩɩ sɩra ka ɩ ʋ, Woso deem taan••• n ta ʋ, ɩ y'a bam mɩŋŋa, bɩ, zinəro naa dɔ sɔ, ŋn'ɩ nyi bam. 20Yarma ra, a dɔ ɩ ʋ, sɩrakarɛ k'a bɩr zi bam bɩ vam. 21Wɔɔ yaaba Abraham bɩ, a zibəəro tɔ ma bɛɛ y'a ka Woso n a ba tɩrga ra, k'a yɛ k'a mannɩ ba a nyɩ Izakkɩ m bɩ bɛɛ ra? 22Ɩbɩɩ dɔ kɛɛrɛ ɩ ʋ, Abraham sɩrakarɛ bɩ, zu a ʋ kʋ ʋ kan a zibəəro kɩ, a zibəəro wɔɔ y'a ka a sɩrakarɛ bɩ n yɩ paan•••. 23Ncɩnaaʋ m, hɔ kʋ Wosoci b'a hɩ bɩ n kʋ yɩ, a a hɩ, a ʋ: "Abraham sɩra ka Woso ʋ, am naa, Woso n dɩga a gʋaa tɩrga." Woso n a bir a gʋaasɩba sɔ. 24Awɔɔ dɔ kɛɛrɛ a ʋ, Woso bɩ, gʋaa ba a nawʋm tɩrga a zibəəro tɔ ma, a sɩrakarɛ y'a deem tɔ ma bɛɛ y. 25Yɩ a ʋ ncɩnaaʋ sɔ kan lʋmɩŋŋahɛɛrɛzaa Rahab kɩ, a zibəəro y'a ka Woso n tɩrgabaa ka ʋ, Israyɛl dundolɛɛzizannɔ k'a ŋ si a har ʋ, an zaa vanta hɩnka ŋ nɩ ŋn'a sa ŋn'a hʋr bɩ tɔ ma m. 26Denter m, amba gʋaa nyi nɩ bɔrɛ a mɛ ʋ, a zaa nɩ gam bɩ, sɩrakarɛ k'a n zu kʋ ʋ kan zibəəro kɩ bɩ, hɔ gər m sɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\