Likki 24

1Hatʋ hinni ʋ wutigʋta m, lannɔ wɔɔ ta yaa ra b'ʋ kan tidəər nyɔɔ kʋ ŋ y'a banka bɩ kɩ. 2Kʋ ŋ lee ku b'ʋ bɩ, ŋ yaa dɩga a jaa kʋ ŋ y'a ta yaa bɩ lɛ rɛ bɩ, n y'a gərgu n n a gʋ rɛ, n n ta m laatʋ, n n yaa bɩ lɛ bɩ to. 3Gasʋ kʋ ŋ y'a ʋ bɩ, ŋ n Yeezuu gər bɩ yɩ y. 4Ŋ n a dɔ k'a hɔɔn an n'a dam lɔ mim naa do ma y. Lɛɛm bɩ, gʋɔɔyaarɔ hɩɩyɔɔ y'a hɩnka ŋ nɩ, ŋ huuro nɩ yɔm. 5Ŋ da bɔ ʋ, ŋn'a meer zuutə. Yaarɔ wɔɔ n a hɩ ŋ nɩ, ŋ ʋ: "Bɔ minto awɔɔ n'a kam gʋaa k'an mɩsɩr bɩ ma gəəno bire ʋ? 6A ba naa ʋ y. A a mɩm bɔ ʋ. K'a hɔ niŋŋə k'a hɩ awɔɔ m, an bɩr Galilee ʋ bɩ tɔ da a nɔ ʋ." 7A n n'a hɩrɛ, a ʋ: "Pakra m, kʋ n n Gʋaanyɩ bɩ nyasʋ n a ka mimbʋnyaabənno ʋ, kʋ ŋ n'a wɔ gɔdarkʋra ma, bɩ k'an a mɩm bɔ ʋ dɔmɩm kaakʋ hinni ʋ." 8Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, lannɔ wɔɔ Yeezuu mim bɩ tɔ da a nɔ ʋ. 9Lannɔ wɔɔ n a hʋr yaa ra b'ʋ, ŋn'a wusigə, ŋn'aa naa haay hɩ karɩndanyɩnɔ bueeredeenno wɔɔ m kan gʋɔɔ vantɔɔ kɩ m. 10Nyɩnta a ʋ: Magdalaa Maarii, kan Zannɩ kɩ, kan Zakkɩ da Maarii kɩ. Lannɔ gɔsɩnnɔ kʋ ŋ nyɩnta kan ŋ kɩ rɔ wɔɔ mim naa do hɩ kristazibəəzannɔ wɔɔ m sɔ. 11Bɩ, kristazibəəzannɔ wɔɔ n a tʋr ka lannɔ wɔɔ mim bɩ ma, ŋ n a si y, ŋ ʋ: "Para-para ŋ n'a dɩndam." 12Pɩyɛɛr n wuti an bra si, an ta yaa ra b'ʋ. Bɩ, k'a yaa zerga an dɩga yaa bɩ nɔ ʋ bɩ, pɛɛra b'a a yɩ, an nɩ cɩntam. A n a wusigə, an doo. A n zɛ kədə hɔ k'a ba bɩ tɔ ma. 13Hinni bɩ do ʋ, karɩndanyɩnɔ hɩɩyɔɔ ɩ tam kʋ kʋ n n'a birm Emayuus b'ʋ. Tara bɩ, a ga kʋ ʋ a ba cilo bueeredeem kan Zerizalɛm kɩ. 14Ŋ nyɩnta, ŋn'ɩ mim k'a ba bɩ dɩndam kan kʋ kɩ. 15Kʋ ŋ nɩ mim bɩ dɩndam, ŋn'ɩ bɩsɩ kam kan kʋ kɩ bɩ, Yeezuu bɩ ŋ ku, an nɩ zum kʋ ʋ kan ŋ kɩ. 16Bɔ a kʋ ʋ, ɩ ʋ: Hɔ y'a ka ŋ mɩm la, ŋ n a dɔ kʋ nka nɩ y. 17Yeezuu n ŋ lar, a ʋ: "Bɔ bɩsɩ awɔɔ ka an nɩ tarɛ?" Ŋ n a gaa, ŋnɩ jɩm kan heerzarlɛ kɩ. 18Ŋ gʋaa deem kʋ n n'a birm Kleopas b'a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ y'ɩ deem ɩ gɔɔta Zerizalɛm nɔ ʋ naa ʋ, ɩbɩɩ n mim k'a ba dɔmɩnnɔ nɔɔn duro ʋ bɩ dɔ ra?" 19Yeezuu n ŋ lar, a ʋ: "Bɔ ɩ ba?" Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Nazarɛtɩ Yeezuu k'a nyɩnta wosolɛsinnɩsorazaa, a zibəə paŋŋa nyɩnta ʋ kan a meerbaa kɩ Woso taa bɩ, kan gʋaa haay kɩ taa sɔ bɩ, 20wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan wɔɔ cinno kɩ y'a nyasʋ, ŋn'a dʋdɔ ka, ŋ ʋ: A a ga zɛ m. Ŋ n a wɔ gɔdarkʋra ma. 21Wɔɔ y'ʋ hɔɔn dam, ʋ ʋ: A n nɩ zɛm k'a bɩ Israyɛl bʋmbɔ. Bɩ, an lɛ da bɩ, minno nɔɔn duro ba ŋ y'a ʋ, a dɔmɩm kaakʋ hɔ m her. 22Sɩra m, lannɔ gɔsɩnnɔ kʋ ŋ nɩ wɔɔ barla rɔ wɔɔ a ka wɔɔ n zɛ kədə. Ta ŋ y'a ʋ yaa ra b'ʋ wutigʋta m, 23Ŋ n aa a gər bɩ yɩ y, ŋn'a bɔ ŋnɩ b'a hɩ, ŋ ʋ: Malɛɛkarɔ y'a hɩnka awɔɔ m, ŋn'a hɩ, ŋ ʋ, Yeezuu mɩsɩr. 24Wɔɔ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ ta yaa ra b'ʋ, ŋn'a hɔ haay bɩ yɩ amba lannɔ wɔɔ a hɩ bɩ m, bɩ ŋ n a mɩŋŋa yɩ y." 25Bɩ Yeezuu a hɩ, a ʋ: "Hɔɔn poore zannɔ n'awɔɔ m, awɔɔ bɩr yɛm an nɩ hɔ kʋ wosolɛsinnɩsorazannɔ a hɩ awɔɔ m haay bɩ mim sim zɔɔ y. 26Pakra m kan Krista kɩ, k'an fɩr yɩ ncɩnaaʋ, k'an bɔkarɛ an gasʋ a lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ." 27A n a sɩŋŋɩda sa, an nɩ hɔ kʋ Wosoci a hɩ a minto bɩ jɩ hɩrɛ ŋ nɩ. A n a sa Moyiisi ma kan wosolɛsinnɩsorazannɔ haay kʋ ŋ y'a mim gʋrsɩra ba rɔ wɔɔ kɩ. 28Kʋ ŋ y'a zɔ tara kʋ ŋ nɩ taŋ ʋ bɩ ma bɩ, Yeezuu n a hɔ ba ɩ ʋ, a hɩ a ʋ k'a cem ŋ han. 29Ŋ n yu ra, ŋ ʋ: "Gɔɔta kan wɔɔ kɩ, woso lɛ y'a zom." Yeezuu n gasʋ k'a gɔɔta kan ŋ kɩ. 30K'a nyɩnta an nɩ hɔ bɩm kan ŋ kɩ bɩ, a bur sa an a barka da ʋ an bɔkarɛ an a zɩnzɛ ra, an a ka ŋ ʋ. 31Bɩ ma bɩ, ŋ mɩm zer, ŋnɩ Yeezuu dɔ, bɩ Yeezuu nyaam ŋ lɛɛ. 32Ŋ n'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Sɩra m, dɔmɩm niŋŋə k'a nyɩnta an nɩ Wosoci bʋmbɔm wɔɔ m kʋ zi, ʋ nɩ tam bɩ, wɔɔ heer yɩ nyɩnta gʋta." 33Ŋ n a bɔ lɛɛm, ŋnɩ ta Zerizalɛm ʋ, ŋn'a karɩndanyɩnɔ bueeredeenno wɔɔ yɩ, ŋn'a so kʋ ma kan a muno kɩ. 34Karɩndanyɩnɔ wɔɔ duro n'a hɩrɛ ŋ nɩ, ŋ ʋ: "Sɩra m, Zuuba a mɩm bɔ ʋ! A a hɩnka Sɩmɔɔn m." 35Gʋɔɔ hɩɩyɔɔ wɔɔ n hɔ k'a ba zaa bire ʋ bɩ hɩ, ŋn'a hɩ sɔ, ŋ ʋ: "Yeezuu k'a bʋr an nɩ bur bɩ zɩnzɛm la bɩ dɔmɩm ʋ wɔɔ b'a dɔ ma, ʋ ʋ, a mɩŋŋa m." 36Kʋ ŋ gɔɔta, ŋn'ɩ meer bam kan kʋ kɩ bɩ, Yeezuu bʋr ŋ bire ʋ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Laafɩɩ n bɩr kan awɔɔ kɩ." 37Ŋ da n bɔ ʋ, nyibəə gʋta n gasʋ ŋ ʋ. Ŋ hɔɔn ʋ bɩ, zinə awɔɔ yɩ naa. 38A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Bɔ da bɔ ʋ n ta awɔɔ nɩ? Bɔ hɔɔndarɛ n ta awɔɔ heer ʋ? 39K'a dɩga mɔɔ wɔrɔ ma kan mɔɔ gannɔ kɩ. Mɔɔ mɩŋŋa m bala! K'a wɔ da mɔɔ ma, a dɩga a. Zinə mɛsim ba ʋ, b'a yaa ba ʋ, amba awɔɔ mɔɔ yɩ mɔɔ m ta m naa nɩ y." 40K'a naa hɩ bɩ, a a wɔrɔ hɩnka kan a gannɔ kɩ. 41Heernyɔɔ gʋta nyɩnta ŋ ʋ, ŋ n zɛ kədə. Bɩ y'a ka ŋ b'a dam ma ŋn'a si y. Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ: "Hɔbɩrɛ y'awɔɔ ʋ naa ʋ ra?" 42Ŋ n zɔdɩsɛɛrɛ sa, ŋn'a ka ʋ. 43A n a si, an a sʋ ŋ mɩnyaa m. 44A n bɔkarɛ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Kʋ mɔɔ nyɩnta kan awɔɔ kɩ bɩ, hɔ kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ m bɩ ba n na: Pakra m kʋ hɔ haay kʋ n y'a gʋrsɩra ba mɔɔ minto, Moyiisi lɛrɔ ci nɔ ʋ kan wosolɛsinnɩsorazannɔ ciro kɩ nɔ ʋ, kan laarɔ kɩ nɔ ʋ bɩ n kʋ yɩ." 45Bɩ kur bɩ, Yeezuu n ŋ hɔɔn gu, kʋ ŋ nɩ Wosoci bɩ jɩ dɔ. 46A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Ba hɔ kʋ n y'a gʋrsɩra ba bɩ n na: Pakra m kʋ Krista n fɩr yɩ, k'an a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ a dɔmɩm kaakʋ hinni ʋ. 47Bɩ, a tɔ ma bɩ, a a ga m kʋ n n'a pa da durnya gʋɔɔ m, kʋ n n'a mɩsɩrbaa lʋr, kʋ n n'a mimbʋnyaarɔ sugur yɩ, bɩ a sɩŋŋɩda an n'a sam Zerizalɛm ma. 48Mɔɔ kasɛtɩzannɔ n'awɔɔ m. 49Bɩ, mɔɔ ganwʋrɛ kʋ mɔɔ Zɩ a ler bɔ bɩ nyɔɔrɛ awɔɔ m. B'awɔɔ, k'a gɔɔta tara nɔ ʋ naa ʋ, an ta an dɔmɩm kʋ paŋŋa k'a n'a tom brama, an zer awɔɔ mim ʋ bɩ ku." 50Bɩ Yeezuu ŋ gaa, an bɔ ŋ nɩ tara bɩ nɔ ʋ, an ta ŋ nɩ Betanii zeezi. B'ʋ bɩ, a a wɔ busu, an ŋ barka da ʋ. 51K'a nɩ ŋ barka daŋ ʋ bɩ, a a gʋ ŋ ma, an der arzana ʋ. 52Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n Yeezuu da ʋ, ŋnɩ bɔkarɛ ŋn'a wusigə Zerizalɛm ʋ kan heernyɔɔ gʋta kɩ. 53Bɩ ŋ tɩr ta Wosocɛ ʋ dɔmɩm haay ŋnɩ bɩr a lɛ bɔm Woso ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\