Ziidi 1

1Mɔɔ mɩŋŋa Ziidi m nɩ ci bɩ bam, Yeezuu Krista zibəənyɩ m mɔɔ m, Zakkɩ dam m mɔɔ m sɔ. Ci bɩ ba mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ ma, awɔɔ kʋ Zɩ Woso a ŋʋa, an awɔɔ bir k'a yɩ a gʋɔɔ, an nɩ dɔrɛ awɔɔ ma Yeezuu Krista tɔ ma rɔ wɔɔ. 2Bɩ, kʋ Woso n a cicirzɛrɛ kan a laafɩɩ kɩ, a ŋʋarɛ kɩ ka awɔɔ ʋ gʋta. 3M gʋaasɩbɔɔ ŋʋarɛ nɔ ʋ, mɔɔ ŋʋa gʋta kʋ m ci ba awɔɔ ma, kʋ m bʋmbɔrɛ kʋ wɔɔ ʋ da kʋ ʋ, ʋ n ta m bɩ mim dɩnda. Bɩ, mɔɔ bɩ dɩga a, pakra m kʋ m ci bɩ ba awɔɔ ma dɩɩtaa, kʋ m a yɛ a han k'a zoo ba sɩrakarɛ kʋ Woso a ka a gʋɔɔ wɔɔ ʋ gallɛm deem taan••• dɔmɩm haay minto bɩ tɔ ma. 4Bala, gʋɔɔ bʋnyaarɔ a da wɔɔ zi, Woso barka lemim bɩ ŋ n'a nʋkʋm, k'a a da ma a mɩsɩrbaa ba a hɔɔnhɔ ma mimbʋnyaa barɛ nɔ ʋ, bɩsɩ ŋn'a kam Yeezuu Krista ma, an bɔkarɛ a mɩŋŋa y'a deem n soʋrezaa, a m wɔɔ Zuuba sɔ. Bɩ, Wosoci bɩ lɛɛ ka an gʋɔɔ nɔɔn duro dʋdɔyarlɛ kʋ ŋ n'a yɩm mim hɩ laatʋ. 5Hɔ kʋ mɔɔ n'a ŋʋam kʋ m a hɩ kɛɛrɛ naa, awɔɔ dɔ mɩŋŋa, bɩ, mɔɔ lɛ n taa kʋ m a tɔ da a nɔ ʋ. Zuuba k'a gʋɔɔ wɔɔ bʋmbɔ lɔmbaa nɔ ʋ Eziptɩ kʋ ʋ bɩ, a a ya an so ra an gʋɔɔ kʋ ŋ n yɛ ŋnɩ sɩra ka ʋ rɔ wɔɔ zɩnzɛ. 6Bɩ, malɛɛkarɔ kʋ ŋ y'a bɩncɛrɔ to, ŋn'a zerga paŋŋa kʋ Woso a ka ŋ ʋ bɩ rɛ rɔ wɔɔ, awɔɔ dɔ a ʋ, Woso brɔɔ da baŋŋarɔ ʋ monsigə nɔ ʋ dɔmɩm haay minto, k'a bɩ ŋ dʋdɔ ka dʋdɔkarɛ hinni gʋta b'ʋ. 7Kʋ Sodɔm kan Gomɔɔr kɩ, kan kʋrɔ kʋ ŋ nɩ ŋ jɩr ma rɔ wɔɔ kɩ mim nɩ, awɔɔ dɔ sɔ. Kʋrɔ nɔɔn duro a mɩŋŋɔɔ sa, ŋn'a ka dintim zibəəro wɔɔ ʋ sɔ, ŋn'ɩ jaandarɛ k'an bʋnyaa maam-maam bam. Naa tɔ ma m, Woso n ŋ dʋdɔ yar, ŋn'ɩ sɛ k'a lihire ba ʋ fɩryɩrɛ nɔ ʋ, ŋ fɩryɩrɛ bɩ, makra m sɔ, k'a gʋaa haay zɛ kəbə. 8Kan naa kɩ haay, gʋɔɔ kʋ ŋ y'a da wɔɔ zi rɔ wɔɔ, a ba ŋ nawʋrɛ am kʋrɔ nɔɔn duro hɔ bɩ m. A hɔɔn ŋ n'a dam mim daŋŋadɔɔ ma, bɩ n'a kam ŋn'ɩ jaan dam, ŋ bɩr yɛm Zuuba ma y, malɛɛkarɔ paŋŋazannɔ ŋn'ɩ ŋ sʋnsɔ wʋm sɔ. 9A n bɔkarɛ, Malɛɛkarɔ haay cir Misɛl mɩŋŋa, bʋr k'a ʋ, an nɩ bɩsɩ kam kan Sʋtaana kɩ Moyiisi gər sarɛ ma bɩ, a n yɛ an meerbaa bʋnyaa ba Sʋtaana ma y. A hɩ a ʋ bala, a ʋ: "Zuuba fɩr karɛ ɩ ma." 10Bɩ, gʋɔɔ nɔɔn duro, hɔ kʋ ŋ n a dɔ bɩ ŋn'a sʋnsɔ wʋm. Bɔ ŋ y'a ʋ kʋ ʋ kan poohɔɔ kɩ, ŋ ba hɔɔndarɛ zore nɩ y, hɔ k'a bʋr ŋ heer ʋ bɩ n'a bam, hɔ bɩ do bɔkarɛ an nɩ nyaanlɛ ŋ nɩ. 11Kʋsɩ ɩ kan ŋ kɩ, bala, zu ŋ y'a ʋ Kayɛn hɔbaa ʋ, zi bʋnyaa ŋn'a bam k'a busoo yɩ am Balam hɔ bɩ m. A mɩŋŋɔɔ ŋ n'a zarm, bala, ŋ y'a da a nyaa ma kan Woso kɩ, amba Kooree a ba bɩ m. 12B'awɔɔ tɩr a so kʋ ma k'a hɔ bɩ danyɩbaa zɛkʋra nɔ ʋ bɩ, kʋ ŋ y'awɔɔ barla nyannɩ m, nyannɩ ba ŋ mɩŋŋɔɔ nɩ kan hɔ bɩ bɩ maam-maam kɩ y, a hɔɔn ŋn'a darɛ a mɩŋŋɔɔ ma bala. Bɔ ŋ y'a ʋ kʋ ʋ, kan warkʋ kʋ hɩnhɛr n'a gaam, bɩ la bɩ bam bɩ kɩ. Ŋ bɔ kʋ ʋ sɔ kan gɔ k'a bɩr nyɩ darɛ y, baa a nyɩdarɛ dɔmɩm ʋ, bɔ ŋ y'a ʋ kʋ ʋ kan gɔrɔ kʋ ŋ yɩ ŋ wʋnwʋr ŋnɩ gɩnga fɩɩgaa rɔ kɩ. 13Amba higʋta kurəro tɩr a fur bɔ a rɛ bɩ, a nyannɩ zibəəro wɔɔ kərgu ŋ nawʋm lɛɛ ra maam sɔ. Bɔ ŋ y'a ʋ kʋ ʋ kan monyaarɔ kʋ ŋ n a tajɩ dɔ rɔ kɩ, Woso n ŋ to kʋ ŋ nɩ gɔɔta monsigə gʋta maam-maam nɔ ʋ dɔmɩm haay. 14Adam yaŋŋa tɔɔlɛma saanhɩnazaa Enɔk lɛɛ ka an gʋɔɔ nɔɔm mim hɩ laatʋ hɔɔ, Woso lɛsinnɩsora meerbaa nɔ ʋ, a ʋ: "A ba n nɩ, Zuuba ɩ zɛm kan malɛɛkarɔ kɩ miliyɔn bam hɔka, 15k'a bɩ durnya jilli dʋdɔ ka. A gʋɔɔ kʋ ŋ n Woso dɔ rɔ wɔɔ dʋdɔ yarm, ŋ zibəə bʋnyaarɔ kʋ ŋ yɩ ŋ ba haay bɩsɩ ka Woso ma nɔ ʋ rɔ wɔɔ tɔ ma. A yɩ ŋ dʋdɔ yarm sɔ meerbaarɔ bʋnyaarɔ kʋ bawosodɔrɛzannɔ nɔɔm ŋ ba Woso ma rɔ wɔɔ tɔ ma." 16Gʋɔɔ nɔɔn duro nɔ bɩr nyɔɔm fɩɩga y, kukur ŋn'a bam can, a mɩsɩrbaa bɩ ba ŋ nawʋm a lɛtaamarɔ barɛ nɔ ʋ bala. Mɩŋŋabusure meerbaarɔ ŋn'ɩ ŋ bam, ŋn'ɩ bra bɩmbam gʋɔɔ m k'a hɔ yɩ. 17B'awɔɔ, m gʋaasɩbɔɔ ŋʋarɛ nɔ ʋ, k'a meerbaarɔ kʋ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista zibəəzannɔ wɔɔ lɛɛ ka ŋnɩ ŋ ba kan awɔɔ kɩ rɔ wɔɔ tɔ da a nɔ ʋ. 18Ŋ y'a hɩ awɔɔ m, ŋ ʋ: "Dɔmɩm jɛzannɔ ʋ, gʋɔɔ nyɩntaŋ ʋ, ŋnɩ bɩr yaa wʋrɛ awɔɔ ma, ŋnɩ bɩr a mɩsɩrbaa bam a mɛsim lɛtaamarɔ nɔ ʋ, bawosodɔrɛ nɔ ʋ." 19Gʋɔɔ wɔɔ duro nɩ zɛm gʋngʋrɛrɔ m bɩ, durnya hɔɔndarɛrɔ y'a so ŋ ʋ, ŋ ba Woso Ɛspri nɩ y. 20B'awɔɔ, m gʋaasɩbɔɔ, k'a gɔɔta a bɩr tam lɛɛ tee••• a sɩrakarɛ k'an mɩŋŋa an cem bɩ nɔ ʋ, k'a bɩr yaa dam Sɛnt-Ɛspri paŋŋa nɔ ʋ. 21K'a gɔɔta Woso ŋʋarɛ bɩ nɔ ʋ, a bɩr dɔm wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista ma, an nɩ zɛm bɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ ka awɔɔ ʋ, a cicirzɛrɛ nɔ ʋ. 22K'a bɩr gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ sɩnsɩm kam nɔ wɔɔ cicir zɛm. 23K'a ŋ yɔ sɛ zaa ra, a ŋ bʋmbɔ. Gɔsɩnnɔ n ta ʋ, k'a brɔɔ cicir zɛ, bɩ k'a dundo a zi kʋ ŋ b'awɔɔ da a kʋrɔmarɔ wɔɔ nɔ ʋ y. K'a sɔ ŋ zibəə bʋnyaarɔ wɔɔ m, bala, kʋ mimbʋnyaabənno nɩ ŋ mɩ bɩ, ŋ dintim ka a mɩŋŋɔɔ ma. 24Bɩ kʋ Woso k'an deem an nɩ wɔɔ yɔm wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista tɔ ma bɩ n lɛbɔʋrɛ yɩ. A a da ma, an a ka awɔɔ b'a dore y, an a ka sɔ, awɔɔ n bɩ jɩm a lɛɛ, bɩ, kʋrɔma sɩ ba awɔɔ ma y, heernyɔɔ gʋta nɔ ʋ, a lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ. Bɩ k'a tɔ n lɛbɔʋrɛ yɩ, kan gʋtabaa kɩ, paŋŋa kɩ, a y'a so hɔ haay ʋ. Biisi tee•••, dɩɩtaa kan dɔmɩm haay kɩ nɔ ʋ. Amina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\