Zaan 11

1Gʋaa ɩ nyɩnta ʋ, an nɩ yaaba m. A tɔ m Lazaar. Betanii gʋaa m. Maarii kan a cɛmba Martɩ kɩ kʋ m bɩ. 2Maarii bɩ do ɩ tidəər nɔ Zuuba ma, an a minkə gaa, an a nʋnnɔ a gannɔ ma bɩ. A dakumboor Lazaar ɩ bɩ laafɩɩ bɩ. 3A danlʋrɔ wɔɔ n nyɔɔ da, ŋn'aa a hɩ Yeezuu m, ŋ ʋ: "Gʋaa k'ɩbɩɩ ŋʋa bɩ bɩ laafɩɩ y." 4Kʋ Yeezuu a ma bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Yaaba naa do, zɛ yaaba bɛɛ y, zɛ an nawʋm Woso lɛbɔʋrɛ m. A minto n'a kam Woso Nyɩ bɩ n daʋrɛ yɩ." 5Yeezuu nyɩnta an Martɩ ŋʋa kan a danzaa bɩ kɩ, Lazaar kɩ. 6Baa k'a a dɔ a ʋ, Lazaar bɩ laafɩɩ bɩ, a gɔɔta bɩncɛ k'an ta ʋ b'ʋ dɔmɩm hɩɩya. 7Bɩ jɛ ʋ bɩ, a a hɩ a karɩndanyɩnɔ m, a ʋ: "Ʋ ʋ bɔ, ʋ ta Zidee ʋ." 8Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a hɩ, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, zɩɩfʋrɔ a ka ma dɩɩtaa k'a ɩbɩɩ gʋngʋɛɛn jaarɔ m, ɩbɩɩ lɛ taa k'ɩ ɩ ya, ɩ ɩ bɔ, ɩ ta b'ʋ ra?" 9Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "A n a sa dɔgta m an ta yirbəə ra lɛɛgure bɛɛ m ta ʋ wakatɩ bueerehɩɩya ra? Kʋ gʋaa ɩ tam lɛɛgure ʋ a bɩr a gəm zɛrɛ y, bala, a ɩ durnya naa do lɛɛgure yɩm. 10Bɩ kʋ gʋaa ɩ tam gunuu ʋ, a y'a gəm zɛm, bala, a mɩm bɩr lɛɛ yɩrɛ y." 11K'a meer naa do ba an a nya bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Wɔɔ gʋaasɩba Lazaar hinceem ba, bɩ mɔɔ tam, m aa a gu." 12A karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Zuuba, kʋ hinceem a ba, a laafɩɩ yɩrɛ." 13Kʋ sɩra nɩ, Yeezuu bɩ, a ŋʋa a ʋ, k'a hɩ a ʋ, Lazaar ga. Ŋ n bɔkarɛ, ŋn'a hɔɔn darɛ, ŋ ʋ, hinceem paan••• mim an n'a dɩndarɛ. 14Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ paan•••, a ʋ: "Lazaar ga. 15Bɩ kʋ mɔɔ n nyɩnta b'ʋ bɩ, mɔɔ ɩ heernyɔɔ m awɔɔ tɔ ma, k'a a da ma, a sɩra ka. K'a wuti, k'ʋ ta zi." 16Toma kʋ n n'a birm Didim b'a hɩ karɩndanyɩnɔ gɔsɩnnɔ wɔɔ m, a ʋ: "Ʋ ta, kan kɩ, ʋ aa gɩnga sɔ." 17Yeezuu k'a lee ku bɩ, a yaa dɩga a n Lazaar bir. A birle dɔmɩm si lɛɛm. 18Bɩ kʋ Betanii bɩ laatʋ Zerizalɛm ma bɩ, a ga kʋ a ba cilo kaakʋ. 19Zɩɩfʋrɔ wɔɔ bʋr gʋta k'a bɩ yaa da Martɩ m kan Maarii kɩ, ŋ dakumboor bɩ garɛ minto. 20Kʋ Martɩ a ma, n ʋ, Yeezuu ɩ zɛm bɩ, a ta, an aa a zɛ ʋ, Maarii n gɔɔta har ʋ, an nɩ nyɩntam. 21Martɩ n a hɩ Yeezuu m, a ʋ: "Zuuba, kʋ nyɩnta ɩbɩɩ ʋ naa ʋ, mɔɔ dakumboor bɩ bɩ garɛ y. 22Bɩ, an gɔɔta naa, mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, hɔ haay k'ɩbɩɩ n n'a yɛm Woso han bɩ, a y'a karɛ ɩbɩɩ ʋ." 23Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ dakumboor bɩ y'a mɩm bɔŋ ʋ." 24Martɩ n a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ dɔ, a y'a mɩm bɔŋ ʋ gəəno mɩmbɔʋrɛ dɔmɩm ʋ durnya nyarɛ ma." 25Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ m mɩmbɔʋrɛ, mɔɔ m mɩsɩrbaa. Gʋaa k'a sɩra ka mɔɔ ʋ bɩ, baa k'a zaa ga, a mɩsɩrbaa yɩrɛ. 26Bɩ gʋaa k'an mɩsɩr, an nɩ sɩra kam mɔɔ ʋ, a bɩ gam fɩɩga y. Ɩbɩɩ sɩra ka naa ʋ ra?" 27A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩɩn••• Zuuba, mɔɔ sɩra ka, mɔɔ ʋ, ɩbɩɩ m Krista, Woso Nyɩ k'a a ga m an bʋr durnya ʋ bɩ." 28K'a meer bɩ ba ncɩnaaʋ bɩ, a a hʋr, an aa a danzaa Maarii bɩ bir, an a hɩ m sɩnsɛɛrɛ m, a ʋ: "Karɩnsaamba bʋr, an n'ɩbɩɩ birm." 29Maarii k'a naa ma bɩ, a wuti zɔɔ-zɔɔ, an ta zi. 30Bɩ ma bɩ, Yeezuu n gasʋ kʋ b'ʋ cɩna y. A gɔɔta an nɩ bɩncɛ kʋ Martɩ a zɛ ʋ b'ʋ. 31Zɩɩfʋrɔ wɔɔ nyɩnta kan Maarii kɩ har ʋ b'ʋ, ŋn'ɩ bra bam nɩ. Kʋ ŋ y'a yɩ an wuti zɔɔ-zɔɔ an bɔ bɩ, ŋ zu a jɛ ʋ, ŋn'a hɔɔn darɛ, ŋ ʋ, ta an nawʋm yaa ra b'ʋ k'a yaa nyi ka. 32Maarii k'a yaa lee ku bɩncɛ kʋ Yeezuu n ta ʋ b'ʋ bɩ, k'a a yɩ lɛɛm bɩ, a sʋnta a taa an n'a hɩm nɩ, a ʋ: "Zuuba, kʋ nyɩnta ɩbɩɩ ʋ naa ʋ, mɔɔ dakumboor bɩ bɩ garɛ y." 33Yeezuu k'a yɩ, an nɩ nyi kam kan zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ yaa a da zaa ʋ rɔ wɔɔ kɩ bɩ, a heer a zɛ kʋ ma. 34A n a hɩ, a ʋ: "A bir awɔɔ ʋ ka?" Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Zuuba, bʋr ɩ dɩga a." 35Yeezuu n nyi ka. 36Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "K'a dɩga a, a a ŋʋa gʋta!" 37Gɔsɩnnɔ n'a hɩrɛ ŋ barla, ŋ ʋ: "Gʋaa k'a bʋʋ k'a yɩ kan bʋʋbaa kɩ mɩm gʋ bɩ, a b'a dam ma, an a ka Lazaar bɩ gam na?" 38Yeezuu heer n a ya, an a zɛ kʋ ma, an a hʋr an ta yaa ra b'ʋ. Nyɩnta a ʋ ci yaa, ŋ n jaa ta a lɛ bɩ rɛ. 39Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "K'a jaa bɩ gʋ rɛ." Gər bɩ danlʋ Martɩ bɩ n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Zuuba, a ji nyɩntaŋ ʋ, a dɔmɩm si hɔ n naa." 40Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ n a hɩ ɩbɩɩ m, mɔɔ ʋ, k'ɩ sɩra ka mɔɔ ʋ, ɩ Woso lɛbɔʋrɛ yɩm na?" 41Ŋ n jaa bɩ gʋ rɛ. Yeezuu n a bɔɔta, an dɩga brama, an a hɩ, a ʋ: "M Zɩ, mɔɔ ɩ barka darɛ ɩbɩɩ m, ɩbɩɩ k'ɩ mɔɔ yaadarɛ si bɩ minto. 42Mɔɔ dɔ, mɔɔ ʋ, ɩbɩɩ ɩ mɔɔ yaadarɛ sim dɔmɩm haay, bɩ meer bɩ ba mɔɔ ʋ gʋɔɔ kʋ ŋ bɩr mɔɔ ma naa ʋ rɔ wɔɔ minto, kʋ ŋ n'a da ma, ŋn'a si, ŋ ʋ, ɩbɩɩ ɩ mɔɔ nyɔɔ." 43K'a meer ba ncɩnaaʋ bɩ, a həən si kan paŋŋa kɩ, a ʋ: "Lazaar, bɔ!" 44Gər bɩ n bɔ, a gannɔ kan a wɔrɔ kɩ nɩ kʋsɩm kan pɛɛrarɔ kɩ, pɛɛra nɩ burgure a meer ma. Yeezuu n a hɩ gʋɔɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'a pɛɛrarɔ wɔɔ hʋnhʋr ma, k'a to k'an ta!" 45Zɩɩfʋrɔ wɔɔ duro gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta kan Maarii kɩ jɩr ʋ rɔ wɔɔ, ŋnɩ hɔ kʋ Yeezuu a ba bɩ yɩ rɔ wɔɔ, gʋta sɩra ka ʋ. 46Gʋɔɔ gɔsɩnnɔ ta, ŋn'aa farizɛɛnrɔ yɩ, ŋnɩ hɔ kʋ Yeezuu a ba bɩ dɩnda ŋ nɩ. 47Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan farizɛɛnrɔ wɔɔ kɩ dʋdɔkənno wɔɔ kɩ a so kʋ ma, ŋn'a hɩ ŋ nɩ, ŋ ʋ: "Bɔ wɔɔ n n'a barɛ? Gʋaa naa do ɩ hoserlo bam gʋta. 48Kʋ wɔɔ to an n'a barɛ ncɩnaaʋ gʋaa haay sɩra kaŋ ʋ, Rɔm zannɔ zɛm, ŋnɩ bɩ wɔɔ Wosocɛ bɩ da, kan wɔɔ do bɩ kɩ." 49Ŋ gʋaa deem k'a tɔ m Kayiifʋ b'ɩ nyɩnta wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ dɔɔraa bɩ do ma, an a hɩ, a ʋ: "Awɔɔ bɩr hɔsɩ jɩ marɛ y. 50Awɔɔ n a dɔ a ʋ, a jɩra kʋ gʋaa deem n ga, gʋaa haay minto kʋ wɔɔ do bɩ b'a zar haay ra?" 51A mɩŋŋa hɔɔndarɛ bɛɛ m meerbaa naa do nɩ y, kʋ wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ m dɔɔraa bɩ do ʋ bɩ, Woso lemim naa do da a lɛ ʋ, a ʋ: Pakra m kʋ Yeezuu m ga do bɩ minto, 52bɩ do bɩ minto bɛɛ m bala y, k'a Woso nyɩnɔ kʋ ŋ y'a hɩsɩga bɩ so kʋ ma lɛɛ deem ʋ. 53Hinni bɩ do ʋ, ŋ y'a cɩnta ŋ ʋ, k'a zɛ gər. 54Bɩ minto y'a ka, Yeezuu n a ya, an nɩ bɩmbɩrm paan••• zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ bire ʋ y. A ta bɩncɛ niŋŋə k'an jɩnjɛɛm poohɔɔn ma b'ʋ, kʋ niŋŋə kʋ n n'a birm Efrayim ʋ b'ʋ, an aa gɔɔta b'ʋ kan a karɩndanyɩnɔ kɩ. 55Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, pakkɩ cibsa a zɔ. Pakkɩ bɩ k'a gɔɔta booti m bɩ yirbəə m gʋɔɔ gʋta a to bɔlɛɛmarɔ ʋ, ŋnɩ ta Zerizalɛm ʋ mɩŋŋa hubɔrɛ zibəə minto. 56Ŋ n'a kam Yeezuu ma, bɩ ma bɩ, ŋ yɩ Wosocɛ ʋ, ŋn'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Awɔɔ y'a hɔɔn darɛ, a ʋ lɔ? A bɩ zɛm cibsa bɩ ma ra!" 57Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan farizɛɛnrɔ wɔɔ kɩ lɛ ka, ŋ ʋ: Gʋaa k'a bɩncɛ dɔ kan a hɩ k'a ku a nyasʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\