Zaan 5

1Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu ta Zerizalɛm ʋ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ cibsa deem ma. 2Zerizalɛm ʋ b'ʋ bɩ, lɛɛ nɩ b'ʋ hi m ta ʋ, seero cɛ lɛ jɩr ʋ, ŋn'a birm ebree lemim m Bɛtzata. A gasʋjɩrɔ soor gʋta-gʋta, n n a dɔ jaarɔ m. 3Bɩncɛ bɩ do gʋɔɔ yaabazannɔ nɩ wʋtarɛ a taa, bʋʋrɔ, lʋgɔrɔ kan mɛgarɛzannɔ kɩ. [ 4Bala, Zuuba Malɛɛka deem ɩ tɩr zer dɔmɩm niŋŋoo ʋ hi b'ʋ, an heer ba ma. Yaabazaa k'a lɛɛ ka, an gasʋ hi bɩ heerbarɛ jɛ ʋ bɩ, laafɩɩ an n'a yɩrɛ, baa k'a yaaba bɩ lʋnlɔ.] 5Gʋaa ɩ nyɩnta b'ʋ, an nɩ yaaba m, a yaaba bɩ dɔɔraa bukərku a yaa sinnyə. 6Yeezuu n a yɩ, an nɩ wʋtam, bɩ k'a a ma ŋ ʋ, a yaaba bɩ maasɩrɛ ba bɩ, a a lar, a ʋ: "Ɩ lɛ taa k'ɩ waa gɛ?" 7Yaabazaa bɩ n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Zuuba, mɔɔ ba gʋaa m, an nɩ mɔɔ gasʋm hi b'ʋ, a heer barɛ dɔmɩm ʋ y. Kʋ mɔɔ kʋ m gasʋ, gʋaa nɩ lɛɛ kam mɔɔ lɛɛ." 8Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Wuti, ɩ ɩ wʋtarahɔ bɩ sa, ɩ ta." 9Lɛɛm bɩ, gʋaa b'a waa, an a wʋtarahɔ bɩ sa, an nɩ tarɛ. Hinni bɩ do ʋ bɩ, sabaa hinni m. 10Zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ n a hɩ gʋaa k'a waa bɩ m, ŋ ʋ: "Sabaa hinni m, a n a ga m, ɩbɩɩ n ɩ wʋtarahɔ bɩ busu y." 11Gʋaa bɩ n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Gʋaa k'a laafɩɩ ka mɔɔ ʋ bɩ y'a hɩ mɔɔ m, a ʋ: ɩ wʋtarahɔ bɩ sa, ɩ ta." 12Ŋ n a lar, ŋ ʋ: "Gʋaa bɩ kara ɩ naa hɩ ɩbɩɩ nɩ, a ʋ, ɩ ɩ wʋtarahɔ bɩ sa, ɩ ta?" 13Bɩ, gʋaa k'a laafɩɩ yɩ bɩ n a dɔ kʋ nka ɩ laafɩɩ bɩ ka a ʋ y. Bala, Yeezuu a gʋ gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta b'ʋ rɔ wɔɔ ma laatʋ. 14Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu b'a yɩ Wosocɛ ʋ, an a hɩ m, a ʋ: "Ba ɩbɩɩ laafɩɩ yɩ kɛɛrɛ na. Ɩ b'ɩ ya, ɩ mimbʋnyaa ba y, mim y'a ɩ yɩ, an lɛ da biisi hɔ naa ra." 15Gʋaa bɩ n ta an aa a dɩnda zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ m, a ʋ, Yeezuu y'awɔɔ waa bɩ. 16Bɩ y'a ka, jɩtannɔ wɔɔ nɩ nyaa m kan Yeezuu kɩ k'a naa ba sabaa hinni b'ʋ bɩ minto. 17Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ Zɩ gɔɔta an nɩ zi bam, mɔɔ y'a bam sɔ." 18Bɩ y'a ka, brɔɔ n'a kam ma, k'a zɛ gər, k'a nɩ zi bam sabaa hinni ʋ bɩ bɛɛ bala y, k'a nɩ Woso birm a Zɩ, an a mɩŋŋa sa, an a ga kʋ ʋ kan kɩ bɩ minto m sɔ. 19Yeezuu meerbaa bɩ sa, an a hɩ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: Woso Nyɩ bɩ b'a dam ma, an hɔsɩ ba a mɩŋŋa paŋŋa nɩ y. K'a Zɩ Woso bɩ yɩ, an hɔ niŋŋə ba, b'a ba. Bala, hɔ kʋ Zɩ n'a bam bɩ, bɩ Nyɩ n'a bam sɔ. 20Kʋ Zɩ a Nyɩ ŋʋa bɩ, a hɔ k'a n'a bam bɩ hɩnkam nɩ haay. A zibəə gʋta hɩnkam nɩ, an lɛ da nawɔnnɔ ra, awɔɔ m zɛ kədə. 21Kʋ Zɩ bɩ nɩ gəəno mɩm bɔŋ ʋ an nɩ mɩsɩrbaa karɛ ŋ ʋ bɩ, Nyɩ bɩ, gʋaa k'a lɛ n taa b'a nɩ mɩsɩrbaa kaŋ ʋ sɔ. 22Zɩ bɩ bɩr gʋaa dʋdɔ karɛ y. A dʋdɔkarɛ haay sa an a ka a Nyɩ b'ʋ, 23kʋ gʋaa haay n a da ma, an Nyɩ bɩ da ʋ amba ŋn'ɩ Zɩ bɩ daŋ ʋ bɩ m. Gʋaa k'a bɩr Nyɩ bɩ daŋ ʋ bɩ, a bɩr Zɩ k'a Nyɩ bɩ nyɔɔ bɩ daŋ ʋ sɔ y. 24Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, gʋaa k'a n'a tʋr kam mɔɔ lemim ma, an nɩ Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ mim sire, a ɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ m. Ŋ b'a dʋdɔ karɛ y. Bɔ a ʋ zɛ nɔ ʋ, an ta mɩsɩrbaa nɔ ʋ. 25Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, wakatɩ ɩ zɛm, b'a lee ku kɛɛrɛ. Gʋɔɔ kʋ ŋ gɩnga rɔ wɔɔ Woso Nyɩ bɩ leer mam, bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ y'a ma rɔ wɔɔ y'a mɩm bɔŋ ʋ. 26Bala, kʋ Zɩ b'a so mɩsɩrbaa ʋ bɩ, a a ka, k'a Nyɩ bɩ n nyɩnta mɩsɩrbaasoʋrezaa sɔ. 27Woso paŋŋa ka ʋ k'an dʋdɔ ka, k'a m Gʋaanyɩ bɩ minto. 28A bɩ zɛ kədə naa haay tɔ ma y! Wakatɩ ɩ zɛm gəəno wɔɔ y'a leer mam. 29Gʋɔɔ kʋ ŋ y'a mɩŋŋa ba rɔ wɔɔ y'a mɩm bɔŋ ʋ, ŋnɩ mɩsɩrbaa yɩ. Gʋɔɔ kʋ ŋ y'a bʋnyaa ba rɔ wɔɔ, ŋ y'a mɩm bɔŋ ʋ, ŋnɩ ŋ dʋdɔ ka. 30Mɔɔ bɩ m dam ma, m hɔsɩ ba, m mɩŋŋa paŋŋa nɩ y. Hɔ kʋ mɔɔ n'a mam bɩ mɔɔ n'a dʋdɔ kam, bɩ mɔɔ dʋdɔkarɛ bɩ tɩrga, bala, mɔɔ bɩr m karɛ m mɩŋŋa hɔɔnhɔ ma y. Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ hɔɔnhɔ mɔɔ n nɩ m kam ma. 31Kʋ m mɩŋŋa kasɛtɩ mɔɔ n'a karɛ, n bɩ mɔɔ kasɛtɩ bɩ sire y. 32Woso nɩ mɔɔ kasɛtɩ kam, bɩ mɔɔ dɔ sɔ kasɛtɩ niŋŋə k'a n'a kam mɔɔ minto bɩ, sɩra m. 33Awɔɔ gʋɔɔ nyɔɔ Zaan zi, b'a sɩra kasɛtɩ ka. 34Mɔɔ bɩr m kam gʋaa kasɛtɩ ma y. Meer bɩ ba mɔɔ nawʋm ncɩnaaʋ, k'a bʋmbɔrɛ yɩ. 35Zaan nyɩnta amba fɩtɩrɛ kʋ n nɩ sɛ nyaŋ ʋ, an nɩ yɔm bɩ m. Bɩ, awɔɔ ŋʋa mɩŋŋa k'a a heer nyɔɔ dɔmɩm poore ʋ, a lɛɛgure b'ʋ. 36Mɔɔ ɩ kasɛtɩ m, a gʋtabaa n lɛ da Zaan hɔ bɩ ra. Zibəəro kʋ Zɩ a ka mɔɔ ʋ kʋ m ŋ ba rɔ wɔɔ m. Mɔɔ yɩ ŋ bam, bɩ brɔɔ nɩ mɔɔ kasɛtɩ karɛ, ŋ ʋ, Zɩ b'ɩ mɔɔ nyɔɔ. 37Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ nɩ mɔɔ kasɛtɩ kam. B'awɔɔ n a leer ma, b'awɔɔ n a meer yɩ sɔ y. 38Woso lemim bɩr gɔɔtarɛ awɔɔ heer ʋ y, bala, awɔɔ n sɩra ka gʋaa k'a nyɔɔ b'ʋ y. 39Wosoci karɩnda awɔɔ n'a bam, an n'a hɔɔn darɛ, a ʋ, bɩ nɔ awɔɔ n nɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩŋ ʋ. Bɩ, bɩ nɩ mɔɔ kasɛtɩ kam. 40Awɔɔ lɛ baa k'a bʋr mɔɔ zi k'a mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩ y. 41Mɔɔ bɩr m kam lɛbɔʋrɛ ma gʋɔɔ zi y. 42Bɩ mɔɔ awɔɔ dɔ, awɔɔ n Woso ŋʋa y. 43Bʋr mɔɔ ʋ, m Zɩ tɔ ma, b'awɔɔ kaanm mɔɔ m. Kʋ gʋaa vanta ɩ bʋr a mɩŋŋa tɔ ra, awɔɔ y'a sim. 44Awɔɔ y'a bam lɔ a si, awɔɔ k'a n'a kam daʋrɛ ma a muno zi, a bɩr a kam daʋrɛ k'a a to Woso y'a deem bɩ zi bɩ ma? 45A b'a hɔɔn da, a ʋ, mɔɔ n nɩ mim karɛ awɔɔ ra m Zɩ taa y. Hɔ k'a nɩ mim karɛ awɔɔ ra bɩ Moyiisi lɛrɔ k'awɔɔ nɩ yure ŋ ma rɔ wɔɔ m. 46Kʋ nyɩnta awɔɔ ʋ a Moyiisi mim si, awɔɔ mɔɔ mim sim sɔ. Bala, a gʋrsɩra ba a ʋ mɔɔ minto. 47K'awɔɔ n hɔ k'a gʋrsɩra ba bɩ si, awɔɔ y'a bam lɔ k'a hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩm bɩ si?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\