Likki 11

1Hindeem ʋ, Yeezuu nyɩnta an nɩ yaa dam bɩncɛ niŋŋə ʋ. K'a yaa bɩ da an a nya bɩ, karɩndanyɩ deem a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, yaadarɛ dɩnda ʋ m, amba Zaan a dɩnda a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m bɩ m." 2A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a ɩ yaa dam, k'a hɩ, a ʋ: Zɩ, a ka kʋ n n'ɩbɩɩ mɩŋŋa dɔ Woso a deem, k'ɩ cirbəə n bʋr. 3Wɔɔ dɔmɩm biyəə hɔbɩrɛ ka wɔɔ ʋ, 4k'ɩ wɔɔ mimbʋnyaarɔ sugur ka wɔɔ ʋ, amba wɔɔ mɩŋŋɔɔ y'a sugur kam bɔɔ ɩ kʋrɔma kan wɔɔ kɩ rɔ wɔɔ ʋ bɩ m. Ɩ b'a ka, ʋ ʋ do makra nɔ ʋ y." 5Yeezuu a ya, an a hɩ, a ʋ: "Gʋaa bɩ kara hannyɩ n ta ʋ, an ta an aa hɩ m dibsir ma, a ʋ: 'M hannyɩ, bur zɩm sa m m kaakʋ, 6mɔɔ hannyɩ deem y'a to zaa ra an bʋr mɔɔ zi, bɩ hɔsɩ ba mɔɔ ʋ kʋ m a ka ʋ y.' 7Bɔ n nɩ cɛ ʋ b'ʋ bɩ n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: 'Ɩ bɩ mɔɔ kɔ y. Mɔɔ cɛ lɛ ta. Mɔɔ kan m nyɩnɔ kɩ ɩ wʋtam. Mɔɔ bɩ m dam ma, m wuti, m bur ka ɩbɩɩ ʋ y.' 8Mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m: baa k'a b'a dam ma, an wuti an a ka ʋ a hannyɩbaa bɩ minto, a wutire an hɔ haay k'a lɛ n taa bɩ ka ʋ, k'a lɛ baa k'an a kɔ bɩ tɔ ma." 9"Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: K'a hɔ yɛ, n y'a karɛ awɔɔ ʋ. K'a ka, awɔɔ y'a yɩm. K'a cɛlɛ zɛ, n y'a gʋrɛ awɔɔ m. 10Bala, gʋaa k'a hɔ yɛ, n y'a kaŋ ʋ, gʋaa k'a ka, a y'a yɩm, gʋaa k'a cɛlɛ zɛ, n y'a gʋrɛ a zaa m. 11Zɩ bɩ kara n n'awɔɔ bire ʋ naa ʋ, a nyɩ n zɔ yɛ han an mɩm sa an a ka ʋ? 12Gɛɛ a n a ya, an jir yɛ, bɩ n bɔɔrɔ sa an a ka ʋ? 13K'awɔɔ n gʋɔɔ bʋnyaarɔ wɔɔ, awɔɔ hɔ mɩŋŋa ka a nyɩnɔ ʋ dɔ. Bɩ Zɩ Woso k'a nɩ arzana ʋ bɩ, a bɩ Sɛnt-Ɛspri kam gʋɔɔ kʋ ŋ n'a yɛm han rɔ wɔɔ ʋ an lɛ da ra?" 14Yeezuu ɩ lam zinə k'a gʋaa ba bəətir bɩ la. Bɩ, zinə bɩ k'a bɔ bɩ, bəətir b'ɩ meer bam, zamaa bɩ n zɛ kədə. 15Bɩ, gɔsɩnnɔ a hɩ, ŋ ʋ, la Yeezuu n nawʋm zinəro wɔɔ ra, zinəro cir Bɛlzebul paŋŋa m. 16Gɔsɩnnɔ lɛ n taa k'a Yeezuu makra ba a dɩga a, ŋn'a yɛm han k'an a ka kʋ makra n a to arzana ʋ k'a yɩ. 17Bɩ Yeezuu ŋ hɔɔndarɛ bɩ yɩ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Kʋ cirbəə deem zannɔ wuti ŋn'ɩ yar bam kan kʋ kɩ, a da an nawʋm, a cɛrɔ wɔɔ n a dɩnda kʋ ra sɔ. 18K'awɔɔ ʋ, Bɛlzebul paŋŋa minto y'a ka mɔɔ nɩ lam zinəro ra bɩ, kʋ Sʋtaana a bɔ an nɩ yar bam kan a mɩŋŋa kɩ sɔ, a cirbəə bɩ nyɩntam lɔ? 19Kʋ Bɛlzebul minto y'a ka mɔɔ nɩ lam zinəro ra, awɔɔ karɩndanyɩnɔ wɔɔ, la ŋ nawʋrɛ ŋ la, nka tɔ ma? Awɔɔ gʋɔɔ wɔɔ n n'awɔɔ dʋdɔ yarm. 20Bɩ kʋ la mɔɔ nawʋm zinəro wɔɔ ra kan Woso wɔ paŋŋa kɩ, k'a dɔ a ʋ: Woso cirbəə b'ɩ lee ku awɔɔ zi. 21Kʋ gʋaa paŋŋazaa ɩ dɔrɛ a har ma kan a yarbaa mɔrlɔ kɩ, hɔsɩ bɩ bam hɔ k'an ta m bɩ nɩ y. 22Bɩ kʋ paŋŋazaa vanta bʋr a paŋŋa n lɛ da ra, an b'a nyasʋ an a da ra, an a yarbaa mɔrlɔ k'a ŋ ka a ma rɔ wɔɔ yɔ nɩ, hɔ k'an ta m bɩ gʋr an nawʋm an a jir. 23Gʋaa k'a ba kan mɔɔ kɩ bɩ, mɔɔ jɩm m. Gʋaa k'a bɩr a dam mɔɔ han an a so kʋ ma bɩ, a hɩsɩga an nawʋm." 24"Kʋ zinə bɔ gʋaa mɛ ʋ, bɩmbɩr an nawʋm zaŋŋa ʋ an n'a kam mɛnyɔɔ darɛ bɩncɛ ma. K'a n a yɩ y, a y'a hɩrɛ a mɩŋŋa m, a ʋ: Mɔɔ yɩ m wusigəm, m ta m har gusire ʋ, bɩncɛ kʋ mɔɔ m bɔ ʋ bɩ. 25K'a a wusigə bɩ, a yaa dɩga a, n y'a waa, n n'a banka mɩŋŋa. 26A n a bɔ an ta, an aa zinəro gaa saanhɩna, ŋ bʋnyaabaa n lɛ da ra, ŋnɩ bɩ gasʋ, ŋnɩ nyɩnta b'ʋ. Bɩ gʋaa bɩ do bʋnyaabaa lɛ da m biisi ra." 27Yeezuu k'a meer ba ncɩnaaʋ bɩ, lʋ deem a leer busu an meer ba zamaa bɩ bire ʋ, a ʋ: "Mimbirenyɩntazaa m lʋ k'a ɩbɩɩ yɩ durnya ʋ, an nyɔ ka ɩbɩɩ ʋ bɩ m." 28Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mimbirenyɩntazannɔ m gʋɔɔ kʋ ŋ n'a tʋr kam Woso lemim ma, ŋn'a lɛ sim nɔ wɔɔ m." 29Zamaa bɩ k'a a so kʋ ma bɩ, Yeezuu y'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: "Her naa ʋ gʋɔɔ wɔɔ, gʋɔɔ bʋnyaarɔ m, makra ŋn'a kam ma. Bɩ kʋ makra bɩ nɩ, ŋ bɩ makra vanta yɩm kʋ Zonas makra bɩ bɛɛ y. 30Bala, Zonas k'a nyɩnta makra Niniivɩ gʋɔɔ mɩm ʋ bɩ, Gʋaanyɩ bɩ nyɩntam makra sɔ her naa ʋ gʋɔɔ wɔɔ minto. 31Woso dʋdɔkarɛ hinni ʋ, lʋcir k'a a to jɩsadɔpaasɩ ʋ bɩ wutim kan her naa ʋ gʋɔɔ nɔɔ m kɩ an ŋ dʋdɔ yar, bala, a to a ʋ durnya lɛ cɩnta jɛ ʋ, k'a b'a tʋr ka mindor Salomɔɔn lemim ma. Bɩ, bɔ ɩ lɛ da Salomɔɔn m b'ɩ naa ʋ. 32Dʋdɔkarɛ hinni ʋ, Niniivɩ gʋɔɔ wutim kan her gʋɔɔ nɔɔ m kɩ, ŋnɩ ŋ dʋdɔ yar, bala, kʋ ŋ y'a tʋr ka hɔ kʋ Zonas a hɩ bɩ ma bɩ, ŋ y'a bɔ a taam. Bɔ ɩ lɛ da Zonas ra b'ɩ naa ʋ." 33"Gʋaa ba ʋ an nɩ sɛ dam fɩtɩrɛ ʋ, an a nyaakʋm da y, gɛɛ, an a nyɔɔ kasɩ taa y. A cɩnta n nawʋm hɔ burə ʋ, kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ gasʋm nɔ wɔɔ n lɛɛgure bɩ yɩ. 34Ɩbɩɩ mɛsim fɩtɩrɛ bɩ, mɩnyaa m. K'ɩbɩɩ mɩnyaa mɩŋŋa, ɩbɩɩ mɛsim bɩ haay b'ɩ lɛɛgure ʋ. Bɩ, k'ɩbɩɩ mɩnyaa bɩ mɩŋŋa y, ɩbɩɩ mɛsim b'ɩ monsigə ʋ sɔ. 35Dundo ɩ zi kan lɛɛgure k'a n'ɩbɩɩ ʋ bɩ kɩ, ɩ b'a ka, an a ba monsigə y. 36K'ɩbɩɩ mɛsim haay ɩ lɛɛgure ʋ, bɩ monsigə poore ba ʋ tɔkkɛ, a haay nyɩntam lɛɛgure ʋ amba fɩtɩrɛ k'a nɩ lɛɛ bɔrɛ a ʋ, an nɩ lɛɛgure kam bɩ m." 37Yeezuu k'a nɩ meer bam bɩ, farizɛn deem a bir a har ʋ k'an bɩ hɔbɩrɛ bɩ. A n gasʋ, k'a hɔ bɩ. 38Farizɛn bɩ k'a Yeezuu yɩ an nɩ hɔbɩrɛ bɩncɛ ʋ b'a n a wɔ hir amba n tɩr a ba bɩ, a zɛ kədə. 39Zuuba bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Dɩga, awɔɔ farizɛɛnrɔ wɔɔ, hɛ kan laaga kɩ kur awɔɔ n'a sʋrgɔm, koorbaa n bɔkarɛ an awɔɔ heer han kan kʋsɩrabaa kɩ. 40Hɔɔnwarzannɔ n'awɔɔ m! Gʋaa k'a kur bɩ ba bɩ, a bɛɛ y'a nɔ bɩ ba sɔ ra? 41Bɩ, k'a hɔ ka cicirzannɔ ʋ, awɔɔ n n'a bam kɛɛrɛ bɩ haay yɩm mɩŋŋa awɔɔ ma. 42A pakra barɛ awɔɔ m, farizɛɛnrɔ ra! Bala, ganwʋrɛ bu hɔ awɔɔ n'a kam kan mantɩ, poobur kɩ, kan hɔ haay k'a nɩ haanm brikəro ʋ bɩ kɩ. A bɔkarɛ a kaanm Woso tɩrgabaa bɩ m kan a ŋʋarɛ bɩ kɩ m. Bɩ, awɔɔ a ga m, a ba, a bɔɔ ɩ gɔɔta rɔ wɔɔ ba sɔ. 43A pakra barɛ awɔɔ m, farizɛɛnrɔ ra! Awɔɔ ɩ lɛɛkarɛ bɩncɛrɔ wɔɔ ŋʋa sokʋmacɛrɔ ʋ, awɔɔ gʋɔɔ yaadarɛrɔ ŋʋa daasɩrɔ ʋ. 44A pakra barɛ awɔɔ m, awɔɔ bɔ kʋ ʋ kan gəənoyaarɔ kɩ, ŋn'ɩ tɔrɛ ŋ la, bɩ ŋ bɩr a dɔrɛ y." 45Wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ deem a hɩ Yeezuu m, a ʋ: "Karɩnsaamba, k'ɩbɩɩ nɩ meer barɛ ncɩnaaʋ bɩ, wɔɔ sʋnsɔ ɩbɩɩ n'a wʋm sɔ." 46A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Awɔɔ sɔ wosocikarɩnsaambɔɔ ra, a pakra barɛ awɔɔ m, awɔɔ nɩ mɔrlɔ gorezannɔ kam gʋɔɔ ra, b'awɔɔ bɔkarɛ, awɔɔ mɩŋŋɔɔ bɩr a nyʋkʋr deem taan••• dam mɔrlɔ wɔɔ duro ma y. 47A pakra barɛ awɔɔ m, awɔɔ k'a nɩ wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ yaarɔ dɔm bɩ minto, b'awɔɔ zɩrɔ yɩ ŋ zɩnzɛ. 48Ncɩnaaʋ bɩ, awɔɔ y'a zɩrɔ wɔɔ kasɛtɩ karɛ a ʋ, awɔɔ yɛ ŋ zibəə bɩ ma. Bala, ŋ yɩ wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ zɩnzɛ, awɔɔ m bʋr an nɩ ŋ yaarɔ bɩmbankam. 49Bɩ y'a ka Woso n a hɩ a mindɔrɛ nɔ ʋ, a ʋ: Mɔɔ wosolɛsinnɩsorazannɔ kan m zibəəzannɔ kɩ nyɔɔrɛ ŋ nɩ, ŋ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ zɩnzɛrɛ ŋ barla, ŋnɩ zibəə bʋnyaa ba gɔsɩnnɔ m. 50Bɩ minto bɩ, ŋ her gʋɔɔ wɔɔ hʋnhʋrm, wosolɛsinnɩsorazannɔ haay kʋ ŋ yɩ ŋ zɩnzɛ hallɩ durnya darɛ ma rɔ wɔɔ ma lore minto. 51A n a sa Abɛl ma lore ma, an ta m Zakarii k'a ga Wosocɛ ʋ, mannɩjaa bɩ kan bɩncɛ mɩŋŋa bɩ kɩ bire ʋ. Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, ŋ her naa ʋ gʋɔɔ nɔɔn duro hʋnhʋrm minno nɔɔn duro minto. 52A pakra barɛ awɔɔ m, wosocikarɩnsaambɔɔ ra, awɔɔ hɔdɔrɛ cɛlɛnyɩ sa a nyaakʋm da. Awɔɔ n gasʋ a zim y, a bɔkarɛ an n'a nyam gʋɔɔ kʋ ŋ lɛ taa k'a gasʋ ʋ rɔ wɔɔ ʋ." 53Yeezuu k'a bɔ b'ʋ bɩ, wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ kan farizɛɛnrɔ wɔɔ kɩ wuti ŋn'ɩ tatʋr bam kan nɔmaa kɩ, ŋn'ɩ laakarɔ do haay dɩndam han. 54Ŋ n'ɩ dundom zi k'a ku a nyasʋ, a meerbaa deem nɔ ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\