Zaan 14

1"A b'a heer zar y. K'a sɩra ka Woso ʋ, k'a sɩra ka mɔɔ ʋ sɔ. 2Cɛrɔ ta ʋ gʋta mɔɔ Zɩ har ʋ. Kʋ n bɛɛ mɔɔ b'a hɩrɛ awɔɔ m, kʋ m aa bɩncɛ k'awɔɔ n nɩ zɛm bɩ nyɩnta ʋ bɩ banka y. 3Kʋ mɔɔ bɩ ta, m aa a banka awɔɔ minto, mɔɔ yɩ m bɔrɛ, m b'awɔɔ gaa, bɩncɛ niŋŋə kʋ mɔɔ m ta ʋ bɩ, k'awɔɔ n bɩr b'ʋ sɔ. 4Awɔɔ bɩncɛ kʋ mɔɔ n nɩ taŋ ʋ bɩ zaa dɔ." 5Toma n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, wɔɔ n a dɔ kʋ ta ɩbɩɩ nawʋm ka y. Wɔɔ y'a bam lɔ, k'ʋ zaa bɩ dɔ?" 6Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ n zaa, kan sɩra kɩ, mɩsɩrbaa kɩ. Gʋaa b'a dam ma, an ta Zɩ zi kʋ mɔɔ minto bɛɛ y. 7Kʋ nyɩnta awɔɔ ʋ a mɔɔ dɔ, awɔɔ mɔɔ Zɩ bɩ dɔm sɔ. Bɩ dɩɩtaa naa, awɔɔ dɔ, a yɩ sɔ." 8Filipi n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, Zɩ bɩ hɩnka wɔɔ m, bɩ wɔɔ bɔ." 9Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ nyɩnta kan awɔɔ kɩ laatʋ, ɩbɩɩ n gɔɔta, ɩ n mɔɔ dɔ ra, Filipi! Gʋaa k'a mɔɔ yɩ bɩ, a Zɩ bɩ yɩ sɔ. Bɔ minto ɩbɩɩ n'a hɩrɛ ɩ ʋ, n n Zɩ hɩnka ɩ nɩ? 10Ɩbɩɩ n sɩra ka, ɩ ʋ, mɔɔ ɩ kan Zɩ kɩ, Zɩ bɩ nɩ kan mɔɔ kɩ ra? Meerbaarɔ kʋ mɔɔ nɩ ŋ bam kan awɔɔ kɩ rɔ wɔɔ, mɔɔ bɩr ŋ barɛ, m mɩŋŋa paŋŋa nɩ y! Zɩ k'a nɩ kan mɔɔ kɩ bɩ n'a mɩŋŋa zi barɛ. 11K'a mɔɔ mim si a ʋ, mɔɔ ɩ kan Zɩ kɩ, Zɩ nɩ kan mɔɔ kɩ, bɩ, k'awɔɔ n mɔɔ meerbaa bɩ si, k'a si zibəəro nɔɔn duro minto. 12Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, gʋaa k'a sɩra ka mɔɔ ʋ, a zibəəro kʋ mɔɔ nɩ ŋ bam nɔ wɔɔ barɛ. A zibəəro bam gʋta, ŋnɩ lɛ da nawɔnnɔ m, bala, ta mɔɔ nawʋm Zɩ zi. 13Hɔ haay k'awɔɔ n n'a yɛm mɔɔ tɔ ma, mɔɔ y'a barɛ, kʋ Zɩ m lɛbɔʋrɛ yɩ Nyɩ bɩ zi. 14K'awɔɔ hɔ niŋŋə yɛ mɔɔ tɔ ma, mɔɔ y'a barɛ. 15K'awɔɔ ɩ mɔɔ ŋʋarɛ, k'a mɔɔ lɛrɔ si, a zu ŋ ʋ. 16Mɔɔ y'a yɛrɛ m Zɩ han k'an Daahanzaa vanta ka a ʋ, k'an gɔɔta kan awɔɔ kɩ dɔmɩm haay. 17A m sɩra Ɛspri, durnya b'a dam ma an a si y. Bala, n bɩr a yɩrɛ, bɩ n n a dɔ sɔ y. B'awɔɔ dɔ, bala, a ɩ kan awɔɔ kɩ, an n'awɔɔ heer ʋ. 18Mɔɔ b'awɔɔ tom sʋnnɔ y, mɔɔ zɛrɛ awɔɔ zi. 19A gɔɔta poore, durnya b'a yarɛ an mɔɔ yɩ y. B'awɔɔ mɔɔ yɩm mɩsɩr, awɔɔ mɩsɩrbaa bam sɔ. 20Hinni bɩ do ʋ, awɔɔ y'a dɔrɛ a ʋ, mɔɔ ɩ kan Zɩ kɩ, awɔɔ nɩ kan mɔɔ kɩ, mɔɔ nɩ kan awɔɔ kɩ. 21Gʋaa k'a nɩ mɔɔ lɛrɔ wɔɔ m, an nɩ zure ŋ ʋ bɩ, a zaa ɩ mɔɔ ŋʋam. Gʋaa k'a nɩ mɔɔ ŋʋarɛ, mɔɔ Zɩ bɩ y'a ŋʋam sɔ, kʋ mɔɔ nɩ, mɔɔ y'a ŋʋarɛ, m m hɩnka m." 22Ziidi, Zidas Iskarɩyɔtɩ kʋ gʋaa bɩ bɛɛ y, bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, ɩbɩɩ y'a bam lɔ ɩ ɩ hɩnka wɔɔ m, b'ɩbɩɩ b'ɩ hɩnkam durnya nɩ?" 23Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Kʋ gʋaa ɩ mɔɔ ŋʋarɛ, a zum mɔɔ lemim ʋ, bɩ mɔɔ Zɩ y'a ŋʋarɛ. Wɔɔ zɛm zi, ʋ bɩ gɔɔta kan kɩ. 24Gʋaa k'a n mɔɔ ŋʋa bɩ bɩr zum mɔɔ lemim ʋ y. Bɩ lemim k'awɔɔ n'a mam naa, mɔɔ hɔ bɛɛ y, a to a ʋ Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ zi. 25Nawɔnnɔ hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m kʋ mɔɔ gɔɔta m nɩ kan awɔɔ kɩ bɩ minto. 26Daahanzaa Sɛnt-Ɛspri kʋ Zɩ n n'a nyɔɔm mɔɔ tɔ minto bɩ hɔ haay dɩndarɛ awɔɔ m, a hɔ haay kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ m nɔ wɔɔ tɔ darɛ awɔɔ nɔ ʋ. 27Mɔɔ laafɩɩ to awɔɔ m, m nɩ m laafɩɩ karɛ awɔɔ ʋ. Mɔɔ bɩr a karɛ amba durnya n'a kam bɩ nɩ y. A b'a ka a heer n a zar gɛɛ, a da n bɔ ʋ y. 28Awɔɔ ma mɔɔ n a hɩ awɔɔ m, mɔɔ ʋ, mɔɔ cenim, bɩ mɔɔ yɩ m bɔrɛ, m bʋr awɔɔ zi. K'awɔɔ ɩ mɔɔ ŋʋarɛ, awɔɔ y'a heer nyɔɔm kʋ mɔɔ nɩ tam Zɩ zi bɩ minto. Bala, Zɩ bɩ lɛ da mɔɔ ra. 29Minno nɔɔn duro hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m naa ma, bɩ ŋ n a ku cɩna y. Kʋ ŋ b'a ku, k'a ŋ si. 30Naa ma kɛɛrɛ bɩ, mɔɔ bɩ m yarɛ, m meer gʋta ba kan awɔɔ kɩ y. Bala, durnya cir b'ɩ zɛrɛ. B'a hɔsɩ ba mɔɔ gʋr zi y. 31Bɩ, kʋ durnya n a dɔ a ʋ, mɔɔ yɩ m Zɩ ŋʋarɛ, m nɩ zi barɛ amba Zɩ lɛ ka mɔɔ ʋ bɩ m. K'a wuti, k'ʋ cem."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\