Zaan 19

1Pɩlatɩ n a ka, ŋnɩ Yeezuu zɛ madɩɩrɔ m. 2Rɔm sʋrdaarɔ n laa waa, ŋn'a ku a mim ma, ŋnɩ cinno huu kʋ n y'a ba pɛɛra piinə m sa, ŋn'a da ra, 3ŋn'a zɔ ma, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Wɔɔ ɩ yaa darɛ ɩbɩɩ m, zɩɩfʋrɔ cir!" Ŋ n'a wɔ tɩntam lɛ. 4Pɩlatɩ n a bɔ, an bɔ garga ra, an a hɩ zɩɩfʋrɔ wɔɔ m, a ʋ: "Awɔɔ yɩ ra, mɔɔ y'a gaarɛ, m bɔ m garga ra naa ʋ. Awɔɔ y'a dɔrɛ a ʋ, mɔɔ n mim k'a a zar bɩ yɩ y." 5Yeezuu n bɔ garga ra b'ʋ, kan laa bɩ kɩ, cinno huu bɩ kɩ a ra. Pɩlatɩ n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Ba gʋaa bɩ n na." 6Kʋ wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan a gʋɔɔ wɔɔ kɩ a yɩ bɩ, ŋ y'a sɩŋŋɩda ba, ŋn'ɩ zee darɛ, ŋ ʋ: "K'a wɔ gɔdarkʋra ma, k'a wɔ gɔdarkʋra ma!" Pɩlatɩ n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a gaa a wɔ gɔdarkʋra ma a zim. Bala, mɔɔ n hɔsɩ yɩ, an a ba, an bʋnyaa y." 7Zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Wɔɔ ɩ lɛ m, bɩ kan wɔɔ lɛ bɩ kɩ, a a ga zɛ m, bala, a a mɩŋŋa sa, an a ba Woso Nyɩ!" 8Kʋ Pɩlatɩ mim naa do ma bɩ, dabɔʋ a nyasʋ an lɛ da biisi m. 9A n a bɔ, an ta dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ b'ʋ, an a hɩ Yeezuu m, a ʋ: "Ɩ to ɩbɩɩ ʋ ka?" Yeezuu n hɔsɩ nyɩ bɔ nʋ y. 10Pɩlatɩ n a hɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ bɩr a nyɩ bɔm mɔɔ nʋ ra? Ɩbɩɩ n a dɔ, ɩ ʋ, mɔɔ m da ma, m wɔ saa ɩbɩɩ ma ra, gɛɛ, mɔɔ m da ma, m a ka, ŋn'ɩbɩɩ wɔ gɔdarkʋra ma ra?" 11Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ b'ɩ dam ma ɩ hɔsɩ ba mɔɔ m k'a a to bɛɛ n y'a ʋ brama, n n lɛ ka ɩbɩɩ ʋ y. Bɩ minto y'a ka sɔ, gʋaa k'a mɔɔ nyasʋ an mɔɔ ka ɩbɩɩ ʋ bɩ, mimbʋnyaa gandaara a a ba!" 12Bɩ tɛkka ma, Pɩlatɩ y'a kam ma k'a wɔ saa ma, zɩɩfʋrɔ wɔɔ nɩ zee darɛ ŋ ʋ: "K'ɩbɩɩ wɔ saa ma, Rɔm cir gʋaasɩba bɛɛ n'ɩbɩɩ m dɔ y! Bala, gʋaa k'a mɩŋŋa ba cir bɩ, cir bɩ jɩm m." 13Pɩlatɩ k'a naa ma bɩ, a a ka, ŋnɩ bɔ Yeezuu m. Pɩlatɩ n nyɩnta dʋdɔkarɛ gɔ bɩ ra, bɩncɛ kʋ n'a birm ebree lemim m Gabata b'ʋ. 14Pakkɩ cibsa bankarɛ hinni m, sinuu ʋ. Pɩlatɩ n a hɩ zɩɩfʋrɔ wɔɔ m, a ʋ: "Awɔɔ cir bɩ ba n nɩ!" 15Ŋ n'ɩ zee darɛ, ŋ ʋ: "K'a zɛ gər! K'a zɛ gər! K'a wɔ gɔdarkʋra ma!" Pɩlatɩ n a hɩ, a ʋ: "M awɔɔ cir bɩ wɔ gɔdarkʋra ma ra?" Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Wɔɔ ba cir vanta m kʋ Rɔm cir bɛɛ y." 16Pɩlatɩ n Yeezuu ka ŋ ʋ, kʋ ŋ n'a wɔ gɔdarkʋra ma. Ŋ n Yeezuu nyasʋ. 17Yeezuu n a gɔdarkʋra busu a zim, an bɔ, an ta bɩncɛ kʋ n n'a birm Minkorgo, n n'a hɩm ma ebree lemim m Golgotaa b'ʋ. 18Bɩncɛ bɩ do ʋ, ŋ y'a wɔ ʋ gɔdarkʋra ma kan gʋɔɔ hɩɩyɔɔ kɩ, deem jɩsa, deem bɩsɩ, Yeezuu nɩ ŋ bire ʋ. 19Pɩlatɩ n gʋrsɩra ba warga ma, an a wɔ gɔdarkʋra b'ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: Yeezuu Nazarɛtɩ gʋaa, zɩɩfʋrɔ cir. 20Zɩɩfʋrɔ gʋɔɔ gʋta warga bɩ karɩnda ba, bala, bɩncɛ kʋ ŋ Yeezuu wɔ gɔdarkʋra ma bɩ bɩ laatʋ tara nɔ bɩ ma y. B'a gʋrsɩra ba n y'a ʋ ebree lemim m, grɛkkɩ lemim m, kan latɛn lemim kɩ m. 21Zɩɩfʋrɔ wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ n a hɩ Pɩlatɩ m, ŋ ʋ: "Ɩ b'a gʋrsɩra ba zɩɩfʋrɔ cir y, a gʋrsɩra ba: A a hɩ, a ʋ, zɩɩfʋrɔ cir n a mɩ." 22Pɩlatɩ n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Hɔ kʋ mɔɔ gʋrsɩra ba bɩ, a ba mɔɔ ʋ." 23Kʋ Rɔm sʋrdaarɔ wɔɔ Yeezuu wɔ gɔdarkʋra ma, ŋn'a nya bɩ, ŋ y'a huuro gʋr, ŋn'a jir lɛ si. Gʋaa biyəə a yɩ deem. Zaba b'ɩ gɔɔta. A ba n y'a ʋ deem jilli. 24Sʋrdaarɔ wɔɔ n'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Ʋ b'a kaansʋ y, ʋ pʋɛɛga da ma, ʋ dɩga a, kʋ nka n n'a yɩrɛ." Kʋ Wosoci bɩ meerbaa naa do n kʋ yɩ: 'Ŋ mɔɔ huuro jinjir kan kʋ kɩ, ŋnɩ pʋɛɛga da mɔɔ zaba ma.' Hɔ kʋ sʋrdaarɔ wɔɔ a ba bɩ n naa. 25Yeezuu gɔdarkʋra bɩ jɩr ʋ bɩ, a da ɩ jɩnɩm b'ʋ kan a da bɩ dam kɩ, Klopas lʋ Maarii kɩ, kan Magdalaa kʋ Maarii kɩ. 26K'a a da bɩ yɩ kan a karɩndanyɩ k'a ŋʋa bɩ kɩ bɩ, a a hɩ a da bɩ m, a ʋ: "M naa, ba ɩ nyɩ n na!" 27Bɩ jɛ ʋ bɩ, an a hɩ a karɩndanyɩ bɩ m, a ʋ: "Ba ɩ da n na!" Wakatɩ bɩ do ma, karɩndanyɩ b'a da bɩ gaa, an doo m. 28Yeezuu k'a a dɔ kɛɛrɛ a ʋ, hɔ haay ba an nya, kʋ Wosoci meerbaarɔ wɔɔ n kʋ yɩ bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Mɩsɩ nɩ mɔɔ zɛm." 29Gər ɩ nyɩnta b'ʋ bɛɛ hɛɛnr n a han. Ŋ n hizɔp gɔ sa ŋnɩ hɔ k'an mafʋ-mafʋ kʋsɩ ma, ŋn'a nyɔɔ bɛɛ hɛɛnr ma, ŋn'a ka Yeezuu ʋ. 30Kʋ Yeezuu bɩ mi bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Hɔ haay ba an nya." A n a mim zuutə, an ga. 31Kʋ pakkɩ cibsa bankarɛ hinni m bɩ, nyibəə gasʋ zɩɩfʋrɔ wɔɔ ʋ, ŋ lɛ baa kʋ gəəno wɔɔ n gɔɔta gɔdarkʋrarɔ wɔɔ ma sabaa hinni ʋ b'ʋ y. Sabaa bɩ do, cibsa gʋta m. Ŋ y'a yɛ Pɩlatɩ han, k'a ŋ gannɔ yɩnyar, k'a ŋ zer gɔdarkʋrarɔ wɔɔ ma. 32Sʋrdaarɔ wɔɔ n bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ yɩ ŋ wɔ gɔdarkʋra ma kan Yeezuu kɩ rɔ wɔɔ gannɔ yɩnyar: lɛɛkarɛzaa bɩ kan a nyaʋrɛzaa bɩ kɩ. 33Kʋ ŋ lee ku Yeezuu zi bɩ, ŋ yaa dɩga a, a ga kara, bɩ ŋ n a gannɔ yɩnyar y. 34Bɩ sʋrdaarɔ wɔɔ gʋaa deem a hɔn sɔɔn m a boon ma, ma n bɔ kan hi kɩ. 35Gʋaa k'a yɩ b'a kasɛtɩ ka, b'a kasɛtɩ bɩ sɩra m. B'a dɔ, a ʋ, sɩra an n'a hɩm, k'awɔɔ n a si sɩra sɔ. 36Sɩra m, ba naa haay ʋ, kʋ Wosoci meerbaa naa do n kʋ yɩ: 'A yaarɔ wɔɔ haay deem taan••• bɩ yarlɛ y.' 37Wosoci bɩ bɩncɛ niŋŋə ta ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: 'Ŋ zɛm bɩ gʋaa kʋ ŋ y'a hɔn bɩ yɩ.' 38Minno nɔɔn duro kʋ ŋ cem bɩ, Arimatee kʋ gʋaa Zozɛf k'a nyɩnta Yeezuu karɩndanyɩ sɛɛrɛ, nyi k'a n'a bam zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ m bɩ minto. A bɩ zaa yɛ Pɩlatɩ han k'a Yeezuu gər bɩ sa. Pɩlatɩ n zaa ka, an bʋr an b'a gər bɩ sa. 39Nikodɛm bʋr sɔ. A ɩ nyɩnta an ta Yeezuu zi gunuu ʋ bɩ. A mɩɩr war kʋ ma kan tidəər kʋ n n'a birm alʋɛsɩ kɩ, n a a zɔ a cilo bukərku ma. 40Ŋ n Yeezuu gər bɩ sa, ŋnɩ pɛɛrarɔ bumburgu ma kan tidəər kɩ amba zɩɩfʋrɔ gər birle m. 41Brikə nɩ bɩncɛ kʋ ŋ Yeezuu wɔ gɔdarkʋra ma ʋ b'ʋ, brikə bɩ do nɔ ʋ, yaa daa nɩ b'ʋ, n n gər bir ʋ cɩna y. 42Bɩ kʋ zɩɩfʋrɔ wɔɔ n'a bankarɛ sabaa k'a n'a bam k'a sɩŋŋɩda sa minto bɩ, bɩ yaa bɩ do k'an jɩnjɛɛm sɔ bɩ, ŋ Yeezuu bir ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\