Likki 12

1Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ lɛ dɔrɛ ba ʋ a zɛ kʋ ra, hallɩ ŋn'ɩ tʋntɔm kʋ ra. Yeezuu n a sa, an n'a dɩndam a karɩndanyɩnɔ m, a ʋ: "A n lɛ da haay bɩ, k'a dundo a zi kan farizɛɛnrɔ nyʋnyɔɔ kʋ zambʋ m bɩ kɩ. 2Hɔ ba ʋ, an a nyaakʋm da, n b'a yɩrɛ y. Mim ba ʋ, an a nyaakʋm da, n b'a dɔrɛ y. 3Hɔ k'awɔɔ hɩ monsigə ʋ bɩ, ŋ y'a mam lɛɛgure ʋ. Awɔɔ n a hɩ tʋr ʋ cɛ ʋ bɩ, n bɔm garga ra ŋn'a hɩ." 4"A hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m, m hannyɩnɔ: A bɩ nyi ba gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ mɛsim zɛm gər, bɩ, ŋ b'a dam hɔsɩ ma ŋn'a ba bɩ jɛ ʋ rɔ wɔɔ nɩ y. 5Hɔ k'awɔɔ a ga m a nyi ba m bɩ, kʋ m a hɩnka a m: K'a nyi ba Woso k'a a da ma an gər zɛ, bɩ jɛ ʋ an a da ma, an ɩ gasʋ sɛhar ʋ bɩ m. Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, bɩ, awɔɔ a ga m a nyi ba m. 6N bɩr bɛnnɔ nyɩnɔ hɛɛnm soor, k'a tanka hɩɩya yɩ ra? Bɩ deem taan••• tɔ bɩr bɔm Woso nɔ ʋ y. 7B'awɔɔ, awɔɔ minkə bɩ, ŋ y'a lɛ sa haay. A da bɩ bɔ y, awɔɔ jɩra bɛnnɔ nyɩnɔ m jilli." 8"A hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m: Kʋ gʋaa kasɛtɩ ka gʋɔɔ taa, a ʋ, mɔɔ gʋaa n'a mɩ, Gʋaanyɩ bɩ y'a kasɛtɩ kam Woso malɛɛkarɔ taa sɔ. 9Bɩ kʋ gʋaa bɩsɩ ka mɔɔ ma gʋɔɔ taa, mɔɔ bɩsɩ kam ma Woso malɛɛkarɔ taa sɔ. 10Gʋaa k'a meerbaa bʋnyaa ba Gʋaanyɩ bɩ ma, a y'a sugur yɩm. Bɩ, gʋaa k'a meerbaa bʋnyaa ba Sɛnt-Ɛspri ma, a b'a sugur yɩrɛ y. 11Kʋ ŋ bʋr, ŋn'ɩ tarɛ awɔɔ m yaadarɛcɛrɔ ʋ, gɛɛ cinno taa, gɛɛ taralɛɛzannɔ taa, a b'a heer kɔ kan hɔ k'awɔɔ n n'a hɩm k'a mɩŋŋa bʋmbɔm bɩ kɩ y. 12Bala, Sɛnt-Ɛspri y'a hɩrɛ awɔɔ m, a hɩrɛ dɔmɩm ʋ." 13Gʋaa ɩ nyɩnta zamaa bɩ bire ʋ, an a hɩ Yeezuu m, a ʋ: "Karɩnsaamba, a hɩ mɔɔ danyɩ bɩ m k'an wɔɔ zɩ arzaka niŋŋə k'a a to bɩ jir kan mɔɔ kɩ." 14Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Nka ɩ lɛ ka kʋ mɔɔ n nyɩnta awɔɔ dʋdɔkarɛzaa gɛɛ awɔɔ hɔjirlezaa?" 15A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a dundo a zi kan arzaka ŋʋarɛ kɩ. Bala, gʋaa mɩsɩrbaa bɩ bɩr zum kʋ ʋ kan a arzaka kɩ y, baa kʋ arzakazaa m." 16A n hɔbɔkʋrɛnoom naa do da ŋ nɩ, a ʋ: "Arzakazaa deem ɩ nyɩnta ʋ, a hɔsɩra n hɔ ba mɩŋŋa. 17A n n'a hɔɔn darɛ a heer ʋ, a ʋ: Mɔɔ y'a bam lɔ? Bala, bɩncɛ ba mɔɔ ʋ, m nɩ m hɔyaa bɩ zarŋ ʋ y. 18A n n'a hɩ a mɩŋŋa m, a ʋ: Hɔ kʋ mɔɔ n'a bam bɩ ba n nɩ: kʋ m m sɩrɔ wɔɔ zɔ haay, m ŋ banka m ŋ dɔ gʋta-gʋta, m m hɔyaa bɩ zar ʋ kan m arzaka bɩ kɩ. 19Mɔɔ y'a hɩrɛ m mɩŋŋa m, mɔɔ ʋ: Ba ɩ n nɩ arzaka gʋta m na, dɔɔraa hɔka-hɔka minto. Mɛnyɔɔ da, hɔ bɩ, ɩ hɔ mi, k'ɩ heer nyɔɔ. 20Bɩ, Woso a hɩ m, a ʋ: 'Hɔɔnwarzaa ra, ɩbɩɩ gam gum naa ʋ. Hɔ k'ɩbɩɩ banka haay bɩ, nka n n'a sarɛ?' 21Ncɩnaaʋ m kan gʋaa k'a arzaka gʋr an n'a kuntəre a mɩŋŋa tɔ ma, an bɔkarɛ hɔntazaa bɛɛ m Woso mɩm ʋ y." 22Yeezuu a hɩ a karɩndanyɩnɔ m, a ʋ: "Naa minto y'a ka mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: a b'a heer kɔ kan hɔ k'awɔɔ n'a bɩm k'a mɩsɩrbaa ba bɩ mim kɩ y, a b'a heer kɔ kan huu k'awɔɔ n n'a dure a ma bɩ mim kɩ sɔ y. 23Bala, mɩsɩrbaa lɛ da hɔbɩrɛ m, mɛsim n lɛ da huu m. 24K'a dɩga kaakaarɔ ma, ŋ bɩr hɔ duure y, bɩ ŋ bɩr a darɛ y. Ŋ ba hɔbɩrɛ kuntəjɩ nɩ y, ŋ ba sɩ m sɔ y. Bɩ Woso yɩ ŋ tʋrm. Awɔɔ jɩra bɛnnɔ m gallɛm hɔka! 25Gʋaa bɩ kara n'awɔɔ bire ʋ, an n'a dam ma, an a mɩsɩrbaa nyɔɔ lɛɛ poore a heerkɔrɛ minto? 26K'awɔɔ b'a dam a poore bɩ barɛ ma bɩ, bɔ minto m, awɔɔ n n'a heer kɔm kan bɔ ɩ gɔɔta haay bɩ kɩ? 27K'a dɩga burvuro kʋ ŋ nɩ haanm hɔsɩra ʋ rɔ wɔɔ ma, ŋ bɩr lannɩ nɔɔrɛ, ŋ bɩr huu barɛ y, bɩ mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m: Salomɔɔn kan a cirbəə bɩ kɩ, a n huuro gʋɛrɛrɔ yɩ an burvuro nɔɔn duro deem nɩ y. 28Kʋ Woso ɩ bur gʋɛrɛ dam ma ncɩnaaʋ her, booti m kʋ sɛ n a bɩ, a bɩ dɩgarɛ awɔɔ mim ma gʋta an lɛ da ra, sɩrakarɛ poore zannɔ ra? 29B'awɔɔ, a b'a mɩŋŋa da kɔrɛ ma a a ka hɔ k'awɔɔ n n'a bɩm, kan hɔ k'awɔɔ n n'a mim bɩ kɩ ma y. 30Naa haay naa, durnya gʋɔɔ kʋ ŋ bɩr yaa dam nɔ wɔɔ n'a karɛ ŋ ma. B'awɔɔ Zɩ Woso a dɔ a ʋ, a zibəə ta awɔɔ ma. 31Bɩ, k'a ka Woso cirbəə bɩ ma. A n nɩ bɔ ɩ gɔɔta bɩ darɛ awɔɔ m la." 32"Awɔɔ k'a bɔ kʋ ʋ kan hɔbɩsɩ cir poore kɩ bɩ, a da bɩ bɔ ʋ y. Bala, a awɔɔ Zɩ bɩ nɔ yɩ, k'a a cirbəə bɩ ka awɔɔ ʋ." 33"K'a hɔ k'an ta awɔɔ ʋ bɩ hɛɛ, a ka cicirzannɔ ʋ. K'a a ka busoohɛra k'a bɩr zarm bɩ ma, kan arzaka k'a nyarɛ ba ʋ arzana ʋ bɩ kɩ. B'ʋ bɩ, ŋ nyaanlɛ ba ʋ y. Konno b'a dam ma ŋn'a sa, bɛɛ b'a dam ma an a bɩ y. 34Bala, bɩncɛ k'awɔɔ arzaka bɩ n ta ʋ bɩ, awɔɔ heer bɩ, b'an ta ʋ sɔ." 35"K'a hɔsoaʋ sa, a so a ʋ, k'a sɛ da a fɩtɩrɛ ʋ. 36K'a a ba amba zibəənyɩnɔ kʋ ŋ nyɩnta ŋn'ɩ dɔm a harzaa k'a ta harcɩntarɛ cibsa ma rɔ wɔɔ m. Kʋ harzaa b'a bɔ an nɩ zɛrɛ, k'a bɩ lee ku an cɛlɛ zɛ, k'a gʋ m. 37Mimbirenyɩntazannɔ m zibəənyɩnɔ nɔɔn duro m, kʋ ŋ harzaa bɩ bʋr, an bɩ dɩga a ŋ n hinceem ba y. Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: a y'a hɔsoaʋ sarɛ, an a so a ʋ an ŋ nyɩnta hɔbɩrɛ bɩrɛ bɩncɛ ʋ, an hɔbɩrɛ sa a zim an b'a ka ŋ ʋ. 38Mimbirenyɩntazannɔ m zibəənyɩnɔ wɔɔ m, k'a bɔ an bʋr dibsir ma gɛɛ dɔmɩrɛ m, a n a ya, an bɩ dɩga a ŋ n hinceem ba y. 39K'a mim naa do jɩ ma mɩŋŋa. Kʋ harzaa bɩ, kʋ koor zɛrɛ dɔmɩm a dɔ, a b'a tom an gasʋ a cɛ ʋ y. 40Awɔɔ sɔ, k'a a banka mɩŋŋa. Bala, Gʋaanyɩ bɩ zɛm bɩ bʋr dɔmɩm niŋŋə k'awɔɔ bɩr a hɔɔn dam ma b'ʋ." 41Pɩyɛɛr n a lar, a ʋ: "Zuuba, wɔɔ minto ɩbɩɩ nɩ hɔbɔkʋrɛnoom naa do dam gɛɛ, gʋaa haay minto nɩ?" 42Zuuba n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Nka m zibəənyɩ mɩŋŋa, a hɔɔn n ta ʋ? Bɔ harzaa lɛ ka ʋ k'an dɩga a har bɩ mim ma, k'an hɔbɩrɛ ka a muno wɔɔ ʋ dɔmɩm niŋŋə k'a a ga m b'ʋ bɩ m. 43Mimbirenyɩntazaa m zibəənyɩ bɩ do m, kʋ harzaa a wusigə, an bʋr a har ʋ, an bɩ dɩga a a y'a zibəə lɛ ra. 44Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, harzaa bɩ y'a dɔm a arzaka bɩ haay ma. 45Bɩ kʋ zibəənyɩ bɩ do a hɩ a heer ʋ, a ʋ: Mɔɔ harzaa bɩ bɩr zɛm zɔɔ y, an wuti an n'a zibəənyɩnɔ kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ zɛrɛ, kan zibəənyɩlʋrɔ wɔɔ kɩ, an nɩ hɔ bɩrɛ an nɩ hɔ mire a mɩm nɩ durgəre. 46Zibəənyɩ bɩ do harzaa bɩ zɛm bɩ bʋr hin niŋŋə k'a n a hɔɔn da ma b'ʋ, kan wakatɩ k'a n a dɔ a ʋ a zɛm bɩ kɩ ʋ. A lam la, an fɩr ka ma mɩŋŋa, an a da gʋɔɔ kʋ ŋ bɩr zum Woso ʋ rɔ wɔɔ barla. 47Zibəənyɩ k'a hɔ k'a harzaa lɛ n taa bɩ dɔ bɩ, b'a bɩr a mɩŋŋa bankam, b'a bɩr bɩ hɔɔnhɔ barɛ, a zɛrɛ yɩm mɩŋŋa. 48Bɩ bɔ ɩ nɩ hɔ k'a harzaa lɛ n taa bɩ dɔ an bɔkarɛ an nɩ zi k'a a ga zɛrɛ m bam bɩ, a bɩ zɛrɛ yɩm gʋta y. Bɩ bɔ n y'a ka ʋ gʋta bɩ, n y'a laaka dam han gʋta. Bɔ n y'a ka ʋ gʋta k'an dɔ ma bɩ, n y'a sim han gʋta sɔ." 49"Bʋr mɔɔ ʋ sɛ m tara burə ʋ. A ŋʋa mɔɔ nawʋm paan••• k'an yɔ. 50Fɩryɩrɛ n ta ʋ an nɩ mɔɔ yɩm. A gore ta ʋ kan mɔɔ kɩ, b'a mɔɔ ku an nya. 51A hɔɔn awɔɔ n'a darɛ a ʋ laafɩɩ mɔɔ bʋr m tara burə ʋ ra? Ayy•••, a hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m, bʋr mɔɔ ʋ gʋngʋ kʋ ma m. 52Bala, naa ma kɛɛrɛ naa, kʋ gʋaa soor ɩ har deem ʋ, ŋ y'a gʋngʋm kʋ ma, gʋaa kaakʋ y'a gʋm gʋaa hɩɩya ma, gʋaa hɩɩya n a gʋ gʋaa kaakʋ ma. 53Zɩ y'a gʋrɛ a nyɩ ma, nyɩ n a gʋ a zɩ ma. Da y'a gʋrɛ a nyɩmbʋɛɛrɛ ma, nyɩmbʋɛɛrɛ n a gʋ a da ma. Da y'a gʋrɛ a nyar ma, nyar y'a gʋrɛ a da ma." 54A n a ya, an a hɩ zamaa bɩ m, a ʋ: "K'awɔɔ warkʋ yɩ an jɩm meer ʋ, b'awɔɔ hɩ lɛɛm a ʋ: la n nɩ zɛm, b'a kʋ yɩm maam. 55K'awɔɔ hɩnhɛr yɩ an a to jɩsadɔpaasɩ an nɩ hɔnrɛ, b'awɔɔ ʋ lɛɛ ma m, b'a kʋ yɩm maam. 56Zambʋzannɔ ra, awɔɔ ba lɔ a brama kan tara kɩ minno dɔ, a bɔkarɛ a n dɔmɩm k'an ta ʋ dɩɩtaa naa mim dɔ?" 57"Bɔ m sɔ b'awɔɔ bɩr hɔ k'an mɩŋŋa bɩ dʋdɔ karɛ a zim nɩ y? 58K'ɩbɩɩ jɩm ɩ tarɛ ɩ m dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ, k'ɩ ɩ tɔ ʋ a kʋ ma zaa ra, k'a bɩ ta ɩ m dʋdɔkər taa y, kʋ dʋdɔkər bɩ b'ɩbɩɩ ka lɔnnɔdɔmazannɔ ʋ, ŋn'ɩbɩɩ du lɔnnɔcɛ ʋ y. 59Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m: N b'ɩbɩɩ bɔm lɔnnɔcɛ b'ʋ k'ɩbɩɩ n zɩm bɩ ka haay ɩ nya y. Baa tanka deem bɩ gɔɔtarɛ y."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\