Likki 6

1Hindeem ʋ, sabaa hinni ʋ, Yeezuu bra hɔsɩrarɔ ʋ kan a karɩndanyɩnɔ kɩ. A karɩndanyɩnɔ wɔɔ m hɔyaa bɩ yɩnyar, ŋn'a tiŋŋə, ŋn'a sʋrɛ. 2Farizɛɛnrɔ gɔsɩnnɔ n a hɩ ŋ nɩ, ŋ ʋ: "Bɔ minto, awɔɔ nɩ naa barɛ? Bɩ n n lɛ ka kʋ n naa ba sabaa hinni ʋ?" 3Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Nɔ k'a Davɩd nyasʋ kan a muno kɩ an hɔ niŋŋə ba bɩ, 4an gasʋ Wosocɛ ʋ, an bur kʋ n y'a ka Woso ʋ bɩ sa, an a bɩ kan a muno wɔɔ kɩ, bɩ n nɩ lɛ ka kʋ n a bɩ kʋ wosocɛmannɩbənno bɛɛ bala bɩ, awɔɔ n a karɩnda ba ra?" 5A n n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: "Gʋaanyɩ bɩ m sabaa hinni bɩ minzaa." 6Sabaa hinni vanta ʋ, Yeezuu gasʋ sokʋmacɛ ʋ, an nɩ hɔ dɩndam. Gʋaa nɩ b'ʋ, a bɩsɩ ra wɔ n ga. 7Wosocikarɩnsaambɔɔ kan farizɛɛnrɔ kɩ nyɩnta, ŋn'ɩ dundom Yeezuu zi, k'a dɩga a, a yaabazaa bɩ waam sabaa hinni ʋ gɛ, k'a ku a mim ka ra. 8Bɩ, Yeezuu ŋ hɔɔndarɛ bɩ dɔ. A n a hɩ wɔgərzaa bɩ m, a ʋ: "Wuti ɩ jɩm naa ʋ, zamaa bɩ bire ʋ." Gʋaa bɩ n wuti an jɩm b'ʋ. 9Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ kʋ m awɔɔ lar: zaa ta ʋ sabaa hinni ʋ, kʋ n nɩ zi mɩŋŋa ba gɛɛ, kʋ n nɩ zi bʋnyaa ba? Zaa ta ʋ kʋ n nɩ gʋaa meeyaa bʋmbɔ gɛɛ, kʋ n n'a zar?" 10A n dɩga ŋ ma a jɩr ʋ, an a hɩ gʋaa bɩ m, a ʋ: "Ɩ wɔ hʋr." Gʋaa bɩ n a wɔ hʋr, a wɔ bɩ n a waa. 11Bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ ʋ, k'a mim ka ra rɔ wɔɔ nɔ ma ʋ gʋta, ŋn'a dɩndam kan kʋ kɩ, k'a dɩga hɔ k'a n'a bam Yeezuu m bɩ ma. 12Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, Yeezuu ta ci mim ʋ, k'a yaa yaa da. B'a yaa bɩ da Woso m gunuu ʋ b'ʋ kan dɔmɩrɛ kɩ. 13Dɔ k'a mɩ bɩ, a a karɩndanyɩnɔ bir, an ŋ bɔ ʋ bueerehɩɩya, an tɔ ka ŋ ʋ, kristazibəəzannɔ. 14Sɩmɔɔn k'a tɔ ka Pɩyɛɛr, a danzaa Andɩr, Zakkɩ, Zaan, Filipi, Bartelemii, 15Matiyee, Toma, Alfee nyɩ Zakkɩ, Sɩmɔɔn kʋ n n'a birm Zelɔtɩ, 16Zakkɩ nyɩ Zidas, kan Iskarɩyɔtɩ Zidas k'a a ba zambʋzaa bɩ kɩ. 17Yeezuu a to ci mim ʋ kan ŋ kɩ, an zer, an aa jɩm bɩncɛ fapɩda ʋ. B'ʋ bɩ, a karɩndanyɩnɔ gʋta gɔɔta b'ʋ. Zamaa gʋta nyɩnta b'ʋ sɔ. A to ŋ y'a ʋ Zidee ʋ, Zerizalɛm ʋ, kan kʋrɔ kʋ ŋ nɩ higʋta lɛ ra rɔ wɔɔ kɩ ʋ, Tiir kan Sidɔn kɩ jir ʋ. 18Bʋr ŋ y'a ʋ, k'a b'a tʋr ka ma, k'an a waa a yaabarɔ minto. Gʋɔɔ kʋ zinəro nɩ kan ŋ kɩ rɔ wɔɔ, ŋ y'a waam sɔ. 19Zamaa bɩ haay y'a kam ma k'a a wɔ da ma. Bala, paŋŋa nyɩnta an nɩ bɔrɛ a mɛ ʋ, an nɩ ŋ haay waarɛ. 20Yeezuu n dɩga a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ma kɛɛrɛ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mimbirenyɩntazannɔ n'awɔɔ m, awɔɔ k'a m ŋʋazannɔ, Woso cirbəə bɩ, awɔɔ y'a so ʋ. 21Mimbirenyɩntazannɔ n'awɔɔ m, awɔɔ kʋ nɔ n'awɔɔ zɛm naa ma, hɔbɩrɛ y'awɔɔ bɔm. Mimbirenyɩntazannɔ n'awɔɔ m, awɔɔ k'a nɩ baa dam naa ma, awɔɔ yaa wʋm. 22Mimbirenyɩntazannɔ n'awɔɔ m, kʋ n sɔ awɔɔ m, kʋ n kaanm awɔɔ m, kʋ n y'awɔɔ sʋnsɔ wʋ, ŋn'a bʋnyaa hɩ awɔɔ ma Gʋaanyɩ bɩ tɔ ma. 23K'a heernyɔɔ gʋta ba hinni bɩ do ʋ. Bala, Woso ɩ ganwʋrɛ gʋta bankam awɔɔ minto arzana ʋ. Ŋ yaabɔɔ wɔɔ, nyɩnta ŋ y'a ʋ, ŋn'a ba ncɩnaaʋ wosolɛsinnɩsorazannɔ m biisi. 24A pakra barɛ awɔɔ m, awɔɔ arzakazannɔ. Bala, awɔɔ a heernyɔɔ yɩ biisi. 25A pakra barɛ awɔɔ m, awɔɔ k'a hɔ bɩ an a ka her bɩ, nɔ y'awɔɔ zɛm. A pakra barɛ awɔɔ m, awɔɔ k'a nɩ yaa wʋm naa ma bɩ, awɔɔ heer y'a zarm, a baa da. 26Awɔɔ kʋ gʋaa haay n n'awɔɔ mɩŋŋabaa hɩm bɩ, a pakra barɛ awɔɔ m. Ŋ yaabɔɔ wɔɔ, a ba ŋ y'a ʋ ncɩnaaʋ biisi lɛsinnɩsorazannɔ ŋʋaarzannɔ wɔɔ m." 27"B'awɔɔ k'a n'a tʋr kam mɔɔ ma bɩ, mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, k'a a jɩnnɔ ŋʋa, k'a hɔ mɩŋŋa ba gʋɔɔ kʋ ŋ sɔ awɔɔ m nɔ wɔɔ m. 28Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ ler bʋnyaa bɔrɛ awɔɔ m bɩ, k'a brɔɔ barka da ʋ. K'a yaa da gʋɔɔ kʋ ŋ ŋʋaar ba ŋn'a karɛ awɔɔ lɛ m nɔ wɔɔ minto. 29Kʋ gʋaa a wɔ ta ɩ paasɩ deem lɛ, k'ɩ deem bɩ ka ʋ k'an a tarɛ. Kʋ gʋaa ɩ gɔbga yɔ ɩ m, k'ɩ to k'an ɩ huuduama sa. 30Kʋ gʋaa hɔ yɛ ɩ han, k'ɩ ka ʋ. Gʋaa k'a ɩbɩɩ hɔ sa bɩ, ɩ b'a laaka da han y. 31Hɔ k'awɔɔ lɛ n taa kʋ gʋɔɔ n'a ba awɔɔ m bɩ, k'a ba ŋ nɩ maam sɔ. 32K'awɔɔ ɩ gʋɔɔ kʋ ŋ n'awɔɔ ŋʋam nɔ wɔɔ ŋʋam bala, a nyɔɔdʋ ɩ ka? Bala mimbʋnyaabənno wɔɔ ɩ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ ŋ ŋʋam nɔ wɔɔ ŋʋam. 33K'awɔɔ ɩ hɔ mɩŋŋa bam gʋɔɔ kʋ ŋ n'a barɛ awɔɔ n nɔ wɔɔ nɩ, a nyɔɔdʋ ɩ ka? Mimbʋnyaabənno wɔɔ y'a bam maam sɔ. 34K'awɔɔ zɩm sa gʋɔɔ k'awɔɔ dɔ a ʋ, ŋ y'a karɛ awɔɔ rɔ wɔɔ nɩ, a nyɔɔdʋ ɩ ka? Bala, mimbʋnyaabənno wɔɔ ɩ zɩm sam kʋ m, k'a b'a si a lɛ ma. 35Bɩ, k'a a jɩnnɔ ŋʋa, k'a zi mɩŋŋa ba ŋ nɩ, k'a zɩm sa ŋ nɩ, b'a b'a hɔɔn da a sire ma y. Maam bɩ, awɔɔ ganwʋrɛ yɩm gʋta, awɔɔ nyɩntam Woso k'a lɛ da haay nyɩnɔ. Bala, Woso mɩŋŋa ɩ kan gʋɔɔ kʋ ŋ n barka darɛ dɔ rɔ wɔɔ kɩ, a mɩŋŋa ɩ kan gʋɔɔ bʋnyaarɔ wɔɔ kɩ sɔ. 36K'a cicirzɛrɛ zi ba, amba awɔɔ Zɩ m cicirzɛrɛzaa bɩ m. 37A b'a muno dʋdɔ ka y. Maam bɩ, Woso b'awɔɔ dʋdɔ karɛ y. A b'a muno dʋdɔ yar y. Maam bɩ, Woso b'awɔɔ dʋdɔ yarlɛ y. K'a sugur ka a muno ʋ, maam bɩ, Woso sugur karɛ awɔɔ ʋ. 38K'a hɔ ka a muno ʋ. Maam bɩ, Woso y'a karɛ awɔɔ ʋ sɔ. N hɔgammɔr mɩŋŋa sam, n nɩ hɔ zar m awɔɔ mɔr ʋ, an a han, n n'a yɩga-yɩga zɛ, an bɩr a lom. Bala, hɔgammɔr k'awɔɔ n ta m gʋɔɔ minto bɩ, bɩ n nɩ nyɩntam hɔgammɔr awɔɔ minto sɔ." 39Yeezuu n a ya, an hɔbɔkʋrɛnoom da ŋ nɩ, a ʋ: "Bʋʋ y'a dam ma an bʋʋ gaa ra? Ŋ hɩɩya haay b'a zarm yaa deem ʋ ra? 40Karɩndanyɩ n lɛ da a karɩnsaamba ra y, bɩ karɩndanyɩ haay, k'a bankarɛ yɩ mɩŋŋa, a nyɩntam am a karɩnsaamba hɔ bɩ m. 41Bɔ nɩ, ɩ nɩ bur k'a n'ɩ mim mɩnyaa ʋ bɩ yɩrɛ, an bɔkarɛ kusə k'a n'ɩbɩɩ mɩm ʋ bɩ, ɩbɩɩ bɩr a yɩrɛ? 42Ɩbɩɩ y'a bam lɔ ɩ hɩ ɩ danyɩ m, ɩ ʋ: Jɩm kʋ m bur bɔ ɩ mɩm ʋ, ɩbɩɩ n bɔkarɛ, ɩbɩɩ bɩr kusə k'a n'ɩbɩɩ mɩm ʋ bɩ yɩrɛ? Zambʋzaa, kusə bɩ bɔ ɩ mɩm ʋ cɩna, kɛɛrɛ bɩ, ɩbɩɩ mɩm lɛɛ yɩm, k'ɩ bur bɩ bɔ ɩ mim bɩ mɩm ʋ." 43"Gɔ mɩŋŋa ba ʋ, an nɩ nyɩ bʋnyaa darɛ y, gɔ bʋnyaa ba ʋ, an nɩ nyɩ mɩŋŋa dam sɔ y. 44N gɔ biyəə dɔ kan a nyɩ kɩ. N bɩr sɔɔn nyɩ nɔm laa gɔ ra y. N bɩr tʋgɔ nyɩ nɔm laazankʋrɛ ra y. 45Gʋaa mɩŋŋa k'a n'a mɩŋŋabaa m bɩ, bɔ an nawʋm mim mɩŋŋa m a heer ʋ sɔ. Gʋaa bʋnyaa k'a n'a bʋnyaabaa m bɩ, bɔ an nawʋm mim bʋnyaa m a heer ʋ. Bala, hɔ k'a ɩbɩɩ heer han bɩ, b'ɩ lɛ n'a hɩm." 46"Bɔ minto m, awɔɔ nɩ mɔɔ birm Zuuba, Zuuba, b'awɔɔ bɩr hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩm bɩ barɛ? 47Gʋaa k'a nɩ zɛm mɔɔ zi, an n'a tʋr kam mɔɔ meerbaa ma, an nɩ zi bam nɩ bɩ, kʋ m a bɔkʋrɛ hɩnka a m. 48Bɔ a kʋ ʋ kan gʋaa k'a nɩ cɛ dɔm, an yaa hɔn zukudə, an a jɩr bɩ cɩnta ci burə ʋ bɩ kɩ. La gʋta bʋr, hi n yar kan hɩnhɛr kɩ an a mom cɛ b'ʋ, b'a n a da ma, an a wurgə y, bala a dɔrɛ yɩ mɩŋŋa. 49Gʋaa k'a n'a mam, b'a bɩr zi bam nɩ, bɔ a kʋ ʋ kan gʋaa k'a cɛ dɔ tara ʋ, b'a na jɩr cɩnta y. La gʋta bʋr, hi n yar kan hɩnhɛr kɩ an a mom cɛ b'ʋ, an wurgə lɛɛm. Bɩ cɛ bɩ wurgəre kur, a hɔsɩ n gɔɔta y."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\