Zaan 3

1Zɩɩfʋrɔ jɩtaarɛ deem ɩ nyɩnta farizɛɛnrɔ wɔɔ barla, a tɔ m Nikodɛm. 2A n bʋr gunuu Yeezuu zi, an b'a hɩ m, a ʋ: "Rabi, wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ karɩnsaamba n'ɩbɩɩ m, ɩ ɩ to Woso zi. Bala, wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ, gʋaa b'a dam ma, an makrarɔ k'ɩbɩɩ nɩ ŋ bam nɔ nɔɔn ba, kʋ Woso ba kan a zaa kɩ y." 3Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m: kʋ gʋaa n a bɔ an yɩ, a bɩ Woso cirbəə bɩ yɩrɛ y." 4Nikodɛm n a hɩ m, a ʋ: "Kʋ gʋaa gusi, a y'a bam lɔ k'a a ya, a yɩ gɛ? A y'a bɔrɛ, an gasʋ a da nɔ ʋ a hɩɩya hɔ ma k'a yɩ ra?" 5Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m: Kʋ gʋaa n yɩ hi nɔ ʋ kan Sɛnt-Ɛspri kɩ, a b'a dam ma, an gasʋ Woso cirbəə nɔ ʋ y. 6Hɔ k'a yɩ mɛsim nɔ ʋ bɩ, mɛsim m. Hɔ k'a yɩ Sɛnt-Ɛspri nɔ ʋ bɩ, ɛspri m. 7Kʋ mɔɔ hɩ ɩbɩɩ m, mɔɔ ʋ, ɩ ɩ ya, ɩ so ɩ ra ɩ yɩ bɩ, ɩ bɩ zɛ kədə y. 8Hɩnhɛr bɩ, hɔ an nawʋm bɩncɛ k'a ŋʋa ʋ, ɩbɩɩ n'a bʋgʋr marɛ, b'ɩbɩɩ n a dɔ k'a to a ʋ ka, an nɩ tam ka y. A maam sɔ kan gʋaa k'a nɩ yɩm Sɛnt-Ɛspri nɔ ʋ bɩ kɩ." 9Nikodɛm n a hɩ m, a ʋ: "Naa y'a dam ma, an ba lɔ?" 10Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Israyɛl karɩnsaamba n'ɩbɩɩ m, b'ɩbɩɩ n hɔɔ nɔɔn duro dɔ y! 11Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m, hɔ kʋ wɔɔ dɔ bɩ wɔɔ n n'a hɩm, hɔ kʋ wɔɔ yɩ bɩ wɔɔ n'a kasɛtɩ kam, awɔɔ n bɔkarɛ, awɔɔ bɩr wɔɔ kasɛtɩ bɩ sire y. 12Kʋ mɔɔ ɩ tara burə minno hɩrɛ b'awɔɔ bɩr ŋ sire, kʋ mɔɔ bɩ brama mim hɩ, awɔɔ y'a bam lɔ k'a si? 13Bala, gɔsɩ n ta arzana ʋ y, kʋ n maam Gʋaanyɩ k'a a to arzana ʋ, an bʋr bɩ m. 14Amba Moyiisi k'a mɩm busu brama poohɔɔn ʋ bɩ, pakra m kʋ n n Gʋaanyɩ bɩ busu sɔ. 15Kʋ gʋaa k'a sɩra ka ʋ bɩ n mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩ. 16Sɩra m, Woso durnya ŋʋa paan•••, hallɩ an a Nyɩ deem bɩ sa an a ka, kʋ gʋaa k'a nɩ sɩra kaŋ ʋ bɩ mɩsɩrbaa b'a zar y, k'an mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩ. 17Bala, Woso n a Nyɩ bɩ nyɔɔ durnya ʋ k'an bɩ durnya dʋdɔ ka y. A nyɔɔ a ʋ, k'an bɩ durnya bʋmbɔ. 18N bɩ gʋaa k'a sɩra ka ʋ bɩ dʋdɔ karɛ y. Bɔ ɩ nɩ sɩra ka ʋ bɩ, n lɛɛ ka, n n a dʋdɔ ka. Bala, a n sɩra ka Woso Nyɩ a deem b'ʋ y. 19Ba dʋdɔ bɩ n na: lɛɛgure bʋr durnya ʋ, gʋɔɔ n bɔkarɛ ŋnɩ monsigə ŋʋa an lɛ da lɛɛgure m, bala, ŋ zibəəro wɔɔ nyɩnta bʋnyaa. 20Gʋaa k'a n'a bʋnyaa bam bɩ, a sɔ lɛɛgure m, an nɩ nyi barɛ, a lɛ baa k'a bʋr lɛɛgure ʋ y, a zibəəro bʋnyaarɔ wɔɔ y'a n a hɩnka. 21Gʋaa k'a nɩ sɩra zi bam bɩ, zɛ bɩ nawʋm lɛɛgure ʋ, kʋ ŋ n'a zibəəro wɔɔ dɔ, bala, ŋ ba a ʋ Woso tɔ ma." 22Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu ta kan a karɩndanyɩnɔ kɩ Zidee kʋ ʋ. A gɔɔta b'ʋ kan ŋ kɩ, an nɩ batɛm kam. 23Zaan ɩ batɛm kam sɔ Enɔɔn kʋ ʋ, Salim kʋ jɩr ʋ. Bala, hi ɩ b'ʋ gʋta. Gʋɔɔ wɔɔ n bʋr, ŋn'ɩ batɛm sire. 24Bɩ ma bɩ, n n Zaan du lɔnnɔcɛ ʋ y. 25Bɩsɩkarɛ wuti Zaan karɩndanyɩnɔ wɔɔ bire ʋ kan zɩɩfʋ deem kɩ zɩɩfʋrɔ hubɔrɛ minto. 26Ŋ n bʋr Zaan zi, ŋnɩ b'a hɩ, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, gʋaa k'a nyɩnta kan ɩbɩɩ kɩ Zʋrdɛn kɔ zeezi bɩ, ɩbɩɩ n a kasɛtɩ ka bɩ, a ɩ batɛm kam kɛɛrɛ sɔ, gʋaa haay nɩ tam zi." 27Zaan n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Gʋaa b'a dam ma, an hɔ yɩ, kʋ Woso bɛɛ y'a ka ʋ y. 28Awɔɔ mɩŋŋɔɔ m mɔɔ kasɛtɩzannɔ kan hɔ kʋ mɔɔ hɩ bɩ kɩ: mɔɔ ʋ Krista bɛɛ m mɔɔ nɩ y, bɩ mɔɔ n yɩ m nyɔɔ kʋ m lɛɛ ka a lɛɛ. 29Gʋaa k'a nɩ lʋ bɩ m bɩ, bɩ n a zim. Lʋzaa bɩ gʋaasɩba bɩ, jɩm an nawʋm b'ʋ, an n'a tʋr karɛ. Heernyɔɔ n a heer han lʋzaa bɩ leer k'a n'a mam bɩ minto. Mɔɔ heernyɔɔ bɩ n naa, a mɩŋŋa paan•••. 30Pakra m k'a wɩsɩrabaa n bɩr a dam la, kʋ mɔɔ n bɩr m bɔm lɛ." 31Gʋaa k'a a to brama an bʋr bɩ lɛ da hɔ haay ra. Bɔ y'a to tara ʋ bɩ, tara burə gʋaa m, an nɩ tara burə mim dɩndam. Gʋaa k'a a to brama bɩ, 32hɔ k'a yɩ, an a ma sɔ bɩ kasɛtɩ an n'a kam. Bɩ gɔsɩ bɩr a kasɛtɩ bɩ sire y. 33Gʋaa k'a n'a kasɛtɩ bɩ sim bɩ, a sɩra ka an n'a hɩrɛ, a ʋ: Woso bɩ sɩrazaa m. 34Sɩra m, gʋaa kʋ Woso a nyɔɔ bɩ, Woso lemim an n'a hɩm. Bala, Woso Sɛnt-Ɛspri ka ʋ, b'a jire ba ʋ y. 35Zɩ Woso a Nyɩ ŋʋa, an hɔ haay sa, an a zar a wɔ ʋ. 36Gʋaa k'a nɩ sɩra kam Nyɩ b'ʋ, a ɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ m. Gʋaa k'a kaanm Nyɩ bɩ nɩ, a bɩ mɩsɩrbaa yɩrɛ y, bɩ Woso heerbusu gɔɔtarɛ a mim ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\