Zaan 15

1"Dɩvɛn gɔ paan••• m mɔɔ m, bɩ wutuzaa m mɔɔ Zɩ m. 2Mɔɔ vəŋŋə haay k'a bɩr nyɩ dam bɩ, n y'a zɛm la, n n a zo. Bɩ, mɔɔ vəŋŋə haay k'a nyɩ da bɩ, n y'a bankarɛ, k'an nyɩ da an lɛ da biisi ra. 3Awɔɔ lɛɛ ka, a bankarɛ yɩ kan lemim kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ m bɩ kɩ. 4K'a gɔɔta kan mɔɔ kɩ amba mɔɔ nɩ kan awɔɔ kɩ bɩ m. Bala, kʋ dɩvɛn gɔ vəŋŋə bɩ n gɔɔta kan kɩ, a b'a dam ma, an nyɩ da a zim y. B'a hɔdeem k'an awɔɔ kɩ, k'awɔɔ n a naasʋ mɔɔ ma y." 5"Mɔɔ m dɩvɛn gɔ, awɔɔ n'a vəŋŋoo. Gʋaa k'a a naasʋ mɔɔ ma, mɔɔ nɩ m naasʋ ma sɔ, a zaa nyɩ dam gʋta, bala, kʋ mɔɔ ba kan awɔɔ kɩ, awɔɔ b'a dam ma a hɔsɩ ba y. 6Kʋ gʋaa n a naasʋ mɔɔ ma, n y'a zom garga ra, amba gɔvəŋŋə kʋ n y'a zɛ ra hɔ bɩ m, an ga, n n'a gʋr n n'a da sɛ rɛ, an a bɩ. 7K'awɔɔ a naasʋ mɔɔ ma, mɔɔ lemim bɩ nɩ kan awɔɔ kɩ, awɔɔ n hɔ k'awɔɔ lɛ n taa bɩ yɛ, a y'a yɩrɛ. 8K'awɔɔ nyɩ da gʋta, bɩ n nɩ nyɩntam mɔɔ Zɩ lɛbɔʋrɛ, b'awɔɔ gɔɔtam mɔɔ karɩndanyɩnɔ." 9"Kʋ Zɩ mɔɔ ŋʋa bɩ, mɔɔ awɔɔ ŋʋa sɔ. K'a gɔɔta mɔɔ ŋʋarɛ nɔ ʋ. 10K'awɔɔ zu mɔɔ lɛrɔ wɔɔ ʋ, awɔɔ gɔɔta mɔɔ ŋʋarɛ nɔ ʋ, amba mɔɔ nɩ zum m Zɩ lɛrɔ ʋ, m gɔɔta a ŋʋarɛ nɔ ʋ bɩ m. 11Naa hɩ mɔɔ ʋ awɔɔ nɩ, kʋ mɔɔ heernyɔɔ n bɩr kan awɔɔ kɩ, k'awɔɔ heernyɔɔ n bɩr mɩŋŋa paan•••." 12"Ba mɔɔ lɛ bɩ n na: k'a kʋ ŋʋa, amba mɔɔ awɔɔ ŋʋa bɩ m. 13Gʋaa ŋʋarɛ ba ʋ an lɛ da gʋaa k'a mɩsɩrbaa ka zɛ ma gʋɔɔ k'a ŋ ŋʋa rɔ wɔɔ minto y. 14Hɔ kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ m bɩ, k'awɔɔ ba, mɔɔ gʋaasɩbɔɔ n'awɔɔ m. 15Mɔɔ bɩ m yarɛ m awɔɔ bir, m zibəənyɩnɔ y, bala, zibəənyɩ bɩ n hɔ k'a zuuba n'a bam bɩ dɔ y. Awɔɔ bir mɔɔ nawʋrɛ, m gʋaasɩbɔɔ, bala, hɔ kʋ mɔɔ ma m Zɩ zi bɩ, mɔɔ ka awɔɔ n a dɔ. 16Awɔɔ bɛɛ mɔɔ bɔ ʋ y, mɔɔ y'awɔɔ bɔ ʋ, m zibəə ka awɔɔ ʋ, k'a ta, k'a nyɩ da, k'awɔɔ nyɩ bɩ nya y. Bɩ y'a ka, k'awɔɔ hɔ haay yɛ mɔɔ Zɩ bɩ han mɔɔ tɔ ma, a y'a karɛ awɔɔ ʋ. 17Hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩm k'awɔɔ n a ba bɩ, k'a kʋ ŋʋa." 18"Kʋ durnya sɔ awɔɔ m, k'a dɔ a ʋ, lɛɛ a ka an sɔ mɔɔ m. 19Kʋ durnya bɩ zannɔ n'awɔɔ m, durnya bɩ hɔ k'a so ʋ bɩ ŋʋam. Bɩ durnya bɩ zannɔ bɛɛ n'awɔɔ nɩ y. Mɔɔ y'awɔɔ bɔ ʋ durnya nɔ ʋ a hɔ, bɩ y'a ka, durnya n sɔ awɔɔ m. 20K'a hɔ kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ m bɩ tɔ da a nɔ ʋ: zibəənyɩ n lɛ da a zuuba ra y. Kʋ ŋ fɩr ka mɔɔ ma, ŋ fɩr karɛ awɔɔ ma sɔ. Kʋ ŋ zu mɔɔ lemim b'ʋ, ŋ zure awɔɔ hɔ ʋ sɔ. 21Ŋ naa haay barɛ awɔɔ m mɔɔ tɔ ma, bala, ŋ n Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ dɔ y. 22Kʋ mɔɔ ɩ nɩ bʋr ŋ bire ʋ, m bɩ hɔ k'an ta ʋ hɩ ŋ nɩ, ŋ mimbʋnyaa bɩ nyɩntaŋ ʋ y. Bɩ dɩɩtaa naa, ŋ mimbʋnyaa bɩ sugur ba ʋ y. 23Gʋaa k'a sɔ mɔɔ m, sɔ a ʋ mɔɔ Zɩ m sɔ. 24Kʋ mɔɔ ɩ nɩ zibəəro nɔɔn duro kʋ gʋaa n a ba rɔ nɔɔm ba ŋ bire ʋ, ŋ mimbʋnyaa bɩ nyɩntaŋ ʋ y. Bɩ dɩɩtaa naa, ŋ yɩ ŋ yɩ, ŋn'a gu, ŋn'ɩ sɔm wɔɔ m, mɔɔ kan m Zɩ kɩ. 25A lɛ taa k'a hɩ a ʋ, lemim kʋ n y'a gʋrsɩra ba ŋ lɛrɔ ci nɔ ʋ bɩ kʋ yɩ. 'N sɔ mɔɔ m, b'a jɩ ba ʋ y.' " 26"Kʋ mɔɔ ta m Zɩ zi, mɔɔ Daahanzaa bɩ nyɔɔrɛ awɔɔ m. Sɩra Ɛspri k'a n'a tore m Zɩ zi bɩ, a mɔɔ kasɛtɩ karɛ a zim. 27Awɔɔ sɔ, awɔɔ mɔɔ kasɛtɩ kam, bala, awɔɔ ɩ kan mɔɔ kɩ hallɩ a sɩŋŋɩda ʋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\