Likki 21

1Yeezuu k'a a mɩm busu bɩ, a arzakazannɔ yɩ, ŋn'ɩ busoo dam ganwʋrɛ mɔr ʋ. 2A n zoro yɩ sɔ cicirzaa m, an tamma hɩɩya da ʋ. 3A n a hɩ, a ʋ: "Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, zoro cicirzaa naa do a da ʋ an lɛ da ŋ nɩ haay. 4Bala, nawɔnnɔ haay busoo k'an ta ŋ ʋ gʋta bɩ ŋ y'a bɔ ʋ ŋn'a da ganwʋrɛ mɔr b'ʋ, bɩ zoro bɩ busoo k'a n'a wɔ ʋ b'a ka haay." 5Gɔsɩnnɔ kʋ ŋ nɩ Wosocɛ bɩ mim dɩndam, ŋn'a lɛ bɔrɛ a gʋɛrɛ ʋ, a jaarɔ wɔɔ mɩŋŋabaa ʋ, kan ganwʋrɛ kʋ ŋ y'a bankam bɩ kɩ bɩ, Yeezuu a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: 6"Dɔmɩm ta ʋ an nɩ zɛm, hɔ k'awɔɔ n n'a yɩm naa, jaarɔ wɔɔ bɩ gɔɔtam kʋ burə ʋ y, ŋ haay wurgəm." 7Ŋ n a lar, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, naa zɛm brɔ? Bɩ makra kara n nɩ naa dɔmɩm hɩnkarɛ?" 8A n a hɩ, a ʋ: "K'a dundo a zi, a b'a ka ŋnɩ braba a nɩ y, bala, gʋɔɔ gʋta zɛm b'a hɩ mɔɔ tɔ m, ŋ ʋ: Awɔɔ m Krista, gɛɛ: Dɔmɩm a ku. A bɩ zu ŋ ʋ y. 9K'awɔɔ bɩ yar barɛ mim ma, tara gʋɔɔ n wuti kan a cinno kɩ, a da bɩ bɔ ʋ y. Bala, pakra m kʋ bɩ n lɛɛ ka an bʋr, b'a nyarɛ bɛɛ m bɩ lɛɛm y." 10A a ya, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Tararɔ wutim kan kʋ kɩ yar m, tara cinno n wuti kan kʋ kɩ. 11Tara hinkəre gʋta zɛm bɩ nyɩnta ʋ, yaaba bʋnyaarɔ kan nɔ kɩ zɛm bɩ nyɩnta ʋ bɩncɛ-bɩncɛ. Hɔɔrɔ bam ŋnɩ nyibəə gʋta da gʋɔɔ ma, kan makrarɔ gʋtɔɔ kʋ ŋ y'a to brama kɩ." 12"Bɩ, an nɩ lɛɛ kam naa haay lɛɛ bɩ, n y'awɔɔ gʋrm, n nɩ fɩr ka awɔɔ ma, n y'a karɛ, n n'awɔɔ dʋdɔ ka sokʋmacɛrɔ ʋ, n n'awɔɔ du lɔnnɔcɛ ʋ, n tarɛ awɔɔ m cinno kan lɛɛzannɔ kɩ taa mɔɔ tɔ ma. 13Bɩ n nɩ nyɩntarɛ awɔɔ kasɛtɩ karɛ dɔmɩm mɔɔ minto. 14Bɩ, a bɩ lɛɛ ka a a hɔɔn da minno nɔɔn duro nyɩbɔʋrɛ ma y. 15Bala, mɔɔ meerbaa dɔrɛ kan hɔɔn kɩ karɛ awɔɔ ʋ, b'awɔɔ jɩnnɔ wɔɔ gʋaa deem b'a dam ma an awɔɔ meerbaa nyɩ bɔ ʋ, gɛɛ, an bɩsɩ ka ma y. 16Awɔɔ mɩŋŋɔɔ zɩrɔ kan a dɔɔ kɩ, awɔɔ danyɩnɔ kɩ, awɔɔ dogʋɔɔ kɩ, awɔɔ gʋaasɩbɔɔ kɩ, n n'awɔɔ nyasʋrɛ, bɩ, ŋ y'awɔɔ gɔsɩnnɔ zɩnzɛm. 17Gʋaa haay sɔrɛ awɔɔ m mɔɔ tɔ ma. 18Bɩ, awɔɔ minkə deem taan••• bɩ nyaanɩm awɔɔ mim ʋ y. 19Awɔɔ tʋntɔʋrɛ n nɩ mɩsɩrbaa karɛ awɔɔ ʋ." 20"K'awɔɔ bɩ Zerizalɛm yɩ yarbənno n bɩr ma, k'a dɔ a ʋ, a wurgəre dɔmɩm a zɔ. 21Kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Zidee ʋ rɔ wɔɔ n a si, ŋnɩ ta ciro ʋ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ tara nɔ ʋ rɔ wɔɔ n bɔ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ bɔlɛɛmarɔ ʋ rɔ wɔɔ, ŋ bɩ gasʋ tara nɔ ʋ y! 22Woso heerbusu dɔmɩm m dɔmɩnnɔ wɔɔ duro m, bɩ hɔ haay kʋ n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ bɩ n nɩ kʋ yɩŋ ʋ. 23A pakra bam lannɔ jɩsɩzannɔ kan lannɔ kʋ ŋ nɩ nyɔ karɛ a nyɩnɔ ʋ rɔ wɔɔ kɩ m dɔmɩnnɔ wɔɔ duro ʋ, bala, cicir gʋta y'a dam tara bɩ ra kan heerbusu gʋta kɩ zamaa bɩ minto. 24N gʋɔɔ gʋta zɩnzɛm kargʋrɔ m, ŋ gɔsɩnnɔ gʋrm lɔmbaa nɔ ʋ do haay bire ʋ, do vantɔɔ tʋntɔm Zerizalɛm la an ta an do vantɔɔ wɔɔ dɔmɩm bɩ nyarɛ ku." 25"Makrarɔ nyɩntaŋ ʋ woso kan mom kɩ monyaarɔ kɩ nɔ ʋ. Tara burə ʋ, do haay gʋɔɔ nyɩntam kɔrɛ nɔ ʋ, ŋ b'a banjɩ dɔrɛ y, higʋta paŋŋa kan a kurəro tatʋr kɩ tɔ ma. 26Gʋɔɔ n'a mom, hoonsi n ta ŋ lɛ hɔ k'a nɩ zɛm tara burə ʋ bɩ hɔɔndarɛ nɔ ʋ. Bala, n brama paŋŋazannɔ hinkəm. 27Bɩ kur bɩ, ŋ Gʋaanyɩ bɩ yɩrɛ an bɩr zɛm warkʋ nɔ ʋ kan paŋŋa gʋta kɩ, cirbəə kɩ." 28"Kʋ minno nɔɔn duro haay bʋr ŋn'ɩ barɛ, k'a a bɔɔta a dɩga brama, awɔɔ bʋmbɔrɛ a zɔ." 29A n hɔbɔkʋrɛnoom da ŋ nɩ, a ʋ: "K'a dɩga sɔɔn kan gɔrɔ haay kɩ ma. 30K'awɔɔ yɩ ŋn'ɩ lɛɛ daa darɛ, awɔɔ dɔ mɩŋŋa a ʋ, siire a zɔ. 31A maam sɔ kan awɔɔ kɩ. K'awɔɔ bɩ naa yɩ an nɩ zɛrɛ, k'a dɔ a ʋ: Woso cirbəə b'a zɔ. 32Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, zamaana naa do bɩ cenim kʋ nawɔnnɔ haay bɛɛ ba y. 33Brama kan tara kɩ cenim, bɩ mɔɔ meerbaa bɩ bɩ cenle y." 34"K'a dundo a zi, a b'a heer gore da ʋ kan bɛɛ mire waasɩ kɩ, hɔ bɩ gʋta kɩ, kan durnya minno hɔɔndarɛrɔ kɩ y, kʋ dɔmɩm naa do bɩ daata zɛ awɔɔ ra y, 35amba zaŋŋa hɔ bɩ nɩ y. Bala, a y'a kum gʋaa haay k'a nɩ tara burə ʋ ra. 36A b'a zuu ʋ y, k'a yaa da dɔmɩm haay, k'a a da ma, a bɔ lɛm hɔ haay k'a nɩ zɛm bɩ ma, k'a jɩm brama, Gʋaanyɩ bɩ lɛɛ." 37Dɔmɩm haay Yeezuu tɩr ta an aa hɔ dɩnda Zerizalɛm Wosocɛ ʋ. Bɩ, yirbəə haay a tɩr bɔ, an ta ci kʋ n n'a birm Oliviyee ci bɩ ra, dɔ n tɩr mɩ m b'ʋ. 38Bɩ wutigʋta nɩ, zamaa bɩ tɩr ta zi Wosocɛ ʋ b'ʋ, ŋn'aa a tʋr ka ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\