Likki 4

1Yeezuu kʋ Sɛnt-Ɛspri a han bɩ, a a to Zʋrdɛn kɔ lɛ ra b'ʋ, Sɛnt-Ɛspri n a ka, an ta poohɔɔn ʋ. 2B'ʋ bɩ, Sʋtaana a makra ba dɔmɩm busi. A n hɔsɩ bɩ dɔmɩnnɔ wɔɔ duro nɔ ʋ y. Bɩ dɔmɩnnɔ wɔɔ duro kʋ ŋ cem bɩ, nɔ a nyasʋ. 3Sʋtaana bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Kʋ Woso Nyɩ n'ɩbɩɩ m, k'ɩ ka kʋ jaa naa do n a ba bur." 4Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "N y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: Gʋaa b'a dam ma an mɩsɩrbaa ba hɔbɩrɛ m bala y." 5Sʋtaana bɩ n ta m brama, an tara burə cirbəəro haay hɩnka m lɛɛm. 6A n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ cirbəəro nɔɔn duro paŋŋa kan a arzaka kɩ karɛ ɩbɩɩ ʋ, ɩ ɩ so ʋ. Bala, mɔɔ hɔɔ m. Mɔɔ m da ma m a ka gʋaa kʋ mɔɔ ŋʋa ʋ. 7Bɩ, k'ɩbɩɩ yɛ ɩ kukurə zɛ mɔɔ taa ɩ mɔɔ da ʋ, mɔɔ yɩ ŋ karɛ ɩbɩɩ ʋ haay." 8Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "N y'a gʋrsɩra ba, n ʋ: Ɩ ɩ Zuuba Woso da ʋ, bɩ, deem bala ɩbɩɩ n nɩ yaa dam nɩ." 9Sʋtaana bɩ n a gaa, an ta m Zerizalɛm ʋ, an aa a jɩm Wosocɛ bɩ mim ʋ, an a hɩ m, a ʋ: "Kʋ Woso Nyɩ n'ɩbɩɩ m, k'ɩ hɩr naa ʋ, ɩ ɩ da tara ʋ: 10Bala, n y'a gʋrsɩra ba, n ʋ: Woso lɛ karɛ a malɛɛkarɔ ʋ, kʋ ŋ nɩ dɔ ɩbɩɩ ma, 11bɩ, n y'a gʋrsɩra ba sɔ, n ʋ: Ŋ y'a wɔ karɛ ɩbɩɩ taa k'ɩ b'ɩ gəm zɛ jaa ma y." 12Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "N y'a hɩ: ɩ bɩ da Zuuba ɩ Woso lɛ ʋ y." 13Kʋ Sʋtaana bɩ Yeezuu makra ba kan makrarɔ do haay kɩ an a nya bɩ, a a gʋ ma an cem, an n'a kam toore vanta ma. 14Kɛɛrɛ bɩ, kan Sɛnt-Ɛspri paŋŋa kɩ, Yeezuu a bɔ an bʋr Galilee ʋ. A tɔ n bɔ lɛɛ haay ʋ. 15A n nɩ hɔ dɩndam sokʋmacɛrɔ ʋ, gʋaa haay n'a lɛ bɔŋ ʋ. 16Yeezuu ta Nazarɛtɩ ʋ, kʋ kʋ n y'a tʋr ʋ b'ʋ. A n gasʋ sokʋmacɛ b'ʋ hoonsire hinni kʋ n n'a birm sabaa bɩ hinni ʋ, amba a tɩr a ba biisi bɩ m. A n wuti k'a Wosoci karɩnda ba. 17N nɩ wosolɛsinnɩsorazaa Ezayii ci ka ʋ. K'a ci bɩ hʋr bɩ, a a zɛ bɩncɛ kʋ n y'a gʋrsɩra ba ncɩnaaʋ bɩ ma: 18Zuuba mɔɔ bɔ ʋ, a a Sɛnt-Ɛspri zer mɔɔ ra, kʋ m lemim nyɩnta pa da cicirzannɔ m, [kʋ m gʋɔɔ kʋ ŋ heer a zar lɔ wɔɔ heer wʋta.] A mɔɔ nyɔɔ kʋ m b'a hɩ lɔnnɔ m, ŋ y'a mɩŋŋa ku, kʋ m a hɩ bʋʋrɔ m, ŋ mɩm lɛɛ yɩm. Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ fɩr nɔ ʋ rɔ wɔɔ n bʋmbɔrɛ yɩ. 19Mɔɔ nyɔɔ a ʋ sɔ, kʋ m ba hɩ gʋɔɔ m, Zuuba barka dɔ ɩ gʋ ra. 20A n ci bɩ huŋŋu, an a ka sokʋmacɛ bɩ zibəənyɩ b'ʋ, an nyɩnta. Ŋ haay kʋ ŋ nɩ cɛ b'ʋ bɩ, ŋ y'a zɛ kʋ ra, ŋn'ɩ dɩgam Yeezuu ma. 21A n a sa ma, an n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: "Wosoci meerbaa k'awɔɔ ma dɩɩtaa-dɩɩtaa naa ʋ bɩ kʋ yɩ her." 22Ŋ haay n yɛ Yeezuu ma y, bɩ ŋ zɛ kədə barka meerbaa nyɩnta k'a n'a bam bɩ tɔ ma. Ŋ n'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Zozɛf nyɩ bɩ bɛɛ m naa ra?" 23Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ awɔɔ bɔɔr naa do zɛm mɔɔ ma: Lɔɔtɔr, lɛɛ ka ɩ ɩ mɩŋŋa waa. Wɔɔ hɔ k'ɩbɩɩ ba Kapɛrnawum ʋ bɩ ma. Bɩ ba ɩ kʋ ʋ naa ʋ." 24Yeezuu a ya, an a hɩ, a ʋ: "Sɩra m, n bɩr wosolɛsinnɩsorazaa sɩ sim mɩŋŋa a kʋ ʋ y. 25Awɔɔ dɔ mɩŋŋa, biisi bɩ, wosolɛsinnɩsorazaa Elii dɔmɩm ʋ, la a gʋsɩ barɛ ma dɔɔraa kaakʋ kan mom kɩ sɔrdɩ, nɔ gʋta n a da tara bɩ ra haay. Zonno nyɩnta ʋ gʋta Israyɛl ʋ bɩ ma. 26Bɩ, Woso n Elii nyɔɔ ŋ gʋaa deem zi y, kʋ bɩ m, zoro deem k'a nyɩnta ʋ Sarɛptaa ʋ, Sidɔn gʋrga ʋ bɩ m. 27Kusimoo nyɩnta ʋ sɔ gʋta Israyɛl ʋ wosolɛsinnɩsorazaa Elizee dɔmɩm ʋ. Bɩ ŋ gʋaa deem taan••• n a waa, kʋ saana k'a a to Siirii ʋ, n n'a birm Naaman bɩ bɛɛ y." 28Kʋ ŋ naa ma bɩ, ŋ haay nɔ ma ʋ gʋta sokʋmacɛ ʋ b'ʋ. 29Ŋ nɩ wuti, ŋn'a nyʋnnyɔɔta, ŋnɩ bɔ m tara nɔ ʋ b'ʋ, ŋnɩ ta m a kʋ ci mim ʋ k'a yaa nyɔɔta a bɩra a da tara ʋ. 30Yeezuu n bɔ ŋ bireyaa ʋ, an cem. 31Yeezuu ta Galilee gʋrga deem Kapɛrnawum ʋ, an nɩ hɔ dɩndam gʋɔɔ m sabaa hinni ʋ. 32Ŋ zɛ kədə a hɔdɩndarɛ tɔ ma, bala, a meer bɩ ba an nawʋm lɛ k'an ta m bɩ m. 33Gʋaa deem ɩ nyɩnta sokʋmacɛ ʋ b'ʋ, zinə nɩ kan kɩ. A n zee da kan paŋŋa kɩ a ʋ: 34"Hey! Nazarɛtɩ Yeezuu, ɩbɩɩ bɔ nɩ wɔɔ zi? Bʋr ɩbɩɩ ʋ k'ɩ bɩ wɔɔ zɩnzɛ gɛ? Kʋ nka n'ɩbɩɩ m, mɔɔ dɔ mɩŋŋa, gʋaa mɩŋŋa kʋ Woso a nyɔɔ bɩ n'ɩbɩɩ m." 35Yeezuu n zinə bɩ da jɩm ʋ a meerbaa m, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Zɛ hi, k'ɩ bɔ gʋaa bɩ mɛ ʋ." Zinə bɩ n gʋaa bɩ do tara ʋ zamaa bɩ lɛɛ, an bɔ a mɛ ʋ, b'a n yaaba da ma y. 36Ŋ haay zɛ kədə, ŋn'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Bɔ meerbaa m naa! A n nɩ lɛ kam zinəro ʋ kan paŋŋa kɩ ŋn'ɩ bɔrɛ!" 37N nɩ Yeezuu mim dɩndam lɛɛ haay ʋ, gʋrga bɩ do nɔ ʋ. 38Yeezuu k'a bɔ sokʋmacɛ ʋ b'ʋ bɩ, a ta gʋaa kʋ n n'a birm Sɩmɔɔn har ʋ. A n aa dɩga a, Sɩmɔɔn dində ɩ yaaba m. Ŋ n a yɛ Yeezuu han k'an a waa. 39Yeezuu n a zɔ ma, an zerga a burə ʋ, an həən si yaaba bɩ ma, an bɔ a mɛ ʋ. A n wuti lɛɛm an nyasʋ ŋ nɩ. 40Kʋ woso lɛ a da bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ yaabazannɔ m, ŋnɩ yaaba do haay m bɩ, ŋ bʋr ŋ nɩ Yeezuu zi. Bɩ n a wɔ ka ŋ gʋaa deem-deem la, an ŋ waa. 41Zinəro bɔ yaabazannɔ gʋta mɛ ʋ, kan zee kɩ, ŋ ʋ: "Woso Nyɩ n'ɩbɩɩ m!" Bɩ, Yeezuu ɩ həən sire ŋ ma, a bɩr yɛm kʋ ŋ nɩ meer ba y. Bala, zinəro wɔɔ a dɔ, ŋ ʋ Krista m. 42Dɔ k'a mɛ bɩ, Yeezuu bɔ, an ta poohɔɔn ʋ, gʋɔɔ gʋta n'a kam ma. Kʋ ŋ y'a yɩ bɩ, ŋ y'a ŋʋa kʋ Yeezuu n gɔɔta kan a kɩ. 43Bɩ, Yeezuu a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Pakra m, kʋ m aa Woso cirbəə bɩ pa da tara gɔsɩnnɔ ra, bala, mɔɔ nyɔɔ n y'a ʋ bɩ minto." 44A n nɩ hɔ dɩndam gʋɔɔ m Zidee sokʋmacɛrɔ ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\