Likki 5

1Hindeem ʋ, Yeezuu ɩ jɩnɩm Zenezarɛtɩ higʋta lɛ ra, zamaa bɩ nɩ kʋ nyʋnnyɔɔtam a jɩr ʋ k'a tʋr ka Woso lemim ma. 2A kɔɔlʋʋ yɩ hɩɩya higʋta bɩ lɛ ra. Zɔbənno wɔɔ n bra, ŋn'a zaŋŋarɔ sʋrgɔm. 3Yeezuu n da kɔɔlʋʋ bɩ deem ʋ. Nyɩnta a ʋ Sɩmɔɔn hɔ. A n a yɛ han k'an a gaa higʋta bɩ lɛ ma poore. Yeezuu n nyɩnta, an a to kɔɔlʋʋ bɩ nɔ ʋ, an nɩ hɔ dɩndam zamaa bɩ m. 4K'a meer bɩ ba an a nya bɩ, a a hɩ Sɩmɔɔn m, a ʋ: "Ɩ zɔ hi bɩ nɔ ʋ, k'a a zaŋŋarɔ wɔɔ zo, k'a zɔ gʋr." 5Sɩmɔɔn n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Karɩnsaamba, wɔɔ zi ba gunuu ʋ tee••• bɩ wɔɔ n hɔsɩ nyasʋ y. Bɩ k'ɩbɩɩ hɩ bɩ, mɔɔ yɩ ŋ zom." 6Kʋ ŋ zaŋŋarɔ wɔɔ zo bɩ, ŋ zɔ gʋr gʋta, ŋ zaŋŋarɔ wɔɔ nɩ kɩnkaansʋrɛ. 7Ŋ n a to, ŋn'a wɔ zo a zibəəkɔɔnrɔ kʋ ŋ nɩ kɔɔlʋʋ deem bɩ nɔ ʋ rɔ wɔɔ m, kʋ ŋ nɩ b'a da a han. Brɔɔ n bʋr, ŋnɩ b'a da ŋ han ŋn'a waa ʋ, ŋn'a zar kɔɔlʋʋrɔ hɩɩyɔɔ wɔɔ ʋ, an a han, ŋn'a yo k'a nyoo ba. 8Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr k'a naa yɩ bɩ, a kukurə zɛ Yeezuu taa, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Zuuba, ɩ ba mɔɔ ma laatʋ, bala, mimbʋnyaabər m mɔɔ m." 9Dabɔʋ gʋta y'a nyasʋ kan a muno wɔɔ kɩ, zɔ gʋta kʋ ŋ y'a gʋr bɩ tɔ ma. 10Dabɔʋ Zebedee nyɩnɔ Zakkɩ kan Zaan kɩ kʋ ŋ nɩ Sɩmɔɔn zibəəkɔɔnrɔ wɔɔ nyasʋ sɔ. Yeezuu n a hɩ Sɩmɔɔn m, a ʋ: "Ɩ da bɩ bɔ ʋ y, naa ma kɛɛrɛ bɩ, ɩbɩɩ zɔnɔ gʋr biisi, ɩbɩɩ y'ɩ bam gʋɔɔkamazaa kɛɛrɛ." 11Ŋ n a bɔ, ŋnɩ bʋr kɔɔlʋʋrɔ wɔɔ m higʋta lɛ ra b'ʋ, ŋnɩ hɔ haay bɩ to, ŋnɩ zu kʋ ʋ kan kɩ. 12Yeezuu k'a yaa lee ku tara deem la bɩ, gʋaa nɩ b'ʋ kusiməbaa n ta ma jilli. K'a Yeezuu yɩ bɩ, a sʋnta, an a meer zuutə tara ʋ, an yaa da m, a ʋ: "Zuuba, k'ɩ lɛ taa ma, ɩ ɩ da ma ɩ mɔɔ waa, k'ɩ dintim gʋ mɔɔ ma." 13Yeezuu n a wɔ hʋr, an a da ma, a ʋ: "Mɔɔ lɛ taa, ɩ waa." Lɛɛm bɩ, a kusiməbaa bɩ nya ma. 14Yeezuu n lɛ ka ʋ, a ʋ, a b'a hɩ gʋaa nɩ y. Bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Ta ɩ yaa n'ɩ hɩnka wosocɛmannɩbər m, k'ɩ ganwʋrɛ ka amba wosolɛsinnɩsorazaa Moyiisi lɛ ka bɩ m, ɩ dintim gʋ ɩ ma minto, k'an nyɩnta kasɛtɩ gʋaa haay lɛɛ." 15Bɩ y'a ka Yeezuu tɔ n bɔ an n'a dam la. Zamaa gʋta n tɩr a zɛm kʋ ra, k'a tʋr ka a lemim ma, k'a ka kʋ Yeezuu n a waa a yaabarɔ minto. 16Bɩ, kʋ Yeezuu nɩ, ta a tɩr a ʋ a deem bɔlɛɛmarɔ ʋ, an bɩr yaa darɛ. 17Hindeem ʋ, Yeezuu nyɩnta an nɩ hɔ dɩndam. Farizɛɛnrɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ nyɩnta b'ʋ. A to ŋ y'a ʋ Galilee kan Zidee kɩ Zerizalɛm kɩ kʋrɔ ʋ, ŋnɩ bʋr. Zuuba paŋŋa nyɩnta kan Yeezuu kɩ, an a ka, an nɩ yaabazannɔ waam. 18Gʋɔɔ n lee ku mɛgarɛzaa m wʋtarahɔ ʋ, ŋn'a kam ma k'a gasʋ m har ʋ b'ʋ, a wʋta Yeezuu taa. 19Zamaa bɩ minto bɩ ŋ n a dɔ kʋ gasʋ awɔɔ n nawʋm nɩ lʋnlɔ y. Ŋ nɩ der cɛ bɩ ra, ŋnɩ cɛ bɩ mim hɔn ra, ŋn'a nyɔɔ, ŋn'a zer kan a wʋtarahɔ bɩ kɩ Yeezuu taa zamaa bɩ lɛɛ. 20Yeezuu k'a ŋ sɩrakarɛ bɩ yɩ bɩ, a a hɩ yaabazaa bɩ m, a ʋ: "Gʋaa, ɩ ɩ mimbʋnyaarɔ sugur yɩ." 21Farizɛɛnrɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ y'a mɩŋŋa larm a heer ʋ, ŋ ʋ: "Gʋaa bɩ kara n naa, an nɩ Woso sʋnsɔ wʋrɛ? Nka y'a da ma an mimbʋnyaarɔ sugur ka kʋ Woso deem bɛɛ?" 22Bɩ Yeezuu k'a ŋ hɔɔndarɛ bɩ yɩ bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Bɔ m, awɔɔ n'a hɔɔn darɛ ncɩnaaʋ? 23Kara n naanaa? M a hɩ, m ʋ: Ɩ ɩ mimbʋnyaarɔ sugur yɩ bɩ m gɛ, ɩ wuti ɩ ta bɩ nɩ?" 24Bɩ k'awɔɔ n a dɔ a ʋ, Gʋaanyɩ b'ɩ lɛ m k'a mimbʋnyaarɔ sugur ka tara burə ʋ bɩ, an a hɩ mɛgarɛzaa bɩ m, a ʋ: "Mɔɔ y'a hɩ ɩbɩɩ m, wuti, ɩ ɩ wʋtarahɔ bɩ sa ɩ doo." 25Bɩ n wuti lɛɛm, ŋ mɩnyaa m, an a wʋtarahɔ bɩ sa, an doo, an n'a lɛ bɔm Woso ʋ. 26Ŋ haay zɛ kədə, ŋn'a lɛ bɔm Woso ʋ. Dabɔʋ n ŋ nyasʋ, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Wɔɔ mim daa yɩ her." 27Bɩ kur bɩ, a bɔ an yawʋrsir yɩ, a tɔ m Levii, an nɩ nyɩntarɛ a zibəə bɩncɛ ʋ. Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Zu mɔɔ ʋ." 28Levii n wuti, an a gʋ hɔ haay ma, an zu Yeezuu ʋ. 29Levii n cibsa gʋta ba a har ʋ, an hɔbɩrɛ ba Yeezuu minto. Yawʋrsinno gʋta bʋr, kan gʋɔɔ vantɔɔ kɩ, ŋnɩ b'a zɛ kʋ ra, ŋn'ɩ hɔ bɩm kan ŋ kɩ. 30Farizɛɛnrɔ kan a wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ n bʋr, ŋn'ɩ kukur bam karɩndanyɩnɔ wɔɔ ma, ŋ ʋ: "Bɔ minto, awɔɔ n nɩ hɔ bɩm, an nɩ hɔ mim kan yawʋrsinno kɩ, mimbʋnyaabənno kɩ?" 31Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Laafɩɩzannɔ bɩr a kam lɔɔtɔr ma y, yaabazannɔ n n'a kam ma. 32Mɔɔ n bʋr kʋ m bɩ gʋɔɔ tɩrgɔɔ bir y, bʋr mɔɔ ʋ mimbʋnyaabənno minto, kʋ ŋ n'a mɩsɩrbaa lʋr." 33Gʋɔɔ n a hɩ Yeezuu m, ŋ ʋ: "Gallɛm gʋta Zaan karɩndanyɩnɔ kan farizɛɛnrɔ karɩndanyɩnɔ kɩ y'a lɛ kʋsɩm, ɩbɩɩ hɔɔ wɔɔ n bɔkarɛ, ŋn'ɩ hɔ bɩrɛ, ŋn'ɩ hɔ mire?" 34Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ y'a dam ma, a ka lʋ daa zim gʋaasɩbɔɔ n a lɛ kʋsɩ, kʋ lʋ daa bɩ zim b'ɩ kan ŋ kɩ ra? 35Dɔmɩm zɛm, n nɩ zɛm bɩ lʋ daa zim bɩ bɔ ŋ bire ʋ. Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, ŋ y'a lɛ kʋsɩm." 36A n a ya, an hɔbɔkʋrɛnoom vanta da ŋ nɩ, a ʋ: "Gʋaa ba ʋ, an nɩ pɛɛra daa kur sam, an a sɩnsar kan huu gusire kɩ y. Bala, pɛɛra daa bɩ b'a gam kʋ ʋ kan a gusire bɩ kɩ y. Pɛɛra daa bɩ y'a gusire bɩ kaansʋm. 37Gʋaa b'a dam ma, an dɩvɛn daa tɔ hibɔɔnrɔ gusinno ʋ y, kʋ bɩ bɛɛ nɩ, dɩvɛn bɩ yɩ ŋ hɩnhaanm, an a lo, bɩ hibɔɔnrɔ wɔɔ nyɩntam bɔm. 38Bɩ, a ga a wʋm, ŋnɩ dɩvɛn daa tɔ hibɔɔnrɔ daarɔ ʋ. 39Bala, gʋaa k'a nɩ dɩvɛn gusire mim bɩ, a lɛ baa dɩvɛn daa ma y. Bala, a hɩ a nawʋrɛ, a ʋ, dɩvɛn gusire bɩ m mɩŋŋa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\