Likki 16

1Yeezuu n a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "Arzakazaa deem ɩ nyɩnta ʋ, a zibəənyɩ n ta ʋ, an nɩ dɩgarɛ a hɔnyɩ mim ma. Gʋɔɔ n b'a hɩ arzakazaa bɩ m, ŋ ʋ: Awɔɔ zibəənyɩ bɩ y'awɔɔ arzaka bɩ zarm. 2A n a bir, an a hɩ m, a ʋ: bɔ minto m n n'ɩbɩɩ mim dɩndam mɔɔ m, ncɩnaaʋ? Ɩ hɔcɩntarɛ ciro ka m ʋ, bala ɩbɩɩ b'ɩ yarɛ, ɩ mɔɔ zi bɩ ba y. 3Zibəənyɩ bɩ n'a mɩŋŋa larm, a ʋ: Kʋ m a ba lɔ? Kʋ mɔɔ zuuba mɔɔ bɔ zibəə b'ʋ bɩ? Mɔɔ paŋŋa ba ʋ kʋ m dam wʋ ra? Hɔyɩnyɛrɛ nyannɩ ɩ mɔɔ zɛm. 4Hɔ kʋ mɔɔ n n'a bam bɩ mɔɔ dɔ, kʋ m bɩ bɔ zibəə b'ʋ, kʋ gʋɔɔ n m si a har ʋ. 5A n gʋɔɔ kʋ zuuba bɩ zɩnnɔ ta ŋ lɛ rɔ wɔɔ bir deem-deem, an lɛɛkarɛzaa bɩ lar, a ʋ: Ɩbɩɩ ta mɔɔ zuuba bɩ zɩm m karɔ? 6Bɩ n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: Nyɔɔ gər zɔrɔ. A n'a hɩ bɩ m, a ʋ: Ba ɩ sɩraci m na, a si, ɩ nyɩnta zɔɔ-zɔɔ ɩ gʋrsɩra ba busoor. 7A n a ya, an a vanta lar, a ʋ: B'ɩbɩɩ, ɩ ta m karɔ? A ʋ: Hɔyaa yɔrgɔ zɔrɔ. Zibəənyɩ bɩ n a hɩ m, a ʋ: Ba ɩbɩɩ sɩraci n na, a gʋrsɩra ba businnyə. 8Zuuba bɩ n a lɛ bɔ zibəənyɩ b'ʋ, zi k'a ba ncɩnaaʋ bɩ tɔ ma. Her naa ʋ gʋɔɔ wɔɔ hɔɔn ka kan kʋ kɩ, an lɛ da lɛɛgurezannɔ wɔɔ ra." 9"Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, k'a durnya arzaka bɩ sa a gʋaasɩbabaa da m gʋɔɔ ma. Dɔmɩm niŋŋə k'a bʋr a b'awɔɔ ʋ bɩ, Woso y'awɔɔ sire a har ʋ. 10Gʋaa k'a sɩra ba kan hɔ poore kɩ, a sɩra barɛ a gʋta m sɔ. Bɩ gʋaa k'a n sɩra ba hɔ poore m, a bɩ sɩra bam hɔ gʋta m sɔ y. 11Bɩ minto bɩ, k'awɔɔ n sɩra ba kan durnya naa arzakarɔ kɩ y, nka nɩ hɔnyɩ paan••• bɩ karɛ awɔɔ ʋ? 12Bɩ k'awɔɔ n sɩra ba gʋaa hɔ m, nka n n'awɔɔ mɩŋŋɔɔ hɔ bɩ karɛ awɔɔ ʋ? 13Zibəənyɩ ba ʋ a n n'a dam ma, an zuubɔɔ hɩɩyɔɔ zi ba y. A deem ŋʋarɛ, an sɔ deem m. Gɛɛ an bɩr kan deem kɩ, an kaanm deem m. Awɔɔ b'a dam ma a Woso ŋʋa, a busoo ŋʋa sɔ y." 14Farizɛɛnrɔ busoo ŋuənno wɔɔ y'a tʋr kam naa haay ma, ŋn'ɩ yaa wʋrɛ a meerbaa bɩ ma. 15Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "A ka awɔɔ nawʋm ma k'a bɩr tɩrga gʋɔɔ mɩm ʋ. Bɩ Woso awɔɔ heer dɔ, bala, hɔ niŋŋə kʋ gʋɔɔ n'a lɛ bɔŋ ʋ bɩ, hɔ vəm m bɩ Woso mɩm ʋ. 16Lɛrɔ kan wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ kɩ ta an Zaan dɔmɩm ku. N y'a sɩŋŋɩda ba dɔmɩm bɩ do ʋ, n nɩ Woso cirbəə lemim nyɩnta pa dam, gʋaa haay n'a tɔŋ ʋ k'a gasʋ ʋ kan paŋŋa kɩ. 17Brama kan tara kɩ cenle naanaa an lɛ da lɛ minnyɩ deem taan••• k'a nɩ gɔɔtam bɩ ra. 18Bɩ y'a ka, gʋaa biyəə k'a nɩ larɛ a lʋ ra, an n'a vanta sam bɩ, jaandər m. Bɩ gʋaa k'a lʋ k'a zim la ra bɩ sa, jaandər m sɔ." 19"Arzakazaa deem ɩ nyɩnta ʋ, an nɩ huu wɩsɩrɔ kʋ ŋ lɛ ŋ kʋsɩ dure a ma, an nɩ hɔbɩrɛ mɩŋŋa bɩrɛ dɔmɩm haay, an nɩ mɩsɩrbaa nyɩnta bam. 20Cicirzaa deem k'a tɔ m Lazaar bɩ nɩ wʋtam arzakazaa bɩ cɛlɛ ma, a mɛ haay bɩ, nyinno m. 21A ɩ hɔbɩrɛ kuuro kʋ ŋ n'a lom arzakazaa bɩ hɔbɩrɛ gɔ bɩ ra bɩ ŋʋam k'a bɩ, b'a bɩr a yɩrɛ y. Kan naa kɩ haay, jino bʋr ŋn'a nyinno mɩmmɛɛsʋm. 22Cicirzaa bɩ n bɩ ga. Malɛɛkarɔ n a busu ŋnɩ ta m Abraham jɩr ʋ. Arzakazaa bɩ m bɩ ga sɔ, n n a bir. 23Gəəno bɩncɛ ʋ b'ʋ bɩ, arzakazaa b'ɩ fɩr yɩm gʋta. A n a mɩm busu brama an a to an Abraham yɩ laatʋ, Lazaar n'a jɩr ʋ. 24A n zee da, a ʋ: M zɩ Abraham, mɔɔ cicir zɛ, k'ɩ Lazaar nyɔɔ k'an a nyʋkʋm nyɔɔ hi ma k'an b'a tɔkʋ m nɛɛm la, k'an bɩsa, bala, mɔɔ ɩ fɩr yɩm gʋta sɛ naa do nɔ ʋ. 25Abraham n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: M nyɩnnɩ, a tɔ da ɩ nɔ ʋ, ɩ ʋ, ɩbɩɩ nyɩnta mɩŋŋa ɩ mɩsɩrbaa nɔ ʋ, Lazaar n a bʋnyaa yɩ. Naa ma bɩ, a heernyɔɔ yɩ naa ʋ, ɩbɩɩ nɩ fɩr nɔ ʋ. 26Bɩ, yaa gʋta y'awɔɔ kan wɔɔ kɩ bire ʋ kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ n'a tom wɔɔ zeezi naa ʋ k'a ta awɔɔ zi rɔ wɔɔ b'a da ma, ŋnɩ cem y, awɔɔ zeezi sɔ, kʋ ŋ b'a da ma ŋnɩ bʋr naa ʋ y. 27Arzakazaa bɩ n a hɩ, a ʋ: M zɩ, mɔɔ y'a yɛrɛ ɩbɩɩ han, k'ɩ Lazaar nyɔɔ mɔɔ zɩ har ʋ, 28bala, mɔɔ danzannɔ ta ʋ soor, k'an aa a hɩ ŋ nɩ, kʋ brɔɔ bɩ bʋr fɩr yɩrɛ bɩncɛ naa do ʋ sɔ y. 29Abraham n a hɩ m, a ʋ: Ŋ yɩ Moyiisi ciro m kan wosolɛsinnɩsorazannɔ hɔɔ kɩ, ŋn'a tʋr ka ŋ lemim ma. 30Arzakazaa bɩ n a hɩ, a ʋ: Ayy•••, m zɩ Abraham, kʋ gʋaa a to gəəno zi naa ʋ an ta b'ʋ, ŋ y'a bɔrɛ a taam. 31Abraham n a hɩ, a ʋ: Kʋ ŋ n a tʋr ka Moyiisi ma kan wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ kɩ, baa kʋ gʋaa a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ, ŋ b'a sire y."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\