Likki 23

1Bɩ sokʋma zannɔ wɔɔ wuti, ŋnɩ Yeezuu gaa, ŋnɩ ta m Pɩlatɩ taa. 2Ŋ nɩ bɔkarɛ, ŋn'a sɩŋŋɩda sa, ŋnɩ mim ka ra, ŋ ʋ: "Wɔɔ sʋr gʋaa naa do ra, an nɩ wɔɔ tara gʋɔɔ nyʋnnyɔɔrɛ, an n'a tarɛ ŋ nɩ tolle, a ʋ: ŋ bɩ Rɔm cir yawʋr ka y. A n a ya, an n'a hɩrɛ, a ʋ: Awɔɔ m Krista, cir n'awɔɔ m." 3Pɩlatɩ n a lar, a ʋ: "Zɩɩfʋrɔ cir n'ɩbɩɩ m nɩ?" Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "Ɩbɩɩ mɩŋŋa y'a hɩ." 4Pɩlatɩ n a hɩ wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ m kan zamaa bɩ kɩ, a ʋ: "Mɔɔ n gʋaa naa do kʋrɔma yɩ y." 5Bɩ, ŋ so ra, ŋ n'a hɩ, ŋ ʋ: "A mɩŋŋa nɩ gʋɔɔ wɔɔ nyʋnnyɔɔrɛ a hɔdɩndarɛ nɔ ʋ. A sɩŋŋɩda a sa Galilee ʋ, an bɔ Zidee ʋ, an bɔkarɛ an lee ku naa ʋ." 6Pɩlatɩ k'a naa ma bɩ, a laaka da, a ʋ: "Gʋaa bɩ Galilee gʋaa m gɛ?" 7K'a a dɔ a ʋ, Hɩrɔɔdɩ gʋrga gʋaa m bɩ, a a nyɔɔ Hɩrɔɔdɩ zi. Bɩ nyɩnta Zerizalɛm ʋ dɔmɩm bɩ do ʋ. 8Hɩrɔɔdɩ k'a Yeezuu yɩ bɩ, a heer nyɔɔ gʋta, bala, a a ŋʋa k'a yɩ a dɔmɩm laatʋ. Bala, a a mim ma, an n'a hɔɔn dam k'an hoser ba k'a yɩ. 9A hɔ gʋta laaka da han, bɩ Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ y. 10Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ kɩ nyɩnta b'ʋ, ŋnɩ ŋʋaar ba, ŋn'a karɛ a lɛ m kan a paŋŋa jire kɩ. 11Bɩ, Hɩrɔɔdɩ a zɛ kʋ ra kan a dɔmazannɔ wɔɔ kɩ, ŋnɩ Yeezuu zɛ, ŋnɩ yaa wʋ ma, ŋnɩ cicir ka ma, ŋnɩ cinno huu du ma. Hɩrɔɔdɩ n a ka, ŋn'a wusigəm ŋnɩ ta m Pɩlatɩ zi. 12Hinni bɩ do ʋ bɩ, Pɩlatɩ kan Hɩrɔɔdɩ kɩ kʋ ŋ nyɩnta kʋ jɩnnɔ wɔɔ, ŋ gʋaasɩbabaa da kʋ ma. 13Bɩ kur bɩ, Pɩlatɩ wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ bir, kan cinno vantɔɔ wɔɔ kɩ, gʋɔɔ wɔɔ kɩ, 14an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ gʋaa naa do gaa a b'a ka mɔɔ ʋ, a ʋ: gʋɔɔ an nɩ ŋ nyʋnnyɔɔm. Bɩ mɔɔ lar awɔɔ taa naa ʋ, bɩ mɔɔ n hɔsɩ yɩ, an a ba, an bʋnyaa amba awɔɔ hɩ bɩ nɩ y. 15Hɩrɔɔdɩ n hɔsɩ yɩ sɔ y, an a wusigə mɔɔ zi. Gʋaa bɩ n hɔsɩ ba an a ga zɛ nɩ y. 16Bɩ k'a yɩ ncɩnaaʋ, mɔɔ y'a kam ŋn'a hʋnhʋr mɩŋŋa, m bɔkarɛ, m a to." [ 17Pakkɩ cibsa haay, pakra m kʋ Pɩlatɩ n ŋ hɔɔnhɔ lɔ deem bɔ an a ka ŋ ʋ.] 18Bɩ y'a ka, gʋɔɔ wɔɔ n a zɛ kʋ ra haay, ŋn'ɩ zee dam: "K'a gʋaa naa do zɛ, k'a Barabas bɔ a ka wɔɔ ʋ." 19Barabas bɩ nyasʋ ŋ y'a ʋ, ŋn'a du lɔnnɔcɛ ʋ, nyaa k'a zɛ an a da tara nɔ ʋ, an gər zɛ bɩ minto. 20Pɩlatɩ n a ya, an meer ba kan gʋɔɔ wɔɔ kɩ k'a Yeezuu to. 21Ŋ haay n zee da, ŋ ʋ: "K'a wɔ gɔdarkʋra ma! K'a wɔ gɔdarkʋra ma!" 22Pɩlatɩ a ya, an ŋ lar a gallɛm kaakʋ hɔ ma, a ʋ: "Bɔ a ba an bʋnyaa? Kʋ mɔɔ m, mɔɔ n hɔsɩ yɩ an a ba, an a ga zɛ nɩ y. K'a maam nɩ, mɔɔ y'a kam, ŋn'a hʋnhʋr, m bɔkarɛ m a to." 23Ŋ n a gu, ŋn'a hɩ ŋn'ɩ som la kan zee kɩ, ŋ ʋ: "K'a wɔ gɔdarkʋra ma!" Gʋɔɔ wɔɔ haay kʋ ŋ bʋgʋr bɩ n maam-maam bɩ, ŋ bʋr Pɩlatɩ la. 24Pɩlatɩ n dʋdɔ bɩ yar amba ŋ lɛ n taa bɩ m. 25Bɩ, a gʋaa niŋŋə k'a yar ba, an gər zɛ, ŋn'a nyasʋ, ŋn'a du bɩ to, amba ŋ y'a yɛ bɩ m. A n bɔkarɛ an Yeezuu to yarbənno m, kʋ ŋ n'a hɔɔnmim ba m. 26Kʋ yarbənno wɔɔ Yeezuu nyasʋ, ŋn'ɩ tam nɩ bɩ, ŋ Sirɛnnɩ gʋaa deem kʋ n n'a birm Sɩmɔɔn bɩ zɛ ʋ, an a to poo ʋ an nɩ zɛm, ŋn'a nyasʋ, ŋn'a da gɔdarkʋra bɩ busure ʋ k'an zu Yeezuu jɛ ʋ. 27Zamaa gʋta zu a jɛ ʋ kan lannɔ kɩ. Lannɔ wɔɔ n zɛnyi da ʋ Yeezuu tɔ ma. 28Yeezuu n a bɔ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Zerizalɛm lannɔ, a bɩ nyi ka mɔɔ tɔ ma y. K'a nyi ka a mɩŋŋɔɔ tɔ ma an lɛ da, kan a nyɩnɔ kɩ. 29Bala, dɔmɩm ta ʋ an nɩ zɛm, n nɩ zɛm b'a hɩ, ŋ ʋ: mimbirenyɩntazannɔ m lannɔ kʋ cɩnarɔ m, kan lannɔ kʋ ŋ bɩr nyɩnɔ yɩm cɩna rɔ wɔɔ kɩ m, kan bɔɔ ɩ nɩ nyɔ ka nyɩnɔ ʋ rɔ wɔɔ kɩ. 30Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, n y'a hɩm ciro m: K'a da wɔɔ ra, ŋn'a hɩ dimbirlɔ m: K'a ku wɔɔ ra. 31Bala, kʋ n y'a bam gɔ butur m ncɩnaaʋ, a zɛm bɩ nyɩnta gɔ gər ma lɔ?" 32Ŋ bibiiro gaa hɩɩya k'a yaa nɩ ŋ zɛ kan kɩ. 33Kʋ ŋ yaa lee ku bɩncɛ kʋ n n'a hɩm ma: 'Minkorgo' bɩ, yarbənno yaa a wɔ gɔdarkʋra ma b'ʋ kan bibiiro hɩɩyɔɔ wɔɔ kɩ. Deem a bɩsɩ, deem a jɩsa. 34Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "M Zɩ, sugur ka ŋ ʋ, bala hɔ kʋ ŋ n'a bam bɩ, ŋ n a jɩ dɔ y." Bɩ jɛ ʋ bɩ, ŋ n pʋɛɛga da a huuro wɔɔ ma, ŋnɩ ŋ jir kan kʋ kɩ. 35Zamaa bɩ n jɩm b'ʋ, an nɩ dɩgam. Tara cinno wɔɔ nɩ yaa wʋm ma, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "A gɔsɩnnɔ bʋmbɔ. Kʋ Krista kʋ Woso a bɔ ʋ bɩ n'awɔɔ nɩ, k'an a mɩŋŋa bʋmbɔ a zim." 36Yarbənno wɔɔ nɩ yaa wʋm ma sɔ. Ŋ y'a zɔ, ŋnɩ bɛɛ hɛɛnr ka ʋ, ŋn'a hɩ, ŋ ʋ: 37"Kʋ zɩɩfʋrɔ cir n'ɩbɩɩ m, k'ɩ ɩ mɩŋŋa bʋmbɔ ɩ zim." 38Ŋ nɩ warga deem zeŋŋə a mim la, ŋn'a gʋrsɩra ba ncɩnaaʋ, ŋ ʋ: "Zɩɩfʋrɔ cir m naa." 39Bibii deem k'a nɩ zeŋŋəm gɔdarkʋra ma kan kɩ bɩ y'a sʋnsɔ wʋm, a ʋ: "Krista bɛɛ n'ɩbɩɩ m na? Ɩ mɩŋŋa bʋmbɔ, k'ɩ wɔɔ bʋmbɔ sɔ." 40Deem bɩ n nyaa ba kan kɩ, a ʋ: "Ɩbɩɩ bɩr nyi bam Woso m na? Ɩbɩɩ ɩ hʋnhʋrlɛ nɔ ʋ am a hɔ bɩ m. 41Kʋ wɔɔ hɔ bɩ nɩ, a a ga m, k'ʋ hʋnhʋrlɛ yɩ an a ga wɔɔ mim barɛ m, bɩ kʋ naa zaa nɩ, a mim ba ʋ y." 42A n bɔkarɛ, an a hɩ, a ʋ: "Yeezuu, k'ɩ yaa lee ku ɩ cirbəə bɩncɛ ʋ, k'ɩ mɔɔ tɔ da ɩ nɔ ʋ." 43Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m: her naa ʋ, ɩbɩɩ nyɩntam kan mɔɔ kɩ arzana ʋ." 44Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ sinsebir da, monsigə gʋta n zɛ tara burə ʋ jilli, woso n ter, lɛɛ n'a ba bimm••• an ta an wakatɩ kaakʋ ku. Wosocɛ pɛɛra bɩ n kaansʋ a bire ʋ. 46Yeezuu n zee da kan paŋŋa kɩ, a ʋ: "M Zɩ, mɔɔ yɩ m nyi darɛ ɩbɩɩ wɔ ʋ." K'a naa hɩ bɩ, a ga. 47Yarbənno zɔrɔ cir bɩ k'a hɔ k'a ba bɩ yɩ bɩ, a y'a lɛ bɔm Woso ʋ, a ʋ: "Sɩra m, gʋaa naa do nyɩnta gʋaa tɩrga." 48Gʋɔɔ wɔɔ kʋ ŋ bʋr k'a bɩ dɩga a bɩ, kʋ ŋ hɔ haay k'a ba bɩ yɩ bɩ, ŋ y'a wusigə ŋn'ɩ doom kan heerzar kɩ. 49Bɩ Yeezuu dɔrɛrɔ wɔɔ haay, kan lannɔ kʋ ŋ zu kʋ ʋ kan kɩ hallɩ Galilee ʋ saa••• rɔ wɔɔ haay jɩm laatʋ ŋn'ɩ dɩgarɛ. 50Gʋaa ɩ nyɩnta ʋ, a tɔ m Zozɛf. Zɩɩfʋrɔ kʋ deem kʋ n n'a birm Arimatee kʋ bɩ gʋaa m. Gʋaa bɩ do nyɩnta mɩŋŋa, a nyɩnta gʋaa tɩrga. A nyɩnta, an nɩ dɔm Woso cirbəə bɩ zɛrɛ ma. A nyɩnta dʋdɔkənno wɔɔ gʋaa deem, b'a n yɛ hɔ kʋ dʋdɔkənno wɔɔ a cɩnta, ŋn'a ba naa ma y. 52A n ta Pɩlatɩ zi, an aa Yeezuu gər bɩ yɛ han. 53A n a zer gɔdarkʋra bɩ ma, an pɛɛra mɩŋŋa ku ra, an aa wʋta yaa deem kʋ n y'a hɔn ci ʋ, bɩ n nɩ gər bir ʋ cɩna bɩ nɔ ʋ. 54Pakkɩ cibsa hinni m, bɩ sabaa y'a bam k'a sɩŋŋɩda sa sɔ. 55Lannɔ kʋ ŋ y'a to Galilee ʋ ŋnɩ bʋr kan Yeezuu kɩ rɔ wɔɔ Zozɛf da zaa ʋ, ŋnɩ bɩ dɩga yaa bɩ ma, kʋ ŋ Yeezuu bir lʋnlɔ gɛ. 56Ŋ n a wusigə k'a yaa tidəər hi banka kan nyɔɔ kɩ. Bɩ, kan bɩ kɩ, sabaa hinni ʋ bɩ, ŋ hoon si amba Woso lɛ ka bɩ m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\