Zaan 7

1Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu cem, an nɩ bɩmbɩrm Galilee kʋ ʋ, a n a ŋʋa k'a ta Zidee ʋ y, bala, zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ y'a kam ma k'a zɛ gər. 2Bɩ ma bɩ, zɩɩfʋrɔ cibsa kʋ n n'a birm buuro cibsa b'a zɔ. 3A danyɩnɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Ta Zidee ʋ, k'ɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ n'ɩ zibəəro k'ɩbɩɩ nɩ ŋ bam nɔ wɔɔ yɩ sɔ. 4Kʋ gʋaa lɛ taa kʋ n n'a dɔ, a bɩr a zibəə bɩ nyaakʋm darɛ y. K'ɩbɩɩ nɩ zibəəro barɛ ncɩnaaʋ bɩ, ɩ hɩnka durnyazannɔ m." 5Yeezuu danyɩnɔ wɔɔ mɩŋŋɔɔ n sɩra ka ʋ y. 6Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ wakatɩ n a ku cɩna y. B'awɔɔ wakatɩ m dɔmɩm haay m. 7Durnya bɩ sɔrɛ awɔɔ nɩ y, bɩ, a ɩ sɔm mɔɔ m, bala, kʋ mɔɔ n'a zibəə bɩ kasɛtɩ kam, mɔɔ ʋ, a bʋnyaa bɩ minto. 8K'a ta cibsa bɩ ma, mɔɔ bɩ tarɛ y. Bala, mɔɔ wakatɩ n a ku cɩna y." 9K'a meer bɩ ba ncɩnaaʋ bɩ, a gɔɔta Galilee ʋ. 10K'a danyɩnɔ wɔɔ ta cibsa bɩ ma bɩ, a zaa sa sɔ, an a nyaakʋm da, an nɩ tam, a lɛ baa kʋ n a dɔ y. 11Cibsa bɩ dɔmɩm ʋ, zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ y'a kam Yeezuu ma, ŋnɩ laaka da, ŋ ʋ: "A ɩ ka?" 12Gʋɔɔ wɔɔ bire ʋ, ŋ y'a mim dɩndarɛ: Gɔsɩnnɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Gʋaa mɩŋŋa m." Gɔsɩnnɔ ʋ: "Ŋʋaarzaa m, bra an n'a bam gʋɔɔ m." 13Bɩ, gʋaa ba ʋ, an nɩ yɛrɛ, an n'a mim hɩm garga ra y. Bala, ŋ yɩ nyi barɛ a jɩtannɔ wɔɔ m. 14Kʋ buuro cibsa bɩ bireyaa a ku bɩ, Yeezuu ta Wosocɛ ʋ, an nɩ hɔ dɩndam gʋɔɔ m. 15Zɩɩfʋrɔ wɔɔ zɛ kədə, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "A a ba lɔ an hɔ dɔ, b'a n karɩnda ba?" 16Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ hɔdɩndarɛ bɩ n a to mɔɔ zi y. A to a ʋ Woso k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ zi. 17Kʋ gʋaa lɛ taa k'a Woso hɔɔnhɔ ba, a y'a dɔm kʋ hɔdɩndarɛ naa do, k'a to a ʋ Woso zi, gɛɛ kʋ m mɩŋŋa mim mɔɔ n'a dɩndarɛ. 18Gʋaa k'a n'a mɩŋŋa mim dɩndam bɩ, a ka an nawʋrɛ a mɩŋŋa lɛbɔʋrɛ ma. Bɩ, gʋaa k'a n'a kam a gʋaa k'a a nyɔɔ bɩ lɛbɔʋrɛ ma bɩ, bɩ bala n sɩrazaa. Zambʋ b'a nɔ ʋ y. 19Moyiisi bɛɛ lɛrɔ wɔɔ ka awɔɔ ra? B'awɔɔ gʋaa deem ba ʋ, an nɩ zum lɛrɔ wɔɔ ʋ y. Bɔ minto, an n'a kam mɔɔ garɛ ma?" 20Gʋɔɔ wɔɔ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Zinə nɩ kan ɩbɩɩ kɩ! Nka y'a hɩ, a ʋ, k'a ɩbɩɩ zɛ?" 21Yeezuu a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Zibəə deem mɔɔ ba sabaa hinni ʋ, awɔɔ n zɛ kədə haay! 22Moyiisi lɛ ka awɔɔ ʋ, k'a gʋɔɔ gasʋ baŋŋʋ ʋ. A to a ʋ awɔɔ yaabɔɔ zi Moyiisi mɩŋŋa bɛɛ bʋr nɩ y. Bɩ, k'a a da sabaa hinni ma, awɔɔ y'a bam. 23Bɩ, k'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, kʋ gʋaa gasʋ baŋŋʋ ʋ sabaa hinni ʋ, an bɔ Moyiisi lɛrɔ wɔɔ la nɩ, bɔ minto m, awɔɔ heer nɩ busum kan mɔɔ kɩ gʋaa kʋ mɔɔ waa haay sabaa hinni ʋ bɩ ma? 24A bɩ hɔ k'awɔɔ n'a yɩm mɩm ʋ bɩ dʋdɔ ka bala y, k'a dʋdɔ ka kan sɩra kɩ." 25Zerizalɛm gʋɔɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Gʋaa kʋ ŋ n'a kam ma k'a mee bɔ ʋ bɩ bɛɛ m naa ra? 26Ba an nɩ meer bam ŋn'a mam na, bɩ ŋ bɩr hɔsɩ hɩm nɩ y! Wɔɔ tara bɩ lɛɛzannɔ wɔɔ, a dɔ ŋ y'a ʋ paan•••, ŋ ʋ, Krista m gɛ? 27Wɔɔ gʋaa naa do tojɩ dɔ, kʋ Krista bɩ bʋr, gɔsɩ b'a tojɩ dɔrɛ y." 28Yeezuu k'a nɩ hɔ dɩndam Wosocɛ ʋ b'ʋ b'a hɩ, a ʋ: "Awɔɔ mɔɔ dɔ! Awɔɔ mɔɔ tojɩ dɔ. Bɩ, mɔɔ n bʋr m zi nɩ y. Sɩrazaa m Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ m. B'awɔɔ n bɩ zaa dɔ y. 29Mɔɔ mɩŋŋa a dɔ, m to mɔɔ ʋ zi, a ɩ mɔɔ nyɔɔ." 30Ŋ n'a kam ma k'a nyasʋ, bɩ gʋaa ba ʋ, an a wɔ da ma y. Bala, a wakatɩ n a ku cɩna y. 31Gʋɔɔ nyɩnta zamaa bɩ bire ʋ, ŋnɩ sɩra ka ʋ, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Kʋ Krista bɩ bʋr, a hoserlo barɛ an lɛ da naa n a ba rɔ wɔɔ ra gɛ?" 32Kukur kʋ n n'a bam Yeezuu minto gʋɔɔ wɔɔ bire ʋ bɩ, farizɛɛnrɔ wɔɔ a ma. A m bɩ, wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan farizɛɛnrɔ kɩ n Wosocɛ dɔmazannɔ nyɔɔ kʋ ŋ n'aa a nyasʋ. 33Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ gɔɔtam kan awɔɔ kɩ dɔmɩm poore nɔ ʋ, kʋ m bɩ m bɔ, m ta Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ zi. 34Awɔɔ zɛm b'a ka mɔɔ ma, b'awɔɔ bɩ mɔɔ yɩrɛ y. Bala, bɩncɛ kʋ mɔɔ nɩ taŋ ʋ bɩ, awɔɔ b'a dam ma a bʋr b'ʋ y." 35Bɩ jɛ ʋ bɩ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ y'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Ta awɔɔ nawʋm ka, wɔɔ b'ʋ yarɛ ʋ a yɩ? Ta awɔɔ nawʋm gʋɔɔ kʋ ŋ hɩsɩga da ŋn'a war kʋ ma kan grɛkkɩrɔ kɩ rɔ wɔɔ zi ra? Gɛɛ, ta an nawʋm k'a yaa hɔ dɩnda grɛkkɩrɔ m na? 36Hɔ k'a hɩ naa jɩ lɛ taa k'a hɩ, a ʋ lɔ: Awɔɔ y'a kam mɔɔ ma, b'awɔɔ bɩ mɔɔ yɩrɛ y, bɩ bɩncɛ kʋ mɔɔ nɩ taŋ ʋ bɩ, awɔɔ b'a dam ma, a bʋr ʋ y?" 37Cibsa bɩ nyarɛ ma bɩ, dɔmɩm niŋŋə k'an dɔmɩm gʋta bɩ, Yeezuu jɩm brama, an a leer busu, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Gʋaa kʋ mɩsɩ n'a zɛm k'an bʋr mɔɔ zi, an bɩ hi mi. 38Gʋaa k'a sɩra ka mɔɔ ʋ bɩ, mɩsɩrbaa hi kɔyaarɔ y'a tom zi, amba Wosoci a hɩ bɩ m." 39Sɛnt-Ɛspri kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ sɩra kaŋ ʋ rɔ wɔɔ n'a yɩm bɩ mim an n'a hɩm. Kʋ sɩra nɩ, Yeezuu k'a n lɛbɔʋrɛ yɩ cɩna bɩ, Sɛnt-Ɛspri n bʋr cɩna y. 40Gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta, ŋn'a tʋr ka Yeezuu meerbaa bɩ ma gʋɔɔ cir bɩ bire ʋ rɔ wɔɔ, gɔsɩnnɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Sɩra m, ba wosolɛsinnɩsorazaa bɩ n na." 41Gɔsɩnnɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Krista bɩ n naa." Gɔsɩnnɔ a ya, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Krista y'a dam ma, an a to Galilee kʋ ʋ ra? 42Wosoci n a hɩ, a ʋ, 'bɔ an nawʋm Davɩd do nɔ ʋ', b'a to an nawʋm tara poore kʋ Davɩd yɩ ʋ, ŋn'a birm Betelehɛm b'ʋ ra?" 43Naa do y'a ka, gʋɔɔ wɔɔ n a gʋngʋ a minto. 44Ŋ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ a ŋʋa k'a nyasʋ, bɩ gɔsɩ n a wɔ da ma y. 45Wosocɛ dɔmazannɔ wɔɔ n a bɔ, ŋnɩ bʋr wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ zi kan farizɛɛnrɔ wɔɔ kɩ. Brɔɔ nɩ ŋ lar, ŋ ʋ: "Bɔ m awɔɔ n bʋr nɩ?" 46Wosocɛ dɔmazannɔ wɔɔ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Gʋaa ba ʋ an meer kʋ gʋaa naa do a ba bɩ lɔɔ ba y." 47Farizɛɛnrɔ wɔɔ n a hɩ ŋ nɩ, ŋ ʋ: "A to awɔɔ ʋ, an awɔɔ hɔɔn da a zi ra? 48Jɩtannɔ wɔɔ kan farizɛɛnrɔ wɔɔ kɩ barla bɩ, gʋaa deem taan••• ta ʋ, an a mim si ra? 49Bɩ, gʋaa cir naa do n lɛrɔ wɔɔ dɔ y. Ŋ barka ba ʋ y!" 50Nikodɛm k'a nyɩnta an ta Yeezuu zi bɩ nyɩnta kan ŋ kɩ, an a hɩ, a ʋ: 51"N n gʋaa dʋdɔ yar bɩ n n'a meerbaa ma kan hɔ k'a ba bɩ kɩ y. Wɔɔ lɛrɔ wɔɔ n bɩ hɩ ra?" 52Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Ɩ to ɩbɩɩ ʋ Galilee ʋ sɔ ra? Bɩ, ɩ ka mɩŋŋa, ɩbɩɩ bɩ wosolɛsinnɩsorazaa yɩrɛ an bɩr Galilee gʋaa y." [ 53Ŋ haay n a hʋr, ŋnɩ dundoo a harlɔ ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\