Zaan 16

1"Naa haay hɩ mɔɔ ʋ awɔɔ m, k'awɔɔ b'a gəm zɛ y. 2Ŋ larɛ awɔɔ ra sokʋmacɛrɔ ʋ. Dɔmɩm ta ʋ an nɩ zɛm, gʋaa k'a n'awɔɔ zɛm gər bɩ y'a hɔɔn darɛ a ʋ, mannɩ a ba, a ka Woso ʋ. 3Ŋ y'a barɛ awɔɔ m ncɩnaaʋ, bala, ŋ n Zɩ dɔ, ŋ n mɔɔ dɔ sɔ y. 4Naa hɩ mɔɔ ʋ awɔɔ m, kʋ wakatɩ bɩ bɩ bʋr, k'a hɔ kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ m bɩ tɔ da a nɔ ʋ." "Mɔɔ n lɛɛ ka m a hɩ awɔɔ m a sɩŋŋɩda ʋ y, bala, mɔɔ nyɩnta kan awɔɔ kɩ. 5Bɩ naa ma bɩ, ta mɔɔ nawʋm Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ zi, b'awɔɔ bire ʋ bɩ, gʋaa ba ʋ, an nɩ mɔɔ larm, a ʋ: ta ɩ nawʋm ka? 6Kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ m bɩ minto y'a ka, awɔɔ heer n a zar. 7Sɩra mɔɔ hɩ awɔɔ m. Awɔɔ daahan minto y'a ka, mɔɔ nɩ tarɛ. Bɩ, kʋ mɔɔ n doo, Daahanzaa bɩ bɩ zɛrɛ awɔɔ zi y. Bɩ kʋ mɔɔ doo, mɔɔ y'a nyɔɔrɛ awɔɔ m. 8K'a mɩŋŋa bɩ bʋr, a mimbʋnyaa, tɩrgabaa kan dʋdɔkarɛ kɩ, kʋ ŋ lʋnlɔ, a y'a hɩnkam durnyazannɔ m. 9Mimbʋnyaa bɩncɛ ʋ, ŋ n sɩra ka mɔɔ ʋ y. 10Tɩrgabaa bɩncɛ ʋ, ta mɔɔ nawʋrɛ m Zɩ zi, b'awɔɔ b'a yarɛ a mɔɔ yɩ y. 11Dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ, n durnya cir bɩ dʋdɔ ka." 12"Hɔ gʋta ta ʋ mɔɔ n n'a hɩrɛ awɔɔ m, b'awɔɔ b'a dam ma, a ŋ si naa ma y. 13Kʋ sɩra Ɛspri bɩ bɩ bʋr, a y'awɔɔ dam sɩra haay zaa ra, bala, a bɛɛ n n'a mɩŋŋa meer barɛ y, bɩ, a hɔ k'a n'a mam bɩ hɩrɛ, a hɔ k'a nɩ zɛm bɩ dɩndarɛ awɔɔ m. 14A y'a lɛ bɔm mɔɔ ʋ, bala, a hɔ k'a nɩ mɔɔ ʋ bɩ sire, an a hɩ awɔɔ m. 15Hɔ haay kʋ mɔɔ Zɩ n tam bɩ, mɔɔ hɔ m. Bɩ y'a ka, mɔɔ n a hɩ, mɔɔ ʋ, a hɔ kʋ mɔɔ n n'a hɩm bɩ hɩrɛ awɔɔ m." 16"A gɔɔta poore, awɔɔ b'a yarɛ a mɔɔ yɩ mɩm ʋ y, bɩ k'a yɩ poore sɔ, awɔɔ mɔɔ yɩm." 17A karɩndanyɩnɔ gɔsɩnnɔ y'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Bɔ a a ŋʋa k'a hɩ wɔɔ nɩ? A gɔɔta poore awɔɔ b'a yarɛ a mɔɔ yɩ a mɩm ʋ y, b'a gɔɔta poore awɔɔ mɔɔ yɩrɛ, gɛɛ, ta mɔɔ nawʋrɛ, m Zɩ zi?" 18Ŋ n a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Poore naa do jɩ lɛ taa k'a hɩ, a ʋ lɔ? Wɔɔ bɩr hɔ k'a n'a hɩm bɩ jɩ dɔrɛ y!" 19Yeezuu k'a a dɔ a ʋ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ lɛ taa k'a a lar bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Laaka awɔɔ n'a dam kʋ han k'a mɔɔ mim bɩ jɩ dɔ ra? A gɔɔta poore awɔɔ b'a yarɛ a mɔɔ yɩ a mɩm ʋ y, poore awɔɔ mɔɔ yɩrɛ. 20Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, awɔɔ nyi karɛ, a zee da, durnyazannɔ n bɩr a heer nyɔɔm. Awɔɔ heer y'a zarm, b'awɔɔ heerzar y'a bam heernyɔɔ. 21Kʋ lʋ ɩ nyɩ yɩrɛ, a ɩ busum ma, a dɔmɩm k'a ku bɩ minto. Bɩ k'a nyɩ bɩ yɩ, a fɩr yɩrɛ bɩ tɔ bɔ a nɔ ʋ. Heernyɔɔ gʋta ɩ kan kɩ k'a nyɩ yɩ durnya ʋ bɩ minto. 22Bɩ minto y'a ka, awɔɔ nɩ heerzar nɔ ʋ naa ma, bɩ mɔɔ yɩ m yarɛ, m awɔɔ yɩ heernyɔɔ nɔ ʋ, bɩ, heernyɔɔ bɩ do, gʋaa b'a dam ma, an a zar y. 23Ncɩnaaʋ, dɔmɩm bɩ do ʋ, awɔɔ b'a yarɛ a mɔɔ lar hɔsɩ minto y. Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, k'awɔɔ hɔ yɛ mɔɔ Zɩ han mɔɔ tɔ ma, a y'a karɛ awɔɔ ʋ. 24A n ta, an dɩɩtaa ku, awɔɔ n hɔsɩ yɛ mɔɔ tɔ ma y. K'a hɔ yɛ, a y'a yɩrɛ, k'awɔɔ heernyɔɔ bɩ n bɩr mɩŋŋa paan•••." 25"Naa haay hɩ mɔɔ ʋ awɔɔ m hɔbɔkʋrɛnoom m, bɩ wakatɩ ɩ zɛm mɔɔ bɩ m yarɛ, m meer ba kan awɔɔ kɩ ncɩnaaʋ y. Mɔɔ Zɩ bɩ mim hɩrɛ awɔɔ m paan•••. 26Hinni bɩ do ʋ bɩ, awɔɔ hɔ yɛm mɔɔ tɔ ma, bɩ mɔɔ n a hɩ awɔɔ m, mɔɔ ʋ, mɔɔ yaa dam Zɩ m awɔɔ tɔ ma y. 27Bala, Zɩ b'awɔɔ ŋʋa. K'awɔɔ mɔɔ ŋʋa, a si sɔ, a ʋ, m to mɔɔ ʋ Woso zi bɩ minto. 28M to mɔɔ ʋ Zɩ zi, m bʋr durnya ʋ. Bɩ naa ma bɩ, bɔ mɔɔ nawʋm durnya ʋ, m n nɩ tam Zɩ zi." 29A karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Ba ɩbɩɩ nɩ meer bam paan••• kɛɛrɛ ɩ wɔ saa hɔbɔkʋrɛnoom darɛ haay ma na. 30Kɛɛrɛ naa, wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ ɩbɩɩ hɔ haay dɔ, ɩbɩɩ lɛ baa kʋ gʋaa n ɩ lar y. Bɩ y'a ka, wɔɔ n a dɔ mɩŋŋa wɔɔ ʋ, ɩ to ɩbɩɩ ʋ Woso zi." 31Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Dɩɩtaa awɔɔ bɔkarɛ an n'a hɩrɛ a ʋ, awɔɔ sɩra ka kɛɛrɛ ra? 32Ba wakatɩ n nɩ zɛm na, b'a lee ku kɛɛrɛ, awɔɔ hɩsɩga dam, gʋaa biyəə n bɩr tarɛ a lɛ a lɛ, a mɔɔ to m deem. Bɩ mɔɔ bɩ m deem nɩ y, Zɩ ɩ kan mɔɔ kɩ. 33Naa hɩ mɔɔ ʋ awɔɔ m k'a laafɩɩ yɩ mɔɔ zi. Awɔɔ ɩ fɩryɩrɛ nɔ ʋ durnya naa do nɔ ʋ. Bɩ k'a heer ba kookoo, mɔɔ bʋr durnya ra."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\