Zaan 2

1A dɔmɩm kaakʋ hinni ʋ bɩ, lʋsarɛ cibsa ɩ nyɩnta ʋ Galilee kʋ Kanaa ʋ. Yeezuu da nyɩnta b'ʋ. 2N Yeezuu bir lʋsarɛ cibsa bɩ ma sɔ kan a karɩndanyɩnɔ kɩ. 3Dɩvɛn bɩ k'a bɩ nya bɩ, Yeezuu da a hɩ m, a ʋ: "Dɩvɛn ba ŋ ʋ dɔ y." 4Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "M naa, kara y'ɩbɩɩ ku? Mɔɔ wakatɩ n a ku cɩna y." 5A da bɩ n a hɩ zibəənyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'a hɔ k'a n'a hɩrɛ awɔɔ m haay bɩ ba." 6Sipiro ɩ nyɩnta b'ʋ sɔrdɩ, ŋnɩ tɩr hi tʋntɔŋ ʋ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ hubɔrɛ minto, amba ŋ tɩr a ba a Woso zaa zuure nɔ ʋ bɩ m. Bɩ sipi deem a da ma, an gər si si. 7Yeezuu n a hɩ zibəənyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'a hi tʋntɔ sipiro nɔɔn duro ʋ, k'an ŋ hɩnhan." Ŋ n hi bɩ tʋntɔ ŋ ʋ, an ŋ hɩnhan kan a lɛ kɩ. 8Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a kusi kɛɛrɛ, a ka hɔjirlezaa b'ʋ." Ŋ n a kusi, ŋn'aa a ka ʋ. 9K'a hi k'a lʋr dɩvɛn bɩ da a lɛ ma bɩ, a n a dɔ k'a to a ʋ ka y. Bɩ, zibəənyɩnɔ kʋ ŋ y'a kusi rɔ wɔɔ a dɔ. A lʋ bɩ zim bɩ bir, 10an a hɩ m, a ʋ: "Gʋaa biyəə naa, dɩvɛn nyɩnta a tɩr lɛɛ ka, an a ka gʋɔɔ ʋ. Kʋ ŋ b'a mi, an ŋ ka, an bɔkarɛ, an bɔ ɩ bɩ nyɩnta bɩ ka ŋ ʋ. Ɩbɩɩ n bɔkarɛ ɩ dɩvɛn nyɩnta bɩ to, an wakatɩ naa do ku!" 11Yeezuu lɛɛkarɛ hoser n naa, an a ba Kanaa ʋ, Galilee kʋ ʋ. A a cirbəə bɩ hɩnka, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ n sɩra ka ʋ. 12Bɩ jɛ ʋ bɩ, a ta Kapɛrnawum ʋ kan a da kɩ, a danyɩnɔ kɩ, a karɩndanyɩnɔ kɩ. Ŋ yaa nyɩnta b'ʋ, bɩ, ŋ n maasɩrɛ ba y. 13Zɩɩfʋrɔ pakkɩ cibsa a zɔ, Yeezuu n ta Zerizalɛm ʋ. 14A n aa dɩga a, ŋ yɩ ŋʋannɔ hɛɛnm Wosocɛ hallu ʋ b'ʋ, kan seero kɩ, cirpʋnnɔ kɩ, busoolʋrlɛzannɔ nyɩnta b'ʋ sɔ. 15A n bar sa, an a ba madɩr, an la ŋ la haay Wosocɛ hallu ʋ b'ʋ kan seero wɔɔ kɩ, dono wɔɔ kɩ. A busoolʋrlɛzannɔ wɔɔ bɔɔlʋgʋ bɩ hɩsɩga, an ŋ mɔdrɔkuntərehɔɔ wɔɔ hɩnhɩsɩga. 16A n a hɩ cirpʋnnɔ hɛɛrɛ zannɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'a bɔ nawɔnnɔ haay m naa ʋ, a bɩ mɔɔ Zɩ cɛ bɩ sa a ba daasɩ y." 17Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n hɔ kʋ n y'a gʋrsɩra ba bɩ tɔ da a nɔ ʋ: 'Ɩbɩɩ har bɩ ŋʋarɛ a so mɔɔ ʋ haay.' 18Zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ n meerbaa bɩ sa, ŋ ʋ: "K'ɩbɩɩ ba ncɩnaaʋ naa, bɔ makra ɩbɩɩ n n'a hɩnkam wɔɔ nɩ?" 19Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "K'a Wosocɛ naa do wurgə, mɔɔ yɩ m bɔrɛ m a dɔ dɔmɩm kaakʋ nɔ ʋ." 20Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Dɔɔraa busi a yaa sɔrdɩ wɔɔ Wosocɛ naa do dɔ, ʋ a nya ma. Ɩbɩɩ n bɔkarɛ, ɩ ʋ, k'ɩ dɔ dɔmɩm kaakʋ nɔ ʋ?" 21Bala, Wosocɛ k'a n'a mim hɩm bɩ, a mɩŋŋa mɛ m. 22Bɩ minto y'a ka, Yeezuu k'a b'a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ bɩ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ a tɔ da a nɔ ʋ, ŋ ʋ, a nyɩnta an a hɩ ncɩnaaʋ, ŋnɩ sɩra ka Wosoci bɩ lemim ʋ kan meerbaa k'a ba bɩ kɩ. 23Yeezuu k'a nɩ Zerizalɛm ʋ pakkɩ cibsa dɔmɩm ʋ bɩ, gʋɔɔ gʋta sɩra ka Yeezuu tɔ ʋ makrarɔ k'a ŋ ba ŋn'a yɩ rɔ wɔɔ minto. 24Bɩ, Yeezuu n yɛ, an sɩra ka ŋ ʋ y. Bala, a ŋ dɔ haay, 25a lɛ baa kʋ n n gʋaa kasɛtɩ ka ʋ y. Bala, a hɔ k'a nɩ gʋaa heer ʋ bɩ dɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\