Likki 3

1Rɔm cir Tibɛɛr cirbəə bɩrɛ dɔɔraa bueeresoor hɔ ma bɩ, Pɔns Pɩlatɩ nyɩnta an a so Zidee gʋrga ʋ, cir Hɩrɔɔdɩ n a so Galilee ʋ, a danyɩ cir Filipi n a so Itiree kʋ ʋ kan Trakonitɩ kʋ kɩ, cir Lizaniyas n a so Abɩlɛnnɩ kʋ ʋ. 2Hannɩ kan Kayiifʋ k'ɩ nyɩnta wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ. Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, Woso a lemim ka Zakarii nyɩ Zaan ʋ poohɔɔn ʋ. 3Bɩ Zaan ta Zʋrdɛn gʋrga haay ʋ, an nɩ heerlʋrlɛ kan batɛm kɩ mim pa dam gʋɔɔ m, ŋ mimbʋnyaarɔ sugur yɩrɛ minto, 4amba n y'a gʋrsɩra ba wosolɛsinnɩsorazaa Ezayii ci nɔ ʋ bɩ m: Gʋaa leer nɩ bɔm poohɔɔn ʋ: K'a Zuuba zaa banka, k'a zaafɔɔrɛrɔ wɔɔ bɩmbanka kʋ ŋ nɩ yɩ tɩrga. 5K'a hɔ zar toko haay ʋ, k'a ciro kan dimbirlɔ kɩ zɛ a wʋta, k'a zaarɔ kʋ ŋ y'a tʋntɔ rɔ wɔɔ hʋnhʋr, bɔɔ ɩ bɩ mɩŋŋa rɔ wɔɔ, k'a ŋ banka a ŋ lʋnlɔ. 6Bʋmbɔrɛzaa k'a a to Woso zi bɩ, a gʋɔɔ bʋmbɔm do haay nɔ ʋ. 7Zamaa gʋta nɩ zɛm Zaan zi, k'a bɩ batɛm si. A n n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ naa, cɩrka do n'awɔɔ m. Nka y'a hɩ awɔɔ m, a ʋ, a a si a bɔ lɛm Woso heerbusu k'a nɩ zɛm booti m bɩ lɛɛ? 8K'a zi mɩŋŋa ba amba gɔ nɩ nyɩ dam bɩ m, k'an zu kʋ ʋ kan awɔɔ heerlʋrlɛ bɩ kɩ, b'a b'a hɔɔn da a ʋ, awɔɔ yaaba m Abraham nɩ y. Bala, mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, mɔɔ ʋ, Woso a da ma, an jaarɔ nɔɔn duro wusigə an ŋ ba Abraham nyɩnɔ. 9Bala, n sɩga banka an nɩ cɩntam k'an gɔrɔ zɩnzɛ ra ŋ məsi ma. Gɔ niŋŋə k'a bɩr nyɩ mɩŋŋa dam bɩ, n y'a zɛm la, n a da sɛ ʋ." 10Zamaa bɩ barla gʋɔɔ gɔsɩnnɔ n laaka da, ŋ ʋ: "K'a maam, k'ʋ a ba lɔ?" 11A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Kʋ gʋaa ɩ huu m hɩɩya, k'an a jir kan gʋaa k'a ba m bɩ kɩ. Gʋaa k'an ta hɔbɩrɛ m bɩ, k'an a ba maam sɔ." 12Yawʋrsinno n bʋr sɔ k'a bɩ batɛm si, ŋnɩ laaka da Zaan han, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, bɔ wɔɔ ʋ ga m, ʋ a ba?" 13A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "A bɩ busoo si an lɛ da lɛ kʋ n y'a ka bɩ ra y." 14Yarbənno n a lar sɔ, ŋ ʋ: "Bɩ wɔɔ, bɔ wɔɔ ʋ ga m, ʋ a ba?" A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "A bɩ paŋŋa ba gʋaa ma y, b'a bɩ ŋʋaar ba a ka gʋaa lɛ m k'a busoo yɩ y. Bɩ k'a zerga a yawʋra bɩ rɛ." 15Zamaa bɩ nɩ dɔm hɔ k'a nɩ zɛm bɩ nyɩnta ʋ bɩ ma. N n'a hɔɔn dam. N nɩ laaka darɛ a mɩŋŋa han a heer ʋ, ŋ ʋ: "Krista bɛɛ m Zaan bɩ m na?" 16Zaan n a hɩ ŋ haay m, a ʋ: "Mɔɔ naa, batɛm mɔɔ n'a karɛ awɔɔ ʋ hi ʋ. Bɩ, gʋaa ɩ zɛm, a paŋŋa n lɛ da mɔɔ ra, bɩ mɔɔ n m ga m, m a kʋsɔrɔ bar tɔkkɛ hʋr y. A batɛm karɛ awɔɔ ʋ Sɛnt-Ɛspri m kan sɛ kɩ m. 17A gʋr sa a wɔ ʋ, k'a tʋyaa kʋnkɔ m, k'a hɔyaa zo m. A hɔyaa bɩ zarlɛ a sɩ ʋ, a sɛ k'a bɩr lihim bɩ nyam puur b'ʋ." 18Ncɩnaaʋ bɩ, Zaan a ya, an minno gɔsɩnnɔ hɩ gʋɔɔ wɔɔ m, an nɩ lemim nyɩnta bɩ hɩm Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ m. 19Bɩ kur bɩ, Zaan nyaa ba kan cir Hɩrɔɔdɩ kɩ, a cɛmba lʋ Hɩrɔdɩyaadɩ k'a yɔm, kan a hɔbaa bʋnyaarɔ vantɔɔ wɔɔ haay kɩ minto. 20Kɛɛrɛ bɩ, Hɩrɔɔdɩ a ya, an mimbʋnyaa ba an a na ma: a a ka n nɩ Zaan du lɔnnɔcɛ ʋ. 21Dɔmɩm kʋ zamaa bɩ haay nɩ batɛm siŋ ʋ bɩ, Yeezuu batɛm si sɔ. K'a nɩ yaa dam bɩ, brama a gʋ, 22Sɛnt-Ɛspri n cirpʋʋrɛ mɛ sa, an zer a mim ʋ. Leer n a to brama an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Mɔɔ Nyɩ n'ɩbɩɩ m, mɔɔ ɩbɩɩ ŋʋa gʋta, mɔɔ nɔ yɩ ɩbɩɩ ra." 23Yeezuu dɔɔraa bɩ, a ga kʋ ʋ a ba kan bukərku kɩ, an bɔkarɛ an a zibəə sa. Ŋ y'a hɔɔn darɛ, ŋ ʋ Zozɛf nyɩ m. Zozɛf zɩ m Helii m, 24Helii zɩ m Mataat m, Mataat zɩ m Levii m, Levii zɩ m Mɛlkii m, Mɛlkii zɩ m Yanayɩ m, Yanayɩ zɩ m Zozɛf m, 25Zozɛf zɩ m Matatɩyas m, Matatɩyas zɩ m Amɔs m, Amɔs zɩ m Nahum m, Nahum zɩ m Hɛslii m, Hɛslii zɩ m Nagayɩ m, 26Nagayɩ zɩ m Maatɩ m, Maatɩ zɩ m Matatɩyas m, Matatɩyas zɩ m Semeyini m, Semeyini zɩ m Yosɛkɩ m, Yosɛkɩ zɩ m Yooda m, 27Yooda zɩ m Yohanam m, Yohanam zɩ m Reeza m, Reeza zɩ m Zorobabɛl m, Zorobabɛl zɩ m Salatɩyɛl m, Salatɩyɛl zɩ m Neerii m, 28Neerii zɩ m Mɛlkii m, Mɛlkii zɩ m Adii m, Adii zɩ m Kozam m, Kozam zɩ m Ɛlmadam m, Ɛlmadam zɩ m Ɛɛr m, 29Ɛɛr zɩ m Yeezuu m, Yeezuu zɩ m Eliyezɛɛr m, Eliyezɛɛr zɩ m Yoorim m, Yoorim zɩ m Mataat m, Mataat zɩ m Levii m, 30Levii zɩ m Sɩmɩnyɔɔ m, Sɩmɩnyɔɔ zɩ m Ziida m, Ziida zɩ m Zozɛf m, Zozɛf zɩ m Yoonam m, Yoonam zɩ m Eliyakim m, 31Eliyakim zɩ m Meleyaa m, Meleyaa zɩ m Menaa m, Menaa zɩ m Matataa m, Matataa zɩ m Natan m, Natan zɩ m Davɩd m, Davɩd zɩ m Yesee m, 32Yesee zɩ m Yobɛdɩ m, Yobɛdɩ zɩ m Boozɩ m, Boozɩ zɩ m Salaa m, Salaa zɩ m Naasɔɔn m, 33Naasɔɔn zɩ m Aminadaab m, Aminadaab zɩ m Admɩnɩ m, Admɩnɩ zɩ m Arnii m, Arnii zɩ m Ɛsrɔm m, Ɛsrɔm zɩ m Farɛɛs m, Farɛɛs zɩ m Ziida m, 34Ziida zɩ m Zakɔɔb m, Zakɔɔb zɩ m Izakkɩ m, Izakkɩ zɩ m Abraham m, Abraham zɩ m Taaraa m, Taaraa zɩ m Nahɔɔr m, 35Nahɔɔr zɩ m Seruki m, Seruki zɩ m Ragoo m, Ragoo zɩ m Falɛkɩ m, Falɛkɩ zɩ m Ebɛɛr m, Ebɛɛr zɩ m Salaa m, 36Salaa zɩ m Kayɩnam m, Kayɩnam zɩ m Arfasatɩ m, Arfasatɩ zɩ m Sɛm m, Sɛm zɩ m Nowee m, Nowee zɩ m Lamɛk m, 37Lamɛk zɩ m Matusalam m, Matusalam zɩ m Enɔk m, Enɔk zɩ m Yarɛtɩ m, Yarɛtɩ zɩ m Maleleyɛl m, Maleleyɛl zɩ m Kayɩnam m, 38Kayɩnam zɩ m Enɔs m, Enɔs zɩ m Sɛt m, Sɛt zɩ m Adam m, Adam zɩ m Woso m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\