Likki 2

1Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, cir Ogisti bɩ lɛ ka, a ʋ, n n durnya haay gʋɔɔ lɛ sa. 2Lɛɛkarɛ lɛsarɛ n naa, an ba Kiriniyusi k'a nyɩnta Siirii kʋzaa bɩ dɔmɩm ʋ. 3Gʋaa haay ta, kʋ n n'a lɛ sa, gʋaa biyəə lɛ sa n nawʋrɛ a kʋ ʋ. 4Zozɛf wuti sɔ Galilee kʋ Nazarɛtɩ ʋ, an ta Zidee gʋrga deem kʋ n n'a birm Betelehɛm ʋ. Bɩncɛ bɩ do cir Davɩd yɩ ʋ. Bala a mɩŋŋa naa, cir Davɩd do gʋaa m. 5Ta a ʋ k'a yaa lɛsarɛ bɩ wʋ kan a jaan Maarii kɩ. Bɩ ma bɩ, Maarii ɩ jɩsɩ m. 6Kʋ ŋ nɩ b'ʋ bɩ, Maarii nyɩ yɩrɛ dɔmɩm a ku. 7A a dʋndɔmbaa nyɩ yɩ yar, an pɛɛra burgu ma, an a wʋta hɔbɩsɩrɔ hɔbɩrɛ mɔr ʋ. Bala, ŋ n toore yɩ saanɔɔ cɛ ʋ b'ʋ y. 8Gʋrga bɩ do poo ʋ bɩ, dundonno nɩ b'ʋ, ŋn'ɩ dɔrɛ a hɔbɩsɩrɔ ma gunuu ʋ. 9Zuuba malɛɛka n a hɩnka ŋ nɩ. Zuuba lɛɛgure n yɔ ŋ nɩ. Nyibəə gʋta n ŋ nyasʋ. 10Malɛɛka bɩ n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "A da bɩ bɔ ʋ y, bala, zɛ mɔɔ nawʋm lemim nyɩnta m kʋ m b'a hɩ awɔɔ m. A nyɩntam heernyɔɔ gʋta do bɩ haay minto. 11Bʋmbɔrɛzaa bɩ yɩ her Davɩd tara ra awɔɔ tɔ ma. A m Krista, Zuuba. 12Makra k'a n'a kam awɔɔ n a dɔ bɩ ba n nɩ: awɔɔ yaa nyɩhure yɩ, n n pɛɛra burgu ma, n n a wʋta hɔbɩsɩrɔ hɔbɩrɛ mɔr ʋ." 13Lɛɛm bɩ, arzana malɛɛkarɔ cir gʋta bʋr, ŋ n b'a zɛ kʋ ra kan malɛɛka bɩ kɩ, ŋn'a lɛ bɔm Woso ʋ, ŋ ʋ: 14"Woso n lɛbɔʋrɛ yɩ brama, kʋ gʋɔɔ k'a nɔ yɩ ŋ la tara burə ʋ rɔ wɔɔ m mɛnyɔɔ yɩ." 15Kʋ malɛɛkarɔ wɔɔ a gʋ ŋ ma ŋnɩ der brama bɩ, dundonno wɔɔ gɔɔta ŋn'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Ʋ ta Betelehɛm ʋ, k'ʋ aa hɔ k'a ba bɩ yɩ, Zuuba n a hɩ wɔɔ m bɩ." 16Ŋ n ta zɔɔ-zɔɔ, ŋn'aa Maarii yɩ kan Zozɛf kɩ, kan nyɩhure bɩ kɩ, n n a wʋta hɔbɩsɩrɔ hɔbɩrɛ mɔr ʋ. 17Kʋ ŋ y'a yɩ bɩ, ŋnɩ hɔ kʋ malɛɛka b'a hɩ ŋ nɩ nyɩ naa do minto bɩ dɩnda. 18Gʋɔɔ kʋ ŋ y'a tʋr ka dundonno wɔɔ meerbaa bɩ ma haay rɔ wɔɔ, ŋ zɛ kədə. 19Bɩ, Maarii minno nɔɔn duro da a heer ʋ, an n'a hɔɔn darɛ ŋ ma. 20Dundonno wɔɔ n a wusigə, ŋn'a lɛ bɔm Woso ʋ, ŋn'a daŋ ʋ, hɔ haay kʋ ŋ y'a ma, ŋn'a yɩ sɔ bɩ minto. Bala, hɔ haay ba amba malɛɛka b'a hɩ bɩ m. 21Dɔmɩm sinnyə k'a ku bɩ, n nyɩ bɩ gasʋ baŋŋʋ ʋ. N n a tɔ ka Yeezuu, tɔ kʋ malɛɛka bɩ nyɩnta an a ka, bɩ ma bɩ, a da n a jɩsɩ sa bɩ m. 22Kʋ ŋ hubɔrɛ dɔmɩnnɔ a ku amba Moyiisi lɛ ka bɩ m bɩ, Zozɛf kan Maarii kɩ nyɩ bɩ busu, ŋnɩ ta m Zerizalɛm ʋ, k'a yaa ka Woso ʋ, 23amba n y'a gʋrsɩra ba Zuuba lɛrɔ wɔɔ nɔ ʋ bɩ m: 'Nyɩyar haay k'an a da nyɩ lɛɛkarɛzaa bɩ, Zuuba hɔ m.' 24N n 'pʋnnɔ hɩɩyɔɔ gɛɛ cirpʋʋrɛ nyɩnɔ hɩɩyɔɔ' ka, kʋ n n mannɩ ba m, amba n y'a gʋrsɩra ba Zuuba Wosoci ʋ bɩ m. 25Gʋaa ɩ nyɩnta Zerizalɛm ʋ, a tɔ m Sɩmɩnyɔɔ. Gʋaa tɩrga m, an nɩ zum Woso ʋ mɩŋŋa. Nyɩnta a ʋ, an nɩ Israyɛl bʋmbɔrɛzaa mɩm dam. Sɛnt-Ɛspri nyɩnta kan kɩ. 26Bala, Sɛnt-Ɛspri nyɩnta an a hɩnka m, a ʋ, awɔɔ bɩ gam, k'a n Krista, kʋ Zuuba n n'a nyɔɔm bɩ yɩ y. 27Sɛnt-Ɛspri a ka, an ta Wosocɛ ʋ. Bɩ ma bɩ, a Yeezuu zɩrɔ wɔɔ yɩ, ŋn'ɩ zɛrɛ a nyɩ bɩ m k'a b'a ka Woso ʋ amba n y'a gʋrsɩra ba bɩ m, 28Sɩmɩnyɔɔ nyɩ bɩ si a wɔ ʋ, an barka da Woso m, an n'a hɩrɛ, a ʋ: 29"Naa ma bɩ, Zuuba, ɩbɩɩ lerbɔrɛ bɩ kʋ yɩ. Ɩbɩɩ ɩ da ma, ɩ ɩ zibəənyɩ bɩ to an cem kan laafɩɩ kɩ amba ɩbɩɩ hɩ bɩ m. 30Mɔɔ ɩbɩɩ bʋmbɔrɛzaa bɩ yɩ, 31ɩbɩɩ n a banka doro haay lɛɛ. 32Ɩbɩɩ do Israyɛl lɛbɔʋrɛ m. Lɛɛgure m, an n'ɩbɩɩ hɩnkam doro haay m." 33K'a nɩ meer bɩ barɛ ncɩnaaʋ bɩ, nyɩ bɩ zɩ kan a da kɩ zɛ kədə. 34Sɩmɩnyɔɔ n ŋ barka da ʋ, an a hɩ nyɩ bɩ da Maarii m, a ʋ: "Nyɩ naa do, bʋr a ʋ k'a bɩ gʋɔɔ gʋta do, k'a gʋɔɔ gʋta wuti Israyɛl nɔ ʋ sɔ. A nyɩntam Woso makra, bɩ gʋɔɔ bɩsɩ kam ma. 35A gʋɔɔ gʋta hɔɔndarɛrɔ kʋ ŋ y'a nyaakʋm da rɔ wɔɔ hɩnkam lɛɛgure ʋ. Bɩ k'ɩbɩɩ nɩ, kargʋ n n'ɩbɩɩ heer hɔnm." 36Lʋ wosolɛsinnɩsorazaa deem ɩ nyɩnta b'ʋ, a tɔ m Annɩ. Nyɩnta a ʋ Fanɩyɛl nyɩmbʋɛɛrɛ, Asɛɛr do m. A gusi gʋta. A nyɩnta kan a zim k'a sa a poombaa ma bɩ kɩ dɔɔraa saanhɩna. 37A gɔɔta zoro, a dɔɔraa businnyə a yaa si ku. A n nɩ Wosocɛ ʋ b'ʋ dɔmɩm haay, an nɩ Woso daŋ ʋ sinuu ʋ kan a gunuu ʋ kɩ. A n n'a lɛ kʋsɩm, an nɩ yaa dam sɔ. 38A mɩŋŋa bʋr dɔmɩm kʋ n nɩ nyɩ bɩ kam Woso ʋ b'ʋ, an nɩ barka dam Woso m, an nɩ nyɩ bɩ mim dɩndam gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ dɔm ma kʋ Woso n bʋr Zerizalɛm bʋmbɔrɛ m nɔ wɔɔ m. 39Kʋ Yeezuu zɩrɔ wɔɔ hɔ kʋ n y'a gʋrsɩra ba Zuuba lɛrɔ wɔɔ nɔ ʋ bɩ ba ŋn'a nya bɩ, ŋ y'a bɔ, ŋnɩ ta Galilee kʋ Nazarɛtɩ ʋ. 40Nyɩ bɩ n nɩ marɛ, a paŋŋa n n'a dam la. A mindɔrɛ nyɩnta ʋ gʋta, Woso barka nɩ kan kɩ. 41Dɔɔraa haay, Yeezuu zɩrɔ wɔɔ tɩr ta Zerizalɛm ʋ pakkɩ cibsa ma. 42Kʋ Yeezuu dɔɔraa bueerehɩɩya kʋ bɩ, ŋ ta Zerizalɛm ʋ cibsa bɩ ma, amba ŋn'a bam dɔɔraa haay bɩ m. 43Kʋ cibsa bɩ dɔmɩnnɔ wɔɔ cem bɩ, ŋ y'a wusigə, ŋnɩ doore. Nyukumbueere Yeezuu bɩ gɔɔta Zerizalɛm ʋ, b'a zɩrɔ wɔɔ n a dɔ y. 44Ŋ y'a hɔɔn darɛ ŋ ʋ, zaasənno an nɩ kan ŋ kɩ. Ŋ tarɛ bɩ yɩ dɔmɩm deem, ŋnɩ bɔkarɛ, ŋn'a sɩŋŋɩda sa, ŋn'a kam ma a yɩrɛrɔ kan a dɔrɛrɔ kɩ bire ʋ. 45Bɩ, ŋ n a yɩ y. Ŋ n'a wusigə, ŋnɩ ta Zerizalɛm ʋ, a kama jɩ ʋ. 46A dɔmɩm kaakʋ hinni ʋ, ŋ yaa a yɩ Wosocɛ ʋ, an nɩ nyɩntam karɩnsaambɔɔ bire ʋ, an n'a tʋr karɛ ŋ meerbaa ma, an nɩ ŋ larm sɔ. 47Gʋaa haay k'a n'a tʋr kam ma bɩ, zɛ a nawʋm kədə a hɔɔntaʋrɛ meerbaa nyɩbɔʋrɛ tɔ ma. 48K'a zɩrɔ wɔɔ a yɩ bɩ, ŋ zɛ kədə, a da bɩ n a hɩ m, a ʋ: "M nyɩnnɩ, bɔ m ɩbɩɩ m naa do ba wɔɔ nɩ? Dɩga a, ɩ zɩ kan mɔɔ kɩ da bɔ ʋ, ʋ n'ʋ karɛ ɩbɩɩ ma." 49A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Bɔ m an n'a kam mɔɔ ma? Awɔɔ n a dɔ a ʋ, mɔɔ m ga m, m bɩr m Zɩ har ʋ ra?" 50Bɩ, hɔ k'a hɩ ŋ nɩ bɩ, ŋ n a jɩ ma y. 51Yeezuu n a wusigə kan ŋ kɩ Nazarɛtɩ ʋ. A n nɩ ŋ lɛ sire. A da bɩ minno nɔɔn duro da a heer ʋ. 52Yeezuu nɩ marɛ, a mindɔrɛ n'a dam la. A Woso nɔ yɩ, an gʋɔɔ nɔ yɩ sɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\