Likki 22

1Bur kʋ n n nyʋnyɔɔ da ma cibsa kʋ n a birm pakkɩ bɩ y'a zɔm. 2Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ y'a kam zaa k'a n'a sam k'a a ku a zɛ bɩ ma. Bala, ŋ yɩ nyi bam gʋɔɔ wɔɔ m. 3Bɩ, Sʋtaana gasʋ karɩndanyɩnɔ bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ gʋaa deem heer ʋ. Zidas m, gʋaa kʋ n n'a birm Iskarɩyɔtɩ bɩ m. 4A n ta, an aa a dɩnda kan wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ kɩ, kan Wosocɛ dɔmazannɔ cinno wɔɔ kɩ, hɔ k'a n'a bam k'a Yeezuu nyasʋ a ka ŋ ʋ. 5Bɩ ŋ heer nyɔɔ gʋta ŋn'a dɩnda kan kʋ kɩ, ŋ ʋ: k'a busoo ka ʋ. 6Bɩ, Zidas yɛ sɔ, an n'a kam dɔmɩm k'a n'a dam ma, an Yeezuu nyasʋ a ka ŋ ʋ bɩ ma, kʋ zamaa bɩ b'a dɔ y. 7Bur kʋ n n nyʋnyɔɔ da ma cibsa, n nɩ pakkɩ sinnyɛɛm mannɩ bam ma bɩ dɔmɩm a zɔ. 8Yeezuu n Pɩyɛɛr nyɔɔ kan Zaan kɩ an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a ta, a yaa pakkɩ cibsa hɔbɩrɛ bɩ banka k'ʋ b'a bɩ." 9Ŋ n a lar, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ lɛ n taa k'ʋ aa hɔbɩrɛ bɩ banka ka?" 10A n a nyɩ bɔ ŋ n'ʋ, a ʋ: "K'a dɩga a, k'awɔɔ gasʋ tara nɔ ʋ b'ʋ, awɔɔ gʋaayar deem zɛŋ ʋ, an gər busu kan hi kɩ, k'a zu kʋ ʋ kan kɩ, a gasʋ har k'a nɩ gasʋŋ ʋ b'ʋ. 11K'a hɩ har bɩ zaa m, a ʋ: Karɩnsaamba y'ɩbɩɩ larm: saanɔɔcɛ ɩ ka, kʋ m bɩ pakkɩ hɔbɩrɛ bɩ kan m karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ? 12A cɛ gʋta hɩnkarɛ awɔɔ m mim ʋ, n nɩ mɔrlɔ wɔɔ banka haay, bɩncɛ bɩ do ʋ, awɔɔ n nɩ pakkɩ hɔbɩrɛ bɩ bankaŋ ʋ." 13Ŋ n ta, ŋn'a hɔ haay k'a a hɩ bɩ yɩ, ŋnɩ pakkɩ hɔbɩrɛ bɩ ba. 14Wakatɩ bɩ k'a a ku bɩ, Yeezuu yaa nyɩnta kan a zibəəzannɔ wɔɔ kɩ, k'a hɔbɩrɛ bɩ bɩ. 15A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ ŋʋa gʋta kʋ m pakkɩ hɔbɩrɛ naa do bɩ kan awɔɔ kɩ, kʋ m bɔkarɛ m fɩr yɩ. 16Bala, mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m: mɔɔ bɩ m yarɛ m hɔbɩrɛ naa do bɩ fɩɩga y, k'a mim m tolle ba an kʋ yɩ Woso cirbəə nɔ ʋ." 17A n hɔmire sa, an yaa da Woso m barka, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a si a a mi kan kʋ kɩ. 18Bala, mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m: a nya her mɔɔ bɩ m yarɛ m dɩvɛn mi dʋntɔ y, an ta an Woso cirbəə bɩ zɛrɛ dɔmɩm ku." 19A n bɔkarɛ an bur sa, k'a yaa da Woso m barka an a nya bɩ, a a zɩnzɛ ra an a ka ŋ ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Mɔɔ mɛ m naa, [mɔɔ n a ka awɔɔ minto. K'a naa ba mɔɔ tɔdaanɔʋ minto." 20Hɔbɩrɛ bɩ kur bɩ, a hɔmihɔ sa an a ba maam sɔ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Hɔmire naa do gʋaasɩbabaa daa hɔmire m. Mɔɔ ma m, an a lo awɔɔ minto.]" 21"K'a tʋr ka, gʋaa k'a nɩ mɔɔ nyasʋm k'a mɔɔ ka bɩ, a ɩ hɔbɩrɛ bɩncɛ ʋ naa ʋ kan mɔɔ kɩ. 22Sɩra m, Gʋaanyɩ bɩ zɛm bɩ ga, amba Woso lɛɛ ka an a hɩ bɩ m. Bɩ, kʋsɩ ɩ kan gʋaa k'a nɩ mɔɔ nyasʋm k'a mɔɔ ka bɩ kɩ." 23Bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ a sɩŋŋɩda sa ŋn'ɩ kʋ larm: "Wɔɔ bireyaa ʋ naa ʋ, nka n nɩ mim naa do barɛ?" 24Ŋ wuti bɩsɩkarɛ vanta m kan kʋ kɩ, k'a a dɔ nka m jɩtaarɛ gɛ. 25Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Do vantɔɔ cinno ɩ cirbəə bɩm ŋn'a so a tarazannɔ ʋ, bɩ cinno wɔɔ y'a kam gʋɔɔ kʋ ŋ y'a so ŋ ʋ rɔ wɔɔ nɩ ŋ birm: mimmɩŋŋabənno. 26B'awɔɔ kan kʋ kɩ, a b'a ba maam y. Bɔ n jɩtaarɛ awɔɔ bireyaa ʋ bɩ, k'an a ba awɔɔ dam poore. Bɔ y'a so awɔɔ ʋ bɩ, k'an a ba awɔɔ zibəənyɩ. 27Nka m jɩtaarɛ paan•••? Bɔ ɩ nyɩnta an nɩ hɔbɩrɛ bɩm bɩ m gɛɛ, bɔ ɩ hɔbɩrɛ sa an n'a kam bɩ nɩ? Mɔɔ ʋ: bɔ ɩ nyɩnta an nɩ hɔbɩrɛ bɩm bɩ m. Bɩ, mɔɔ y'awɔɔ bireyaa ʋ am zibəənyɩ hɔ bɩ m." 28Awɔɔ, awɔɔ gɔɔta kan mɔɔ kɩ dɔmɩm haay m cicir nɔ ʋ. 29Bɩ y'a ka mɔɔ nɩ cirbəə bɩncɛ bankam awɔɔ minto, amba mɔɔ Zɩ a banka mɔɔ minto bɩ m. 30K'a a da ma, a b'a zɛ kʋ ra kan mɔɔ kɩ a hɔ bɩ, a hɔ mi mɔɔ cirbəə bɩ nɔ ʋ. K'a a da ma sɔ a nyɩnta cirbəəduuro ra, a Israyɛl do bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ dʋdɔ yar. 31Bɩ, Zuuba a hɩ, a ʋ: "Sɩmɔɔn, Sɩmɔɔn, Sʋtaana a yɛ k'awɔɔ daŋŋa am hɔyaa hɔ bɩ m. 32Bɩ mɔɔ yaa da ɩbɩɩ minto k'ɩbɩɩ sɩrakarɛ b'a da jɩm ʋ y. Bɩ k'ɩbɩɩ ɩ bɔ ɩ bʋr mɔɔ zi, k'ɩ danyɩnɔ heer ba kookoo." 33Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Zuuba, mɔɔ yɛ kʋ m ta kan ɩbɩɩ kɩ lɔnnɔcɛ ʋ. Baa kʋ zɛ m sɔ, mɔɔ yɛrɛ m ga kan ɩbɩɩ kɩ." 34Bɩ Yeezuu a hɩ, a ʋ: "Pɩyɛɛr, mɔɔ y'a hɩrɛ ɩbɩɩ m, ɩbɩɩ bɩsɩ kam gum naa ʋ, ɩ ʋ: ɩbɩɩ n mɔɔ dɔ y, gallɛm kaakʋ, koo n bɔkarɛ an baa da." 35A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Kʋ mɔɔ awɔɔ nyɔɔ, awɔɔ n busoohɛra sa y kan bɔɔn kɩ, kʋsɔrɔ kɩ bɩ, bɔ ɩ kʋrɔ awɔɔ ʋ?" Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Hɔsɩ." 36A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Naa ma kɛɛrɛ bɩ, gʋaa k'a nɩ busoohɛra m bɩ, k'an a sa; Gʋaa k'a nɩ bɔɔn m bɩ, k'an a sa sɔ. Gʋaa k'a ba kargʋ m bɩ, k'an a huu hɛɛ an a si m. 37Bala, mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m: mim niŋŋə kʋ n y'a gʋrsɩra ba Wosoci nɔ ʋ mɔɔ minto bɩ kʋ yɩm: 'N y'a lɛ sa n a da mimbʋnyaabənno barla.' Bɩ sɩra m, hɔ niŋŋə kʋ n y'a gʋrsɩra ba mɔɔ minto bɩ kʋ yɩm." 38Ŋ n a hɩ, ŋ ʋ: "Zuuba, kargʋrɔ hɩɩyɔɔ ba n na." A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "A bʋrbɔ." 39Yeezuu bɔ an ta Oliviyee ci mim ʋ, amba a tɩr a bam bɩ m. A karɩndanyɩnɔ wɔɔ n zu kʋ ʋ kan kɩ. 40K'a lee ku bɩncɛ b'ʋ bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a yaa da, a yaa n a do makra nɔ ʋ." 41A n a jɛ bɔ ŋ ma, an ta lɛɛ poore, an a kukurə zɛ, an nɩ yaa darɛ, a ʋ: 42"M Zɩ, k'ɩ lɛ taa k'ɩ fɩr naa do gʋ mɔɔ ma, kan bɩ kɩ haay ɩ bɩ mɔɔ hɔɔnhɔ ba y, ɩ hɔ ba!" [ 43Bɩ ma bɩ, malɛɛka y'a to arzana ʋ, an b'a hɩnka m, an a paŋŋa da ra. 44Yeezuu nɩ zoo kaŋŋɩda bam a heer ʋ, an n'a tʋntɔŋ ʋ kan yaadarɛ kɩ, a lɛɛmaa n'a ba am macina hɔ bɩ m, an nɩ surm tara ʋ.] 45K'a yaa bɩ da bɩ, a wuti, an bʋr a karɩndanyɩnɔ wɔɔ zi, an bɩ dɩga a ŋ hinceem ba heerzarlɛ nɔ ʋ. 46A n ŋ lar, a ʋ: "Bɔ minto m, awɔɔ nɩ hinceem barɛ? K'a wuti, a yaa da k'a b'a do makra nɔ ʋ y!" 47Kʋ Yeezuu gɔɔta an nɩ meer bam bɩ, gʋaa cir gʋta bʋr. Iskarɩyɔtɩ Zidas bɩ, karɩndanyɩnɔ bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ gʋaa deem b'ɩ nyɩnta gʋaa cir gʋta bɩ lɛɛ, an a zɔ Yeezuu ma k'a yaa da m. 48Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Zidas, yaa ɩ n'a dam Gʋaanyɩ bɩ m kan daʋrɛ kɩ, k'ɩ zambʋ ba ma gɛ?" 49Bɔɔ ɩ nyɩnta kan Yeezuu kɩ rɔ wɔɔ kʋ ŋ hɔ k'a n'a bam k'a nyɩnta ʋ bɩ yɩ bɩ, ŋ y'a lar, ŋ ʋ: "Zuuba, ʋ ŋ zɛ kargʋ m gɛ?" 50Bɩ ŋ gʋaa deem wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ zibəənyɩ sakʋ an a bɩsɩ tʋr gʋ ma. 51Bɩ Yeezuu a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a to maam." A n bɔkarɛ an a wɔ da gʋaa bɩ tʋr bɩ ma, an a waa. 52Yeezuu n a bɔ, an a hɩ wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ m, kan Wosocɛ dɔmazannɔ cinno kɩ, kan gʋɔɔgusinno kʋ ŋ bʋr k'a b'a nyasʋ rɔ wɔɔ kɩ m, a ʋ: "Awɔɔ bʋr kan kargʋrɔ kɩ, bannɔ kɩ, ɩ ʋ, ta awɔɔ nawʋm koor nyasʋ jɩ ʋ. 53Bɩ mɔɔ nyɩnta kan awɔɔ kɩ dɔmɩm haay Wosocɛ ʋ, b'awɔɔ n a wɔ da mɔɔ ma y. Naa ma bɩ, awɔɔ wakatɩ m kan monsigə cir bɩ hɔ kɩ." 54Kʋ ŋ Yeezuu nyasʋ bɩ, ŋ y'a gaa, ŋnɩ ta m wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ har ʋ. Pɩyɛɛr n zu a jɛ ʋ laatʋ, an ta. 55N nɩ sɛ hɛ hallu bireyaa ʋ, ŋnɩ nyɩnta b'ʋ. Pɩyɛɛr n ta, an aa nyɩnta ŋ bireyaa ʋ sɔ. 56Zibəənyɩlʋ k'a a yɩ an nɩ nyɩntam sɛ bɩ lɛ ma b'ʋ bɩ, a dɩga a sɩɩ•••, a ʋ: "Gʋaa naa do nyɩnta kan kɩ sɔ!" 57Bɩ Pɩyɛɛr bɩsɩ ka, a ʋ: "Lʋ, mɔɔ n a dɔ y." 58K'a yɩ poore bɩ, gʋaa vanta n a yɩ, an a hɩ, a ʋ: "ɩbɩɩ sɔ, ŋ gʋaa deem n'ɩbɩɩ m!" Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ gʋaa bɩ nʋ, a ʋ: "Ayy•••, ŋ gʋaa deem bɛɛ n mɔɔ nɩ y!" 59K'a maasɩrɛ ba an wakatɩ deem ku bɩ, gʋaa vanta a ya, an a hɩ, an so ra, a ʋ: "Sɩra m, gʋaa naa do nyɩnta kan kɩ! Galilee gʋaa m." 60Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Gʋaa, mɔɔ n a dɔ kʋ bɔ ɩbɩɩ ʋ k'ɩ hɩ y!" Lɛɛm bɩ, k'a gɔɔta an nɩ meer bam bɩ, koo n baa da. 61Zuuba n a bɔ, an dɩga Pɩyɛɛr ma. Pɩyɛɛr n mim niŋŋə kʋ Zuuba a hɩ m bɩ tɔ da a nɔ ʋ: ɩbɩɩ bɩsɩ kam mɔɔ ma her gallɛm kaakʋ, ɩ ʋ: ɩbɩɩ n mɔɔ dɔ y, koo n bɔkarɛ an baa da. 62A n bɔ garga ra, an nyi ka kan heerzarlɛ kɩ. 63Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ dɔm Yeezuu ma rɔ wɔɔ ɩ yaa wʋm ma, ŋn'a zɛm. 64Ŋ n pɛɛra sa, ŋn'a ku a meer la, ŋn'a lar, ŋ ʋ: "Wosolɛsinnɩsorazaa n'ɩ mɩ. Nka y'ɩbɩɩ zɛ, a hɩ?" 65Ŋ n bɔkarɛ ŋnɩ sʋnsɔ do haay wʋ Yeezuu ma. 66Woso k'a haan bɩ, tara bɩ jɩtannɔ kan wosocɛmannɩbənno kɩ, wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ a so kʋ ma, ŋnɩ Yeezuu gaa, ŋnɩ bʋr m a dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ. 67Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Kʋ Krista n'ɩbɩɩ m, k'ɩ hɩ ʋ m!" A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ m, awɔɔ b'a sim mɔɔ nɩ y. 68Bɩ, kʋ mɔɔ laaka da awɔɔ han sɔ, awɔɔ b'a nyɩ bɔm mɔɔ nʋ y. 69Bɩ, naa ma kɛɛrɛ bɩ, Gʋaanyɩ bɩ y'aa nyɩnta Woso paŋŋazaa bɩsɩ ʋ." 70Ŋ haay n a hɩ, ŋ ʋ: "Bɩ minto bɩ, Woso Nyɩ n'ɩbɩɩ m na?" A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Awɔɔ hɩ, a m mɔɔ m." 71Bɩ, ŋ haay a hɩ, ŋ ʋ: "Kasɛtɩzannɔ zibəə ta wɔɔ ma ra! Wɔɔ mɩŋŋɔɔ a lɛ mim bɩ ma."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\