Likki 18

1Yeezuu hɔbɔkʋrɛnoom da ŋ nɩ k'a hɩnka a ʋ, a a ga m kʋ ŋ nɩ yaa da dɔmɩm haay, bɩ ŋ bɩ kɔ kan yaadarɛ bɩ kɩ y. 2A a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Dʋdɔkər ɩ nyɩnta tara deem nɔ ʋ, a bɩr nyi bam Woso nɩ y, a bɩr gʋɔɔ daŋ ʋ sɔ y. 3Zoro nɩ tara bɩ do nɔ ʋ, an nɩ zɛm tee••• an n'a hɩrɛ, a ʋ: Gumə ka m ʋ mim kʋ mɔɔ jɩm bɩ n ta m kan mɔɔ kɩ bɩ nɔ ʋ. 4Dʋdɔkər bɩ n a gu, gallɛm hɔka. Bɩ kur bɩ, a n n'a hɩrɛ a mɩŋŋa m, a ʋ: Baa kʋ mɔɔ bɩr nyi bam Woso m, bɩ mɔɔ bɩr gʋɔɔ daŋ ʋ sɔ, 5lʋ naa do k'a bʋr an nɩ mɔɔ kɔm bɩ, mɔɔ y'a dʋdɔ bɩ karɛ, m gumə ka ʋ, k'a bɩ bʋr mɔɔ zi dɔ dɔmɩm haay, an bɩr mɔɔ kɔrɛ y." 6Zuuba n a ya, an a hɩ, a ʋ: "K'a tʋr ka, hɔ kʋ dʋdɔkər bʋnyaa b'a hɩ bɩ ma mɩŋŋa. 7Bɩ, Woso b'a darɛ a gʋɔɔ k'a ŋ nyʋkɔ ʋ ŋn'ɩ zee dam zi sinuu ʋ kan a gunuu ʋ kɩ rɔ wɔɔ han ra? A maasɩrɛ bam, an bɔkarɛ an a da ŋ han ra? 8A hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m, a y'a darɛ ŋ han zɔɔ-zɔɔ. Bɩ kʋ Gʋaanyɩ bɩ bɩ bʋr, a zɛm bɩ sɩrakarɛ yɩ tara burə ʋ ra?" 9Yeezuu hɔbɔkʋrɛnoom da gʋɔɔ kʋ ŋ n'a hɔɔn darɛ ŋ ʋ, gʋɔɔ mɩŋŋɔɔ n'a mɩ, ŋnɩ bɔkarɛ, ŋn'a muno bɔŋ ʋ rɔ wɔɔ m, a ʋ: 10"Gʋɔɔ hɩɩyɔɔ ɩ gasʋ Wosocɛ ʋ k'a yaa da. Gʋaa deem bɩ farizɛn m, deem bɩ yawʋrsirezaa m. 11Farizɛn bɩ n jɩm brama an nɩ yaa darɛ a heer ʋ ncɩnaaʋ: Woso, mɔɔ ɩ yaa darɛ ɩbɩɩ m barka kʋ mɔɔ n bɔ kʋ ʋ kan gʋɔɔ gɔsɩnnɔ kʋ ŋ nɩ konno, mimbʋnyaabənno, jaandənno, gɛɛ yawʋrsir naa do kɩ minto. 12Mɔɔ yɩ m lɛ kʋsɩm gallɛm hɩɩya dɔmɩm saanhɩna nɔ ʋ, mɔɔ hɔnyɩ haay nɔ ʋ mɔɔ y'a bu hɔ karɛ ɩbɩɩ ʋ. 13Yawʋrsir bɩ n jɩm laatʋ, a lɛ baa k'a a mɩm busu brama y, an n'a cɩ zɛrɛ k'a a heerzar hɩnka, a ʋ: Woso, mɔɔ cicir zɛ, bala, mimbʋnyaabər m mɔɔ m. 14A hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m, a tɩrgabaa yɩ Woso mɩm ʋ, an a bɔ an doo, deem bɩ n a yɩ y. Bala, gʋaa k'a n'a busum bɩ, n y'a zerm tara ʋ, bɩ gʋaa k'a a mɩŋŋa zer bɩ n y'a busum." 15Gʋɔɔ bʋr nyɩnɔ poorero m Yeezuu zi k'an a wɔ ka ŋ mim la. Karɩndanyɩnɔ wɔɔ kʋ ŋ naa yɩ bɩ, ŋ nyaa ba kan ŋ kɩ. 16Yeezuu n a ka ŋnɩ bʋr nyɩnɔ wɔɔ m, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "K'a nyɩnɔ wɔɔ to ŋnɩ bʋr mɔɔ zi, a b'a ta ŋ nɩ toore y, bala, gʋɔɔ kʋ ŋ bɔ kʋ ʋ kan ŋ kɩ rɔ wɔɔ y'a so Woso cirbəə b'ʋ. 17Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, gʋaa k'a n Woso cirbəə bɩ si am nyɩ poore hɔ bɩ m bɩ, a bɩ gasʋŋ ʋ y." 18Cir deem Yeezuu lar, a ʋ: "Karɩnsaamba mɩŋŋa, bɔ mɔɔ n'a barɛ kʋ m mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩ?" 19Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Bɔ m, ɩbɩɩ nɩ mɔɔ birm mɩŋŋa? Gʋaa mɩŋŋa ba ʋ kʋ Woso y'a deem bɛɛ y. 20Ɩbɩɩ lɛrɔ wɔɔ dɔ ra? Ɩ bɩ jaan da y, ɩ bɩ gər zɛ y, ɩ bɩ koor ba y, ɩ bɩ ŋʋaar kasɛtɩ ka y, ɩ zɩ kan ɩ da kɩ da ʋ." 21Gʋaa bɩ n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ naa haay ba m nyɩbaa ma tee•••." 22Yeezuu k'a naa ma bɩ, a a hɩ m, a ʋ: "Hɔ deem ɩ gɔɔta ɩbɩɩ ma k'ɩ ba: Hɔ k'a n'ɩbɩɩ ʋ bɩ hɛɛ haay ɩ jinjir ŋʋazannɔ m, k'ɩ bʋr ɩ zu mɔɔ ʋ, ɩbɩɩ arzaka yɩm arzana ʋ." 23Kʋ gʋaa bɩ naa ma bɩ, a heer a zar, bala, a arzaka bɩ gʋta. 24Yeezuu k'a a heerzarlɛ bɩ yɩ bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Arzakazannɔ Woso cirbəə gasʋʋrɛ yɩm kɔɔkɔɔ. 25Sɩra m, yoonde huuka yaa gasʋʋrɛ nyɩntam naanaa, an lɛ da arzakazaa Woso cirbəə gasʋʋrɛ m." 26Gʋɔɔ kʋ ŋ n'a tʋr kam ma rɔ wɔɔ a hɩ, ŋ ʋ: "Ncɩnaaʋ bɩ, nka m nɩ bʋmbɔrɛ yɩrɛ?" 27Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Hɔ kʋ gʋaa b'a dam ma an a ba bɩ, a naanaa Woso ma." 28Pɩyɛɛr n a hɩ, a ʋ: "Dɩga, wɔɔ hɔ haay to, ʋ zu ɩbɩɩ ʋ." 29A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, gʋaa k'a a har to, kan a lʋ kɩ, a danyɩnɔ kɩ, a zɩrɔ kɩ, a nyɩnɔ kɩ Woso cirbəə minto, 30a naa haay yɩm gʋta an lɛ da durnya naa do nɔ ʋ, b'a mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩm durnya k'a nɩ zɛm bɩ nɔ ʋ sɔ." 31Yeezuu bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ bir, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Ba wɔɔ nɩ tam Zerizalɛm ʋ na, bɩ, hɔ haay kʋ wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ a gʋrsɩra ba Gʋaanyɩ bɩ minto bɩ kʋ yɩm. 32N y'a nyasʋm, n n'a ka kɩfɩɩrɔ ʋ kʋ ŋ nɩ yaa wʋ ma, kʋ ŋ n'a sʋnsɔ wʋ, kʋ ŋ nɩ lihi dɩnda ma, 33kʋ ŋ n'a zɛ madɩɩrɔ m, kʋ ŋ nɩ bɔkarɛ ŋn'a zɛ gər, b'a y'a mɩm bɔŋ ʋ dɔmɩm kaakʋ hinni ʋ." 34Bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ n hɔsɩ jɩ ma y. Mim naa do a nyaakʋm da ŋ nɩ, ŋ n hɔ kʋ Yeezuu a hɩ bɩ jɩ dɔ y. 35K'a ta, an n'a zɔm Zeriko ma bɩ, bʋʋ deem ɩ nyɩnta zaa lezi b'ʋ, an nɩ hɔ yɩnyɛm. 36Zamaa k'a bʋr an nɩ cenim an a ma bɩ, a laaka da kʋ bɔ m gɛ. 37N n a hɩ m, n ʋ: "Nazarɛtɩ Yeezuu nɩ cenim." 38A n zee da, a ʋ: "Davɩd Nyɩ, Yeezuu, m cicir zɛ!" 39Gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta lɛɛ rɔ wɔɔ nɩ nyaa bam kan kɩ ŋ ʋ, an zɛ pi. A n a banka an zee da an lɛ da biisi ra, a ʋ: "Davɩd Nyɩ, mɔɔ cicir zɛ!" 40Yeezuu n jɩm, an lɛ ka kʋ ŋ n'a gaa, ŋn'ɩ bʋr m. K'a a zɔ bɩ, Yeezuu a lar, a ʋ: 41"Bɔ ɩbɩɩ ʋ kʋ mɔɔ n a ba ɩbɩɩ minto?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Zuuba, a ka kʋ m mɩm n a ya an lɛɛ yɩ." 42Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "K'ɩ mɩm n a ya an lɛɛ yɩ! Ɩ sɩrakarɛ ɩ bʋmbɔ." 43Lɛɛm bɩ, a mɩm a gʋ, an nɩ lɛɛ yɩm, an zu Yeezuu jɛ ʋ, an n'a lɛ bɔm Woso ʋ. Zamaa bɩ kʋ ŋ naa yɩ bɩ, ŋn'a lɛ bɔm Woso ʋ sɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\