Zakkɩ 3

1M danyɩnɔ, a b'a ka ma k'a yɩ hɔdɩndagʋɔɔnzannɔ woo••• y. Awɔɔ dɔ a ʋ, wɔɔ kʋ ʋ nɩ hɔ dɩndam gʋɔɔ m nɔ wɔɔ, n wɔɔ dʋdɔ kam kʋsɩ an lɛ da. 2Bala, wɔɔ haay, wɔɔ ɩ kʋrɔm ma. Gʋaa k'a bɩr kʋrɔm ma a meerbaa nɔ ʋ bɩ, gʋaa tɩrga m fasɩ, a a da ma an bʋr a mɩŋŋa ma jilli. 3Kʋ wɔɔ tɩr sarbɩr da sisiro lɛ ʋ kʋ ŋ nɩ zu wɔɔ ʋ bɩ, wɔɔ y'ʋ so ŋ mɛ b'ʋ jilli sɔ ŋn'ɩ wɔɔ hɔɔnhɔ bam. 4K'a dɩga kɔɔlʋʋ gʋtɔɔ wɔɔ ma sɔ, kʋ ŋ bɩ to ŋnɩ gʋta maam-maam, hɩnhɛr gʋtɔɔ nɩ ŋ nyɔɔtam bɩ, ŋ hɔ poore n ta ʋ, an a ka ŋn'ɩ tam lɛɛ haay k'a brarɛzaa bɩ lɛ n taa b'ʋ. 5A maam sɔ kan gʋaa nɛɛm kɩ, vəŋŋə poore m gʋaa mɛ ʋ, an bɔkarɛ an n'a mɩŋŋa busum hɔɔ gʋtɔɔ barɛ mim nɔ ʋ. Awɔɔ dɔ a ʋ, sɛ poore a da ma, an poo gʋta bɩ. 6Gʋaa nɛɛm bɩ do m bɩ, sɛ m sɔ, an ta hɔ bʋnyaa haay m, wɔɔ mɛ b'an ta ʋ, an nɩ dintim kam wɔɔ mɩsɩrbaa ma jilli, an nɩ sɛ dam wɔɔ ma haay, sɛhar sɛ y'a so a mɩŋŋa ʋ. 7Gʋɔɔ a da ma, ŋn'ɩ hɔmɩsɩr haay tʋntɔrɛ, poohɔɔ kan bɛnnɔ kɩ, hɔɔmɩsɩɩrɔ kʋ ŋ n'a gaatam kan zɔnɔ kɩ, ŋ wɔ ŋ ʋ denter. 8Bɩ gɔsɩ b'a dam ma an nɛɛm tʋntɔ y. Hɔ bʋnyaa m, an nɩ lɛɛ sam, gʋɔɔ meeyaa bɔʋrɛ nyɩsɩ y'a han. 9Ʋ nɛɛm wɔɔ sa, ʋ n'ʋ lɛ bɔm Zuuba ʋ, ʋ Zɩ b'ʋ, ʋ n'a sam sɔ, ʋ nɩ lɛ kʋsɩ dam gʋɔɔ n'ʋ, an bɔkarɛ Woso yɩ ŋ da ŋnɩ bɔ a mɩŋŋa rɛ. 10M danyɩnɔ, a n a ga m kʋ wɔɔ lɛ deem-deem bɩ n bɩr ler mɩŋŋa bɔm, an bɩr a bʋnyaa bɔm sɔ y. 11Hiyəə ba ʋ, an nɩ bɔm hi nyɩnta m kan hi kʋsɩ kɩ nɩ y. 12Sɔɔn b'a dam ma an tʋgɔ nyɩ da y, gɛɛ dɩvɛn gɔ n sɔɔn nyɩ da y. Yɛhiyəə b'a dam ma, an bɔ hi nyɩnta nɩ y. 13Gʋaa y'awɔɔ barla an mim dɔ ra? K'an a hɩnka mɩsɩrbaa tɩrga nɔ ʋ, bʋraama zibəə nɔ ʋ. 14Bɩ, kʋ jɩmbaa kan heer kʋsɩ kɩ, lɛɛzaabaa kama kɩ y'awɔɔ heer han, a b'a lɛ bɔ a mɩŋŋɔɔ ʋ y, b'a bɩ sɩra gore bɔ ʋ a ŋʋaarlɔ nɩ y. 15Bala, mindɔrɛ naa do n a to Woso zi y, durnya hɔ m, a to a ʋ gʋɔɔ zi, bɔ a ʋ Sʋtaana zi. 16Sɩra nɔ ʋ, lɛɛ kʋ jɩmbaa n ta ʋ, gʋɔɔ n'a hɔɔn darɛ a mɩŋŋɔɔ ma con bɩ, lɛɛ bɩ do ʋ bɩ, hɔ haay woo••• yɩm bʋrga, ziro bʋnyaarɔ n nyɩnta ʋ sɔ. 17Bɩ, mindɔrɛ k'a a to Woso zi bɩ y'a hɔ, a mɩŋŋa, laafɩɩ kama m, a bʋgʋ-bʋgʋ, kʋmarɛ kama m, cicirzɛrɛ m gʋta, zi mɩŋŋa barɛ m gʋta, jɩmbaa b'a nɔ ʋ, bɩ zambʋ b'a nɔ ʋ sɔ y. 18Gʋɔɔ kʋ ŋ n'a kam ma kʋ laafɩɩ n bɩr ta ʋ rɔ wɔɔ, tɩrgabaa mɩsɩrbaa bɩ ba ŋ nawʋm laafɩɩ kama nɔ ʋ, a nyɔɔdʋ bɩ, tɩrgabaa mɩsɩrbaa ŋn'a yɩm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\