Zaan 8

1Yeezuu n a hʋr an ta Oliviyee ci mim ʋ. 2Dɔ k'a bʋr an nɩ mɛm bɩ, a a bɔ an bʋr Wosocɛ ʋ b'ʋ, gʋaa haay nɩ zɛm zi, an nyɩnta, an nɩ hɔ dɩndarɛ ŋ nɩ. 3Wosocikarɩnsaambɔɔ kan farizɛɛnrɔ kɩ bʋr lʋ m b'ʋ, ŋn'a da gʋɔɔ wɔɔ bire ʋ. Sʋr n y'a ʋ ra, an nɩ jaan darɛ. 4Ŋ n a hɩ Yeezuu m, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, lʋ naa do, sʋr n y'a ʋ ra, an nɩ jaan darɛ. 5Lɛrɔ nɔ ʋ, Moyiisi a hɩ, a ʋ, n n lannɔ nɔɔn duro zɛ jaarɔ m. B'ɩbɩɩ, ɩbɩɩ ʋ lɔ?" 6A hɩ ŋ nawʋrɛ ncɩnaaʋ k'a nyasʋ meerbaa nɔ ʋ, k'a ku a mim ka ra. Yeezuu a zuutə, an n'a nyʋkʋm wʋnwɔsɩm tara ʋ. 7Kʋ ŋ gɔɔta ŋn'a larm bɩ, Yeezuu a bɔɔta, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Gʋaa k'a n'awɔɔ bire ʋ, b'a n mimbʋnyaa ba cɩna bɩ n lɛɛ ka, an a gʋɛɛn." 8A n a ya, an a zuutə, an n'a nyʋkʋm bɩ wʋnwɔsɩm tara ʋ. 9Kʋ ŋ meerbaa naa do ma bɩ, ŋ cem deem-deem. Gʋɔɔ marɛrɔ wɔɔ ɩ lɛɛ ka ŋnɩ cem, a poorero wɔɔ n a nya ŋ ʋ. Yeezuu n gɔɔta a deem. Kʋ lʋ bɩ gɔɔta an nɩ b'ʋ bɩ, 10Yeezuu a bɔɔta, an a hɩ m, a ʋ: "Ŋ bee, lʋ ra? Gɔsɩ n'ɩbɩɩ dʋdɔ yar la?" 11A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ayy•••, Zuuba, gɔsɩ." Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ sɔ, mɔɔ b'ɩbɩɩ dʋdɔ yarlɛ y. Ta, b'ɩbɩɩ ɩ ya, ɩ mimbʋnyaa ba y."] 12Yeezuu n a ya, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Durnya lɛɛgure m mɔɔ m. Gʋaa k'a nɩ zum mɔɔ ʋ bɩ bɩ tam monsigə ʋ y. A mɩsɩrbaa lɛɛgure yɩm." 13Farizɛɛnrɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Ɩ mɩŋŋa kasɛtɩ ɩ n'a kam na? Ɩbɩɩ kasɛtɩ bɩ, ŋʋaar m." 14Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Sɩra m, m mɩŋŋa kasɛtɩ mɔɔ n'a kam. Bɩ, mɔɔ kasɛtɩ bɩ sɩra m, bala, mɔɔ m tojɩ dɔ, m m tajɩ dɔ. B'awɔɔ, awɔɔ n a dɔ kʋ m to mɔɔ ʋ ka m nɩ tam ka y. 15Dʋdɔ awɔɔ n'a karɛ am gʋɔɔ hɔ bɩ m. Mɔɔ bɩr gʋaa dʋdɔ karɛ y. 16Baa kʋ mɔɔ ʋ kʋ m dʋdɔ ka, a ka mɔɔ nawʋm kan sɩra kɩ, bala, mɔɔ bɩ m deem nɩ y. Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ ta ʋ sɔ. 17Awɔɔ mɩŋŋɔɔ lɛrɔ wɔɔ nɔ ʋ, n y'a gʋrsɩra ba, n ʋ, gʋaa hɩɩya kasɛtɩ bɩ, sɩra m. 18M mɩŋŋa kasɛtɩ mɔɔ n'a kam, bɩ Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ b'ɩ mɔɔ kasɛtɩ kam sɔ." 19Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ Zɩ b'ɩ ka?" Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Awɔɔ n mɔɔ dɔ y, b'awɔɔ n mɔɔ Zɩ dɔ sɔ y. Kʋ mɔɔ dɔ awɔɔ ʋ, awɔɔ mɔɔ Zɩ bɩ dɔm sɔ." 20Meerbaarɔ nɔɔn duro ba Yeezuu ʋ bɩncɛ kʋ n nɩ busoo zarŋ ʋ b'ʋ, bɩ ma bɩ, a ɩ hɔ dɩndam Wosocɛ ʋ, gɔsɩ n a wɔ da ma y, bala, a wakatɩ n a ku cɩna y. 21Yeezuu n a ya, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Cem mɔɔ n nawʋm, awɔɔ y'a kam mɔɔ ma, bɩ, gɩnga awɔɔ nawʋm a mimbʋnyaarɔ nɔ ʋ. Bɩncɛ kʋ mɔɔ nɩ taŋ ʋ bɩ, awɔɔ b'a dam ma, a ta b'ʋ y." 22Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n a hɩ, ŋ ʋ: "A ŋʋa an nawʋm k'a mɩŋŋa zɛ gɛ? K'a a hɩ, a ʋ: bɩncɛ kʋ mɔɔ nɩ taŋ ʋ bɩ, awɔɔ b'a dam ma a ta b'ʋ bɩ minto." 23Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Tara burə naa gʋɔɔ n'awɔɔ m, bɩ, m to mɔɔ ʋ brama. Durnya naa gʋɔɔ n'awɔɔ m, bɩ, durnya naa do gʋaa bɛɛ m mɔɔ nɩ y. 24Bɩ y'a ka, mɔɔ n a hɩ awɔɔ m, mɔɔ ʋ, awɔɔ gɩngarɛ a mimbʋnyaarɔ nɔ ʋ. K'awɔɔ n a si, a ʋ: A n ta ʋ bɩ m mɔɔ m, awɔɔ gɩngarɛ a mimbʋnyaarɔ nɔ ʋ." 25Ŋ n a hɩ, ŋ ʋ: "Nka n'ɩbɩɩ nɩ?" Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ n'a mim hɩrɛ awɔɔ m tee••• bɩ m. 26Awɔɔ minno ta ʋ gʋta, kʋ m ŋ hɩ awɔɔ m, kʋ m ŋ dʋdɔ ka. Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ, sɩrazaa m, bɩ hɔ kʋ mɔɔ ma zi bɩ, bɩ mɔɔ n'a hɩm durnya m." 27Ŋ n a dɔ, ŋ ʋ, Yeezuu bɩ, Zɩ Woso mim a a hɩ a nɩ y. 28Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Dɔmɩm niŋŋə k'awɔɔ nɩ Gʋaanyɩ bɩ busuŋ ʋ bɩ, dɔmɩm bɩ do awɔɔ n n'a dɔrɛ, a ʋ: A n ta ʋ bɩ m mɔɔ m. Bɩ mɔɔ bɩr zi bam ŋ mɩŋŋa paŋŋa nɩ y. Hɔ kʋ mɔɔ Zɩ a dɩnda mɔɔ m bɩ mɔɔ n'a hɩm. 29Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ b'ɩ kan mɔɔ kɩ. A n mɔɔ to m deem nɩ y, bala, hɔ k'a ŋʋa bɩ mɔɔ n'a bam dɔmɩm haay." 30K'a nɩ meer bɩ barɛ ncɩnaaʋ bɩ, gʋɔɔ gʋta sɩra ka ʋ. 31Yeezuu n a hɩ zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ sɩra ka ʋ rɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'awɔɔ gɔɔta mɔɔ lemim bɩ nɔ ʋ, mɔɔ karɩndanyɩnɔ paan•••rɔ n'awɔɔ m. 32Awɔɔ sɩra dɔm, bɩ sɩra bɩ y'awɔɔ bam soamɩŋŋaʋzannɔ." 33Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Abraham yaŋŋɔɔ n wɔɔ m, bɩ gʋaa n wɔɔ ba a lɔnnɔ cɩna y. Ɩbɩɩ ba lɔ, ɩ n'a hɩrɛ, ɩ ʋ: wɔɔ nyɩntam soamɩŋŋaʋzannɔ?" 34Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, gʋaa k'a nɩ mimbʋnyaa barɛ, mimbʋnyaa lɔmbaa nɔ an ta ʋ. 35Lɔ bɩ, har nɔ bɛɛ an ta ʋ dɔmɩm haay y. Har nyɩ b'ɩ har ʋ dɔmɩm haay. 36Bɩ minto y'a ka, kʋ Nyɩ b'awɔɔ bɔ lɔmbaa nɔ ʋ, awɔɔ nyɩntam soamɩŋŋaʋzannɔ. 37Mɔɔ dɔ Abraham yaŋŋɔɔ n'awɔɔ m. Kʋ mɔɔ lemim bɩ bɩr gasʋrɛ awɔɔ ʋ bɩ, bɩ y'a ka, awɔɔ n'a kam mɔɔ meeyaa ma. 38Hɔ kʋ mɔɔ yɩ m Zɩ zi bɩ mɔɔ n'a hɩrɛ. B'awɔɔ, hɔ k'awɔɔ ma a zɩ zi b'awɔɔ n'a bam!" 39Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Wɔɔ zɩ m Abraham m." Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Kʋ Abraham nyɩnɔ n'awɔɔ nɩ, k'a Abraham zi ba. 40Kɛɛrɛ bɩ, awɔɔ y'a kam ma k'a mɔɔ meeyaa bɔ ʋ, mɔɔ kʋ mɔɔ sɩra kʋ mɔɔ ma Woso zi bɩ hɩ awɔɔ m bɩ minto. Abraham n naa ba y. 41B'awɔɔ, a zɩ zibəə awɔɔ n'a bam." Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Jaandarɛnyɩnɔ bɛɛ m wɔɔ nɩ y! Wɔɔ Zɩ deem bala, a m Woso m." 42Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'awɔɔ Zɩ m Woso nɩ, awɔɔ mɔɔ ŋʋam, bala, m to mɔɔ ʋ Woso zi, m bʋr. Mɔɔ n bʋr m mɩŋŋa paŋŋa nɩ y. A ɩ mɔɔ nyɔɔ. 43Bɔ minto m, awɔɔ bɩr mɔɔ meerbaa bɩ marɛ? Bala, awɔɔ b'a dam ma, a a tʋr ka mɔɔ meerbaa bɩ ma y. 44Awɔɔ zɩ bɩ n Sʋtaana m. B'awɔɔ lɛ taa k'a a zɩ bɩ hɔɔnhɔ ba. Gərzer m tee••• a sɩŋŋɩda ʋ. A n gɔɔta sɩra nɔ ʋ y, kʋ sɩra ba a nɔ ʋ bɩ minto. K'a ɩ ŋʋaar barɛ, meerbaa k'a n'a nɔ ʋ b'a n'a bam, bala, ŋʋaarzaa m, bɩ ŋʋaar zɩ m sɔ. 45Kʋ mɔɔ nɩ, kʋ mɔɔ nɩ sɩra hɩm bɩ y'a ka awɔɔ bɩr sɩra kam mɔɔ ʋ y. 46Awɔɔ bire ʋ, nka y'a da ma, an a hɩ, a ʋ: mɔɔ mimbʋnyaa ba? Bɩ kʋ mɔɔ ɩ sɩra hɩrɛ, bɔ m, awɔɔ bɩr a sire? 47Gʋaa k'an Woso gʋaa bɩ, Woso lemim an n'a tʋr kam ma. Kʋ Woso gʋɔɔ bɛɛ n'awɔɔ m bɩ y'a ka, awɔɔ bɩr a tʋr kam mɔɔ ma y." 48Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n a hɩ Yeezuu m, ŋ ʋ: "Kʋ wɔɔ ʋ, Samarii gʋaa n'ɩbɩɩ m, bɩ zinə nɩ kan ɩbɩɩ kɩ bɩ, wɔɔ gumə ba ʋ ra?" 49Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Zinə ba kan mɔɔ kɩ y. Bɩ mɔɔ yɩ m Zɩ daŋ ʋ, awɔɔ n bɔkarɛ an nɩ mɔɔ bɔŋ ʋ! 50Mɔɔ bɩr m karɛ m mɩŋŋa lɛbɔʋrɛ ma y. Bɩ, gʋaa ta ʋ, an nɩ mɔɔ daŋ ʋ, an nɩ dʋdɔ karɛ. 51Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, kʋ gʋaa mɔɔ meerbaa bɩ si, a bɩ gam fɩɩga y." 52Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Wɔɔ dɔ kɛɛrɛ, ʋ ʋ, zinə nɩ kan ɩbɩɩ kɩ! Abraham ga kan wosolɛsinnɩsorazannɔ kɩ sɔ, ɩbɩɩ n bʋr ɩ n'a hɩrɛ, ɩ ʋ: Kʋ gʋaa mɔɔ mim si, a bɩ gam fɩɩga y. 53Lɛ ɩbɩɩ da wɔɔ yaaba Abraham k'a ga bɩ ra ra? Wosolɛsinnɩsorazannɔ gɩnga sɔ! Ɩ mɩŋŋa sa ɩbɩɩ ʋ nka?" 54Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Kʋ m lɛ mɔɔ n'a bɔrɛ m mɩŋŋa ʋ, mɔɔ lɛbɔʋrɛ jɩ bɩ nyɩntaŋ ʋ y. Mɔɔ Zɩ n'a lɛ bɔm mɔɔ ʋ, awɔɔ n'a hɩm ma, a Woso bɩ. 55Awɔɔ n a dɔ y, bɩ mɔɔ dɔ. Kʋ mɔɔ hɩ mɔɔ ʋ, mɔɔ n a dɔ, m ba mɔɔ nawʋm ŋʋaarzaa a n'awɔɔ hɔ bɩ m. Bɩ mɔɔ dɔ, m n'a meerbaa sim. 56Awɔɔ yaaba Abraham b'a heer nyɔɔ, an a ka mɔɔ dɔmɩm bɩ yɩrɛ ma. B'a a yɩ, a heer nyɔɔ." 57Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n a hɩ, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ dɔɔraa n busoor ku y, ɩbɩɩ n bɔkarɛ ɩ Abraham yɩ!" 58Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: dɔmɩm kʋ Abraham n nyɩnta ʋ bɩ, mɔɔ ta ʋ." 59Ŋ n jaarɔ gʋr k'a gʋngʋɛɛn. Yeezuu n a nyaakʋm da, an bɔ Wosocɛ ʋ b'ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\