Likki 7

1Yeezuu k'a meer bɩ ba kan gʋɔɔ wɔɔ kɩ an a nya bɩ, a wuti an ta Kapɛrnawum ʋ. 2Sʋrdaa zɔrɔ cir deem n ta lɔ m, an a ŋʋa maam-maam, an yaaba zɛ, an a zɔ zɛ ma. 3K'a Yeezuu mim ma bɩ, a zɩɩfʋrɔ gʋɔɔgusinno nyɔɔ zi, kʋ ŋ n'aa a yɛ han, k'an b'a lɔ bɩ waa. 4Kʋ ŋ yaa lee ku Yeezuu zi bɩ, ŋ y'a yɛ han, ŋnɩ so ra, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Gʋaa naa do a ga m k'ɩbɩɩ n ɩ da han, 5bala, a wɔɔ do bɩ ŋʋa, a sokʋmacɛ dɔ an a ka wɔɔ ʋ." 6Yeezuu n ta kan ŋ kɩ. Kʋ ŋ y'a zɔ har bɩ ma bɩ, sʋrdaa zɔrɔ cir b'a gʋaasɩbɔɔ nyɔɔ, ŋn'a hɩm, ŋ ʋ: "Zuuba, ɩbɩɩ ɩ mɩŋŋa da kɔrɛ ma, bala, mɔɔ n m ga m, k'ɩbɩɩ n gasʋ mɔɔ har ʋ y. 7Mɔɔ m hɔɔn da mɔɔ ʋ, mɔɔ poore kʋ m bʋr ɩbɩɩ zi, bɩ k'ɩbɩɩ meer ba deem bala, mɔɔ lɔ bɩ y'a waam. 8Lɛɛzannɔ y'a so mɔɔ mɩŋŋa ʋ, mɔɔ nɩ m so sʋrdaarɔ ʋ. Kʋ mɔɔ hɩ deem m, an ta, a tam. Kʋ mɔɔ hɩ a vanta m, an bʋr, a zɛm. Kʋ mɔɔ hɩ zibəənyɩ m, an naa ba, a y'a bam." 9Yeezuu k'a naa ma bɩ, a zɛ kədə sʋrdaa zɔrɔ cir bɩ tɔ ma, an a bɔ an dɩga zamaa k'a zu a jɛ ʋ bɩ ma, a ʋ: "Mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, baa Israyɛl nɔ ʋ, mɔɔ n sɩrakarɛ yɩ ncɩnaaʋ y." 10Gʋɔɔ kʋ ŋ yɩ ŋ nyɔɔ rɔ wɔɔ kʋ ŋ doo sʋrdaa zɔrɔ cir bɩ har ʋ bɩ, ŋ yaa dɩga a lɔ b'a waa. 11Bɩ kur bɩ, Yeezuu ta tara deem kʋ n n'a birm Nayin bɩ nɔ ʋ. A karɩndanyɩnɔ wɔɔ n zu kʋ ʋ kan kɩ kan zamaa gʋta kɩ. 12K'a n'a zɔm tara bɩ lɛ ma bɩ, n gər busu, n nɩ tam nɩ yaa ra. Zoro nyɩ m, b'a m nyɩyar a deem a da han. Tara bɩ gʋɔɔ gʋta lʋ bɩ da zaa ʋ. 13Zuuba k'a lʋ bɩ yɩ bɩ, lʋ bɩ cicir gasʋ ʋ, an a hɩ m, a ʋ: "Ɩ b'ɩ ya ɩ nyi ka y." 14A n a zɔ, an a wɔ da gʋraŋŋa bɩ ma. Gʋɔɔ kʋ ŋ y'a busu rɔ wɔɔ n jɩm. Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "Nyukumbueere, mɔɔ lɛ ka, wuti." 15Gər bɩ n wuti an nyɩnta, an nɩ meer bam. Yeezuu n nyɩ bɩ gaa, an a ka a da ʋ. 16Dabɔʋ gʋta ŋ haay nyasʋ, ŋn'a lɛ bɔm Woso ʋ, ŋ ʋ: "Wosolɛsinnɩsorazaa gʋta a hɩnka wɔɔ bire ʋ. Bɩ Woso bɩ dɩga a do ma." 17Hɔ kʋ Yeezuu a ba bɩ ta Zidee haay ʋ kan a gʋrgarɔ kɩ ʋ. 18Zaan-Batiisi karɩndanyɩnɔ yaa hɔ haay k'a ba bɩ hɩ m. Zaan nɩ ŋ gʋaa hɩɩya bir, 19an ŋ nyɔɔ Zuuba zi kʋ ŋ n'aa a lar: "Ɩbɩɩ n nɩ dɔrɛ ɩ zɛrɛ ma bɩ gɛɛ, gʋaa vanta nɩ?" 20Kʋ ŋ yaa lee ku Yeezuu zi bɩ, ŋ y'a hɩ, ŋ ʋ: "Zaan-Batiisi ɩ wɔɔ nyɔɔ ɩbɩɩ ma, k'ʋ bɩ laaka da ɩbɩɩ han: ɩbɩɩ n gʋaa k'a a ga m an bʋr bɩ gɛɛ, gʋaa vanta nɩ?" 21Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, Yeezuu yaabazannɔ waa gʋta, an gʋɔɔ waa a yaabarɔ do haay nɔ ʋ, kan zinərozannɔ kɩ, a bʋʋrɔ mɩm gʋ sɔ. 22A n bɔkarɛ, an a hɩ gʋɔɔ kʋ Zaan-Batiisi ŋ nyɔɔ rɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'a ta, a yaa hɔ k'awɔɔ yɩ, a ma sɔ bɩ hɩ Zaan m: bʋʋrɔ mɩm ɩ lɛɛ yɩm, lʋgɔrɔ ɩ tam, kusimoo laafɩɩ yɩ, tikkiro tʋr a gʋ, gəəno a mɩm bɔ ʋ, lemim nyɩnta ɩ hɩm cicirzannɔ m. 23Mimbirenyɩntazaa m gʋaa k'a n a sɩrakarɛ to mɔɔ minto bɩ m." 24Gʋɔɔ kʋ Zaan-Batiisi ŋ nyɔɔ rɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a hʋr bɩ, Yeezuu a hɩ zamaa bɩ m, a ʋ: "Nka awɔɔ ta a yaa dɩga a poohɔɔn ʋ? Hɩnhɛr awɔɔ yɩ an nɩ niigəgɔ yəŋŋəm gɛ? 25Bɔ awɔɔ ta a yaa dɩga a paan•••? Gʋaa m, an huu wɩsɩ da a ra gɛ? Gʋɔɔ kʋ ŋ huu wɩsɩrɔ da a ra, ŋn'ɩ mɩsɩrbaa bam mɩŋŋa bɩ, cinno har brɔɔ n ta ʋ. 26Nka awɔɔ ta a yaa dɩga a? Wosolɛsinnɩsorazaa m gɛ? Ɩɩn••• mɔɔ y'a hɩ awɔɔ m, a lɛ da wosolɛsinnɩsorazaa ra. 27Bala, Zaan bɩ mim n y'a gʋrsɩra ba Wosoci nɔ ʋ bɩ, n ʋ: 'Ba mɔɔ nɩ m zibəəzaa nyɔɔrɛ ɩbɩɩ lɛɛ, k'a n'ɩbɩɩ zaarɔ bɩmbanka na.' 28Mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, lannɔ nyɩnɔ bire ʋ, gʋaa ba ʋ an lɛ da Zaan-Batiisi ra y. Bɩ gʋaa k'an poore Woso cirbəə nɔ ʋ bɩ, a lɛ da m." 29Zamaa bɩ haay kan yawʋrsinno wɔɔ kɩ a tʋr ka Zaan ma, ŋn'a dɔ, ŋ ʋ Woso tɩrga, ŋn'a ka an batɛm ka a ʋ. 30Bɩ farizɛɛnrɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ kɩ kaanm hɔ kʋ Woso lɛ n taa ŋ minto bɩ m, kaanm kʋ ŋ y'a ʋ Zaan batɛm bɩ m bɩ tɔ ma. 31Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Kʋ m her gʋɔɔ nɔɔn makra ba kan bɔ kɩ? Bɔ ŋ y'a ʋ kʋ ʋ kan bɔ kɩ? 32Bɔ ŋ y'a ʋ kʋ ʋ kan nyɩnɔ kʋ ŋ yaa nyɩnta daasɩ ʋ, ŋn'a to ŋn'ɩ kʋ bimbirm nɔ wɔɔ kɩ, ŋ ʋ: Wɔɔ hir hɛ awɔɔ m, b'awɔɔ n sar ba y! Wɔɔ zɛ laa lɔ b'awɔɔ n nyi ka y? 33Bala, Zaan-Batiisi bʋr, a bɩr bur bɩrɛ y, a bɩr dɩvɛn mire y, awɔɔ n'a hɩrɛ, a ʋ: Zinə nɩ kan kɩ. 34Bɩ Gʋaanyɩ bɩ bʋr, an nɩ hɔ bɩm, an nɩ hɔ mim, awɔɔ ʋ: Naa do naa, nɔzaa m bɩ dɩvɛnmir m sɔ, yawʋrsinno kan mimbʋnyaabənno kɩ hannyɩ m. 35Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ yɛm Woso Mindɔrɛ bɩ ma rɔ wɔɔ a dɔ ŋ ʋ, Woso Mindɔrɛ bɩ tɩrga." 36Farizɛn deem Yeezuu bir k'an bɩ hɔ bɩ kan a kɩ. Yeezuu n gasʋ a har ʋ, ŋn'a sɩŋŋɩda sa, ŋnɩ hɔ bɩrɛ. 37Lʋ n nɩ tara nɔ ʋ b'ʋ, mimbʋnyaabər m. A n a ma ŋ ʋ, Yeezuu ɩ hɔ bɩm farizɛn har ʋ b'ʋ. A n bʋr gedre m, n n'a ba albatɩr jaa m, tidəər n a han, 38an bɩ sʋnta a kur a gannɔ ma, an nɩ nyi karɛ. A mɩm hi n bɔ, an n'a lom Yeezuu gannɔ ra. A n a minkə gaa, an a nʋnnɔ ma, an a wɔ barka ŋ la, an tidəər bɩ sa, an a lo ŋ la. 39Farizɛn k'a Yeezuu bir bɩ k'a naa yɩ bɩ, a y'a hɩrɛ a mɩŋŋa m, a ʋ: "Kʋ wosolɛsinnɩsorazaa m gʋaa naa do nɩ, a lʋ k'a n'a wɔ nɔrɛ awɔɔ ma naa dɔm, kʋ nka m sɔ: mimbʋnyaabər naa." 40Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Sɩmɔɔn, mɔɔ ɩ mim m kʋ m a hɩ ɩbɩɩ m." A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Meer ba, karɩnsaamba." 41"Gʋaa ɩ nyɩnta ʋ, gʋaa hɩɩya n n'a zɩm m. Deem nɩ dɔmɩm zɔrsoor zibəə busoo m, deem bɩ n ta dɔmɩm busoor zibəə busoo m. 42Kʋ ŋ ba busoo m k'a zɩm bɩ kam bɩ, busoo bɩ zaa b'a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: ŋn'a to. Nka nɩ busoozaa bɩ ŋʋarɛ an lɛ da?" 43Sɩmɔɔn n a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ y'a hɩm, mɔɔ ʋ, gʋaa k'a zɩm lɛ da a mim la bɩ m." Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "Ɩ sɩra hɩ." 44Yeezuu n a bɔ an dɩga lʋ bɩ ma, an a hɩ Sɩmɔɔn m, a ʋ: "Ɩbɩɩ lʋ naa do yɩ ra? Mɔɔ gasʋ ɩbɩɩ har ʋ, ɩbɩɩ n hi lo mɔɔ gannɔ ra y, bɩ, a nyi ka, a mɩm hi n a lo mɔɔ gannɔ ra, an a gʋngʋ ma a minkə m. 45Ɩbɩɩ n mɔɔ nyaasɩ ka kan daʋrɛ kɩ y. Bɩ lʋ bɩ mɔɔ nyaasɩ ka an a wɔ barka mɔɔ gannɔ ra, b'a bɩr a tore y. 46Ɩbɩɩ n nyɔɔ nɔ mɔɔ mim ma y, bɩ, a tidəər nɔ mɔɔ gannɔ ma. 47Bɩ y'a ka mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m, mɔɔ ʋ: a a mimbʋnyaarɔ k'a ŋ ba gʋta rɔ wɔɔ sugur yɩ, bɩ tɔ ma m, an ŋʋarɛ gʋta zi naa ba. Gʋaa k'a mimbʋnyaa m poore n nɩ sugur ka ʋ bɩ, a ɩ ŋʋarɛ m poore sɔ." 48Yeezuu n a hɩ lʋ bɩ m, a ʋ: "Ɩ ɩ mimbʋnyaarɔ sugur yɩ." 49Gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta ŋn'ɩ hɔbɩrɛ bɩm kan kɩ rɔ wɔɔ y'a hɩrɛ a heer ʋ, ŋ ʋ: "Nka m gʋaa naa do nɩ? A n yɛ an nɩ mimbʋnyaarɔ sugur karɛ?" 50Yeezuu n a hɩ lʋ bɩ m, a ʋ: "Ɩ sɩrakarɛ ɩ bʋmbɔ. Ta kan laafɩɩ kɩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\