Zaan 13

1Pakkɩ cibsa k'a n a ku cɩna bɩ, Yeezuu k'a a dɔ a ʋ a wakatɩ a ku bɩ, k'a bɔ durnya nɔ ʋ a a wusigə a Zɩ zi bɩ, a a mɩŋŋa gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ durnya ʋ rɔ wɔɔ ŋʋa kan ŋʋarɛ gʋta kɩ. 2A bʋr an nɩ hɔbɩrɛ bɩm, bɩ ma bɩ, Sʋtaana hɔɔndarɛ da Sɩmɔɔn nyɩ Zidas Iskarɩyɔtɩ kʋ gʋaa bɩ heer ʋ, k'an a nyasʋ an a ka. 3K'a a dɔ a ʋ, Zɩ bɩ hɔ haay zar a wɔ ʋ bɩ, b'a to a ʋ Woso zi, a a bɔ an nɩ tam zi bɩ, 4Yeezuu wuti hɔbɩrɛ bɩ ra, an a zaba bɩ bɔ a ra, an a cɩnta, an pɛɛra sa an a so a ʋ. 5A n hi tɔ mɔr ʋ, an a sɩŋŋɩda ba an n'a karɩndanyɩnɔ wɔɔ gannɔ sʋrgɔm, an nɩ pɛɛra k'a so a ʋ bɩ nʋnnɔrɛ ŋ ma. 6A n aa lee ku Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr zi. Pɩyɛɛr n a hɩ m, a ʋ: "A n a ga m, k'ɩbɩɩ m mɔɔ gannɔ sʋrgɔ y, Zuuba!" 7Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ n hɔ kʋ mɔɔ n'a bam bɩ jɩ dɔ cɩna y, b'ɩbɩɩ zɛm b'a dɔ." 8Pɩyɛɛr n a hɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ bɩ mɔɔ gannɔ sʋrgɔm fɩɩga y!" Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Kʋ mɔɔ n ɩbɩɩ gannɔ sʋrgɔ, mɔɔ gʋaa bɛɛ n'ɩbɩɩ nɩ y." 9Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, ɩ bɩ mɔɔ gannɔ sʋrgɔ bala y, mɔɔ wɔrɔ sʋrgɔ sɔ kan mɔɔ mim kɩ!" 10Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Gʋaa k'a a zʋr bɩ lɛ baa zʋrlɛ ma dɔ y, bala, a hu bɔ jilli. B'awɔɔ, dintim b'awɔɔ ma dɔ y. Bɩ, awɔɔ haay bɛɛ mɔɔ n'a hɩrɛ a ma y." 11Bala, a gʋaa k'a n'a nyasʋm k'a ka bɩ dɔ. Bɩ minto y'a ka, a ʋ: "Awɔɔ haay hu bɛɛ bɔ y." 12Yeezuu ka ŋ gannɔ sʋrgɔ an a nya bɩ, a a huu bɩ sa, an a da a ra, an nyɩnta hɔbɩrɛ bɩ bɩncɛ ʋ b'ʋ, an n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ hɔ kʋ mɔɔ ba awɔɔ m bɩ jɩ dɔ ra? 13Awɔɔ ɩ mɔɔ birm, Karɩnsaamba gɛɛ Zuuba, a maam karɛ, bala, a m mɔɔ m. 14K'awɔɔ Zuuba kan a karɩnsaamba kɩ m mɔɔ m bɩ y'a ka, mɔɔ n awɔɔ gannɔ sʋrgɔ, b'awɔɔ a ga m sɔ a kʋ gannɔ sʋrgɔ. 15Bala, makra mɔɔ ka awɔɔ ʋ, kʋ mɔɔ ba awɔɔ minto bɩ, k'a ba sɔ. 16Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, zibəənyɩ n lɛ da a karɩnsaamba nɩ y, bɩ zibəəzaa kʋ n y'a nyɔɔ n lɛ da gʋaa k'a nyɔɔ bɩ nɩ y. 17K'awɔɔ naa haay dɔ bɩ, k'awɔɔ ba maam, mimbirenyɩntazannɔ n'awɔɔ m. 18Mɔɔ bɩr meer bɩ barɛ awɔɔ haay minto y. Mɔɔ gʋɔɔ kʋ mɔɔ ŋ bɔ ʋ rɔ wɔɔ dɔ. Kʋ Wosoci bɩ meerbaa naa do n kʋ yɩ: 'Gʋaa k'a nɩ hɔ bɩm kan mɔɔ kɩ b'a ba mɔɔ jɩm.' 19A hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m kɛɛrɛ, kʋ mim bɩ n lee ku cɩna bɩ minto, k'a bɩ bʋr, k'a sɩra ka, a ʋ: A n ta ʋ bɩ m mɔɔ m. 20Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, kʋ mɔɔ gʋaa nyɔɔ, n n a si, mɔɔ n yɩ m si, bɩ kʋ n mɔɔ si, Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ n y'a si." 21Kʋ Yeezuu meer ba ncɩnaaʋ bɩ, a heer a zɛ kʋ ma, an a hɩ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, awɔɔ gʋaa deem mɔɔ nyasʋrɛ an mɔɔ ka." 22Karɩndanyɩnɔ wɔɔ nɩ dɩgam kʋ ma, ŋn'a mɩŋŋa larlɛ kʋ nka mim an n'a hɩm gɛ. 23Karɩndanyɩ deem kʋ Yeezuu nyɩnta an a ŋʋa bɩ nyɩnta a jɩr ʋ. 24Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr n kʋtɩ zɛ m, a ʋ, an laaka da han: "Nka an n'a hɩm ma gɛ?" 25Karɩndanyɩ bɩ n zerga Yeezuu cɩ ra, an a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, nka nɩ?" 26Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Gʋaa kʋ mɔɔ nɩ bur nyɔɔm taanm ʋ m a ka ʋ bɩ, bɩ m." K'a bur kur bɩ nɔ ma bɩ, a a ka Iskarɩyɔtɩ kʋ gʋaa Sɩmɔɔn nyɩ Zidas ʋ. 27Zidas k'a bur kur bɩ si bɩ, Sʋtaana gasʋ ʋ dɔmɩm bɩ do ʋ. Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Hɔ k'ɩ ʋ k'ɩ ba bɩ, a ba zɔɔ." 28Ŋ haay kʋ ŋ nyɩnta b'ʋ rɔ wɔɔ gʋaa deem n a dɔ kʋ bɔ minto, an naa hɩ y. 29Kʋ Zidas n ta busoo bɩ m bɩ, gɔsɩnnɔ y'a hɔɔn darɛ, ŋ ʋ, a hɩ Yeezuu ʋ k'an aa cibsa bɩ mɔdrɔ si, gɛɛ, an aa hɔ niŋŋə ka cicirzannɔ ʋ. 30Zidas k'a bur bɩ kur bɩ si bɩ, a bɔ lɛɛm: Bɩ ma bɩ, gum da. 31Zidas k'a bɔ bɩ, Yeezuu a hɩ, a ʋ: "Naa ma bɩ, Gʋaanyɩ bɩ lɛbɔʋrɛ yɩ, bɩ Woso lɛbɔʋrɛ yɩ a tɔ ma. 32Woso y'a lɛ bɔŋ ʋ a zi, bɩ k'a yɩ poore Woso y'a lɛ bɔŋ ʋ. 33M nyɩnɔ, dɔmɩm gɔɔta poore kʋ mɔɔ n gɔɔta kan awɔɔ kɩ. Awɔɔ y'a kam mɔɔ ma. Amba mɔɔ hɩ zɩɩfʋrɔ m bɩ m, bɩncɛ kʋ mɔɔ n nɩ taŋ ʋ bɩ, awɔɔ bɩ lee kum b'ʋ y. A hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m kɛɛrɛ sɔ. 34Lɛ daa mɔɔ n n'a karɛ awɔɔ ʋ: k'a kʋ ŋʋa. Amba mɔɔ awɔɔ ŋʋa bɩ, k'a kʋ ŋʋa maam sɔ. 35Ncɩnaaʋ bɩ, gʋaa haay y'a dɔrɛ, a ʋ, mɔɔ karɩndanyɩnɔ n'awɔɔ m, k'awɔɔ ɩ kʋ ŋʋarɛ." 36Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, ta ɩbɩɩ n nawʋm ka?" Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ b'ɩ dam ma ɩ zu mɔɔ ʋ ɩ ta bɩncɛ kʋ mɔɔ n nɩ taŋ ʋ b'ʋ cɩna y, bɩ k'a yɩ poore, ɩ zɛm bɩ zu mɔɔ ʋ." 37Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Zuuba, bɔ minto mɔɔ bɩ m dam ma, m zu ɩbɩɩ ʋ dɩɩtaa? Mɔɔ yɩ m mɩŋŋa meeyaa karɛ ɩbɩɩ minto!" 38Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "K'ɩ mɩŋŋa meeyaa ka mɔɔ minto nɩ? Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m, ɩbɩɩ bɩsɩ kam mɔɔ ma gallɛm kaakʋ, koo n bɔkarɛ, an baa da."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\