Zaan 4

1Kʋ Yeezuu b'a dɔ a ʋ, farizɛɛnrɔ wɔɔ a ma, ŋn'a dɩndarɛ ŋ ʋ, a ɩ karɩndanyɩnɔ yɩm gʋta, an nɩ batɛm karɛ an lɛ da Zaan ra bɩ, 2a a hʋr Zidee kʋ ʋ, an a bɔ, an ta Galilee kʋ ʋ. Kʋ sɩra nɩ, Yeezuu mɩŋŋa bɩr batɛm karɛ y, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ n'a kam. 4Bɩ pakra m, k'an aa bɔ Samarii ʋ. 5A yɩ ncɩnaaʋ, ŋn'aa lee ku Samarii kʋ deem kʋ n n'a birm Sikaar bɩ nɔ ʋ. A bɩ laatʋ tara kʋ Zakɔɔb a ka a nyɩ Zozɛf ʋ biisi bɩ ma y. 6Bɩncɛ bɩ do Zakɔɔb hiyəə bɩ n ta ʋ. Yeezuu k'a ta, an kɔ bɩ, a nyɩnta hiyəə bɩ lɛ ra. Nyɩnta a ʋ sinsebir ʋ. 7Samarii kʋ lʋ deem n bʋr k'a bɩ hi kusi. Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Hi bɩ kusi, ɩ ka m ʋ, kʋ m a mi!" 8Bɩ ma bɩ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ta tara nɔ ʋ, k'a yaa hɔbɩrɛ si. 9Samarii kʋ lʋ bɩ n a hɩ m, a ʋ: "A ba a ʋ lɔ, ɩbɩɩ k'ɩ m zɩɩfʋ, ɩbɩɩ nɩ hi yɛm mɔɔ han k'ɩ mi, bɩ Samarii kʋ lʋ n mɔɔ nɩ?" Kʋ sɩra nɩ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ bɩr kʋ mam kan Samarii zannɔ wɔɔ kɩ y. 10Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Kʋ Woso ganwʋrɛ ɩbɩɩ dɔ, kan gʋaa k'a n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m, a ʋ: ɩ hi kusi, ɩ ka m ʋ kʋ m a mi naa kɩ, ɩbɩɩ y'ɩ ga m, ɩ yɛ han, an hi k'a nɩ mɩsɩrbaa kam bɩ ka ɩ ʋ." 11Lʋ bɩ n a hɩ m, a ʋ: "M Zuuba, poko ba ɩbɩɩ ʋ, ɩ n bɩ hi bɩ kusim nɩ y. Bɩ hiyəə bɩ nɔ ta sɔ. Ɩbɩɩ ɩ hi mɩŋŋa bɩ do m ka? 12Lɛ ɩbɩɩ da wɔɔ yaaba Zakɔɔb k'a hiyəə naa do ka wɔɔ ʋ bɩ n na? A mɩŋŋa bɛɛ y'a mi kan a nyɩnɔ kɩ, a hɔbɩsɩrɔ kɩ ra?" 13Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Gʋaa k'a nɩ hi naa do mire, mɩsɩ y'a yarɛ an a zɛ. 14Bɩ, gʋaa niŋŋə k'a nɩ hi kʋ mɔɔ n n'a kaŋ ʋ bɩ mim bɩ, mɩsɩ b'a yarɛ an gʋaa bɩ do zɛ fɩɩga y. Hi kʋ mɔɔ n n'a kaŋ ʋ bɩ y'a bam hi mɩnyaa a mɩsɩrbaa nɔ ʋ, an bɩr surm, an mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ ka ʋ." 15Lʋ bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, hi bɩ do ka m ʋ, kʋ mɩsɩ b'a ya, an m zɛ y, kʋ m bɩ m ya, m bɩ hi kusi naa ʋ y." 16Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Ta ɩ yaa ɩ zim bɩ bir, k'ɩ ɩ bɔ ɩ bʋr naa ʋ." 17Lʋ bɩ n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ zim ba ʋ y." 18Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Ɩ gumə ta ʋ, ɩ ʋ, ɩ zim ba ʋ y. Ɩbɩɩ zino nyɩnta ʋ soor, bɩ gʋaa k'ɩbɩɩ nɩ kan kɩ naa ma bɩ, ɩbɩɩ zim bɛɛ y. Bɩ nɔ ʋ bɩ, ɩ sɩra hɩ." 19Lʋ bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, mɔɔ dɔ kɛɛrɛ, mɔɔ ʋ: wosolɛsinnɩsorazaa n'ɩbɩɩ m. 20Wɔɔ yaabɔɔ Woso da ʋ ci naa do mim ʋ, awɔɔ n bɔkarɛ a hɩ, a ʋ, Woso daʋrɛ bɩncɛ bɩ m Zerizalɛm m." 21Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Sɩra ka mɔɔ ʋ, lʋ, wakatɩ ɩ zɛm, awɔɔ b'a yarɛ a Zɩ Woso da ʋ ci naa do mim ʋ, bɩ Zerizalɛm nɩ y. 22Hɔ k'awɔɔ n a dɔ b'awɔɔ n'a daŋ ʋ. Hɔ kʋ wɔɔ dɔ bɩ wɔɔ n'a daŋ ʋ. Bʋmbɔrɛzaa bɩ, a to an nawʋm zɩɩfʋrɔ barla. 23Bɩ dɔmɩm ɩ zɛm, b'a lee ku kɛɛrɛ. Zɩ Woso daʋrɛ zannɔ paan•••rɔ wɔɔ Zɩ bɩ daŋ ʋ a heer ʋ kan sɩra kɩ. Gʋɔɔ ncɩnaaʋ rɔ wɔɔ Zɩ Woso lɛ n taa ŋ ma. 24Woso naa, Ɛspri m, bɩ minto y'a ka, gʋɔɔ kʋ ŋ n'a daŋ ʋ rɔ wɔɔ a ga m, ŋn'a da ʋ a heer ʋ kan sɩra kɩ." 25Lʋ bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, Mesii kʋ n n'a birm Krista bɩ zɛm. K'a bɩ bʋr, a hɔ haay hɩm wɔɔ m." 26Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "A m mɔɔ m, mɔɔ nɩ meer bam kan ɩbɩɩ kɩ naa." 27Lɛɛm bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ lee ku. Ŋ n zɛ kədə, kʋ ŋ Yeezuu yɩ, an nɩ meer bam kan lʋ kɩ bɩ minto. Bɩ, gɔsɩ n a lar, a ʋ: "Bɔ ɩ n'ɩ kam ma gɛ?" gɛɛ "Bɔ minto ɩ nɩ meer bam kan kɩ gɛ?" 28Lʋ bɩ n a gʋ a gər bɩ ma, an ta tara nɔ ʋ, an aa a hɩ gʋɔɔ m, a ʋ: 29"K'a bʋr a dɩga gʋaa k'a hɔ kʋ mɔɔ ba haay bɩ hɩ mɔɔ m. Krista bɛɛ m barɛm na?" 30Gʋɔɔ wɔɔ n bɔ tara nɔ ʋ b'ʋ, ŋnɩ ta zi. 31Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ɩ mam ma, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, hɔbɩrɛ bɩ bɩ." 32A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Hɔbɩrɛ niŋŋə n ta ʋ mɔɔ nɩ m ga m, m a bɩ, b'awɔɔ n a dɔ y." 33Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a hɩ kʋ m, ŋ ʋ: "Gʋaa ɩ hɔbɩrɛ ka ʋ, an a bɩ gɛ?" 34Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ hɔbɩrɛ bɩ ba n nɩ: Woso mɔɔ nyɔɔ kʋ m b'a hɔɔnhɔ ba, kan a zibəə kɩ, m a nya. 35Awɔɔ n a hɩ a zim a ʋ, a gɔɔta mom si mɔsa n n'a kum na? Bɩ mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, k'a a bɔɔta a dɩga: Wuturo wɔɔ a ba fu mɔsa minto. 36Zibəəzaa b'a zibəə nyɔɔdʋ yɩ, an n'a hɔnyɩ bɩ som kʋ ma mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ minto. Bɩ y'a ka, gʋaa k'a nɩ hɔ duum kan gʋaa k'a nɩ hɔ som kʋ ma bɩ kɩ y'a heer nyɔɔm kan kʋ kɩ. 37Bɩ y'a ka, hɔ kʋ bɔɔr naa do a hɩ bɩ sɩra m, a ʋ: gʋaa deem ɩ hɔ duure, gʋaa vanta n nɩ zɛm b'a da. 38Mɔɔ awɔɔ nyɔɔ k'a yaa hɔ k'awɔɔ n a zi ba bɩ da. Gɔsɩnnɔ kɔrɛ yɩ a nɔ ʋ. Awɔɔ n bʋr an n'a nyɔɔdʋ bɩrɛ." 39Kʋ bɩ do nɔ ʋ, Samarii gʋɔɔ gʋta sɩra ka ʋ, lʋ bɩ kasɛtɩkarɛ naa do minto. "A hɔ haay kʋ mɔɔ ba bɩ hɩ mɔɔ m." 40Kʋ ŋ yaa lee ku zi sɔ bɩ, Samarii zannɔ wɔɔ, ŋ y'a yɛ han k'an gɔɔta kan a kɩ. A n gɔɔta b'ʋ dɔmɩm hɩɩya. 41Gʋɔɔ kʋ ŋ y'a ya, ŋnɩ sɩra ka ʋ a mɩŋŋa meerbaa bɩ minto bɩ, ŋ gʋta ŋnɩ lɛ da biisi ra. 42Ŋ n'a hɩm lʋ bɩ m, ŋ ʋ: ɩbɩɩ n a hɩ bɩ minto bala bɛɛ y'a ka wɔɔ n sɩra ka ʋ y. Wɔɔ mɩŋŋɔɔ a lɛ meerbaa ma, bɩ wɔɔ dɔ sɔ, sɩra m, durnya bʋmbɔrɛzaa bɩ m. 43Dɔmɩm hɩɩya k'a cem bɩ, Yeezuu a hʋr bɩncɛ bɩ do ʋ, an ta Galilee ʋ. 44Bala, a mɩŋŋa nyɩnta an a hɩ, a ʋ, wosolɛsinnɩsorazaa bɩr daʋrɛ yɩm mɩŋŋa a kʋ ʋ y. 45Bɩ, k'a lee ku Galilee ʋ bɩ, Galilee zannɔ wɔɔ a si mɩŋŋa. Nyɩnta ŋ y'a ʋ, ŋnɩ ta Zerizalɛm ʋ cibsa bɩ minto. Ŋ mɩŋŋɔɔ hɔ kʋ Yeezuu a ba haay bɩ yɩ sɔ. 46Yeezuu n a bɔ, an bʋr Kanaa ʋ Galilee kʋ ʋ. Bɩncɛ bɩ do a hi ba ʋ dɩvɛn bɩ. Rɔm cir zibəəzaa jɩtaarɛ deem ɩ nyɩnta Kapɛrnawum ʋ, a nyɩ bɩ laafɩɩ y. 47K'a a ma, ŋ ʋ, Yeezuu a to Zidee ʋ, an bʋr Galilee ʋ bɩ, a bʋr an b'a yɩ, an a yɛ han, k'an b'a nyɩ k'a n'a bam k'a ga bɩ waa. 48Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "K'awɔɔ n makrarɔ yɩ kan hoserlo kɩ, awɔɔ bɩ sɩra kam fɩɩga ra!" 49Zibəəzaa jɩtaarɛ bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, bʋr kʋ n bɛɛ m, mɔɔ nyɩ bɩ gam." 50Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Ta, ɩ nyɩ bɩ mɩsɩr." Gʋaa bɩ do sɩra ka Yeezuu meerbaa b'ʋ, an a wusigə. 51K'a nɩ doom bɩ, a zibəənyɩnɔ b'a zɛ ʋ, ŋn'a hɩ, ŋ ʋ: "Ɩ nyɩ bɩ mɩsɩr!" 52A n ŋ lar, a ʋ, wakatɩ kara a waa ma gɛ? Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Jim sinuu wakatɩ deem ma mɛmarɛ bɩ zer ma." 53Nyɩ bɩ zɩ bɩ dɩga a sɔ wakatɩ bɩ do Yeezuu a hɩ a m, a ʋ: "Ɩ nyɩ bɩ mɩsɩr." Dɔmɩm bɩ do tɛkka ma, a sɩra ka Yeezuu ʋ, a mɩŋŋa kan a har gʋɔɔ kɩ haay. 54Yeezuu hoser k'a ba a hɩɩya hɔ ma, a to k'a ʋ Zidee ʋ an ta Galilee ʋ bɩ n naa do.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\