Likki 15

1Yawʋrsinno kan mimbʋnyaabənno kɩ haay a zɔ Yeezuu ma, k'a a tʋr ka ma. 2Farizɛɛnrɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ nɩ kukur barɛ, ŋ ʋ: "Gʋaa naa do ɩ mimbʋnyaabənno sim, an nɩ hɔ bɩm kan ŋ kɩ." 3Bɩ Yeezuu hɔbɔkʋrɛnoom naa do da ŋ nɩ, a ʋ: 4"Gʋaa bɩ kara n'awɔɔ bire ʋ, a seero n ta ʋ zɔrɔ, deem n nyaam, a bɩ bunɛɛhʋ a yaa n nɛɛhʋ rɔ wɔɔ tom a hɔbɩjɩ ʋ, an ta an aa a ka deem bɩ ma, an tolle ba an a yɩ? 5Bɩ, k'a a yɩ, a busu an nawʋm kan heernyɩnta kɩ a kɔɔn ra. 6K'a lee ku har ʋ, an a hannyɩnɔ so kʋ ma kan a cɩsɔnnɔ kɩ an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: k'a heer nyɔɔ kan mɔɔ kɩ, bala mɔɔ m ser k'a nyaam bɩ yɩ. 7A hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m, heernyɔɔ nyɩntaŋ ʋ gʋta arzana ʋ, mimbʋnyaabər deem k'a a bɔ a taam bɩ tɔ ma, an lɛ da gʋɔɔ tɩrgɔɔ bunɛɛhʋ a yaa nɛɛhʋ rɔ wɔɔ kʋ heerlʋrlɛ zibəə ba ŋ ma rɔ wɔɔ ra." 8"Gɛɛ lʋ bɩ kara n ta ʋ, a wanzurfu m bu, deem n nyaam, a bɩ sɛ dam fɩtɩrɛ ʋ, an cɛ bɩ waa, an a ka ma mɩŋŋa an tolle ba an a yɩ? 9Bɩ k'a a yɩ, a y'a hannyɩnɔ som kʋ ma, kan a cɩsɔnnɔ kɩ an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: K'a heernyɔɔ kan mɔɔ kɩ, bala mɔɔ m wanzurfu k'a nyaam bɩ yɩ. 10A hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m, heernyɔɔ ta ʋ Woso malɛɛkarɔ zi mimbʋnyaabər deem k'a n'a bɔrɛ a taam tɔ ma." 11Yeezuu n a ya, an a hɩ, a ʋ: "Gʋaa ɩ nyɩnta ʋ, a nyɩnɔ hɩɩya. 12A poore bɩ n a hɩ a zɩ m, a ʋ: M zɩ, arzaka k'ɩbɩɩ n ta m bɩ, a jir, k'ɩ m hɔ ka m ʋ. Ŋ zɩ bɩ n arzaka k'an ta m bɩ jir ŋ nɩ. 13A dɔmɩm k'a yɩ poore bɩ, nyɩ poore b'a hɔ bɩ gʋr an a hɛɛ, an ta zaa ra, kʋ laatʋrɛ ʋ. B'ʋ bɩ, a yaa a arzaka bɩ zar zibəəro bʋnyaarɔ nɔ ʋ. 14K'a a zar an a nya bɩ, nɔ gʋta a da kʋ b'ʋ, cicir n a nyasʋ. 15A n ta, an nɩ zi bam kan tara bɩ gʋaa deem kɩ, bɩ n a nyɔɔ kurkuuro dɔ ma ʋ a hɔsɩra ʋ. 16A mɩŋŋa a ŋʋa k'a hɔbɩrɛ kʋ kurkuuro wɔɔ n'a bɩm bɩ bɩ, k'an a ka. Bɩ gɔsɩ bɩr a kaŋ ʋ y. 17A n bɩ, an nyɩnta an a hɔɔn da, a ʋ: Mɔɔ zɩ zibəəzannɔ gʋta, ŋn'ɩ hɔbɩrɛ bɩrɛ a mɩsɩ nɩ gɔɔtam, mɔɔ n bʋr kɛɛrɛ, m nɩ gam nɔ ma naa ʋ. 18Mɔɔ tarɛ m zɩ zi, m aa a hɩ m, mɔɔ m zar Woso kan ɩbɩɩ kɩ ma. 19Mɔɔ n m ga m, ɩbɩɩ n ɩ ya, ɩ mɔɔ bir ɩ nyɩ y. Mɔɔ ba am ɩ zibəəzannɔ gʋaa deem hɔ bɩ m. 20A n a bɔ an nɩ doore a zɩ bɩ zi. K'a gɔɔta an laatʋ bɩ, a zɩ bɩ n a to an a yɩ, a cicir n a nyasʋ. A n bra si, an aa a wɔ burgu ma, an a lɛ dɔrɛ. 21A nyɩ bɩ n a hɩ m, a ʋ: M zɩ, mɔɔ mim zar Woso kan ɩbɩɩ kɩ ma, mɔɔ n m ga m, k'ɩ ɩ ya, ɩ mɔɔ bir ɩ nyɩ y. 22B'a zɩ b'a hɩ a zibəənyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: K'a ba zɔɔ, a bʋr huu k'a gʋɛrɛ lɛ da bɩ m, a b'a du ma. K'a bʋr tolleŋŋa m a da a nyʋkʋm ma, k'a kʋsɔrɔ da a gam ʋ. 23K'a bʋr dinnyɛɛm ka mɛ ka bɩ m, a zɛ k'ʋ a bɩ, k'ʋ ʋ heer nyɔɔ, 24bala, mɔɔ nyɩ k'a nyɩnta an ga bɩ, a a mɩm bɔ ʋ, a nyɩnta an nyaam, ʋ ʋ ya, ʋ a yɩ. Ŋ n a sɩŋŋɩda sa, ŋn'ɩ cibsa barɛ. 25A nyɩ jɩtaarɛ bɩ nyɩnta pooyaa ʋ. K'a a bɔ, an nɩ zɛm an a zɔ har ma bɩ, a bɩ kɔnnɩrɔ kan bintiiro kɩ nyi ma, kan sarbaa kɩ. 26A n zibəənyɩ deem bir an laaka da a jɩ ma. 27Zibəənyɩ bɩ n'a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: Ɩbɩɩ dam bɩ y'a bɔ an bʋr, ɩbɩɩ zɩ bɩ n dinnyɛɛm k'ʋ wɔɔ tʋr bɩ zɛ, k'a a nyɩ bɩ yɩ kan laafɩɩ kɩ bɩ minto. 28Nyɩ jɩtaarɛ bɩ nɔ n ma ʋ, a ʋ: A bɩ gasʋm har ʋ y. A zɩ bɩ n bɔ k'a yaa bir k'an bɩ gasʋ. 29A n a hɩ m, a ʋ: Dɩga a, a dɔɔraa gʋta mɔɔ n'ɩbɩɩ zi bam, mɔɔ n kaanm ɩbɩɩ lɛ m deem nɩ y. B'ɩbɩɩ n binnyɛɛm ka mɔɔ ʋ cɩna m a zɛ, m cibsa ba m kan m hannyɩnɔ kɩ y. 30B'ɩbɩɩ nyɩ k'a ɩbɩɩ arzaka gʋr, an aa a zar kan lannɔmɩŋŋaheenno kɩ an a bɔ an bʋr naa, ɩbɩɩ dinnyɛɛm k'a mɛ ka bɩ zɛ a minto. 31A zɩ bɩ n a hɩ m, a ʋ: M nyɩnnɩ, ɩbɩɩ ɩ kan mɔɔ kɩ dɔmɩm haay, hɔ haay k'a nɩ mɔɔ ʋ bɩ, ɩbɩɩ y'ɩ so ʋ. 32Bala, a a ga m k'ʋ cibsa ba, k'ʋ ʋ heer nyɔɔ. Ɩbɩɩ dam bɩ k'a nyɩnta an ga, an a mɩm bɔ ʋ bɩ minto. Nyaam a ʋ, ʋ ʋ ya, ʋ a yɩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\