Likki 17

1Yeezuu n a hɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "Mim k'a a da ma an gʋaa do bɩ b'a dam ma, a n nyɩnta ʋ y. Bɩ, a pakra bam gʋaa k'a nɩ zɛm nɩ bɩ m. 2Kʋ n bar da jɛnlajaa ma, n n'a da a wer, n n'a da higʋta ʋ jɩra, nyɩnɔ poorero nɔɔn duro deem k'a n'a dam mim ʋ bɩ m. 3K'a dundo a zi mɩŋŋa! K'ɩ danyɩ a zar ɩ ma, k'ɩ dʋndɔ, k'a a bɔ a taam, k'ɩ sugur ka ʋ. 4Bɩ k'a zar ɩbɩɩ ma gallɛm saanhɩna hindeem ʋ, an tɩr a bɔ an bʋr ɩbɩɩ zi an b'a hɩ, a ʋ: Mɔɔ m bɔ m taam, sugur ka m ʋ, k'ɩ sugur ka ʋ." 5Kristazibəəzannɔ wɔɔ n a hɩ Zuuba m, ŋ ʋ: "Wɔɔ sɩrakarɛ da ra." 6Zuuba n a hɩ, a ʋ: "Awɔɔ sɩrakarɛ bɩ, kʋ mutardɩ yaa a ku, awɔɔ y'a hɩm gɔ naa do m, a ʋ: Ɩ bɔɔta, ɩ yaa ɩ sɔɔn higʋta ʋ, b'a y'awɔɔ lɛ sim." 7"Gʋaa bɩ kara n'awɔɔ bire ʋ naa ʋ, a zibəənyɩ n ta ʋ, an nɩ dam wʋm, gɛɛ, an nɩ dɔm hɔbɩsɩ ma. K'a a to poo ʋ, an bʋr, an a hɩ m, a ʋ: A ba zɔɔ ɩ bʋr, ɩ nyɩnta ɩ hɔbɩrɛ bɩ? 8A hɩ bɛɛ an nawʋrɛ, a ʋ: Hɔbɩrɛ ba gum naa ʋ, k'ɩ huuro da ɩ ra, ɩ sa ɩ ba ka m ʋ kʋ m a bɩ, kʋ m a mi, k'ɩ bɔkarɛ ɩ bɩ, ɩ mi ra? 9A yaa dam zibəənyɩ bɩ m barka ra? K'a a lɛ si an a zi bɩ ba bɩ minto ra? Mɔɔ n a si a yaa dam nɩ barka y. 10A maam sɔ kan awɔɔ kɩ. K'awɔɔ hɔ haay kʋ Woso lɛ ka awɔɔ ʋ k'a ba bɩ ba, k'a hɩ, a ʋ: Zibəənyɩnɔ m wɔɔ m bala, wɔɔ ʋ zibəə k'a a ga m bɩ ba." 11Kʋ Yeezuu zaa sa an nɩ tam Zerizalɛm zeezi bɩ, bɔ a ʋ Galilee kan Samarii kɩ bire ʋ. 12K'a nɩ gasʋm tara deem ʋ bɩ, kusiməro bu b'a zɛ ʋ, ŋnɩ jɩm laatʋ, 13ŋn'a leer busu, ŋ ʋ: "Yeezuu, karɩnsaamba! Wɔɔ cicir zɛ!" 14Yeezuu k'a ŋ yɩ bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a yaa a hɩnka wosocɛmannɩbənno m." Kʋ ŋ y'a hʋr ŋn'ɩ tam bɩ, ŋ yaa a waa zaa ra, dintim n gʋ ŋ ma. 15Ŋ gʋaa deem k'a yɩ a laafɩɩ yɩ bɩ, a a wusigə an bʋr, an a leer busu, an n'a lɛ bɔm Woso ʋ. 16A n sʋnta Yeezuu taa, an a meer zuutə tara ʋ, an nɩ barka dam nɩ. Gʋaa bɩ, Samarii gʋaa m. 17Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "Gʋaa bu haay bɛɛ y'a waa dintim n gʋ ŋ ma ra? Bɩ nɛɛhʋ rɔ wɔɔ be? 18Gɔsɩ n a bɔ ŋ bire ʋ k'a b'a lɛ bɔ Woso ʋ, kʋ saana naa do bɛɛ y." 19A n a hɩ m, a ʋ: "Wuti ɩ ta, ɩ sɩrakarɛ ɩ bʋmbɔ." 20Farizɛɛnrɔ wɔɔ n Yeezuu lar, ŋ ʋ: "Woso cirbəə bɩ zɛ an nawʋm brɔ?" A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Woso cirbəə bɩ bɩr zɛrɛ, an nɩ yɩrɛ y. 21N b'a hɩrɛ, ŋ ʋ: Woso cirbəə bɩ ba n nɩ, gɛɛ, a ɩ naa ʋ y!" A n a hɩ ŋ nɩ kɛɛrɛ, a ʋ: "K'a dɩga a, Woso cirbəə bɩ y'awɔɔ bire ʋ." 22A n bɔkarɛ, an a hɩ karɩndanyɩnɔ m, a ʋ: "Dɔmɩnnɔ ta ʋ ŋn'ɩ zɛm, awɔɔ n n'a ŋʋam k'a Gʋaanyɩ bɩ yɩ hindeem ʋ bala, b'awɔɔ ba yɩrɛ y. 23N y'a hɩrɛ awɔɔ m, ŋ ʋ: A ba n nɩ, gɛɛ, a ɩ naa ʋ! A bɩ ta y, a b'a si a ta y. 24Bala, Gʋaanyɩ bɩ zɛrɛ dɔmɩm bɩ, zɛ an nawʋm amba brama tɩr nyakɩ bɔ dɔjɩr ʋ an ta meer ʋ bɩ m. 25Bɩ, a lɛɛkarɛ an fɩr yɩ gʋta, her gʋɔɔ nɔɔn n kaanm m. 26Hɔ k'a nyɩnta an ba Nowee dɔmɩm ʋ bɩ, a zɛm bɩ nyɩnta maam Gʋaanyɩ bɩ dɔmɩm ʋ: 27Ŋ nyɩnta ŋn'ɩ hɔ bɩm, ŋn'ɩ hɔ mim, ŋn'ɩ lʋ sam, ŋn'ɩ zim sam an ta an dɔmɩm kʋ Nowee gasʋ ʋ kɔɔlʋʋ ʋ bɩ ku. Bɩ, Woso a ka la gʋta n ba an ŋ bɩ haay. 28Gɛɛ, am hɔ k'a nyɩnta an ba Lɔttɩ dɔmɩm ʋ bɩ hɔ bɩ m: Ŋ yɩ hɔ bɩm, ŋn'ɩ hɔ mim, ŋn'ɩ hɔ sim, ŋn'ɩ hɔ hɛɛnm, ŋn'ɩ hɔ duum, ŋn'ɩ cɛ dɔm. 29Bɩ, dɔmɩm kʋ Lɔttɩ bɔ ʋ Sodɔm ʋ bɩ, Woso a ka sɛ n a to brama, an ba am la hɔ bɩ m, an ŋ zɩnzɛ haay. 30Gʋaanyɩ bɩ hɩnkarɛ hinni ʋ, a nyɩntam maam sɔ. 31Hinni bɩ do ʋ bɩ, gʋaa k'a nɩ cɛ mim ʋ a mɔdrɔ nɩ cɛ ʋ bɩ, a bɩ zer an gasʋ an ŋ gʋr y. A maam sɔ kan gʋaa k'a ta poo ʋ bɩ kɩ, a b'a bɔ an bʋr har ʋ y. 32K'a Lɔttɩ lʋ bɩ mim tɔ da a nɔ ʋ. 33Gʋaa k'a lɛ n taa k'a a meeyaa bʋmbɔ bɩ, a b'a yɩrɛ y. Bɩ gʋaa k'a yɛ zɛ ma mɔɔ tɔ ma bɩ, a y'a meeyaa bʋmbɔrɛ yɩm. 34A hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m, gum bɩ do ʋ, gʋaa hɩɩya y'a zɛm kʋ ra, ŋnɩ wʋta gargʋ deem la. N deem gaarɛ, n n deem to. 35Lannɔ y'a zɛm kʋ ra hɩɩya, ŋn'ɩ bɩr jaa lɔm. N deem gaarɛ, n n deem to." [ 36Kʋ gʋaa hɩɩya ɩ hɔsɩra ʋ: N deem gaam, n nɩ deem to.] 37Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a lar, ŋ ʋ: "Zuuba, a nyɩntam ka?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Bɩncɛ kʋ sim n nɩ nyɩntaŋ ʋ bɩ, bɩncɛ bɩ do gɔbɩrgʋrɔ n n'a som kʋ ma ʋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\