Likki 20

1Dɔmɩnnɔ wɔɔ duro ʋ hindeem ʋ, Yeezuu k'a nɩ hɔ dɩndam zamaa bɩ m Wosocɛ ʋ, an nɩ Woso lemim nyɩnta pa dam bɩ, wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ, kan gʋɔɔgusinno kɩ bʋr zi. 2Ŋ n a hɩ, ŋ ʋ: "Lɛ kara ɩbɩɩ n ta m ɩ nɩ naa bam nɩ, gɛɛ, bɔ a ʋ, nka lɛ ʋ, k'ɩ hɩ wɔɔ m?" 3A n a nyɩ bɔ ʋ ŋ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ mɩŋŋa sɔ, mɔɔ laaka darɛ awɔɔ han, k'a hɩ mɔɔ m: 4Zaan batɛm bɩ, a to a ʋ brama gɛɛ gʋɔɔ zi?" 5Ŋ n'a hɔɔn dam kan kʋ kɩ, ŋ ʋ: "Kʋ wɔɔ ʋ: A to a ʋ brama, a y'a hɩrɛ, a ʋ: Bɔ minto m awɔɔ n a mim si gɛ? 6Bɩ, kʋ wɔɔ ʋ: A to a ʋ gʋɔɔ zi, zamaa bɩ haay wɔɔ gʋngʋɛɛnm jaarɔ m, bala, ŋ sɩra ka, ŋ ʋ Zaan bɩ nyɩnta wosolɛsinnɩsorazaa." 7Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Wɔɔ n a dɔ k'a to a ʋ ka y." 8Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ sɔ, mɔɔ b'a hɩrɛ awɔɔ m, kʋ nka ɩ lɛ ka mɔɔ ʋ, mɔɔ nɩ naa barɛ y." 9A n nɩ hɔbɔkʋrɛnoom naa do dam zamaa bɩ m, a ʋ: "Gʋaa ɩ dɩvɛnsɩra da ʋ, an a ka a zibənno ʋ, kʋ ŋ n'a zi ba, an ta zaa jintə ra. 10K'a dɔmɩm a ku bɩ, a a zibəənyɩ deem nyɔɔ dɩvɛnsɩra zibənno wɔɔ zi, k'an aa a hɔ si an b'a ka a ʋ. Bɩ, dɩvɛnsɩra zibənno wɔɔ a nyasʋ ŋn'a zɛ, ŋn'a ka an doo a wɔ m tu. 11A n a ya, an a zibəənyɩ vanta nyɔɔ, ŋn'aa bɩ nyasʋ ŋn'a zɛ sɔ, ŋn'a sʋnsɔ wʋ, ŋn'a ka an doo a wɔ m tu. 12A n a ya, an a vanta nyɔɔ a kaakʋ hɔ ma, ŋnɩ bɩ zɛ, ŋnɩ yaaba da ma, ŋnɩ la ra. 13Dɩvɛnsɩrazaa bɩ n a hɩ a mɩŋŋa m, a ʋ: Kʋ m a ba lɔ? Mɔɔ yɩ m nyɩ ŋʋarɛ bɩ nyɔɔm. Ŋ bɩ daŋ ʋ barɛm. 14Kʋ ŋ y'a nyɩ bɩ yɩ bɩ, dɩvɛnsɩra zibənno wɔɔ n a dɩnda kan kʋ kɩ, ŋ ʋ: Naa do n nɩ zɛm b'a so ʋ. Ʋ a nyasʋ ʋ a zɛ gər k'ʋ ʋ so arzaka b'ʋ. 15Ŋ n a nyasʋ, ŋnɩ bɔ m dɩvɛnsɩra ʋ b'ʋ toore ma, ŋn'a zɛ gər. Bɔ dɩvɛnsɩrazaa bɩ n n'a barɛ ŋ nɩ? 16A zɛm bɩ bʋr, an b'a ka ŋnɩ dɩvɛnsɩra zibənno wɔɔ zɩnzɛ, an dɩvɛnsɩra bɩ ka a vantɔɔ ʋ." Kʋ ŋ naa ma bɩ, ŋ ʋ: "Ayy•••, kʋ naa bɩ ba y!" 17Yeezuu n a nya ŋ lɛ an dɩga ŋ ma, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Wosoci bɩ gʋrsɩra naa do jɩ m bɔ nɩ? Jaa kʋ cɛdonno a bɔ ʋ ŋn'a zo bɩ, bɩ y'a ba cɛ bɩ jaa wɩsɩ. 18Kʋ gʋaa a do jaa bɩ do ra, hɩsɩga a zaa nawʋm. Bɩ, kʋ jaa bɩ do a da gʋaa ra, a hɔɔnsɩ an nawʋm." 19Wosocikarɩnsaambɔɔ kan wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kɩ y'a karɛ a nyasʋrɛ ma b'ʋ lɛɛm, bɩ ŋ yɩ nyi bam zamaa bɩ m. Ŋ y'a jɩ ma mɩŋŋa, ŋn'a dɔ ŋ ʋ, hɔbɔkʋrɛnoom naa do da a ʋ awɔɔ tɔ ma. 20Ŋ nɩ nyɩnta, ŋn'ɩ dundom Yeezuu zi, ŋnɩ gʋɔɔ nyɔɔ zi, ŋnɩ tɩrgabaa ka a ra. K'a ku a nyasʋ a meerbaa nɔ ʋ, a ka tara lɛɛzannɔ ʋ kan kʋzaa bɩ kɩ ʋ. 21Ŋ laaka naa do da han: "Karɩnsaamba, wɔɔ dɔ ʋ ʋ, ɩbɩɩ ɩ meer bam, ɩ nɩ hɔ dɩndam kan sɩra kɩ, ɩ bɩr nyi bam gɔsɩ nɩ y, ɩ nɩ Woso zaa hɔ dɩndam kan a sɩra kɩ. 22A a ga m k'ʋ Rɔm cir yawʋr ka gɛɛ, a n a ga nɩ?" 23Yeezuu k'a ŋ zambʋ bɩ dɔ bɩ, a ʋ: 24"K'a busoo ka m ʋ deem naa ʋ. Nka meer kan a tɔ kɩ nɩ busoo bɩ burə ʋ naa?" Ŋ n'a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Rɔm cir hɔ m." 25A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a Rɔm cir tɔ hɔ ka ʋ, k'a hɔ kʋ Woso a so ʋ bɩ ka ʋ sɔ." 26Ŋ n a da ma, ŋnɩ Yeezuu nyasʋ a meerbaa nɔ ʋ zamaa bɩ lɛɛ y. A nyɩbɔʋrɛ bɩ k'a a ka ŋ n zɛ kədə bɩ, ŋ zɛ pi. 27Sadisɛɛnrɔ kʋ ŋ nɩ bɩsɩ kam gəəno mɩmbɔʋrɛ ma bɩ, ŋ gɔsɩnnɔ a zɔ Yeezuu ma, ŋn'a lar, ŋ ʋ: 28"Karɩnsaamba, Moyiisi a gʋrsɩra ba wɔɔ minto, a ʋ: 'Kʋ gʋaa ga an a gʋ a lʋ ma b'a n nyɩ yɩ kan kɩ y, k'a danyɩ n a si an nyɩnɔ yɩ kan kɩ a minto.' 29Gʋaa ɩ nyɩnta, a nyɩnɔ saanhɩna: Lɛɛkarɛzaa bɩ n lʋ sa an ga an a gʋ ma b'a n nyɩ yɩ kan kɩ y. 30A hɩɩya hɔ bɩ n lʋ bɩ si, 31a kaakʋ hɔ bɩ maam sɔ, an ta an nyɩnɔ saanhɩna rɔ wɔɔ ku. Ŋ haay gɩnga bɩ ŋ nɩ nyɩ yɩ kan lʋ bɩ kɩ y. 32A nyarɛ ma bɩ, lʋ bɩ ga sɔ. 33Bɩ, lʋ naa do, gəəno mɩmbɔʋrɛ dɔmɩm ʋ, nka hɔ m lʋ bɩ nɩ? Kʋ ŋ haay lʋ bɩ si bɩ?" 34Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Zamaa naa do gʋɔɔ wɔɔ ɩ lannɔ gɛɛ yaarɔ sam. 35Bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ y'a ga mɩmbɔʋrɛ m Woso mɩm ʋ, ŋnɩ zɛm bɩ mɩsɩrbaa ba durnya k'a nɩ zɛm bɩ nɔ ʋ rɔ wɔɔ, ŋ bɩ lʋ gɛɛ yar sam b'ʋ y. 36Ŋ b'a dam ma ŋnɩ ga dɔ y, bala, ŋ bɔm kʋ ʋ kan malɛɛkarɔ kɩ. Woso nyɩnɔ m, kʋ ŋ y'a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ bɩ minto. 37Moyiisi gəəno mɩmbɔʋrɛ bɩ hɩnka mɩŋŋa, bɩncɛ niŋŋə kʋ Wosoci nɩ tutugu mim dɩndaŋ ʋ b'ʋ, an nɩ Zuuba Woso birm Abraham Woso, Izakkɩ Woso, Zakɔɔb Woso. 38Bɩ Woso bɩ, gəəno Woso bɛɛ y, mɩsɩɩrɔ Woso m, bala, hɔ haay mɩsɩr a minto." 39Wosocikarɩnsaambɔɔ gɔsɩnnɔ meerbaa bɩ si, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, ɩ meer ba mɩŋŋa." 40Ŋ bɩr yɛm dɔ k'a laaka da han mim sɩ ma y. 41Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Wɔɔ y'a bam lɔ, ʋ a hɩ, ʋ ʋ: 'Krista bɩ, Davɩd Nyɩ' nɩ? 42Kʋ Davɩd mɩŋŋa n'a hɩm laarɔ ci nɔ ʋ, a ʋ: Mɔɔ Zuuba Woso a hɩ mɔɔ Zuuba m: nyɩnta mɔɔ bɩsɩ ʋ, 43an ta an dɔmɩm kʋ mɔɔ n'ɩbɩɩ jɩnnɔ wɔɔ bam gankarahɔ, k'ɩ gam ka ŋ la bɩ ku. 44Naa y'a hɩnkarɛ a ʋ, Davɩd y'a birm 'Zuuba'. A nyɩnnɩ m lʋnlɔ kɛɛrɛ?" 45Kʋ zamaa bɩ haay n'a tʋr kam bɩ, Yeezuu a hɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: 46"K'a dundo a zi kan wosocikarɩnsaambɔɔ kʋ ŋ nɩ bɩmbɩr zabarɔ m nɔ wɔɔ kɩ. Ŋ gʋɔɔ yaadarɛ ŋʋa daasɩrɔ bire ʋ. Ŋ lɛɛkarɛ bɩncɛrɔ ŋʋa yaadarɛcɛrɔ ʋ, ŋ lɛɛkarɛ bɩncɛrɔ ŋʋa sɔ hɔbɩrɛ bɩncɛ ʋ. 47Ŋ nɩ zonno hɔ yɔrɛ ŋ nɩ, ŋn'ɩ yaa jintoo dam, kʋ ŋ n'a yɩ. N yɩ ŋ dʋdɔ yarm, ŋnɩ hʋnhʋrlɛ yɩ gʋta an lɛ da."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\