Zaan 9

1Yeezuu k'a nɩ cenim bɩ, a gʋaa yɩ, an yɩ kan bʋʋbaa kɩ. 2A karɩndanyɩnɔ wɔɔ n laaka naa do da han, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, nka ɩ mimbʋnyaa ba an yɩ kan bʋʋbaa kɩ? A y'a ba gɛɛ, a zɩrɔ nɩ?" 3Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "A mɩŋŋa bɛɛ y, b'a zɩrɔ bɛɛ sɔ y. Bɩ lɛ taa k'a hɩ, a ʋ, kʋ Woso zibəə bɩ n a hɩnka a gʋr zi! 4A a ga m, k'ʋ Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ zi ba, kʋ woso lɛ n gɔɔta an bɩr ta ʋ. Kʋ gum da, gʋaa b'a dam ma an zi ba y. 5Kʋ mɔɔ nɩ durnya nɔ ʋ bɩ, durnya lɛɛgure m mɔɔ m." 6Kʋ Yeezuu meer ba maam bɩ, a lihi da tara ʋ, an taa bɩ yɔɔ lihi bɩ m, an a gʋr, an a nɔ bʋʋ bɩ mɩnyaa bɩ ma, 7A n a hɩ m, a ʋ: "Ta ɩ yaa hi da ɩ meer ʋ Silowee bɔrkɔ ʋ." Tɔ naa do lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: nyɔɔdarɛ. Bʋʋ bɩ n ta, an aa hi bɩ da a meer ʋ. K'a wusigə an nɩ doom bɩ, a mɩm ɩ lɛɛ yɩm. 8A cɩsɔnnɔ kan gʋɔɔ kʋ ŋ lɛɛ ka ŋn'a yɩ biisi an nɩ hɔ yɩnyɛm nɔ wɔɔ kɩ a hɩ, ŋ ʋ: "Naa bɛɛ tɩr nyɩnta an bɩr hɔ yɩnyɛm bɩ ra?" 9Gɔsɩnnɔ n'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "A mɩŋŋa m!" Gɔsɩnnɔ ʋ: "A bɛɛ y, a bɔkʋʋrɛzaa m." Bʋʋ bɩ n a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ mɩŋŋa m." 10Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ mɩnyaa b'a ba lɔ, an nɩ lɛɛ yɩrɛ?" 11A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Gʋaa kʋ n n'a birm Yeezuu b'ɩ taa yɔɔ, an a nɔ mɔɔ mɩnyaa bɩ ma, an a hɩ mɔɔ m, a ʋ: Ta ɩ yaa hi da ɩ meer ʋ Silowee bɔrkɔ ʋ. Mɔɔ n ta, m aa hi da m meer ʋ, mɔɔ mɩm nɩ lɛɛ yɩm." 12Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Gʋaa b'ɩ ka?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ n a dɔ y." 13Ŋ n gʋaa k'a nyɩnta bʋʋ bɩ gaa, ŋnɩ ta m farizɛɛnrɔ zi. 14Yeezuu k'a taa bɩ yɔɔ an a mɩm bɩ gʋm bɩ, a ba a ʋ sabaa hinni ʋ. 15Farizɛɛnrɔ wɔɔ n a lar sɔ, k'a ba a ʋ lɔ, a mɩm nɩ lɛɛ yɩm gɛ? A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Taa a yɔɔ, an a nɔ mɔɔ mɩm ma, mɔɔ m hi da m meer ʋ, m nɩ lɛɛ yɩm." 16Farizɛɛnrɔ wɔɔ barla gɔsɩnnɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Gʋaa naa do, Woso gʋaa bɛɛ y, a bɩr zum sabaa hinni lɛrɔ wɔɔ ʋ y." Gɔsɩnnɔ ʋ: "Gʋaa mimbʋnyaabər y'a bam lɔ an bɩr hoserlo barɛ ncɩnaaʋ?" Mim naa do farizɛɛnrɔ wɔɔ gʋngʋ kʋ ma. 17Ŋ n a ya, ŋn'a hɩ bʋʋ bɩ m, ŋ ʋ: "B'ɩbɩɩ, bɔ ɩbɩɩ n'a hɩm gʋaa k'a ɩbɩɩ waa bɩ jɛ ʋ?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Wosolɛsinnɩsorazaa m." 18Bɩ, zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ n a si ŋ ʋ, a nyɩnta bʋʋ, an mɩm n bɔkarɛ an gʋ y. Pakra m kʋ ŋ n'a zɩrɔ wɔɔ bir, ŋnɩ laaka da ŋ han. 19Ŋ n laaka naa do da ŋ han, ŋ ʋ: "Awɔɔ nyɩ m gʋaa naa do m, awɔɔ n a dɔ, a ʋ, yɩ a ʋ kan bʋʋbaa kɩ gɛ? Bɩ, a a ba lɔ, an nɩ lɛɛ yɩm kɛɛrɛ?" 20A zɩrɔ wɔɔ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ, "Wɔɔ dɔ paan••• ʋ ʋ, wɔɔ nyɩ m, bɩ yɩ a ʋ bʋʋ. 21Bɩ, wɔɔ n a dɔ k'a ba a ʋ lɔ, a mɩm nɩ lɛɛ yɩm kɛɛrɛ y. Kʋ nka y'a mɩm bɩ gʋ, wɔɔ n bɩ zaa dɔ sɔ y. K'a lar, nyɩ bɛɛ m dɔ y. A a da ma, an a mim dɩnda a zim!" 22A zɩrɔ wɔɔ ɩ nyi bam zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ m. Bɩ y'a ka, ŋnɩ meer ba ncɩnaaʋ. Bala, jɩtannɔ wɔɔ kʋ ma, ŋn'a hɩ, ŋ ʋ: Kʋ gʋaa a hɩ, a ʋ: Yeezuu bɩ, Krista m, k'a bɔ a zi. 23Bɩ y'a ka, a zɩrɔ wɔɔ n a hɩ, ŋ ʋ: "Nyɩ bɛɛ m dɔ y, k'a lar." 24Farizɛɛnrɔ wɔɔ n a ya, ŋnɩ gʋaa k'a yɩ bʋʋbaa nɔ ʋ bɩ bir a hɩɩya hɔ ma, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Nyi ba Woso m, ɩ sɩra hɩ! Wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ, gʋaa naa do mimbʋnyaabər m." 25A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ n a dɔ kʋ mimbʋnyaabər nɩ y. Hɔ deem mɔɔ dɔ, bala, mɔɔ nyɩnta bʋʋ, bɩ, mɔɔ ɩ lɛɛ yɩm kɛɛrɛ." 26Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Bɔ a a ba ɩbɩɩ nɩ? A ba a ʋ lɔ an ɩbɩɩ mɩm bɩ gʋ?" 27A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ lɛɛ ka, m a dɩnda awɔɔ m, b'awɔɔ n a tʋr ka ma y, gɛɛ lɔ? Bɔ minto m, a a ya, an nɩ mɔɔ larlɛ? A hɩ awɔɔ ʋ k'a ba a karɩndanyɩnɔ sɔ ra?" 28Farizɛɛnrɔ wɔɔ n a sɩŋŋɩda ba, ŋn'a sʋnsɔ wʋrɛ, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ n a karɩndanyɩ! Moyiisi karɩndanyɩnɔ m wɔɔ m. 29Wɔɔ dɔ, wɔɔ ʋ, Woso meer ba kan Moyiisi kɩ, bɩ naa do naa, wɔɔ n a dɔ k'a to a ʋ ka y." 30Gʋaa bɩ n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Zɛkədə mim n naa! Awɔɔ n a tojɩ dɔ, b'a a ka mɔɔ mɩm nɩ lɛɛ yɩm la! 31Wɔɔ dɔ, wɔɔ ʋ, Woso bɩr a tʋr kam mimbʋnyaabənno ma y. Bɩ kʋ gʋaa ɩ Woso daŋ ʋ, an n'a hɔɔnhɔ barɛ, Woso y'a tʋr kam bɩ zaa ma. 32Gʋaa n a ma cɩna, ŋ ʋ, gʋaa ɩ gʋaa k'a yɩ kan bʋʋbaa kɩ bɩ mɩm gʋ y. 33Gʋaa naa do, kʋ Woso gʋaa ɩ bɛɛ, a b'a dam ma, an hɔsɩ ba y." 34Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Yɩ ɩbɩɩ ʋ mimbʋnyaa nɔ ʋ, ɩ bʋr, ɩ nɩ karɩnda dɩndam wɔɔ m na?" Ŋ n la ra an bɔ, ŋn'a bɔ a zi. 35Yeezuu k'a a ma a ʋ, ŋ la ra bɩ, a bʋr zi an b'a hɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ ɩ sɩra kam Gʋaanyɩ b'ʋ ra?" 36A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Nka nɩ, Zuuba, kʋ m sɩra ka ʋ?" 37Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ yɩ, an nɩ meer bam kan ɩbɩɩ kɩ naa." 38Gʋaa bɩ n a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ sɩra ka ɩ ʋ, Zuuba." A n kukurə zɛ a taa. 39Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "Bʋr mɔɔ ʋ durnya naa nɔ ʋ dʋdɔ minto, kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ mɩm bɩr lɛɛ yɩm nɔ wɔɔ n lɛɛ yɩ, kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ mɩm nɩ lɛɛ yɩm nɔ wɔɔ n a ba bʋʋrɔ." 40Farizɛɛnrɔ kʋ ŋ nyɩnta kan kɩ rɔ wɔɔ kʋ ŋ naa ma bɩ, ŋ y'a hɩ, ŋ ʋ: "A hɩ ɩbɩɩ ʋ, bʋʋrɔ m wɔɔ m sɔ gɛ?" 41Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Kʋ bʋʋrɔ n'awɔɔ nɩ, awɔɔ mimbʋnyaa bɩ nyɩntaŋ ʋ y. Bɩ naa ma bɩ, k'awɔɔ ʋ, a mɩm ɩ lɛɛ yɩm bɩ, awɔɔ mimbʋnyaa bɩ gɔɔta an ta ʋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\