Zaan 12

1Pakkɩ cibsa k'a gɔɔta dɔmɩm sɔrdɩ bɩ, Yeezuu ta Betanii ʋ, kʋ kʋ Lazaar n ta ʋ b'ʋ. Kʋ bɩ do a Lazaar mɩm bɔ ʋ bɩ. 2N yirbəə hɔbɩrɛ ba b'ʋ, n n a ka Yeezuu ʋ. Martɩ nyɩnta an nɩ hɔbɩrɛ jirm, bɩ ma bɩ, Lazaar ɩ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ hɔbɩrɛ bɩm kan Yeezuu kɩ rɔ wɔɔ barla. 3Maarii n tidəər nyɔɔ kʋ n y'a ba naar paan••• m a lɛ n kʋsɩ bɩ sa gedre ʋ, an a nɔ Yeezuu gannɔ ma, an a minkə gaa an a nʋnnɔ ma, tidəər ji bɩ n sʋr har bɩ ma haay. 4Karɩndanyɩnɔ wɔɔ gʋaa deem Zidas Iskarɩyɔtɩ kʋ gʋaa k'a nɩ zɛm k'a bɩ Yeezuu nyasʋ a ka b'a hɩ, a ʋ: 5"Bɔ minto, n n tidəər naa do sa, n n a hɛɛ deniyee zɔɔkarkʋ, n n a ka cicirzannɔ ʋ?" 6K'a hɩ ncɩnaaʋ bɩ, a bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, a hɔɔn an n'a dam cicirzannɔ ma y. Bala, a mɩŋŋa koor m, k'a y'a so busoo bɩ zibəə b'ʋ bɩ, a ɩ hɔ kʋ n n'a cɩntam bɩ kʋnam. 7Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "K'a to! Naa do ba an nawʋm mɔɔ birle dɔmɩm minto. 8Cicirzannɔ wɔɔ ɩ kan awɔɔ kɩ dɔmɩm haay, bɩ, mɔɔ bɩ kan awɔɔ kɩ dɔmɩm haay y." 9Bɩ ma bɩ, zɩɩfʋrɔ cir gʋta a ma, ŋ ʋ, Yeezuu bʋr b'ʋ. Ŋ n bʋr zi, bɩ ŋ n bʋr a minto bala y, bʋr ŋ y'a ʋ k'a bɩ Lazaar k'a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ bɩ yɩ. 10Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ a cɩnta k'a Lazaar zɛ gər sɔ, 11bala, a minto y'a ka, zɩɩfʋrɔ gʋɔɔ gʋta n'a gʋrɛ ŋ ma, ŋn'ɩ Yeezuu mim sim. 12Dɔ k'a mɛ bɩ, gʋɔɔ gʋta kʋ ŋ bʋr cibsa bɩ ma rɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a ma, ŋ ʋ, Yeezuu ɩ zɛm Zerizalɛm ʋ bɩ, 13ŋ bɛ gɔ lɛɛ yɩnyar, ŋnɩ ta k'a yaa a zɛ ʋ, ŋn'ɩ zee darɛ, ŋ ʋ: "Hozaana! Gʋaa k'a nɩ zɛm Woso tɔ ma, Israyɛl cir bɩ n barka yɩ." 14Yeezuu brapoo yɩ, an da ʋ, amba n y'a gʋrsɩra ba bɩ m: 15Siyɔn zannɔ, a da bɩ bɔ ʋ y. Ba awɔɔ cir nɩ zɛm n na. Da a ʋ brapoo ʋ. 16Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n lɛɛ ka ŋnɩ hɔ k'a nɩ zɛm naa jɩ dɔ hɔɔ y. Bɩ, kʋ ŋ Yeezuu lɛbɔʋrɛ yɩ bɩ, ŋ hɔ kʋ ŋ y'a gʋrsɩra ba a minto bɩ tɔ da a nɔ ʋ, bɩ naa ba ŋ y'a ʋ a minto. 17Bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta kan Yeezuu kɩ dɔmɩm k'a Lazaar bir yaa ʋ an bɔ, an a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ rɔ wɔɔ a kasɛtɩ ka. 18Bɩ gʋɔɔ gʋta bʋr zi. Kʋ ŋ y'a ma, ŋ ʋ, a hoser naa do ba bɩ minto y'a ka, ŋnɩ bʋr k'a b'a zɛ ʋ. 19Farizɛɛnrɔ wɔɔ n'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Awɔɔ yɩ, a dɔ a ʋ, a b'a dam ma, a hɔsɩ ba y. K'a dɩga gʋɔɔ haay kʋ ŋ nɩ zure a jɛ ʋ!" 20Cibsa k'a n ta ʋ bɩ minto, grɛkkɩrɔ gɔsɩnnɔ der k'a Woso da ʋ. 21Ŋ n a hɩ Galilee kʋ Bɛtsayɩdaa gʋaa Filipi m, ŋ ʋ: "Wɔɔ harzaa, wɔɔ lɛ n taa k'ʋ Yeezuu yɩ." 22Filipi n ta, an aa hɩ Andɩr m, ŋn'a zɛ kʋ ra, ŋn'a hɩ Yeezuu m. 23Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Wakatɩ a ku kʋ Gʋaanyɩ bɩ n lɛbɔʋrɛ yɩ. 24Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: kʋ hɔyaa a zo tara ʋ, a n ga y, gɔɔta an nawʋrɛ a deem. Bɩ, k'a ga, nyɩ an n'a dam gʋta. 25Gʋaa k'a a mɩsɩrbaa ŋʋa, a b'a yɩrɛ y. Bɩ, gʋaa k'a kaanm a mɩsɩrbaa m durnya naa do nɔ ʋ, a mɩsɩrbaa yɩm mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ nɔ ʋ. 26Kʋ gʋaa lɛ taa k'a mɔɔ zi ba k'an zu mɔɔ ʋ, bɩncɛ kʋ mɔɔ n ta ʋ bɩ, mɔɔ zibəənyɩ bɩ nyɩntam b'ʋ sɔ. Gʋaa k'a mɔɔ zi ba, Zɩ y'a daŋ ʋ. 27Naa ma bɩ, mɔɔ heer a zɛ kʋ ma, bɩ, kʋ m a hɩ mɔɔ ʋ lɔ? Kʋ m a hɩ, mɔɔ ʋ: M Zɩ, mɔɔ bʋmbɔ wakatɩ naa do ma gɛɛ? Bɩ, wakatɩ naa do minto y'a ka, mɔɔ n bʋr. 28Zɩ, ɩ lɛ bɔ ɩ tɔ ʋ." Leer n a to brama, an a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ n lɛ bɔ ʋ, bɩ mɔɔ yɩ m yarɛ, m m lɛ bɔ ʋ." 29Gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta b'ʋ, ŋnɩ leer bɩ ma rɔ wɔɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ, brama ɩ həən si. Gɔsɩnnɔ ʋ, malɛɛka ɩ meer ba kan kɩ. 30Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "Leer naa do n bɔ mɔɔ minto y, bɔ a ʋ, awɔɔ minto. 31Durnya naa do dʋdɔ karɛ n naa kɛɛrɛ, bɩ, n lam durnya naa do cir bɩ ra, an bɔ garga ra. 32Bɩ kʋ n mɔɔ busu brama durnya burə ʋ, mɔɔ gʋɔɔ haay gaarɛ m zi." 33Meerbaarɔ nɔɔn duro ba Yeezuu ʋ, k'a a zɛ zaa hɩnka. 34Gʋɔɔ wɔɔ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Lɛrɔ ci b'a dɩnda wɔɔ m, a ʋ: Krista gɔɔtam dɔmɩm k'a nyarɛ ba ʋ bɩ nɔ ʋ. Ɩbɩɩ ba lɔ, ɩ n'a hɩrɛ, ɩ ʋ, n Gʋaanyɩ bɩ busum brama? Gʋaanyɩ naa do, nka nɩ?" 35Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Lɛɛgure gɔɔta awɔɔ minto dɔmɩm poore nɔ ʋ. Bala, lɛɛgure k'a gɔɔta an ta ʋ bɩ, k'a ta a nɔ ʋ, a b'a ka monsigə bɩ n zɛ awɔɔ ra y. Bala, gʋaa k'a nɩ tam monsigə ʋ bɩ n a dɔ kʋ ta an nawʋm ka y. 36Kʋ lɛɛgure bɩ gɔɔta an ta ʋ bɩ, k'a sɩra ka lɛɛgure b'ʋ, k'a a ba lɛɛgure nyɩnɔ." Yeezuu k'a meer ba kan ŋ kɩ ncɩnaaʋ bɩ, a a hʋr an a nyaakʋm da ŋ lɛɛ. 37Baa kan hoserlo k'a ŋ ba ŋ mɩm ʋ rɔ wɔɔ kɩ haay, ŋ n sɩra ka ʋ y, 38kʋ hɔ kʋ wosolɛsinnɩsorazaa Ezayii a hɩ n bɩ n kʋ yɩ: 'Zuuba, nka ɩ hɔ kʋ wɔɔ hɩ bɩ si? Nka Zuuba a paŋŋa hɩnka nɩ?' 39Ezayii deem-deem b'a hɩ kʋ bɔ minto y'a ka, ŋ b'a dam ma, ŋn'a si y: 40'A ŋ mɩm ta, an ŋ heer ka, kʋ ŋ mɩm b'a da ma an lɛɛ yɩ, kʋ ŋ heer b'a da ma an a jɩ ma y, kʋ ŋ b'a bɔ a taam, kʋ m ŋ waa y.' 41Ezayii naa do hɩ, bala, a Yeezuu lɛbɔʋrɛ bɩ yɩ, an a mim dɩnda. 42Kan bɩ kɩ haay, jɩtannɔ wɔɔ barla, gʋta a mim si. Bɩ, farizɛɛnrɔ wɔɔ minto, ŋ bɩr a kasɛtɩ karɛ y. Bala, ŋ yɩ nyi bam, ŋ y'a la a ra sokʋmacɛ b'ʋ. 43Gʋɔɔ lɛbɔʋrɛ ŋ n'a ŋʋarɛ, ŋ bɩr a kam Woso hɔ ma y. 44Yeezuu n a leer busu, an a hɩ, a ʋ: "Gʋaa k'a sɩra ka mɔɔ ʋ bɩ, sɩra bɛɛ a ka mɔɔ ʋ y, Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ b'a sɩra ka ʋ. 45Bɩ gʋaa k'a nɩ mɔɔ yɩrɛ, Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ b'a n'a yɩrɛ. 46Mɔɔ m lɛɛgure, m bʋr durnya ʋ, kʋ gʋaa k'a nɩ sɩra kam mɔɔ ʋ bɩ bɩ gɔɔta monsigə ʋ y. 47Kʋ gʋaa mɔɔ lemim ma, b'a n a si y, mɔɔ bɛɛ n n'a dʋdɔ karɛ y. Bala, mɔɔ n bʋr kʋ m bɩ durnya dʋdɔ ka y, bʋr mɔɔ ʋ kʋ m bɩ durnya bʋmbɔ. 48Gʋaa k'a kaanm mɔɔ m, a n mɔɔ lemim bɩ si, a zaa dʋdɔkər ta ʋ. Lemim kʋ mɔɔ hɩ bɩ y'a dʋdɔ kam durnya nyarɛ hinni ʋ. 49Mɔɔ n m mɩŋŋa mim dɩnda y, Mɔɔ Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ b'ɩ hɔ kʋ mɔɔ m ga m, m a hɩ bɩ hɩ mɔɔ m, kʋ m a hɩ. 50Mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, a lɛ bɩ, mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ m. Hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩm bɩ, a hɩ mɔɔ nawʋrɛ amba mɔɔ Zɩ a hɩ mɔɔ m bɩ m."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\