Zaan 21

1Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu a ya, an a hɩnka a karɩndanyɩnɔ m Tiberiyaadɩ kɔ lɛ ra. A hɩnkarɛ bɩ ba n nɩ. 2Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr kan Toma kʋ n n'a birm Didim bɩ kɩ, Galilee kʋ Kanaa gʋaa Natanayɛl kɩ, Zebedee nyɩnɔ kɩ, kan karɩndanyɩnɔ gɔsɩnnɔ kɩ hɩɩya, ŋn'a zɛ kʋ ra. 3Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Ta mɔɔ nawʋm kʋ m aa zɔnɔ ba." Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Wɔɔ tam kan ɩbɩɩ kɩ." Ŋ n bɔ, ŋnɩ gasʋ kɔɔlʋʋ b'ʋ, bɩ gum bɩ do ʋ, ŋ n hɔsɩ nyasʋ y. 4Bɩ ma bɩ, dɔ mɛ. Yeezuu n jɩm kɔ lɛ ra b'ʋ, bɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a dɔ ŋ ʋ, Yeezuu nɩ y. 5A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Hey! Nyɩnɔ, zɔnɔ b'awɔɔ ʋ ra?" Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Ayy•••" 6Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a zaŋŋa bɩ zo kɔɔlʋʋ bɩ bɩsɩ ra, awɔɔ y'a yɩrɛ." Ŋ n zaŋŋa bɩ zo, an zɔ gʋr gʋta, bɩ ŋ b'a dam ma, ŋn'a gaa y. 7Karɩndanyɩ kʋ Yeezuu a ŋʋa bɩ n a hɩ Pɩyɛɛr m, a ʋ: "Zuuba m!" Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr k'a a ma, n ʋ, Zuuba m bɩ, a huu sa, an a du a ma, nyɩnta a ʋ dɩgɩ, an a da hi b'ʋ. 8Karɩndanyɩnɔ gɔsɩnnɔ wɔɔ a bɔ, ŋnɩ bʋr kɔɔlʋʋ bɩ m, ŋn'ɩ zaŋŋa bɩ gaam, zɔnɔ n a han, ŋ bɩ laatʋ kɔ bɩ lezi ma y. A gakʋ ʋ a ba kan mɛtɩr zɔrɔ kɩ. 9Kʋ ŋ zer tara ʋ bɩ, ŋ sɛcɩna yɩ zɔ n ta ra kan bur kɩ. 10Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a bʋr zɔnɔ k'awɔɔ ŋ gʋr dɩɩtaa rɔ wɔɔ m." 11Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr n a bɔ, an gasʋ kɔɔlʋʋ b'ʋ, an zaŋŋa bɩ gaa tara ʋ, zɔ gʋta-gʋta n a han zɔrɔ busoor yaa kaakʋ, bɩ kan bɩ kɩ haay zaŋŋa bɩ n kaansʋ y. 12Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a bʋr a hɔ bɩ." Bɩ karɩndanyɩ deem taan••• n laaka da han, a ʋ: "Nka n'ɩbɩɩ m gɛ y?" Ŋ y'a dɔ mɩŋŋa, ŋ ʋ, Zuuba m. 13Yeezuu n a zɔ kɛɛrɛ, an bur bɩ sa, an a ka ŋ ʋ. A n a ba zɔ bɩ m maam sɔ. 14Yeezuu k'a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ bɩ, a gallɛm kaakʋ hɔ a hɩnka a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m naa. 15Hɔbɩrɛ bɩ kur bɩ, Yeezuu a hɩ Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr m, a ʋ: "Sɩmɔɔn, Zaan nyɩnnɩ, ɩbɩɩ mɔɔ ŋʋa an lɛ da nawɔnnɔ ra ra?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩɩn••• Zuuba, ɩbɩɩ dɔ, ɩ ʋ, mɔɔ y'ɩbɩɩ ŋʋarɛ." Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Dɔ mɔɔ sinnyɛɛnnyɩnɔ ma." 16Yeezuu n a hɩ m a hɩɩya hɔ ma, a ʋ: "Zaan nyɩnnɩ, ɩbɩɩ ɩ mɔɔ ŋʋam na?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩɩn••• Zuuba, ɩbɩɩ dɔ, ɩ ʋ, mɔɔ y'ɩbɩɩ ŋʋarɛ." Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Dɔ mɔɔ seero ma." 17A kaakʋ hɔ ma bɩ, a ʋ: "Sɩmɔɔn, Zaan nyɩnnɩ, ɩbɩɩ ɩ mɔɔ ŋʋam na?" Pɩyɛɛr heer a zar kan hɔ kʋ Yeezuu a hɩ m a kaakʋ hɔ ma bɩ kɩ. "Ɩ ɩ mɔɔ ŋʋam na?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Zuuba, ɩbɩɩ k'ɩ hɔ haay dɔ bɩ, ɩbɩɩ dɔ, ɩ ʋ, mɔɔ y'ɩbɩɩ ŋʋarɛ." Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Dɔ mɔɔ seero ma. 18Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m, k'ɩbɩɩ nyɩnta nyukumbueere bɩ, ɩbɩɩ y'ɩ bankam, ɩ nɩ tarɛ ɩ hɔɔnhɔ bɩncɛ ʋ. K'ɩbɩɩ bɩ gusi, ɩbɩɩ y'ɩ zarɔ hʋrm, gʋaa vanta n n'ɩbɩɩ banka, an ɩbɩɩ gaa, an ta ɩbɩɩ m bɩncɛ k'ɩbɩɩ lɛ baa ʋ b'ʋ." 19Yeezuu bɩ meer naa do ba a ʋ k'a zɛ niŋŋə k'a nɩ Pɩyɛɛr zɛm, an a lɛ bɔ Woso ʋ bɩ hɩnka. K'a meer naa do ba bɩ, a a hɩ m, a ʋ: "Zu mɔɔ ʋ." 20Pɩyɛɛr k'a a bɔ, an dɩga bɩ, a karɩndanyɩ kʋ Yeezuu a ŋʋa bɩ yɩ a jɛ ʋ. A ɩ nyɩnta hɔbɩrɛ bɩrɛ dɔmɩm ʋ, an zerga Yeezuu cɩ ra, an a hɩ, a ʋ: "Zuuba, nka n n'ɩbɩɩ nyasʋm, k'a ɩbɩɩ ka bɩ?" 21Pɩyɛɛr k'a yɩ bɩ, a a hɩ Yeezuu m, a ʋ: "Bɩ naa, Zuuba, bɔ n nɩ zɛm bɩ naa yɩ?" 22Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Kʋ mɔɔ ʋ k'an gɔɔta an ta an mɔɔ wusigəre ku, kara y'ɩbɩɩ ku? Ɩbɩɩ, zu mɔɔ ʋ." 23Meerbaa naa do minto y'a ka, n n so ra danyɩnɔ wɔɔ barla, ŋ ʋ, karɩndanyɩ naa do bɩ garɛ y. Kʋ sɩra nɩ, Yeezuu n a hɩ, a ʋ, a bɩ garɛ y. A a hɩ, a ʋ: "Kʋ mɔɔ lɛ taa k'an gɔɔta, an ta an mɔɔ wusigəre ku, kara y'ɩbɩɩ ku?" 24Karɩndanyɩ bɩ do nɩ minno nɔɔn duro kasɛtɩ kam, an nɩ ŋ gʋrsɩra barɛ, bɩ wɔɔ dɔ, wɔɔ ʋ, a kasɛtɩ bɩ sɩra m. 25Yeezuu a ya, an hɔɔ gʋtɔɔ ba. K'a gʋrsɩra n n'a bam deem-deem, mɔɔ hɔɔndarɛ nɔ ʋ, durnya haay b'a dam ma, an ciro kʋ ŋ nɩ ŋ gʋrsɩra bam nɔ wɔɔ si y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\