Likki 14

1Yeezuu gasʋ farizɛɛnrɔ jɩtaarɛ deem har ʋ, sabaa hinni ʋ, k'a hɔbɩrɛ bɩ. Farizɛɛnrɔ wɔɔ nɩ dundom zi. 2Gʋaa deem ɩ bɩ jɩm Yeezuu lɛɛ, a mɛ n hɩnhanrɛ. 3Yeezuu n a hɩ wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ m kan farizɛɛnrɔ wɔɔ kɩ, a ʋ: "Zaa ta ʋ k'ʋ yaabazaa waa sabaa hinni ʋ gɛɛ, zaa ba ʋ y?" 4Ŋ nɩ zɛ pi. Kɛɛrɛ bɩ, Yeezuu n yaabazaa bɩ gaa, an a waa, an a da zaa ra. 5Bɩ kur bɩ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Gʋaa bɩ kara n'awɔɔ bire ʋ naa ʋ, a nyɩ, gɛɛ, a der n a da hiyəə ʋ sabaa hinni ʋ, a bɩ bra sire, an a bɔ ʋ lɛɛm nɩ?" 6Bɩ ŋ n a da ma ŋn'a nyɩ bɔ ʋ y. 7Yeezuu k'a gʋɔɔ kʋ ŋ yɩ ŋ bir hɔbɩrɛ ma rɔ wɔɔ yɩ, ŋn'ɩ lɛɛkarɛ bɩncɛrɔ bʋmbɔŋ ʋ bɩ, a hɔbɔkʋrɛnoom naa do da ŋ nɩ, a ʋ: 8"Kʋ gʋaa ɩbɩɩ bir harcɩntarɛ cibsa ma, ɩ b'aa nyɩnta lɛɛkarɛ bɩncɛ ʋ y. Bala, a a da ma, a gʋaa vanta bir, an lɛ da ɩbɩɩ ra. 9Gʋaa k'awɔɔ bir bɩ, a b'a ka, an b'a hɩ awɔɔ gʋaa hɩɩya bɩ m, a ʋ: toore ka ɩ mim b'ʋ y. Ɩbɩɩ zɛm bɩ wuti kan nyannɩ kɩ, ɩ ta jɛ bɩncɛ ʋ. 10Bɩ kʋ n y'ɩbɩɩ bir hɔbɩrɛ ma, k'ɩ yaa nyɩnta jɛ bɩncɛ ʋ, gʋaa k'a ɩbɩɩ bir bɩ, k'a bɩ bʋr, a y'a hɩrɛ ɩbɩɩ m, a ʋ: M hannyɩ, ɩ zɔ lɛɛ bɩncɛ b'ʋ. A nyɩntarɛ ɩbɩɩ tɔ busure gʋaa haay kʋ ŋ nɩ hɔ bɩrɛ kan ɩbɩɩ kɩ rɔ kɩ lɛɛ. 11Bala, gʋaa k'a n'a mɩŋŋa busum bɩ, n y'a zerm, bɔ n'a mɩŋŋa zerm bɩ, n y'a busum." 12A n a hɩ gʋaa k'a a bir bɩ m sɔ, a ʋ: "K'ɩbɩɩ sinuu hɔbɩrɛ ba gɛɛ gunuu hɔ, ɩ b'ɩ hannyɩnɔ, gɛɛ, ɩ dogʋɔɔ, gɛɛ ɩ cɩsɔnnɔ arzakazannɔ kɩ bir y. Kʋ n bɛɛ, ŋ y'ɩbɩɩ birm sɔ a zɩm ma, ŋn'a so a yaa ʋ. 13Bɩ, k'ɩ cibsa hɔbɩrɛ ba, k'ɩ cicirzannɔ, paŋŋawarzannɔ, lʋgɔrɔ, bʋʋrɔ kɩ bir, 14b'a nyɩntam mimbirenyɩnta kan ɩbɩɩ kɩ, bala, ŋ b'a dam ma ŋ n a ba, ŋ n a so a yaa ʋ y. Bala, Woso naa sompire ɩbɩɩ m, gʋɔɔ tɩrgɔɔ mɩmbɔʋrɛ dɔmɩm ʋ." 15Gʋaa deem k'a nyɩnta b'ʋ an naa haay ma bɩ, a a hɩ Yeezuu m, a ʋ: "Mimbirenyɩntazaa m gʋaa k'a nɩ zɛm bɩ hɔbɩrɛ bɩ Woso cirbəə nɔ ʋ bɩ m." 16Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Gʋaa deem ɩ nyɩnta an cibsa gʋta hɔbɩrɛ ba. A n zamaa bir gʋta kʋ ŋ nɩ b'a bɩ. 17Hɔbɩrɛ bɩ dɔmɩm k'a ku bɩ, a a zibəənyɩ nyɔɔ gʋɔɔ k'a ŋ bir hɔbɩrɛ bɩ ma rɔ wɔɔ zi, a ʋ: K'a bʋr kɛɛrɛ, n hɔ haay banka, an nya. 18Ŋ haay n a lɛ ba deem, ŋ ʋ: a b'a dam ma y. Lɛɛkarɛ zaa bɩ n a hɩ zibəənyɩ bɩ m, a ʋ: hɔsɩra mɔɔ si, pakra m kʋ m ta, m aa dɩga a. Mɔɔ y'a yɛrɛ ɩbɩɩ han, k'ɩ sugur ba m ma. 19A vanta n a hɩ, a ʋ: Dono mɔɔ n si bu, kʋ m aa nɩ ŋ makra ba ŋ dɩga a. Mɔɔ y'a yɛrɛ ɩbɩɩ han k'ɩ sugur ba m ma. 20A vanta n a ya, an a hɩ, a ʋ: lʋ mɔɔ sa daa, bɩ y'a ka mɔɔ bɩ m dam ma, m bʋr y. 21Zibəənyɩ bɩ k'a a wusigə bɩ, a yaa naa hɩ a harzaa bɩ m. Harzaa bɩ nɔ n ma ʋ, an a hɩ, a ʋ: ta zɔɔ-zɔɔ kʋ bɩ daasɩrɔ ʋ, kan kʋ bɩ zaa bire rɔ kɩ, ɩ cicirzannɔ gaa kan paŋŋawarzannɔ kɩ, lʋgɔrɔ kɩ, bʋʋrɔ kɩ ɩ bʋr ŋ nɩ naa ʋ. 22Zibəənyɩ bɩ n ta an a bɔ an bʋr an b'a hɩ, a ʋ: harzaa, ʋ lɛ k'ɩbɩɩ ka bɩ ba, bɩ lɛ gɔɔta. 23Harzaa bɩ n a hɩ zibəənyɩ bɩ m, a ʋ: ta zaa poorero wɔɔ ra kan brikəro kɩ, ɩ ɩ ka gʋɔɔ wɔɔ ma ɩ gasʋ ŋ nɩ, kʋ lɛ bɩ gɔɔta mɔɔ har b'ʋ y. 24Bala, a hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m, gʋɔɔ kʋ mɔɔ n bir lɔ wɔɔ, gʋaa deem taan••• ba ʋ an nɩ mɔɔ hɔbɩrɛ bɩ darɛ a lɛ ʋ y." 25Bɩ jɛ ʋ, gʋɔɔ cir gʋta zu Yeezuu ʋ. A n a bɔ an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: 26"Kʋ gʋaa bʋr mɔɔ zi, a n mɔɔ ŋʋa an lɛ da a zɩ ra, kan a da kɩ, a lʋ kɩ, a nyɩnɔ kɩ, a cɛmbɔɔ kɩ, a danlʋrɔ kɩ, baa kan a mɩŋŋa mɩsɩrbaa kɩ, a b'a dam ma an nyɩnta mɔɔ karɩndanyɩ y. 27Gʋaa k'a bɩr a gɔdarkʋra busure an nɩ zum mɔɔ jɛ ʋ, a b'a dam ma an nyɩnta mɔɔ karɩndanyɩ y. 28Kʋ sɩra nɩ, gʋaa bɩ kara n'awɔɔ bire ʋ a lɛ n taa k'a cɛ gʋta dɔ, a n lɛɛ ka an nyɩnta, an busoo k'a n'a bɩm bɩ lɛ zɛ, an a dɔ, k'a cɛ bɩ dɔm gɛ ra? 29Kʋ bɩ bɛɛ, k'a lɛɛ ka an a jɩr cɩnta b'a b'a dam ma an a nyambʋr y, gʋɔɔ haay kʋ ŋ n'a yɩm bɩ, ŋ yaa wʋm ma, 30ŋnɩ bɩr a hɩrɛ, ŋ ʋ: Ba gʋaa cɛ dɔrɛ sɩŋŋɩda sa na, b'a n a nyambʋr na. 31Gɛɛ cir bɔ n ta ʋ, k'a ɩ tam k'a yaa yar ba kan cir vanta kɩ, a n lɛɛ ka an nyɩnta an dɩga, k'a y'a dam ma kan gʋaa tisi bu kɩ, a yar ba kan gʋaa k'a nɩ gʋaa m tisi buhɩra bɩ kɩ gɛ? 32Kʋ bɩ bɛɛ, cir deem bɩ k'a gɔɔta an laatʋ bɩ, a gʋaa deem nyɔɔ n zi, an aa laafɩɩ mim dɩnda kan kɩ. 33Ncɩnaaʋ sɔ bɩ, awɔɔ bire ʋ kʋ gʋaa lɛ baa k'a wɔ saa hɔ k'an ta m bɩ ma, a b'a dam ma an nyɩnta mɔɔ karɩndanyɩ y." 34"Sɩra m, yɛ k'an naa, hɔ mɩŋŋa m. Bɩ kʋ yɛ nyɩntabaa bɩ bɔ, bɔ n'a yarɛ an bʋr a nyɩntabaa bɩ nɩ? 35A bɩ mɩŋŋa tara minto, b'a bɩ yɩm buundi sɔ y. A lo n nawʋm garga ra. Gʋaa k'a nɩ tʋr m k'an a ma."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\