Likki 13

1Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, gʋɔɔ gɔsɩnnɔ bʋr, ŋnɩ bɩ Galilee gʋɔɔ kʋ Pɩlatɩ a ka ŋnɩ ŋ zɩnzɛ ŋ mannɩbarɛ dɔmɩm ʋ bɩ mim hɩ Yeezuu m. 2Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ y'a hɔɔn darɛ a ʋ, Galilee zannɔ kʋ ŋ yɩ ŋ zɩnzɛ naa mimbʋnyaabənno gʋtɔɔ m ŋnɩ lɛ da Galilee gʋɔɔ gɔsɩnnɔ wɔɔ ra gɛ? 3Ayy•••, a hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m, k'awɔɔ n a bɔ a taam y, gɩnga awɔɔ nawʋrɛ ncɩnaaʋ sɔ. 4Bɩ, gʋaa bueeresinnyə kʋ Silowee cɛjintə a da ŋ la, an ŋ zɩnzɛ rɔ wɔɔ, awɔɔ y'a hɔɔn darɛ a ʋ, mimbʋnyaabənno m an lɛ da Zerizalɛm gʋɔɔ gɔsɩnnɔ wɔɔ ra gɛ? 5Ayy•••, a hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m, k'awɔɔ n a bɔ a taam y, gɩnga awɔɔ nawʋm haay am brɔɔ hɔ bɩ m." 6Bɩ kur bɩ, Yeezuu hɔbɔkʋrɛnoom naa do da ŋ nɩ, a ʋ: "Gʋaa ɩ nyɩnta ʋ, a sɔɔn n ta ʋ a dɩvɛnsɩra ʋ. A n bʋr k'a b'a bɔ, b'a n bɩ hɔsɩ yɩ y. 7A n a hɩ hɔsɩra zibəəzaa bɩ m, a ʋ: A dɔɔraa kaakʋ hɔ m naa, mɔɔ n tɩr bʋr kʋ m b'a bɔ, bɩ mɔɔ n tɩr a nyɩ yɩ y. A da! Bɔ m an tara si an a so ʋ b'a zibəə ba ʋ y? 8Bɩ n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: Karɩnsaamba, ɩ ɩ ya, ɩ to dɔɔraa deem, kʋ m yaa hɔn, m a bɩr ma, kʋ m buundi da ma. 9A a da ma, an bɩ nyɩ da dɔɔraa m, k'a bʋr a n nyɩ da y, k'ɩ ka kʋ n n'a da." 10Yeezuu nyɩnta an nɩ hɔ dɩndam sokʋmacɛ ʋ sabaa hinni ʋ. 11Lʋ ɩ nyɩnta b'ʋ zinə n a ka, an a huŋŋu a dɔɔraa bueeresinnyə hɔ m naa. A b'a dam ma an jɩm brama tɩrga y. 12Yeezuu k'a a yɩ bɩ, a a bir, an a hɩ m, a ʋ: "Lʋ, ɩ ɩ waa, ɩ yaaba bɩ nya." 13A n a wɔ ka a mim la. Lɛɛm bɩ, lʋ b'a ba tɩrga, an n'a lɛ bɔm Woso ʋ. 14Sokʋmacɛ cir bɩ k'a a yɩ Yeezuu n lʋ bɩ waa sabaa hinni ʋ bɩ, a nɔ ma ʋ. A meerbaa bɩ si, an a hɩ zamaa bɩ m, a ʋ: "Dɔmɩm sɔrdɩ n ta ʋ, gʋɔɔ n a da ma, ŋnɩ zi ba. Dɔmɩnnɔ wɔɔ duro awɔɔ a ga m, a bʋr, ŋn'a waa, sabaa hinni ʋ bɛɛ y." 15Zuuba n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Zambʋzannɔ ra! Awɔɔ gʋaa biyəə bɩr a der zarm, gɛɛ, a bra, k'a yaa ka hi ma sabaa hinni ʋ ra? 16Bɩ lʋ naa do Abraham yaŋŋa m, zinə n yaaba da ma a dɔɔraa bueeresinnyə hɔ m naa, sabaa hinni bɛɛ a a ga m, n n a bɔ bar ma ra?" 17K'a naa hɩ bɩ, nyannɩ a jɩnnɔ wɔɔ haay nyasʋ. Zamaa bɩ n'a heer nyɔɔm kan zibəə gʋtɔɔ haay k'a n'a bam bɩ kɩ. 18A a ya, an a hɩ, a ʋ: "Woso cirbəə bɩ, bɔ a kʋ ʋ kan bɔ kɩ? A makra mɔɔ n'a bam kan bɔ kɩ? 19Bɔ a kʋ ʋ kan mutardɩ yaa kʋ gʋaa n'a sam, an n'a duum a brikə ʋ bɩ kɩ. A n haan, an a ba gɔ gʋta, bɛnnɔ nɩ cɛ kɩnkarɛ a vəŋŋəro ma." 20A n a ya, an a hɩ, a ʋ: "Woso cirbəə bɩ makra mɔɔ n'a bam kan bɔ kɩ? 21A makra mɔɔ n'a bam kan nyʋnyɔɔ kʋ lʋ n'a sam, an n'a warm kʋ ma kan koŋŋo kaakʋ nyisi kɩ, an nɩ derm haay." 22Yeezuu bɔ kʋrɔ ʋ kan bɔlɛɛmarɔ kɩ ʋ, an nɩ hɔ dɩndam, an nɩ tam Zerizalɛm zeezi. 23Gʋaa deem n a lar, a ʋ: "Zuuba, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ bʋmbɔrɛ yɩm nɔ wɔɔ, ŋ bɩ gʋta nɩ?" 24A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a a tɔ ʋ k'a gasʋ hallɛ poore bɩ m. Bala, a hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m, gʋɔɔ gʋta y'a kam ma k'a gasʋ m, bɩ ŋ b'a dam ma y. 25Kʋ harzaa bɩ bɩ wuti, an hallɛ bɩ ta, awɔɔ gɔɔtam garga ra, awɔɔ ba n bɩr cɛlɛ zɛrɛ, a bɩr a hɩrɛ, a ʋ: Zuuba, cɛlɛ gʋ wɔɔ m. A y'a nyɩ bɔrɛ awɔɔ nʋ, a ʋ: Awɔɔ, mɔɔ n awɔɔ tojɩ dɔ y. 26Awɔɔ y'a hɩm nɩ, a ʋ: Wɔɔ hɔ bɩ, ʋ hɔ mi kan ɩbɩɩ kɩ. Ɩbɩɩ hɔ dɩnda gʋɔɔ m, ʋ daasɩrɔ ʋ. 27B'a y'a hɩrɛ awɔɔ m, a ʋ: Mɔɔ n awɔɔ tojɩ dɔ y. Awɔɔ, k'a a gaa mɔɔ ma, awɔɔ haay k'a nɩ mimbʋnyaarɔ bam bɩ. 28K'awɔɔ bɩ Abraham kan Izakkɩ, Zakɔɔb kɩ yɩ Woso cirbəə nɔ ʋ, kan wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ haay kɩ awɔɔ n nɩ garga ra, a nyɩntarɛ awɔɔ ma baadarɛ kan sɔ sʋrɛ kɩ. 29Gʋɔɔ y'a tom dɔjɩr kan meer kɩ ʋ, jɩsa kan bɩsɩ kɩ ʋ, ŋnɩ bɩ nyɩnta ŋnɩ hɔ bɩ Woso cirbəə nɔ ʋ. 30Kɛɛrɛ bɩ, jɛzannɔ nyɩntam lɛɛkarɛzannɔ, lɛɛkarɛzannɔ n nyɩnta jɛzannɔ." 31Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, farizɛɛnrɔ gɔsɩnnɔ b'a zɔ Yeezuu ma, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Ta bɩncɛ vanta ʋ. Hɩrɔɔdɩ y'a kam ma k'a ɩbɩɩ zɛ." 32A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a yaa hɩ pooji naa do m: mɔɔ ɩ lam zinəro ra, m nɩ gʋɔɔ waam, her kan booti kɩ zizer kɩ, an nya. 33Bɩ pakra m kʋ m ta lɛɛ her, kan booti kɩ zizer kɩ. Bala wosolɛsinnɩsorazaa b'a dam ma an ga bɩncɛ vanta ʋ kʋ Zerizalɛm nɔ bɛɛ y." 34"Zerizalɛm, Zerizalɛm, ɩbɩɩ k'ɩ nɩ wosolɛsinnɩsorazannɔ zɩnzɛm, ɩ nɩ gʋɔɔ kʋ ŋ yɩ ŋ nyɔɔ ɩbɩɩ ma rɔ wɔɔ bɩmbam jaarɔ m bɩ. Gallɛm karɔ, mɔɔ ŋʋa kʋ m ɩ nyɩnɔ so kʋ ma, amba kʋr tɩr a nyɩnɔ so kʋ ma a za taa bɩ m, b'ɩbɩɩ n yɛ? 35Dɩga! Woso y'a bɔrɛ ɩbɩɩ ʋ. Bɩ, mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m: Awɔɔ b'a yarɛ a mɔɔ yɩ y, an ta an dɔmɩm k'awɔɔ nɩ zɛm b'a hɩ, a ʋ: 'Gʋaa k'a nɩ zɛm Zuuba Woso tɔ ma bɩ n barka yɩ.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\