Zaan 10

1"Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, gʋaa k'a n gasʋ seero bakʋ lɛ nɩ y, an bɔkarɛ an bɔɔra m, an gasʋ, bɩ zaa bɩ, koor m, hɔyɔrɛzaa m sɔ. 2Bɩ, gʋaa k'a gasʋ bakʋ bɩ lɛ m bɩ, bɩ zaa m seero wɔɔ dundor. 3Gʋaa k'a nɩ dɔm cɛlɛ ma bɩ n'a gʋm dundor bɩ m, seero wɔɔ n a tʋr ka a leer ma. A n a seero wɔɔ bir deem-deem ŋ tɔ ma, an bɔ ŋ nɩ garga ra. 4K'a bɔ ŋ nɩ haay, ka an nawʋrɛ ŋ lɛɛ, seero wɔɔ n zu a jɛ ʋ, kʋ ŋ y'a leer dɔ bɩ minto. 5Ŋ bɩ yɛrɛ, ŋnɩ zu saana jɛ ʋ y. A si ŋ nawʋm, ŋn'a gʋ saana bɩ ma, bala, ŋ n saanarɔ leer dɔ y." 6Yeezuu n hɔbɔkʋrɛnoom naa do da ŋ nɩ, bɩ ŋ n hɔ kʋ Yeezuu a hɩ bɩ jɩ dɔ y. 7Yeezuu n a ya, an a hɩ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, mɔɔ m bakʋ bɩ lɛ. 8Gʋɔɔ kʋ ŋ lɛɛ ka mɔɔ lɛɛ ŋnɩ bʋr lɔ wɔɔ, konno m, hɔyɔrɛzannɔ m sɔ. Bɩ, seero wɔɔ n a tʋr ka ŋ ma y. 9Mɔɔ m bakʋ bɩ lɛ. Kʋ gʋaa gasʋ mɔɔ m, a bʋmbɔrɛ yɩm. A gasʋrɛ, an bɔ, an bʋr, an hɔbɩrɛ yɩ an a bɩ. 10Koor bɩr zɛm k'a hɩ bɛɛ a ʋ, k'a koor ba, k'a gər zɛ, k'a hɔ zar y. Bʋr mɔɔ ʋ kʋ gʋɔɔ m mɩsɩrbaa yɩ, kʋ ŋ n'a yɩ an bʋr bɔ." 11"Mɔɔ m dundor mɩŋŋa. Bɩ dundor mɩŋŋa bɩ, a mɩsɩrbaa an n'a kam a seero wɔɔ minto. 12Gʋaa k'a nɩ zi bam busoo minto bɩ, seero wɔɔ dundor bɛɛ nɩ y, bɩ ŋ zaa bɛɛ sɔ y. K'a tampa yɩ an nɩ zɛrɛ, a si an nawʋrɛ, an n'a gʋm seero wɔɔ ma. Tampa bɩ n a da ŋ bir, ŋn'a hɩsɩga. 13Kʋ gʋaa bɩ, a ka an nawʋm busoo ma bɩ, a leer ba seero wɔɔ mim ma y. 14Dundor mɩŋŋa m mɔɔ m. Mɔɔ m seero wɔɔ dɔ, bɩ mɔɔ seero wɔɔ mɔɔ dɔ sɔ, 15amba mɔɔ Zɩ mɔɔ dɔ, mɔɔ nɩ m Zɩ dɔ bɩ m. Bɩ, m mɩsɩrbaa mɔɔ n'a karɛ m seero wɔɔ minto. 16Seero gɔsɩnnɔ ta ʋ, ŋ ba bakʋ naa do ʋ y, bɩ mɔɔ brɔɔ gaam, m bʋr ŋ nɩ. Ŋ zɛm b'a tʋr ka mɔɔ leer ma. Bɩ, seero bakʋ nyɩntam deem a dundor deem. 17Mɔɔ Zɩ ɩ mɔɔ ŋʋarɛ, bala, mɔɔ yɩ m mɩsɩrbaa karɛ, kʋ m m ya, m b'a si. 18Gʋaa bɛɛ nɩ mɔɔ mɩsɩrbaa bɩ sire y, mɔɔ mɩŋŋa n'a kam. Mɔɔ m da ma, m a ka, mɔɔ m da ma, m a si. Mɔɔ Zɩ ɩ lɛ naa do ka mɔɔ ʋ." 19Minno nɔɔn duro a ya, an zɩɩfʋrɔ wɔɔ gʋngʋ kʋ ma. 20Gʋɔɔ gʋta yɩ ŋ barla, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Zinə nɩ kan kɩ, hɔɔzaa m, bɔ minto m, a n'a tʋr karɛ a meerbaa ma?" 21Bɩ, gɔsɩnnɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Gʋaa kʋ zinə n nɩ kan kɩ meerbaarɔ bɛɛ m naa y. Zinə y'a dam ma, an bʋʋ mɩm gʋ ra?" 22N ɩ Zerizalɛm Wosocɛ bankarɛ tɔdaanɔʋ cibsa bam. Nyɩnta a ʋ nyɛɛm dɔmɩm. 23Yeezuu nɩ bɩmbɩrm Wosocɛ ʋ b'ʋ Salomɔɔn laŋŋa gʋta kʋ n y'a dɔ jaa m bɩ taa b'ʋ. 24Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n bɩ bɩr ma, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Kʋ Krista n'ɩbɩɩ nɩ, ɩbɩɩ wɔɔ tore ʋ hɔɔndarɛ nɔ ʋ, an ta, an dɔmɩm kara ku? A hɩ wɔɔ m paan•••!" 25Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ hɩ awɔɔ m, b'awɔɔ n a si y, ziro kʋ mɔɔ n nɩ barɛ m Zɩ tɔ ma rɔ wɔɔ ɩ mɔɔ kasɛtɩ kam. 26Bɩ, mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, b'awɔɔ bɩr a sire y, kʋ mɔɔ seero bɛɛ n'awɔɔ m bɩ minto. 27Mɔɔ seero wɔɔ y'a tʋr kam mɔɔ leer ma, bɩ mɔɔ ŋ dɔ sɔ, ŋn'ɩ zum mɔɔ jɛ ʋ. 28Bɩ mɔɔ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ karɛ ŋ ʋ. Ŋ bɩ gam fɩɩga y. Bɩ, gʋaa b'a dam ma, an ŋ bɔ mɔɔ wɔ ʋ y. 29Mɔɔ Zɩ k'a ŋ ka mɔɔ ʋ bɩ lɛ da hɔ haay ra, bɩ gʋaa ba ʋ an b'a dam ma, an hɔ bɔ Zɩ bɩ wɔ ʋ y. 30Mɔɔ kan Zɩ bɩ kɩ, wɔɔ deem." 31Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n a ya, ŋnɩ jaarɔ gʋr k'a gʋngʋɛɛn. 32Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ ka awɔɔ m zibəəro mɩŋŋɔɔ kʋ ŋ y'a to Zɩ zi rɔ wɔɔ yɩ. Brɔɔ minto y'a ka, awɔɔ k'a mɔɔ gʋngʋɛɛn ra?" 33Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Zibəə mɩŋŋa barɛ minto bɛɛ y'a ka, wɔɔ n'ɩbɩɩ gʋngʋɛɛnrɛ y, sʋnsɔ k'ɩbɩɩ wʋ, ɩbɩɩ k'ɩ m gʋaa, ɩ bɔkarɛ, ɩ n'ɩ mɩŋŋa bam Woso bɩ minto m." 34Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Ŋ n a gʋrsɩra ba ncɩnaaʋ awɔɔ lɛrɔ ci bɩ nɔ ʋ ra? 'Mɔɔ hɩ: wosoro n'awɔɔ m.' 35Wɔɔ dɔ, wɔɔ ʋ, gʋaa b'a dam ma, an hɔ kʋ n y'a gʋrsɩra ba Wosoci nɔ ʋ bɩ zar y. Woso gʋɔɔ kʋ ŋ y'a lemim ma rɔ wɔɔ bir wosoro. Awɔɔ y'a hɩm gʋaa kʋ Zɩ b'a nyɔɔ bɩ ma, a ʋ, sʋnsɔ ɩbɩɩ n'a wʋrɛ, kʋ mɔɔ hɩ mɔɔ ʋ Woso Nyɩ m mɔɔ m bɩ minto. 36Gʋaa kʋ Zɩ b'a bɔ ʋ, an a nyɔɔ durnya ʋ, b'awɔɔ ʋ, Woso sʋnsɔ an n'a wʋrɛ. Bala, kʋ mɔɔ hɩ mɔɔ ʋ Woso Nyɩ mɔɔ m bɩ minto. 37Kʋ mɔɔ nɩ m Zɩ zi ba, a bɩ sɩra ka mɔɔ ʋ y. 38Bɩ kʋ mɔɔ y'a barɛ, baa k'awɔɔ n sɩra ka mɔɔ ʋ, k'a sɩra ka a zibəə bɩ minto, k'a bɔkarɛ a dɔ mɩŋŋa, a ʋ, Zɩ ɩ kan mɔɔ kɩ, mɔɔ nɩ kan Zɩ kɩ." 39Ŋ n a ya, ŋnɩ wuti, ŋn'a ŋʋam k'a nyasʋ. Yeezuu n a yɔ ŋ nɩ. 40Yeezuu n a wusigə an ta Zʋrdɛn kɔ lɛ ra zeezi, bɩncɛ kʋ Zaan a sɩŋŋɩda ba ʋ, an nɩ batɛm kaŋ ʋ b'ʋ, an aa gɔɔta b'ʋ. 41Gʋɔɔ gʋta n bʋr zi, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Zaan n hoser deem taan••• ba y, bɩ hɔ haay k'a hɩ gʋaa naa do minto bɩ, sɩra m." 42Bɩ, gʋɔɔ gʋta sɩra ka ʋ b'ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\