Likki 10

1Bɩ kur bɩ, Zuuba karɩndanyɩnɔ gɔsɩnnɔ bɔ ʋ busaanhɩna a yaa hɩɩya, an ŋ nyɔɔ hɩɩya-hɩɩya, kʋrɔ kan bɩncɛ haay k'a a ga m an ta ʋ b'ʋ, ŋnɩ lɛɛ ka a lɛɛ. 2A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Hɔdarɛ bɩ gʋta, b'a darɛzannɔ ba ʋ gʋta y. K'a yaa da wutu zaa bɩ m, k'a yɛ han, k'an zibənno nyɔɔ hɔdarɛ bɩ minto. 3K'a ta! Awɔɔ nyɔɔ mɔɔ nawʋm am sinnyɛɛnnyɩnɔ hɔ bɩ m tamparɔ bire ʋ. 4A bɩ busoo sa y, a bɩ hɛra sa y, a bɩ kʋsɔ sa sɔ y. A bɩ jɩm a yaa da gʋaa m zaa ra y. 5K'a lɛɛ ka a hɩ har k'awɔɔ n nɩ gasʋŋ ʋ b'ʋ, a ʋ: Kʋ laafɩɩ n bɩr har naa do mim la. 6Kʋ laafɩɩ zaa ɩ b'ʋ deem, awɔɔ laafɩɩ bɩ zerm la. Kʋ bɩ bɛɛ y, a y'a bɔm an bʋr awɔɔ zi. 7K'a gɔɔta har bɩ do ʋ. Hɔ kʋ n n'a karɛ awɔɔ ʋ bɩ, a bɩr a bɩrɛ, a bɩr a mire. Bala, zibəəzaa b'a ga a busoo m. A bɩ har lʋnlʋr y. 8K'awɔɔ yaa gasʋ tara niŋŋə nɔ ʋ, n n'awɔɔ si, k'a hɔ kʋ n y'a ka awɔɔ ʋ bɩ bɩ. 9K'a yaabazannɔ kʋ ŋ nɩ b'ʋ rɔ wɔɔ waa. K'a hɩ gʋɔɔ wɔɔ m, a ʋ: Woso cirbəə b'a zɔ awɔɔ ma. 10K'awɔɔ yaa gasʋ kʋ niŋŋə ʋ, bɩ ŋ n awɔɔ si, k'a bɔ a hɩ gʋɔɔ gaa ʋ, a ʋ: 11Baa k'awɔɔ kʋ bɩ taanyisi k'a naasʋ wɔɔ gannɔ ma bɩ, wɔɔ y'a gʋngʋm ma, ʋ a to awɔɔ m. Bɩ, k'a dɔ a ʋ, Woso cirbəə b'a zɔ awɔɔ ma. 12Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: Woso dʋdɔkarɛ hinni ʋ, Sodɔm hʋnhʋrlɛ bɩ nyɩntam gʋta, an kʋ bɩ do ku y." 13"A nyɩntarɛ awɔɔ ma bʋnyaa, Korazɛn zannɔ! A nyɩntarɛ awɔɔ ma bʋnyaa, Bɛtsayɩdaa zannɔ! Bala, hoserlo kʋ ŋ ba awɔɔ bire ʋ rɔ wɔɔ, kʋ ba ŋ y'a ʋ Tiir ʋ kan Sidɔn kɩ, ncɩnaaʋ naa ŋ yɔrgɔrɔ da a ra, ŋnɩ suu lo a mim la, k'a hɩnka a ʋ, a a mɩsɩrbaa lʋr, a dɔmɩm laatʋ. 14Bɩ minto bɩ, dʋdɔkarɛ hinni ʋ, Tiir kan Sidɔn kɩ hʋnhʋrlɛ bɩ nyɩntam gʋta, an awɔɔ hɔ bɩ ku y. 15B'ɩbɩɩ Kapɛrnawum, ɩ hɔɔn ɩbɩɩ n n'a darɛ ɩ ʋ, n y'ɩbɩɩ busum ɩ ta arzana ʋ ra? N y'ɩbɩɩ zerm yaa gʋta ʋ, fɩryɩrɛ bɩncɛ ʋ." 16Yeezuu a ya, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Bɔzaa n n'a tʋr karɛ awɔɔ ma bɩ, a tʋr an n'a kam mɔɔ ma. Bɔzaa ɩ kaanm awɔɔ m bɩ, kaanm a ʋ mɔɔ m sɔ. Bɩ bɔzaa ɩ kaanm mɔɔ m bɩ, kaanm a ʋ gʋaa k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ m." 17Karɩndanyɩnɔ busaanhɩna a yaa hɩɩyɔɔ wɔɔ a wusigə, ŋnɩ bʋr kan heernyɔɔ kɩ, ŋ ʋ: "Zuuba, baa zinəro wɔɔ lɛ si ɩbɩɩ tɔ ma." 18Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ Sʋtaana yɩ, an a to brama an a da, am brama nyakɩ hɔ bɩ m. 19Ba n nɩ: mɔɔ paŋŋa ka awɔɔ ʋ k'a tɔ mɩnnɔ ra kan bɔɔrɔrɔ kɩ kan jɩnnɔ paŋŋa kɩ haay, bɩ hɔsɩ bɩ barɛ awɔɔ nɩ y. 20Bɩ, a b'a hɔɔn nyɔɔ zinəro kʋ ŋ y'awɔɔ lɛ si rɔ wɔɔ minto y. K'a heer nyɔɔ, kʋ Woso awɔɔ tɔrɔ gʋrsɩra ba arzana ʋ bɩ minto." 21Lɛɛm bɩ, Sɛnt-Ɛspri a ka heernyɔɔ gʋta n gasʋ Yeezuu ʋ, a ʋ: "M Zɩ, mɔɔ yɩ m lɛ bɔrɛ ɩbɩɩ ʋ, brama kan tara kɩ Zuuba, ɩbɩɩ k'ɩ mim naa do nyaakʋm da hɔɔnzannɔ, kan hɔdonno kɩ m, ɩ b'a hɩnka gʋɔɔ poorero m. Sɩra m, m Zɩ, ɩbɩɩ y'a ŋʋa k'an nyɩnta ncɩnaaʋ." 22"Mɔɔ Zɩ hɔ haay sa, an a ka mɔɔ ʋ, bɩ gʋaa ba ʋ an Nyɩ bɩ dɔ kʋ Zɩ bɩ bɛɛ bala y. Bɩ, gʋaa ba ʋ an Zɩ bɩ dɔ kʋ Nyɩ bɩ kan gʋɔɔ kʋ Nyɩ bɩ lɛ n taa k'a hɩnka ŋ nɩ rɔ wɔɔ kɩ bɛɛ bala y." 23A n a bɔ, an dɩga karɩndanyɩnɔ wɔɔ ma, an a hɩ ŋ nɩ a minto, a ʋ: "Mimbirenyɩntazannɔ m, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ hɔ k'awɔɔ n'a yɩm nɔ wɔɔ yɩm. 24Bala, Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, wosolɛsinnɩsorazannɔ gʋta kan cinno kɩ a ŋʋa k'a hɔ k'awɔɔ n'a yɩm bɩ yɩ, bɩ ŋ n a yɩ y, k'a hɔ k'awɔɔ n'a mam bɩ ma, bɩ ŋ n a ma y." 25Wosocikarɩnsaamba deem wuti an laaka da Yeezuu han, k'a nyasʋ meerbaa nɔ ʋ, a ʋ: "Karɩnsaamba, bɔ mɔɔ m ga m m a ba, kʋ m mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩ?" 26Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Moyiisi lɛ ci bɩ nɔ ʋ, bɔ n y'a gʋrsɩra ba? Ɩbɩɩ y'a karɩnda bam lɔ?" 27A n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "K'ɩ Zuuba ɩ Woso ŋʋa kan ɩ heer kɩ haay, kan ɩ nyi kɩ haay, kan ɩ paŋŋa kɩ haay, kan ɩ hɔɔndarɛ kɩ haay. K'ɩ mim ŋʋa amba ɩ mɩŋŋa m." 28Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Ɩ nyɩ bɔ ʋ mɩŋŋa. A ba ncɩnaaʋ, ɩ mɩsɩrbaa bɩ yɩm." 29Bɩ, wosocikarɩnsaamba bɩ k'a lɛ n taa k'a gumə ka a mɩŋŋa ʋ bɩ, a Yeezuu lar, a ʋ: "Nka m mɔɔ mim nɩ?" 30Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Gʋaa ɩ nyɩnta an a to Zerizalɛm ʋ, an nɩ tam Zeriko ʋ. Konno n aa da ma, ŋn'a huuro yɔ m, ŋn'a zɛ bannɔ m, ŋnɩ yaaba da ma, ŋn'a gʋ ma, an n'a bam k'a ga. 31Wosocɛmannɩbər deem a to b'ʋ sɔ, an bʋr an nɩ cenim zaa bɩ do ra. A n gʋaa bɩ yɩ, an bɩr ma, an cem. 32Wosocɛ zibəəzaa deem a to Zerizalɛm ʋ sɔ, an nɩ cenim b'ʋ. Levii do gʋaa m. A n gʋaa bɩ yɩ, an bɩr ma, an cem. 33Bɩ, Samarii gʋaa deem y'a to zaa ra, an bɩ lee ku gʋaa bɩ zi. K'a a yɩ bɩ, a cicir a nyasʋ. 34A n a zɔ ma, an a nyinno wɔɔ sʋrgɔ dɩvɛn m, an nyɔɔ nɔ ŋ ma, an pɛɛra burgu ma, an a busu, an a da a sisi ʋ, an ta m zaasənnocɛ ʋ, an aa nyɩsɩ ba m. 35Dɔ k'a mɩ bɩ, a busoo bɔ ʋ bɔɔlʋgʋ hɩɩya, n n a ba wanzur m, an a ka zaasənnocɛ zaa b'ʋ, an a hɩ m, a ʋ: Dɩga a mim ma, bɩ k'ɩ busoo zar a kur, kʋ mɔɔ m wusigə, kʋ m b'a sompi a yaa ʋ. 36Ɩbɩɩ hɔɔndarɛ nɔ ʋ, gʋaa kaakʋ naa bireyaa ʋ, nka m gʋaa kʋ konno a zɛ bɩ mim nɩ?" 37Wosocikarɩnsaamba bɩ n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Bɔ ɩ mɩŋŋabaa ba kan kɩ bɩ m." Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "B'ɩbɩɩ sɔ, ta, ɩ ba maam sɔ." 38Kʋ Yeezuu kan a karɩndanyɩnɔ kɩ zaa sa ŋn'ɩ tam bɩ, ŋ yaa gasʋ kʋ deem ʋ. Lʋ kʋ n n'a birm Martɩ bɩ ŋ si a har ʋ. 39A dam n ta ʋ, a tɔ m Maarii, b'ɩ nyɩnta Zuuba bɩ taa, an n'a tʋr karɛ a meerbaa ma. 40Martɩ nyɩnta an n'a tʋntɔŋ ʋ kan hɔbɩrɛ barɛ kɩ, zibəə gɔsɩnnɔ kɩ sɔ. A n bʋr, an b'a hɩ, a ʋ: "Zuuba, mɔɔ dam bɩ k'a mɔɔ to m deem, m nɩ ziro wɔɔ bam bɩ, a bɩr hɔsɩ barɛ ɩbɩɩ n na? A hɩ m k'an b'a da m han." 41Zuuba n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Martɩ, Martɩ, hɔ gʋta y'ɩbɩɩ hɔɔn ʋ, an n'ɩbɩɩ kɔm. 42Deem bala m pakra. Maarii hɔ k'an mɩŋŋa bɩ bɔ ʋ, bɩ, gʋaa b'a yɔm nɩ y."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\