Likki 8

1Bɩ kur bɩ, Yeezuu zaa sa an bɔ kʋrɔ gʋtɔɔ kan kʋrɔ poorero kɩ nɔ ʋ, an nɩ Woso cirbəə bɩ lemim nyɩnta pa darɛ. Karɩndanyɩnɔ bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ nyɩnta kan kɩ, 2kan lannɔ gɔsɩnnɔ k'a ŋ waa zinəro kan yaabarɔ kɩ minto rɔ wɔɔ kɩ: Magdalaa Maarii kʋ zinəro bɔ a mɛ ʋ saanhɩna, 3Hɩrɔɔdɩ har dɩgamazaa Kuzaa lʋ Zannɩ kɩ, Sʋzannɩ kan lannɔ gɔsɩnnɔ kɩ gʋta, kʋ ŋ y'a da ŋ han a hɔnyɩrɔ m nɔ wɔɔ kɩ. 4Zamaa a to kʋrɔ haay ʋ, ŋnɩ bʋr Yeezuu zi. Kʋ ŋ y'a zɛ kʋ ra bɩ, Yeezuu hɔbɔkʋrɛnoom naa do da. 5"Gʋaa ɩ bɔ k'a hɔ duu. K'a n'a duum bɩ, a hɩsɩga an nawʋm. A yaa gɔsɩnnɔ n a lo zaa bire ʋ. N n tʋntɔ ra, brama bɛnnɔ n a bɩ. 6Gɔsɩnnɔ n a lo jaarɔ ra. Ŋ haan, ŋnɩ gɩnga kʋ taa butur ba ʋ bɩ minto. 7Gɔsɩnnɔ n a zar laa ʋ. Ŋ bɔ, laa bɩ n a ta ŋ mee, ŋnɩ gɩnga. 8Gɔsɩnnɔ n a lo lɛɛ mɩŋŋa ʋ. Ŋ bɔ, ŋnɩ nyɩ da zɔrɔ-zɔrɔ." Yeezuu n a ya, an a hɩ, an so ra kan paŋŋa kɩ, a ʋ: "Gʋaa k'a tʋr n ta ʋ, k'an a ma!" 9Yeezuu karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a lar hɔbɔkʋrɛnoom naa do jɩ ma. 10A n a hɩ, a ʋ: "Woso zaa ka awɔɔ n hɔ k'a nyaakʋm da Woso cirbəə nɔ ʋ bɩ dɔ, bɩ, bɔɔ ɩ gɔɔta rɔ wɔɔ, hɔbɔkʋrɛnoom n n'a darɛ ŋ nɩ, kʋ 'ŋnɩ dɩga, bɩ ŋ b'a yɩ y, kʋ ŋ n'a tʋr ka, bɩ ŋ b'a ma y.' " 11"Ba hɔbɔkʋrɛnoom bɩ jɩ n na. Hɔduure bɩ, Woso lemim m. 12Bɔɔ nɩ zaa bire ʋ rɔ wɔɔ, gʋɔɔ m, ŋn'a mam, Sʋtaana k'a lee ku bɩ, an nɩ hɔ k'a nɩ ŋ heer ʋ bɩ yɔrɛ ŋ nɩ, kʋ ŋ b'a da ma, ŋn'a si, ŋnɩ bʋmbɔrɛ yɩ nɩ y. 13Bɔɔ nɩ jaarɔ burə ʋ rɔ wɔɔ, gʋɔɔ m, kʋ ŋ Woso lemim bɩ ma, a si ŋ nawʋm kan heernyɔɔ kɩ, bɩ ŋ məsi ba ʋ y. A si ŋ nawʋm, bɩ k'a yɩ poore, makra dɔmɩm ʋ, ŋnɩ wɔ saa. 14Bɔɔ y'a zar laa ʋ rɔ wɔɔ, gʋɔɔ m, ŋn'a mam, bɩ kan hɔɔndarɛrɔ wɔɔ kɩ, durnya arzakarɔ wɔɔ kɩ, durnya heernyɔɔrɔ wɔɔ kɩ, gɔɔta ŋ nawʋm jɛ ʋ, ŋ b'a dam ma, ŋnɩ nyɩ da mɩŋŋa y. 15Bɔɔ y'a lo lɛɛ mɩŋŋa ʋ rɔ wɔɔ, gʋɔɔ m, ŋn'a tʋr kam lemim bɩ ma, ŋn'a sim mɩŋŋa kan heer tɩrgabaa kɩ. Ŋ bɩr a tɔ bɔrɛ a nɔ ʋ y, ŋ bɩr a tom sɔ y, ŋnɩ bɔkarɛ ŋn'ɩ nyɩ dam." 16"Gʋaa bɩ sɛ dam fɩtɩrɛ ʋ, an mɔr sa an a ku ma, gɛɛ an a sa, an a nyɔɔ gargʋ ta y. A cɩnta n nawʋrɛ a bɩncɛ ʋ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ gasʋm nɔ wɔɔ n bɩr lɛɛ gure bɩ yɩm. 17Bala, mim haay kʋ gʋɔɔ b'a dam ma ŋn'a dɔ naa ma bɩ, ŋ zɛm b'a dɔ. Mim ba ʋ n n a nyaakʋm da a dɔ n mɩ y. 18K'a dundo a zi kan a tʋr k'awɔɔ n'a kam ma lʋnlɔ bɩ kɩ. Bala, gʋaa k'a nɩ hɔ m bɩ, n y'a dam la. Bɔ ɩ bɩ hɔsɩ n bɩ, a hɔɔn k'a a da a ʋ, a ta m poore bɩ, n y'a yɔm nɩ." 19Yeezuu da kan a danyɩnɔ kɩ bʋr zi, bɩ ŋ b'a dam ma ŋn'a zɔ ma y, zamaa minto. 20N n'a hɩ m, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ da kan ɩ danyɩnɔ kɩ ɩ garga ra, ŋ lɛ n taa ɩbɩɩ ma." 21A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ da kan mɔɔ danyɩnɔ kɩ m gʋɔɔ kʋ ŋ n'a tʋr kam Woso lemim ma, ŋn'a zi bam nɔ wɔɔ m." 22Hindeem ʋ, Yeezuu da kɔɔlʋʋ ʋ kan a karɩndanyɩnɔ kɩ. A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Ʋ ta higʋta bɩ gəm deem bɩ ra", ŋnɩ cem. 23Kʋ ŋ y'a hʋr, ŋn'ɩ tam bɩ, Yeezuu hinceem ba. Hɩnhɛr gʋta n yar higʋta bɩ ra. Hi n'a tɔm kɔɔlʋʋ b'ʋ, an n'a ŋʋam k'a nyoo zɛ. 24Ŋ n'a zɔ, ŋn'a gu, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, karɩnsaamba, ʋ ɩ gɩngam!" A n wuti, an həən si hɩnhɛr bɩ ma kan hikurero wɔɔ kɩ, ŋn'a da zenyy•••, lɛɛ n zɛ sɩɩ••• 25A n bɔkarɛ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ sɩrakarɛ b'ɩ ka?" Dabɔʋ nɩ ŋ nyasʋ, ŋ n zɛ kədə, ŋn'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Nka m gʋaa naa do nɩ? A n nɩ lɛ kam hɩnhɛr ʋ kan hi kɩ, ŋn'a lɛ sire!" 26Ŋ yaa lee ku Gergezaa zannɔ kʋ ʋ. Kʋ bɩ, a nya a ʋ Galilee kʋ bɩ rɛ. 27Yeezuu k'a zer tara ʋ bɩ, tara bɩ gʋaa deem a zɛ ʋ, zinəro nɩ kan kɩ. A dɔmɩm laatʋ, a n a ya, an nɩ huu darɛ a ra y, b'a n a ya, an nɩ wʋtam har ʋ y. Wʋta a nawʋm gəənoyaarɔ nɔ ʋ. 28Gallɛm gʋta zinə bɩ tɩr gasʋ gʋaa b'ʋ an maasɩrɛ ba. N n a wɔrɔ sur baŋŋarɔ m, n n pɔyaarɔ da a gam ʋ k'a dɔ ma. Bɩ, a tɩr ŋ yɩnyar, zinə bɩ n a gaa, an ta m zaŋŋa ʋ. Yeezuu n lɛ ka zinə b'ʋ k'an bɔ gʋaa bɩ mɛ ʋ. K'a Yeezuu yɩ bɩ, a zee da, an sʋnta a taa, an n'a hɩm kan paŋŋa kɩ, a ʋ: "Bɔ ɩbɩɩ ʋ k'ɩ ba mɔɔ nɩ, Yeezuu, Woso k'a lɛ da haay Nyɩ? Mɔɔ y'a yɛrɛ ɩbɩɩ han, ɩ bɩ fɩr ka mɔɔ ma y." 30Yeezuu n a lar, a ʋ: "Ɩbɩɩ tɔ m bɔ?" A ʋ: "Leziyɔn" A jɩ k'a hɩ, a ʋ: Gʋta maam-maam, bala, zinəro gʋta ɩ gasʋ gʋaa bɩ mɛ ʋ. 31Zinəro wɔɔ n a yɛ Yeezuu han k'a bɩ lɛ ka a ʋ, k'a gasʋ yaa gʋta ʋ fɩryɩrɛ nɔ ʋ y. 32Kurkuuro ɩ nyɩnta b'ʋ gʋta, ŋn'ɩ hɔ bɩm ci bɩ ra. Zinəro wɔɔ n a yɛ Yeezuu han, k'an zaa ka a ʋ, k'a gasʋ kurkuuro wɔɔ ʋ. A n zaa ka ŋ ʋ. 33Zinəro wɔɔ n bɔ gʋaa bɩ mɛ ʋ, ŋnɩ gasʋ kurkuuro wɔɔ ʋ. Kurkuuro wɔɔ n bra si ci bɩ mim ʋ, ŋnɩ zer, ŋn'a zar higʋta b'ʋ, ŋnɩ gɩnga. 34Kurkuuro dɔmazannɔ wɔɔ kʋ ŋ hɔ k'a ba bɩ yɩ bɩ, ŋ bra si, ŋn'aa hɩ tara nɔ ʋ, kan bɔlɛɛmarɔ wɔɔ kɩ ʋ. 35Gʋɔɔ wɔɔ n bʋr k'a bɩ dɩga hɔ k'a ba bɩ ma. Ŋ lee ku Yeezuu zi, ŋnɩ gʋaa kʋ zinəro bɔ a mɛ ʋ bɩ yɩ, an nɩ nyɩntam Yeezuu jɩr ʋ, an huu da a ra, an a ba gʋaa mɩŋŋa, gʋɔɔ wɔɔ da n bɔ ʋ. 36Bɔɔ ɩ hɔ k'a ba bɩ yɩ rɔ wɔɔ zinəro zaa bɩ waarɛ jɩ dɩnda gʋɔɔ kʋ ŋ bʋr lɔ wɔɔ m. 37Kɛɛrɛ bɩ, Gergezaa zannɔ wɔɔ n a yɛ Yeezuu han k'an a hʋr a tara ra. Bala, nyibəə gʋta gasʋ ŋ ʋ. Yeezuu n a bɔ, an da kɔɔlʋʋ b'ʋ, an a wusigə. 38Gʋaa kʋ zinəro bɔ a mɛ ʋ b'a yɛ Yeezuu han k'a zu kʋ ʋ kan kɩ. Yeezuu n a da zaa ra, a ʋ: 39"Doo ɩ har ʋ, k'ɩ yaa hɔ kʋ Woso a ba ɩbɩɩ minto bɩ hɩ." Gʋaa bɩ n a hʋr, an aa hɔ kʋ Yeezuu a ba a m bɩ hɩ tara bɩ nɔ ʋ jilli. 40Yeezuu k'a a bɔ, an bɩ lee ku bɩ, zamaa bɩ b'a zɛ ʋ, ŋn'a si. Bala, ŋ nyɩnta, ŋn'ɩ dɔm ma. 41Gʋaa n bʋr b'ʋ, a tɔ m Zayirus, sokʋmacɛ cir m. A n bɩ sʋnta Yeezuu taa, an a yɛ han, k'an bʋr a har ʋ, 42bala, a nyɩmbʋɛɛrɛ n ta ʋ deem bala, a dɔɔraa a zɔ bueerehɩɩya ma, an n'a bam k'a ga. Kʋ Yeezuu nɩ tam bɩ, zamaa b'a so ʋ. 43Lʋ ɩ nyɩnta b'ʋ, ma n'a dam zi dɔɔraa bueerehɩɩya. [A n a hɔnyɩ zar lɔɔtɔɔrɔ zi,] bɩ, gʋaa ba ʋ an a da ma, an a waa y. 44A n a zɔ Yeezuu ma a kur, an a wɔ da a huu lɛ ma. Lɛɛm bɩ, a ma b'a da jɩm ʋ. 45Yeezuu n laaka da, a ʋ: "Nka y'a wɔ da mɔɔ ma?" Ŋ haay n bɩsɩ ka. Pɩyɛɛr n a hɩ, a ʋ: "Karɩnsaamba, gʋɔɔ kʋ ŋ y'a so ɩbɩɩ ʋ, ŋn'ɩbɩɩ nyʋnnyɔɔtam nɔ wɔɔ m." 46Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "Gʋaa a wɔ da mɔɔ ma, bala paŋŋa bɔ mɔɔ mɛ ʋ, mɔɔ n a dɔ." 47Lʋ bɩ k'a a dɔ a ʋ, ŋ sʋr a ra bɩ, a bʋr kan mɛhinkə kɩ, an bɩ kukurə zɛ Yeezuu taa. Hɔ niŋŋə k'a ka, an a wɔ da ma, an a waa lɛɛm bɩ, an a jɩ sa, an a dɩnda m zamaa bɩ haay taa. 48Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "M nyɩmbʋɛɛrɛ ɩ sɩrakarɛ ɩ bʋmbɔ. Ta kan laafɩɩ kɩ." 49Kʋ Yeezuu gɔɔta an nɩ meer bam bɩ, gʋaa a to sokʋmacɛ cir bɩ har ʋ, an b'a hɩ, a ʋ: "Ɩ nyɩmbʋɛɛrɛ bɩ ga. Ɩ b'ɩ ya, ɩ karɩnsaamba da kɔrɛ ma y." 50Bɩ Yeezuu k'a naa ma bɩ, an a hɩ Zayirus m, a ʋ: "Ɩ da bɩ bɔ ʋ y. Sɩra ka bala, a y'a waam." 51Kʋ Yeezuu lee ku har ʋ b'ʋ bɩ, a n zaa ka gɔsɩ ʋ k'an gasʋ y. Pɩyɛɛr a gaa bala, kan Zaan kɩ, Zakkɩ kɩ, kan nyɩ bɩ zɩ kɩ, a da kɩ. 52Zamaa bɩ haay nɩ baa dam, ŋnɩ heerzar nɔ ʋ nyɩ bɩ minto. Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "A bɩ baa da y. A n ga y, hinceem an n'a bam." 53Ŋ nɩ yaa wʋm Yeezuu ma, bala, ŋ sɩra ka, a ga. 54Yeezuu n nyɩ bɩ sa a wɔ ma, an a bir, a ʋ: "M nyɩnnɩ, wuti!" 55A n a mɩm bɔ ʋ, an wuti lɛɛm. Yeezuu n zaa ka, a ʋ, ŋnɩ hɔbɩrɛ ka ʋ. 56A zɩrɔ wɔɔ n zɛ kədə, bɩ Yeezuu lɛ ka, a ʋ, ŋ bɩ hɔ k'a ba naa hɩ gɔsɩ nɩ y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\