Zaan 18

1Kʋ Yeezuu meer bɩ ba ncɩnaaʋ bɩ, a a hʋr kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ, an bra Sedrɔn bɔrkɔ bɩ ma. Gɔsɩra nɩ b'ʋ, an gasʋ ʋ kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ. 2Zidas k'a n'a nyasʋm k'a ka bɩ bɩncɛ bɩ dɔ, bala, Yeezuu tɩr ta b'ʋ kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ. 3Zidas ka Rɔm sʋrdaarɔ wɔɔ lɛɛ kan Wosocɛ dɔmazannɔ kʋ wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ ŋ ka rɔ wɔɔ kɩ, kan farizɛɛnrɔ kɩ, ŋnɩ bʋr gɔsɩra ʋ b'ʋ kan yar mɔr kɩ, fɩtɩrɛrɔ kɩ, ŋnɩ sɛ gungu. 4Yeezuu k'a hɔ k'a nɩ zɛm b'a yɩ bɩ dɔ bɩ, a a zɔ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Nka awɔɔ n'a kam ma?" 5Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Nazarɛtɩ Yeezuu." A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "A m mɔɔ m." Bɩ, Zidas k'a n'a nyasʋm k'a ka bɩ yɩ ŋ barla. 6Yeezuu k'a naa hɩ ŋ nɩ bɩ, ŋ y'a bɔ a kur m, ŋn'a dundo. 7Yeezuu n a ya, an ŋ lar, a ʋ: "Nka awɔɔ n'a kam ma?" Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Nazarɛtɩ Yeezuu." 8Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ hɩ awɔɔ m, mɔɔ ʋ, a m mɔɔ m. K'a ka awɔɔ nawʋm mɔɔ ma, k'a nawɔnnɔ to, ŋnɩ cem." 9Meerbaa kʋ Yeezuu a hɩ bɩ, kʋ an n'a yɩrɛ ncɩnaaʋ: "Gʋɔɔ k'ɩbɩɩ ŋ ka mɔɔ ʋ rɔ wɔɔ, mɔɔ n deem to, an nyaam y." 10Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr nyɩnta kargʋ m, an a gaa ʋ, an wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ zibəənyɩ zɛ an a bɩsɩ tʋr gʋ ma. Zibəənyɩ bɩ do tɔ m Malkus. 11Yeezuu n a hɩ Pɩyɛɛr m, a ʋ: "Ɩ bɔ, ɩ ɩ kargʋ bɩ du a caan ʋ. Mɔɔ bɩ fɩryɩrɛ niŋŋə kʋ mɔɔ Zɩ a ka mɔɔ ʋ bɩ yɩm na?" 12Sʋrdaarɔ wɔɔ kan a cir bɩ kɩ kan zɩɩfʋrɔ Wosocɛ dɔmazannɔ wɔɔ kɩ Yeezuu nyasʋ, ŋn'a wɔrɔ sur. 13Lɛɛ ŋ y'a ka, ŋnɩ ta m Hannɩ zi. Bɩ, Hannɩ nyɩmbʋɛɛrɛ zim m Kayiifʋ m. Kayiifʋ bɩ, wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ m dɔɔraa bɩ do ʋ. 14Kayiifʋ deem-deem bɩ do ɩ zɩɩfʋrɔ wɔɔ dʋndɔ, a ʋ: kʋ gʋaa deem ga gʋaa haay minto, a jɩra bɩ. 15Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr kan karɩndanyɩ vanta kɩ zu Yeezuu jɛ ʋ. Bɩ, kʋ wosocɛmannɩbər bɩ karɩndanyɩ deem bɩ dɔ bɩ, a gasʋ kan Yeezuu kɩ wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ har ʋ b'ʋ. 16Pɩyɛɛr n jɩm garga ra, hallɛ ma, karɩndanyɩ deem kʋ wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ b'a dɔ bɩ bɔ, an meer ba kan lʋ k'a nɩ dɔm har bɩ lɛ ma bɩ kɩ, an Pɩyɛɛr gaa, an gasʋ m. 17Zibəənyɩlʋ k'a nɩ dɔm hallɛ ma bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Gʋaa naa do, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ gʋaa deem bɛɛ n'ɩbɩɩ m sɔ ra?" Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ayy•••, a bɛɛ m mɔɔ nɩ y." 18Zibəənyɩnɔ wɔɔ kan Wosocɛ dɔmazannɔ wɔɔ kɩ sɛ hɛ, ŋn'ɩ nyɩ kam ma, bala, nyɛɛm ɩ barɛ. Pɩyɛɛr nyɩnta kan ŋ kɩ, an nɩ nyɩ kam ma sɔ. 19Wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ nɩ Yeezuu larm a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ma kan a hɔdɩndarɛ bɩ kɩ. 20Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ pa da gʋaa haay m, mɔɔ hɔ dɩnda gʋɔɔ m dɔmɩm haay sokʋmacɛrɔ ʋ kan Wosocɛ ʋ kɩ, bɩncɛ kʋ zɩɩfʋrɔ haay n'a som kʋ ma ʋ, bɩ mɔɔ n hɔsɩ nyaakʋm da, m a hɩ y. 21Bɔ minto m, ɩbɩɩ nɩ mɔɔ larlɛ? Hɔ kʋ mɔɔ hɩ bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ y'a tʋr ka mɔɔ ma rɔ wɔɔ lar. Ŋ hɔ kʋ mɔɔ hɩ bɩ dɔ mɩŋŋa." 22Yeezuu k'a naa hɩ bɩ, Wosocɛ dɔmazaa deem k'a nyɩnta b'ʋ b'a wɔ ta rɛ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Bɔ minto m, ɩbɩɩ n'a nyɩ bɔm wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ m ncɩnaaʋ?" 23Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Kʋ ŋʋaar mɔɔ ba, k'ɩ hɩ m m. Bɩ kʋ sɩra mɔɔ hɩ, bɔ minto, ɩ nɩ mɔɔ zɛrɛ?" 24Bɩ jɛ ʋ bɩ, Hannɩ a ka, ŋnɩ Yeezuu sur, ŋnɩ ta m wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ Kayiifʋ zi. 25Bɩ ma bɩ, Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr ɩ nyɩ kam sɛ ma. N n a hɩ m, n ʋ: "A karɩndanyɩnɔ wɔɔ gʋaa deem bɛɛ n'ɩbɩɩ m na?" Pɩyɛɛr n bɩsɩ ka, a ʋ: "Mɔɔ bɛɛ y!" 26Wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ zibəənyɩ kʋ Pɩyɛɛr a tʋr gʋ ma bɩ danyɩ n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ n ɩbɩɩ yɩ gɔsɩra ʋ b'ʋ kan kɩ ra?" 27Pɩyɛɛr n a ya, an bɩsɩ ka. Lɛɛm bɩ, koo n baa da. 28Ŋ bɔ Yeezuu m Kayiifʋ har ʋ, ŋnɩ ta m dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ. Bɩ ma bɩ, wutigʋta m. Gʋɔɔ kʋ ŋ ta m nɔ wɔɔ n gasʋ dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ b'ʋ y, a y'a dintim ka a ma, a n a da ma a pakkɩ cibsa bɩ bɩ y. 29Bɩ minto bɩ, Pɩlatɩ n bɔ an ta ŋ zi garga ra b'ʋ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Bɔ mim awɔɔ n'a kam gʋaa naa do ra?" 30Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Kʋ gʋaa naa do, kʋ zibʋnyaa bɛɛ a a ba, wɔɔ y'a nyasʋrɛ ʋ a ka ɩbɩɩ ʋ ra?" 31Pɩlatɩ n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a gaa a dʋdɔ ka a zim amba awɔɔ lɛrɔ wɔɔ n'a hɩm bɩ m." Zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: "N n lɛ ka wɔɔ ʋ k'ʋ gər zɛ y!" 32Meerbaa kʋ Yeezuu a ba, a zɛ zaa minto bɩ, yɩ an nawʋrɛ ncɩnaaʋ, an kʋ yɩ. 33Pɩlatɩ n gasʋ dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ b'ʋ, an Yeezuu bir an a lar, a ʋ: "Zɩɩfʋrɔ cir n'ɩbɩɩ m nɩ?" 34Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ nɩ naa hɩrɛ ɩ zim gɛ? Gɛɛ, gʋɔɔ gɔsɩnnɔ ɩ mɔɔ mim hɩ ɩbɩɩ nɩ?" 35Pɩlatɩ n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Zɩɩfʋ bɛɛ m mɔɔ nɩ y. Ɩbɩɩ dogʋɔɔ, wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ y'ɩbɩɩ nyasʋ, ŋn'ɩbɩɩ ka mɔɔ ʋ! Bɔ ɩbɩɩ ba?" 36Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ cirbəə bɩ, durnya naa do hɔ bɛɛ y. Kʋ mɔɔ cirbəə bɩ durnya naa do hɔ nɩ, mɔɔ dɔmazannɔ yar bam kʋ ŋ bɩ mɔɔ nyasʋ, ŋnɩ mɔɔ ka zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ ʋ y. Bɩ mɔɔ cirbəə bɩ, durnya naa do hɔ bɛɛ y." 37Pɩlatɩ n a hɩ m, a ʋ: "K'a maam cir n'ɩbɩɩ m wa?" Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ y'a hɩ, ɩ zim, cir m mɔɔ m. Yɩ mɔɔ ʋ m bʋr durnya ʋ, kʋ m bɩ sɩra kasɛtɩ ka. Gʋaa k'a sɩra ŋʋa bɩ, a y'a tʋr kam mɔɔ leer ma." 38Pɩlatɩ n a hɩ m, a ʋ: "Bɔ m sɩra?" K'a naa hɩ bɩ, a a ya, an ta garga ra b'ʋ, an aa zɩɩfʋrɔ wɔɔ yɩ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Kʋ mɔɔ nɩ, mɔɔ n mim kʋ gʋaa naa do a zar bɩ yɩ y. 39K'a mim ka awɔɔ m, kʋ pakkɩ cibsa a zɔ, kʋ m gʋaa bɔ, m wɔ saa bɩ, awɔɔ lɛ taa kʋ m zɩɩfʋrɔ cir bɩ bɔ, m wɔ saa gɛ?" 40Ŋ n'ɩ zee darɛ, ŋ ʋ: "Naa do bɛɛ y, k'a Barabas bɔ!" A n bɔkarɛ, Barabas bɩ do, gərzer m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\