Zaan 1

1A sɩŋŋɩda ʋ bɩ, Lemim bɩ lɛɛ ka an nyɩnta ʋ. Lemim bɩ nyɩnta a ʋ kan Woso kɩ, bɩ Lemim bɩ, Woso m. 2A sɩŋŋɩda ʋ bɩ, a nyɩnta ʋ kan Woso kɩ. 3Hɔ haay bɩ, a y'a da. Hɔ ba ʋ an ba, an nyɩnta a nɔ ʋ y. 4Mɩsɩrbaa bɩ, nyɩnta a ʋ a mɩŋŋa ʋ, bɩ Mɩsɩrbaa bɩ nyɩnta gʋɔɔ Lɛɛgure. 5Lɛɛgure bɩ nɩ yɔm monsigə nɔ ʋ, bɩ monsigə bɩ n a si y. 6Gʋaa deem ɩ nyɩnta ʋ, Woso n a nyɔɔ. A tɔ m Zaan. 7Bʋr a ʋ kasɛtɩ m, k'a bɩ Lɛɛgure kasɛtɩ ka, kʋ gʋaa haay n a si, a kasɛtɩ bɩ minto. 8A bɛɛ m Lɛɛgure y. Bʋr a ʋ, k'a bɩ Lɛɛgure kasɛtɩ ka. 9Lɛɛgure paan•••, Lemim bɩ m, an bʋr durnya nɔ ʋ k'a bɩ lɛɛ gu gʋaa haay m. 10A nyɩnta durnya nɔ ʋ, a ɩ durnya da, bɩ, kʋ nka m a mɩŋŋa nɩ, durnyazannɔ n a dɔ y. 11Bʋr a ʋ a dogʋɔɔ bire ʋ, b'a dogʋɔɔ n a si y. 12Bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ y'a si, ŋnɩ sɩra ka a tɔ ʋ rɔ wɔɔ, a paŋŋa ka ŋ ʋ, kʋ ŋ n'a ba Woso nyɩnɔ. 13Brɔɔ n yɩ ma nɔ ʋ, kan mɛsim lɛtaama kɩ, kan gʋaa hɔɔnhɔ kɩ y. Yɩ ŋ y'a ʋ Woso nɔ ʋ. 14Lemim b'a ba gʋaa, an bɩ nyɩnta wɔɔ bire ʋ, mɩŋŋabaa n a heer han kan sɩra kɩ. Wɔɔ cirbəə yɩ, cirbəə niŋŋə kʋ Zɩ b'a ka Nyɩ k'a vanta ba ʋ b'ʋ. 15Zaan a kasɛtɩ ka, an n'a pa darɛ, a ʋ: "Ba gʋaa kʋ mɔɔ hɩ ma bɩ n na. A lɛ da mɔɔ m, an nɩ zɛm mɔɔ jɛ ʋ, bala, dɔmɩm kʋ mɔɔ n nyɩnta ʋ bɩ, a ta ʋ." 16Woso hɔɔ mɩŋŋɔɔ haay k'a nɩ kan kɩ rɔ wɔɔ, wɔɔ ŋ yɩ barka k'a nyarɛ ba ʋ bɩ nɔ ʋ. 17Moyiisi ɩ bʋr lɛrɔ m, bɩ, Yeezuu Krista ɩ bʋr barka m kan sɩra kɩ. 18Gʋaa ba ʋ, an Woso yɩ y. Woso Nyɩ a deem, k'a m Woso, an n'a Zɩ jɩr ʋ bɩ, a a hɩnka wɔɔ m. 19Ba Zaan kasɛtɩ k'a ka bɩ n na. Dɔmɩm niŋŋə kʋ zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ wosocɛmannɩbənno kan a daahanzannɔ kɩ nyɔɔ ʋ Zerizalɛm ʋ, kʋ ŋ n'aa laaka naa do da han, ŋ ʋ: "Nka n'ɩbɩɩ nɩ?" 20A n bɩsɩ ka a nyɩbɔʋrɛ ma y, an a hɩ, a ʋ: "Krista (kʋ Woso a ler bɔ k'a nyɔɔ bɩ) bɛɛ m mɔɔ nɩ y." 21Ŋ n a lar, ŋ ʋ: "Nka n'ɩbɩɩ nɩ? Elii n'ɩbɩɩ m gɛ?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Elii bɛɛ m mɔɔ nɩ y." "Wosolɛsinnɩsorazaa bɩ n'ɩbɩɩ m gɛ?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ayy•••" 22Ŋ n a lar, ŋ ʋ: "Nka n'ɩbɩɩ nɩ? Kʋ aa a nyɩbɔʋrɛ ka gʋɔɔ kʋ ŋ wɔɔ nyɔɔ rɔ wɔɔ ʋ. K'ɩbɩɩ m, nka n'ɩbɩɩ m paan•••?" 23A n a nyɩ bɔ ʋ, amba wosolɛsinnɩsorazaa Ezayii a hɩ bɩ m: " 'Leer k'a nɩ bɔm poohɔɔn ʋ bɩ' m mɔɔ m, 'k'a Zuuba zaa zɛ a wʋta.' " 24Bala, gʋɔɔ kʋ ŋ yɩ ŋ nyɔɔ rɔ wɔɔ, farizɛɛnrɔ m. 25Ŋ n gɔɔta, ŋn'a larlɛ, ŋ ʋ: "Kʋ Krista, gɛɛ Elii, gɛɛ wosolɛsinnɩsorazaa bɩ bɛɛ n'ɩbɩɩ nɩ, bɔ minto ɩbɩɩ nɩ batɛm karɛ?" 26Zaan a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ naa, batɛm mɔɔ n'a kam hi nɔ ʋ. Gʋaa k'awɔɔ n a dɔ bɩ y'awɔɔ bire ʋ. 27A ɩ zɛm mɔɔ jɛ ʋ, bɩ mɔɔ n m ga m, m a kʋsɔrɔ bar hʋr y." 28Ba naa ʋ Betanii ʋ, kɔ kʋ n n'a birm Zʋrdɛn bɩ lɛ ra zeezi, bɩncɛ kʋ Zaan nɩ batɛm kaŋ ʋ b'ʋ. 29Bɩ dɔ k'a mɛ bɩ, Zaan Yeezuu yɩ, an nɩ zɛm zi, an a hɩ, a ʋ: "Ba Woso sinnyɛɛm k'a nɩ mimbʋnyaa k'a nɩ durnya nɔ ʋ bɩ gʋm ma bɩ n na. 30A mɩŋŋa mɔɔ hɩ ma, mɔɔ ʋ: A lɛ da mɔɔ m, an nɩ zɛm mɔɔ jɛ ʋ, bala, a lɛɛ ka mɔɔ m, an ta ʋ. 31Mɔɔ mɩŋŋa, mɔɔ n nyɩnta m a dɔ y, kʋ ŋ n'a dɔ Israyɛl ʋ bɩ minto y'a ka, mɔɔ nɩ batɛm kam hi ʋ." 32Zaan a kasɛtɩ ka, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Mɔɔ Sɛnt-Ɛspri yɩ, an bɔ kʋ ʋ kan cirpʋʋrɛ kɩ, an a to brama, an bɩ zer a mim ʋ. 33Bɩ, mɔɔ n nyɩnta m a dɔ y. Bɩ, Woso ɩ mɔɔ nyɔɔ an a hɩ mɔɔ m, a ʋ: kʋ m bɩ batɛm ka hi ʋ. Gʋaa niŋŋə kʋ Sɛnt-Ɛspri n nɩ zerle a mim la bɩ n nɩ zɛm bɩ batɛm ka Sɛnt-Ɛspri nɔ ʋ. 34Mɔɔ mɩŋŋa a yɩ, m n'a kasɛtɩ kam, mɔɔ ʋ, a m Woso Nyɩ." 35Dɔ k'a mɛ bɩ, Zaan a ya, an ta bɩncɛ bɩ do ʋ kan a karɩndanyɩnɔ kɩ hɩɩya. 36K'a Yeezuu yɩ, an nɩ cenim bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Woso sinnyɛɛm bɩ ba n nɩ." 37Kʋ karɩndanyɩnɔ hɩɩyɔɔ wɔɔ a ma, an n'a hɩrɛ ncɩnaaʋ bɩ, ŋ zu Yeezuu ʋ. 38Yeezuu n a bɔ an dɩga a kur, k'a ŋ yɩ ŋn'ɩ zure a jɛ ʋ bɩ, a ŋ lar, a ʋ: "Bɔ awɔɔ n'a kam ma?" Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Rabi, - a lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: karɩnsaamba - ɩbɩɩ har ɩ ka?" 39A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a bʋr a dɩga a." Ŋ n ta, ŋnɩ bɩncɛ bɩ dɔ, ŋnɩ gɔɔta kan kɩ hinni bɩ do ʋ. Nyɩnta a ʋ yirbəə wakatɩ si ma. 40Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr danzaa Andɩr nyɩnta ŋ gʋɔɔ hɩɩyɔɔ wɔɔ gʋaa deem, ŋn'a tʋr ka Zaan meerbaa bɩ ma, ŋnɩ zu Yeezuu ʋ. 41Lɛɛm bɩ, a ta, an aa a danyɩ Sɩmɔɔn bɩ yɩ, an a hɩ m, a ʋ: "Wɔɔ Mesii bɩ yɩ!" - Bɩ lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: Krista. - 42A n a gaa, an ta m Yeezuu zi. Yeezuu n dɩga a sɩɩ••• an a hɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ m Sɩmɔɔn, Zaan nyɩ n'ɩbɩɩ m; n y'ɩbɩɩ birm Sefas." Bɩ lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: Pɩyɛɛr. 43Bɩ dɔ k'a mɛ bɩ, Yeezuu a hɩ a ʋ, k'a ta Galilee ʋ. A n aa Filipi yɩ, an a hɩ m, a ʋ: "Zu mɔɔ ʋ." 44Filipi bɩ, Bɛtsayɩdaa gʋaa m, Andɩr kan Pɩyɛɛr kɩ kʋ ʋ. 45Filipi n aa Natanayɛl yɩ, an a hɩ m, a ʋ: "Gʋaa kʋ n y'a mim dɩnda Moyiisi ciro nɔ ʋ kan wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ hɔɔ kɩ m bɩ, wɔɔ yɩ. Zozɛf nyɩ Yeezuu, Nazarɛtɩ gʋaa bɩ m." 46Natanayɛl n a hɩ m, a ʋ: "Hɔ mɩŋŋa do bɔm Nazarɛtɩ ʋ ra?" Filipi n a hɩ m, a ʋ: "Bʋr ɩ dɩga a." 47Yeezuu n Natanayɛl yɩ, an nɩ zɛm zi, an a mim dɩnda, a ʋ: "Ba Israyɛl gʋaa paan••• n na, a zambʋ ba ʋ y." 48Natanayɛl n a hɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ mɔɔ dɔ ka?" Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Nyɩnta k'ɩbɩɩ ʋ sɔɔn bɩ taa bɩ, mɔɔ ɩbɩɩ yɩ, bɩ ma bɩ, Filipi n ɩbɩɩ bir y." 49Natanayɛl n a hɩ, a ʋ: "Karɩnsaamba, Woso Nyɩ n'ɩbɩɩ m, ɩbɩɩ m Israyɛl cir." 50Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Kʋ mɔɔ hɩ, mɔɔ ʋ, mɔɔ ɩbɩɩ yɩ sɔɔn bɩ taa bɩ, bɩ y'a ka, ɩbɩɩ n sɩra ka ra? Ɩbɩɩ hɔ gʋta yɩrɛ, an lɛ da naa m." 51A n a ya, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: awɔɔ brama yɩrɛ an a gʋ, Woso malɛɛkarɔ n bɩr derm, ŋn'ɩ bɩr zerm Gʋaanyɩ bɩ burə ʋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\