Zaan 6

1Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu bra Galilee higʋta kʋ n n'a birm sɔ Tiberiyaadɩ higʋta bɩ gəm deem la. 2Gʋaa cir gʋta zu a jɛ ʋ, bala, gʋɔɔ wɔɔ hoserlo k'a nɩ ŋ bam, an nɩ yaabazannɔ waam nɔ wɔɔ yɩ. 3Gʋaa cir bɩ minto y'a ka, Yeezuu n der ci ra, an nyɩnta b'ʋ kan a karɩndanyɩnɔ kɩ. 4Bɩ ma bɩ, pakkɩ k'a m zɩɩfʋrɔ wɔɔ cibsa b'a zɔ. 5Kʋ Yeezuu a bɔɔta an dɩga bɩ, a gʋaa cir gʋta yɩ, an nɩ zɛm zi. A n a hɩ Filipi m, a ʋ: "K'ʋ bur yɩ ka, ʋ a si, kʋ ŋ n'a bɩ?" 6Meer bɩ ba a ʋ, ncɩnaaʋ k'a dɩga a. Hɔ k'a mɩŋŋa ʋ k'a ba bɩ, a a dɔ. 7Filipi n a hɩ m, a ʋ: "Kʋ wɔɔ bur si deniyee zɔɔhɩra nɩ, a bɩ bʋr bɔrɛ y, bala, gʋaa biyəə b'a kur yɩm poore y." 8A karɩndanyɩnɔ wɔɔ deem Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr danzaa Andɩr a hɩ m, a ʋ: 9"Nyɩyar ɩ naa ʋ, an nɩ bur m soor, kan zɔnɔ kɩ hɩɩya. Bɩ, bɔ naa n n'a bam gʋaa cir naa nɩ?" 10Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "K'a ka kʋ ŋ nɩ nyɩnta." Lɛɛ bɩ do ʋ bɩ, bur m jilli. Ŋ n nyɩnta. Gʋɔɔ cir bɩ gʋɔɔyaarɔ wɔɔ lɛ a zɔ tisi soor ma. 11Yeezuu n bur bɩ si, an a barka da ʋ, an a ka gʋɔɔ wɔɔ ʋ. A n a ba maam sɔ zɔnɔ wɔɔ m. A n a ka ŋ ʋ amba ŋ lɛ taa bɩ m. 12Kʋ ŋ y'a bɩ, an ŋ ka bɩ, Yeezuu a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'a kuuro kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ so kʋ ma, a b'a ka deem m nyaam nɩ y." 13Ŋ n bur soor kʋ ŋ y'a bɩ rɔ wɔɔ kuuro so kʋ ma, ŋn'a zar kasɩ ʋ bueerehɩɩya. 14Kʋ gʋɔɔ wɔɔ hoser k'a ba bɩ yɩ bɩ, ŋ y'a hɩ, ŋ ʋ: "Wosolɛsinnɩsorazaa paan••• k'a a ga m, an bʋr durnya ʋ bɩ m naa." 15Bɩ, Yeezuu k'a a dɔ a ʋ, n zɛm b'a nyasʋ, n n'a ba cir bɩ, a a hʋr a deem, an ta ci ra. 16Yirbəə k'a da bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ ta higʋta lɛ ra. 17Ŋ n da kɔɔlʋʋ ʋ, ŋn'ɩ tam Kapɛrnawum zeezi, gəm deem bɩ ra. Bɩ ma bɩ, gum da, bɩ Yeezuu n ŋ ku cɩna y. 18Hɩnhɛr gʋta nɩ hɔnm, an nɩ hi bɩ wunwusigəm. 19Kʋ ŋ ta, cilo soor gɛɛ sɔrdɩ bɩ, ŋ Yeezuu yɩ, an nɩ tam hi burə ʋ, an n'a zɔm kɔɔlʋʋ bɩ ma. Nyibəə n gasʋ ŋ ʋ. 20Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "A da bɩ bɔ ʋ y, mɔɔ m!" 21Ŋ y'a ŋʋa k'a busu kɔɔlʋʋ bɩ m. Lɛɛm bɩ, kɔɔlʋʋ bɩ bɩncɛ kʋ ŋ nɩ taŋ ʋ bɩ gəm ku. 22Dɔ k'a mɛ bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ gɔɔta kɔ bɩ lɛ ra rɔ wɔɔ kɔɔlʋʋ deem yɩ b'ʋ. Bɩ, Yeezuu n zu kʋ ʋ kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ ŋ kɔɔlʋʋ deem bɩ nɔ ʋ y. Ta brɔɔ ʋ a minto. 23Kɔɔlʋʋrɔ y'a to Tiberiyaadɩ ʋ, ŋnɩ bʋr bɩncɛ kʋ Yeezuu bur bɩ barka da ʋ, ŋn'a bɩ bɩ jɩr ʋ. 24Kʋ gʋɔɔ wɔɔ a yɩ Yeezuu ba b'ʋ, bɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ ba b'ʋ sɔ bɩ, gʋɔɔ wɔɔ da kɔɔlʋʋrɔ wɔɔ ʋ, ŋnɩ ta Kapɛrnawum ʋ k'a yaa a ka Yeezuu ma. 25Kʋ ŋ yaa yɩ higʋta bɩ gəm deem la bɩ, ŋ y'a hɩ m, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, ɩbɩɩ lee ku naa ʋ brɔ?" 26Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ, awɔɔ bɩr a kam mɔɔ ma k'awɔɔ hoserlo yɩ bɩ minto y, k'awɔɔ hɔbɩrɛ bɩ an a ka bɩ minto m. 27A bɩ zi ba hɔbɩrɛ k'a n'a zarm bɩ minto y, k'a zi ba, a a ka hɔbɩrɛ k'a nɩ gɔɔtam an nɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ kam bɩ minto. Hɔbɩrɛ bɩ do, Gʋaanyɩ bɩ n nɩ zɛm b'a ka awɔɔ ʋ, bala, a mɩŋŋa Zɩ k'a m Woso b'a mɩŋŋa jɩ da ʋ." 28Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Bɔ wɔɔ n'a bam, k'ʋ Woso zi ba?" 29Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Woso zibəə bɩ, k'ɩ sɩra ka gʋaa k'a nyɔɔ b'ʋ." 30Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Ncɩnaaʋ bɩ, hoser kara ɩbɩɩ n'a bam ʋ a yɩ, k'ʋ sɩra ka ɩbɩɩ ʋ? Ɩbɩɩ zibəə bɩ n kara? 31Wɔɔ zɩrɔ hɔbɩrɛ kʋ n'a birm mann bɩ bɩ poohɔɔn ʋ, amba n y'a gʋrsɩra ba bɩ m: 'Bur a to arzana ʋ, an a ka ŋ ʋ, ŋn'a bɩ.' " 32Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, Moyiisi bɛɛ arzana bur bɩ ka awɔɔ ʋ y. Mɔɔ Zɩ ɩ arzana bur paan••• bɩ ka awɔɔ ʋ. 33Bala, Woso bur bɩ m gʋaa k'a a to arzana ʋ an bʋr, an nɩ mɩsɩrbaa kam durnya ʋ bɩ m." 34Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Zuuba, bur bɩ do ka wɔɔ ʋ dɔmɩm haay!" 35Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ m mɩsɩrbaa bur bɩ. Gʋaa k'a bʋr mɔɔ zi, nɔ b'a zaa zɛrɛ y. Gʋaa k'a sɩra ka mɔɔ ʋ, mɩsɩ b'a yarɛ an a zaa zɛ y. 36Bɩ mɔɔ hɩ awɔɔ m: Awɔɔ mɔɔ yɩ, b'awɔɔ n sɩra ka mɔɔ ʋ y. 37Gʋaa haay kʋ mɔɔ Zɩ n'a kam mɔɔ ʋ bɩ, ŋ zɛm mɔɔ zi, bɩ gʋaa k'a nɩ zɛm mɔɔ zi bɩ, mɔɔ bɩ kaanm nɩ y. 38Bala, m to mɔɔ ʋ arzana ʋ kʋ m bɩ Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ hɔɔnhɔ ba, mɔɔ hɔ bɛɛ y. 39Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ hɔɔnhɔ bɩ, a lɛ baa kʋ gʋɔɔ k'a ŋ ka mɔɔ ʋ rɔ wɔɔ deem m nyaam nɩ y, kʋ m ŋ mɩm bɔ ʋ durnya nyarɛ hinni ʋ. 40Mɔɔ Zɩ hɔɔnhɔ bɩ n naa: Gʋaa haay k'a Nyɩ bɩ yɩ, an sɩra ka ʋ bɩ, k'an mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩ. Bɩ mɔɔ y'a mɩm bɔŋ ʋ durnya nyarɛ hinni ʋ." 41Bɩ tɛkka ma, zɩɩfʋrɔ wɔɔ a sa ma, ŋn'ɩ kukur barɛ a minto. K'a a hɩ, a ʋ, a mɩŋŋa m bur k'a a to arzana ʋ a bʋr bɩ minto m. 42Ŋ n a ya, ŋn'a hɩ, ŋ ʋ: "Yeezuu bɛɛ ra, Zozɛf nyɩ bɩ? Wɔɔ n a zɩ dɔ kan a da kɩ ra? A a ba lɔ kɛɛrɛ, an a hɩ, a ʋ, a to a ʋ arzana ʋ?" 43Yeezuu n a bɔ, an meerbaa bɩ sa, a ʋ: "K'a kukur barɛ bɩ to kan kʋ kɩ! 44Gʋaa b'a dam ma, an bʋr mɔɔ zi kʋ mɔɔ Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ n a gaa y. Bɩ, mɔɔ y'a mɩm bɔŋ ʋ durnya nyarɛ hinni ʋ. 45N y'a gʋrsɩra ba wosolɛsinnɩsorazannɔ ciro ʋ, n ʋ: 'Ŋ haay hɔdɩndarɛ yɩm Woso zi.' Gʋaa niŋŋə k'a Woso lemim ma, an n'a hɔdɩndarɛ sim bɩ, zɛ an nawʋm mɔɔ zi. 46Gʋaa ba ʋ an Zɩ yɩ y. Gʋaa k'a a to Woso zi an bʋr bɩ y'a yɩ bala. 47Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, gʋaa k'a nɩ sɩra kam bɩ, a ɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ m. 48Mɔɔ n bur k'a nɩ mɩsɩrbaa kam. 49Awɔɔ zɩrɔ mann bɩ poohɔɔn ʋ, bɩ ŋ gɩnga. 50Bur k'a a to arzana ʋ bɩ n naa. Gʋaa k'a bɩ a bɩ garɛ y. 51Mɔɔ m bur mɩsɩr, m m to arzana ʋ. Gʋaa k'a bur bɩ do bɩ bɩ, a zaa bɩ gam fɩɩga y. Bur kʋ mɔɔ n n'a kam bɩ, m mɩŋŋa mɛsim m, m n n'a kam kʋ durnya n mɩsɩrbaa yɩ." 52Naa do y'a ka, zɩɩfʋrɔ wɔɔ ŋ wuti bʋgʋr m kan kʋ kɩ, ŋ ʋ: "Naa y'a bam lɔ k'a mɛsim ka wɔɔ ʋ, k'ʋ a sʋ?" 53Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, k'awɔɔ n Gʋaanyɩ bɩ sim sʋ, k'awɔɔ n a ma mi, awɔɔ bɩ mɩsɩrbaa yɩrɛ y. 54Gʋaa k'a mɔɔ sim sʋ, an mɔɔ ma mi b'ɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ m, bɩ mɔɔ y'a mɩm bɔŋ ʋ durnya nyarɛ hinni ʋ. 55Bala, mɔɔ mɛsim bɩ, hɔbɩrɛ paan••• m, mɔɔ ma bɩ, hɔmire paan••• m sɔ. 56Gʋaa k'a mɔɔ sim sʋ, an mɔɔ ma mi, a zaa ɩ kan mɔɔ kɩ, mɔɔ nɩ kan a zaa kɩ. 57Kʋ Zɩ k'an mɩsɩr bɩ mɔɔ nyɔɔ bɩ, bɩ mɩsɩrbaa ba mɔɔ nawʋm Zɩ bɩ minto bɩ, gʋaa k'a nɩ mɔɔ bɩm bɩ, mɔɔ y'a kam an mɩsɩrbaa ba sɔ. 58Bur k'a a to arzana ʋ bɩ n naa. A bɩ hɔdeem kan awɔɔ zɩrɔ wɔɔ n a bɩ bɩ kɩ y. Ŋ gɩnga, bɩ gʋaa k'a bur naa do bɩ, a zaa bɩ garɛ y." 59Minno nɔɔn duro Yeezuu a dɩnda gʋɔɔ m Kapɛrnawum sokʋmacɛ ʋ. 60Karɩndanyɩnɔ gʋta kʋ ŋ naa ma bɩ, ŋ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Meerbaa naa do kaŋŋɩda! Nka n'a dam ma, an a si?" 61Yeezuu k'a a dɔ a zim, a ʋ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ɩ kukur bam mim naa do minto bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Busu a ʋ awɔɔ ma ra? 62Bɩ, k'awɔɔ bɔkarɛ a bɩ Gʋaanyɩ bɩ yɩ an nɩ tam bɩncɛ k'a nyɩnta ʋ biisi b'ʋ? 63Ɛspri nɩ mɩsɩrbaa kam, mɛsim bɩ zibəə ba ʋ y. Meerbaarɔ kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ m bɩ, Ɛspri m kan mɩsɩrbaa kɩ. 64Bɩ gʋɔɔ y'awɔɔ bire ʋ, ŋ n sɩra ka y." Yeezuu lɛɛ ka, an gʋɔɔ kʋ ŋ n sɩra ka rɔ wɔɔ dɔ, kan gʋaa k'a nɩ zɛm b'a nyasʋ an a ka bɩ kɩ. 65A a ya, an a hɩ, a ʋ: "Bɩ minto y'a ka, mɔɔ n a hɩ awɔɔ m, mɔɔ ʋ, gʋaa b'a dam ma, an bʋr mɔɔ zi kʋ Zɩ bɛɛ y'a bir y." 66Dɔmɩm bɩ do tɛkka ma bɩ, karɩndanyɩnɔ gʋta a bɔ a jɛ ʋ, ŋ n a ya, ŋn'ɩ zum kʋ ʋ kan kɩ y. 67Yeezuu n a hɩ bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ m, a ʋ: "B'awɔɔ, awɔɔ b'a gʋm mɔɔ ma sɔ ra?" 68Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Zuuba, k'ʋ ta nka zi? Ɩbɩɩ ɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ meerbaarɔ m. 69Bɩ wɔɔ si, ʋ a dɔ sɔ, ʋ ʋ, ɩbɩɩ m Krista, Woso Nyɩ mɩŋŋa." 70Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ bɛɛ y'awɔɔ gʋaa bueerehɩɩya bɩ bɔ ʋ ra? Bɩ, Sʋtaana y'a so awɔɔ gʋaa deem ʋ!" 71Iskarɩyɔtɩ kʋ gʋaa Sɩmɔɔn nyɩ Zidas b'a n'a hɩm ma. Bala, a m bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ gʋaa deem, an nɩ Yeezuu nyasʋrɛ, an a ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\