Likki 9

1Yeezuu bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ so kʋ ma, a paŋŋa kan lɛ kɩ ka ŋ ʋ, kʋ ŋ nɩ la zinəro ra, kʋ ŋ nɩ yaabazannɔ waa. 2A n ŋ nyɔɔ, kʋ ŋ n'aa Woso cirbəə bɩ pa da, kʋ ŋ nɩ yaabazannɔ waa. 3A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "A bɩ hɔsɩ sa a wɔ ʋ k'a zaa bɩ sa nɩ y. A bɩ bara sa, gɛɛ hɛra, gɛɛ bur, gɛɛ busoo y. A b'a ka gʋaa deem m huuro gʋr hɩɩya y. 4Har niŋŋə kʋ ŋ n'awɔɔ siŋ ʋ bɩ, k'a gɔɔta b'ʋ, an ta, an awɔɔ hʋrlɛ dɔmɩm ku. 5Kʋ ŋ n awɔɔ si kʋ bɩ do nɔ ʋ y, k'a bʋr an n'a hʋrm, k'a kʋ bɩ taanyisi bɩ gʋngʋm a gannɔ ma, kʋ ŋ n'a dɔ, ŋ ʋ, a kʋrɔ ma." 6Ŋ n'a hʋr ŋnɩ ta kʋrɔ haay ʋ, ŋn'ɩ lemim nyɩnta bɩ pa dam, ŋn'ɩ yaabazannɔ waam bɩncɛ haay ʋ. 7Cir Hɩrɔɔdɩ hɔ haay kʋ Yeezuu a ba naa ma. A n a dɔ k'a hɔɔn an n'a dam lɔ y. Bala, nawɔnnɔ ʋ Zaan y'a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ. 8Gɔsɩnnɔ ʋ Elii y'a hɩnka. Gɔsɩnnɔ ʋ wosolɛsinnɩsorazannɔ kʋ ŋ nyɩnta ʋ biisi rɔ wɔɔ deem y'a mɩm bɔ ʋ. 9Hɩrɔɔdɩ ʋ: "Mɔɔ ka ŋnɩ Zaan mim gʋ ma. Bɩ, nka ŋn'a mim dɩndam mɔɔ n'a mam naa?" A n n'a kam ma k'a yɩ. 10Zibəəzannɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a wusigə bɩ, ŋ yaa hɔ haay kʋ ŋ yaa ba bɩ hɩ Yeezuu m. A n ŋ gaa, an bɔ ŋ nɩ toore ma, tara kʋ n n'a birm Bɛtsayɩdaa bɩ zeezi. 11Gʋɔɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a dɔ bɩ, ŋ zu ŋ jɛ ʋ. Yeezuu nɩ ŋ si, an nɩ Woso cirbəə bɩ mim dɩndarɛ ŋ nɩ, an nɩ gʋɔɔ kʋ ŋ lɛ n taa laafɩɩ ma rɔ wɔɔ waarɛ. 12Gum k'a bʋr an nɩ dam bɩ, bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ a zɔ ma, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Gʋɔɔ wɔɔ da zaa ra, kʋ ŋ nɩ ta kʋrɔ wɔɔ ʋ kan bɔlɛɛmarɔ kʋ ŋ nɩ jɩnjɛɛm nɔ wɔɔ kɩ nɔ ʋ, kʋ ŋ n'aa a ka wʋtajɩrɔ ma kan hɔbɩrɛ kɩ ma ŋn'a bɩ. Bala, bɩncɛ kʋ wɔɔ n ta ʋ naa, laatʋ hadrɔ ma." 13Bɩ, Yeezuu a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a hɔbɩrɛ ka ŋ ʋ ŋn'a bɩ a zim." Ŋ n'a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Bur soor taan••• ɩ gɔɔta wɔɔ ʋ kan zɔnɔ kɩ hɩɩya, kʋ bɩ bɛɛ y, k'ʋ ta ʋ aa hɔbɩrɛ si, ʋ b'a ka zamaa b'ʋ." 14Gʋɔɔ yaarɔ kʋ ŋ nyɩnta b'ʋ rɔ wɔɔ tisi soor ku. Yeezuu n a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'a ka kʋ gʋɔɔ wɔɔ n nyɩnta busoor-busoor." 15Ŋ n'a ba maam, ŋnɩ ŋ nyɩnta haay. 16Yeezuu n bur soor bɩ sa kan zɔ hɩɩya bɩ kɩ, an a mɩm busu brama, an ŋ barka da ʋ, an a zɩnzɛ ra, an a ka a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ʋ kʋ ŋ n'a ka zamaa b'ʋ. 17Ŋ n'a bɩ, an ŋ ka haay. A kuurero kʋ ŋ gɔɔta bɩ, ŋn'a gʋr kasɩ lɛ ma bueerehɩɩya. 18Hindeem ʋ, Yeezuu bɔ toore ma, an nɩ yaa dam, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ nɩ kan kɩ. A n ŋ lar, a ʋ: "Zamaa bɩ y'a hɩrɛ a ʋ, nka m mɔɔ nɩ?" 19Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Gɔsɩnnɔ ʋ, Zaan-Batiisi m. Nawɔnnɔ ʋ, Elii m. Gɔsɩnnɔ ʋ, biisizannɔ wosolɛsinnɩsorazaa deem y'a mɩm bɔ ʋ." 20Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Bɩ k'awɔɔ nɩ, awɔɔ y'a hɩrɛ a ʋ, nka m mɔɔ nɩ?" Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Krista kʋ Woso a nyɔɔ bɩ n'ɩbɩɩ m." 21Yeezuu ŋ lɛ ka ŋ ʋ, a ʋ: "Ŋ b'a hɩ gɔsɩ nɩ y." 22A n a ya, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Pakra m kʋ Gʋaanyɩ bɩ n fɩr yɩ gʋta, kʋ gʋɔɔgusinno n kaanm m kan wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kɩ, wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ, kʋ ŋ n'a zɛ an ga, k'an a mɩm bɔ ʋ dɔmɩm kaakʋ hinni ʋ." 23Yeezuu n bɔkarɛ an a hɩ ŋ nɩ haay, a ʋ: "Kʋ gʋaa lɛ taa k'a zu mɔɔ ʋ, k'an a mɩŋŋa lɛtaamarɔ to haay, dɔmɩm haay, k'an a gɔdarkʋra busu, an zu mɔɔ ʋ. 24Kʋ sɩra nɩ, gʋaa k'a lɛ n taa k'a a meeyaa bʋmbɔ, bɩ zaa n nɩ kʋrɔm ma. Bɩ, gʋaa k'a yɛ zɛ ma mɔɔ minto bɩ, bɩ zaa ɩ bɩ kʋrɔm a meeyaa bʋmbɔrɛ ma y. 25Bɩ kʋ gʋaa durnya naa arzaka yɩ haay, a zaa n bɔkarɛ an a mɩŋŋa nyaam, gɛɛ, an a mɩŋŋa zar, a nyɔɔdʋ ɩ ka? 26Bala, kʋ gʋaa ɩ nyannɩ zɛm mɔɔ tɔ ma, an nɩ nyannɩ zɛm mɔɔ meerbaa tɔ ma, kʋ Gʋaanyɩ bɩ bʋr a lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ kan a Zɩ hɔ kɩ malɛɛkarɔ mɩŋŋɔɔ hɔ kɩ, a b'a zaa nyannɩ zɛrɛ y. 27Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ naa ʋ rɔ wɔɔ barla, gɔsɩnnɔ Woso cirbəə bɩ yɩm, a mɩsɩrbaa dɔmɩm ʋ." 28Yeezuu k'a meer bɩ ba bɩ, a dɔmɩm a zɔ sinnyə ma. A Pɩyɛɛr gaa kan Zaan kɩ, Zakkɩ kɩ, an der ci ra k'a yaa da. 29K'a nɩ yaa bɩ dam bɩ, a meer a lʋr, a huu n a ba fu fɩtɩtɩ, an nɩ nyakɩ bɔm. 30Lɛɛm bɩ, gʋɔɔ hɩɩyɔɔ bʋr, ŋn'ɩ meer bam kan kɩ; Moyiisi kan Elii kɩ y'a hɩnka Woso lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ, 31ŋn'ɩ zibəə kʋ Yeezuu n n'a nyambʋrlɛ a zɛ m, Zerizalɛm ʋ bɩ mim dɩndam kan kɩ. 32Bɩ ma bɩ, Pɩyɛɛr ɩ hinceem barɛ a ra kan a muno wɔɔ kɩ. Hinceem bɩ n bɩ ku ŋ la. Kʋ ŋ gu bɩ, ŋ Yeezuu lɛbɔʋrɛ bɩ yɩ kan gʋɔɔ hɩɩyɔɔ kʋ ŋ nɩ kan kɩ rɔ wɔɔ kɩ. 33Gʋɔɔ hɩɩyɔɔ wɔɔ kʋ ŋ n'a gʋm Yeezuu ma bɩ, Pɩyɛɛr a hɩ m, a ʋ: "Karɩnsaamba, kʋ wɔɔ ɩ naa ʋ a mɩŋŋa. Ʋ bur ba kaakʋ: Ɩbɩɩ hɔ deem, Moyiisi hɔ deem, Elii hɔ deem." A n hɔ k'an a hɩm bɩ dɔ y. 34K'a nɩ meer bɩ barɛ ncɩnaaʋ bɩ, warkʋ bʋr an b'a ku ŋ la. Karɩndanyɩnɔ wɔɔ kʋ ŋ warkʋ bɩ yɩ an n'a kure a ra bɩ, ŋ da bɔ ʋ gʋta. 35Meerbaa n a to warkʋ bɩ nɔ ʋ an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Mɔɔ Nyɩ m naa, mɔɔ n'a bɔ ʋ. K'a a tʋr ka ma." 36Meerbaa bɩ jɛ ʋ bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ n gɔsɩ yɩ, kʋ Yeezuu deem bɛɛ y. Ŋ n hɔ kʋ ŋ y'a yɩ bɩ hɩ gɔsɩ m dɔmɩnnɔ wɔɔ duro ʋ y, ŋ zɛ pi. 37Bɩ dɔ k'a mɩ bɩ, ŋ zer ci bɩ ra, zamaa n bʋr, an bɩ Yeezuu zɛ ʋ. 38Gʋaa deem nɩ zamaa bɩ bire ʋ, an zee da, a ʋ: "Karɩnsaamba, mɔɔ y'a yɛrɛ ɩbɩɩ han, dɩga mɔɔ nyɩyar bɩ mim ma, an mɔɔ nyɩ a deem bala. 39Zinə deem ɩ gasʋ ʋ, an tɩr a da zeedarɛ ma, an a hinkə. A n bɩr lihihur tarɛ a lɛ rɛ, an bɩr a dam kɔrɛ ma, a bɩr bɔrɛ a mɛ ʋ naanaa y. 40Mɔɔ yɛ ɩbɩɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ han kʋ ŋ nɩ la ra, bɩ ŋ n a da ma y." 41Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "Sɩrakarɛ warzannɔ kan gʋɔɔ bʋnyaarɔ kɩ do n'awɔɔ m. Mɔɔ yɩ m yarɛ m dɔmɩm karɔ ba, kʋ m bʋraama zi ba kan awɔɔ kɩ? Bʋr ɩ nyɩ bɩ m naa ʋ." 42Nyɩ bɩ k'a bʋr an n'a zɔm bɩ, zinə b'a zɛ an a zo tara ʋ, an a hinkə. Yeezuu n həən si zinə bɩ ma, an nyɩ bɩ waa, an a ka a zɩ ʋ. 43Ŋ haay n zɛ kədə Woso gʋtabaa bɩ minto. Hɔ haay kʋ Yeezuu a ba bɩ a ka gʋaa biyəə heer n nyɩnta. A a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: 44"K'a tʋr ka hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩm bɩ ma mɩŋŋa: N Gʋaanyɩ bɩ nyasʋm, n n'a da gʋɔɔ wɔ ʋ." 45Bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ bɩr a meerbaa bɩ jɩ marɛ y. A jɩ b'a nyaakʋm da ŋ nɩ, kʋ ŋ b'a da ma, ŋn'a dɔ y, ŋn'ɩ nyi bam Yeezuu larlɛ m mim naa do minto. 46Laakadarɛ deem bʋr ŋ hɔɔn ʋ, ŋnɩ bɩsɩ kam kʋ ma, ŋ ʋ: nka y'a da ma an yɩ jɩtaarɛ a bire ʋ. 47Yeezuu k'a ŋ laaka bɩ darɛ jɩ dɔ bɩ, a nyɩ gaa, an a jɩm a jɩr ʋ, 48an n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: "Gʋaa k'a nyɩ naa do si mɔɔ tɔ ma, mɔɔ a yɩ m si. Gʋaa k'a mɔɔ si bɩ, gʋaa k'a mɔɔ nyɔɔ b'a a si. Bala, gʋaa k'an poore awɔɔ haay barla bɩ, bɩ n'awɔɔ jɩtaarɛ." 49Zaan meerbaa bɩ sa, a ʋ: "Karɩnsaamba, wɔɔ gʋaa yɩ an nɩ lam zinəro ra ɩbɩɩ tɔ m, wɔɔ n a gʋ ma, k'a ba kan wɔɔ kɩ bɩ tɔ ma." 50Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "A b'a gʋ ma y, bala, gʋaa k'a bɩ bʋnyaa kan awɔɔ kɩ bɩ, awɔɔ gʋaa m."

51Dɔmɩm k'a a ga m kʋ Woso n Yeezuu bɔ durnya ʋ bɩ k'a n'a zɔm bɩ, a a cɩnta k'a ta Zerizalɛm ʋ. 52A gʋɔɔ nyɔɔ kʋ ŋ nɩ lɛɛ ka a m. Brɔɔ n zaa sa, ŋn'aa gasʋ Samarii kʋ deem ʋ, k'a leekure bɩ banka. 53Bɩ, ŋ n a si y, k'a zaa sa an nɩ tam Zerizalɛm ʋ bɩ tɔ ma. 54Karɩndanyɩnɔ Zaan kan Zakkɩ kɩ kʋ ŋ naa yɩ bɩ, ŋ y'a hɩ, ŋ ʋ: "Zuuba, ɩbɩɩ lɛ taa k'ʋ lɛ ka, kʋ sɛ n a to brama an zer, an nawɔnnɔ bɩ gɛ?" 55Yeezuu n a bɔ an dɩga ŋ ma, an nyaa ba kan ŋ kɩ, [a ʋ: "Nyi k'an ta awɔɔ m bɩ, awɔɔ n a dɔ y. Gʋaanyɩ bɩ n bʋr k'a bɩ gʋɔɔ zɩnzɛ y, bʋr a ʋ k'a bɩ ŋ bʋmbɔ."] 56Ŋ n'a hʋr, ŋnɩ ta tara vanta ra. 57Kʋ ŋ zaa sa ŋn'ɩ tam bɩ, gʋaa deem a hɩ Yeezuu m, a ʋ: "Mɔɔ zum kʋ ʋ kan ɩbɩɩ kɩ, m ta bɩncɛ haay k'ɩbɩɩ n nɩ taŋ ʋ." 58Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Sɛɛʋnrɔ yaarɔ ta ʋ, bɩ bɛnnɔ y'a cɛrɔ m. Bɩ, Gʋaanyɩ bɩ ba bɩncɛ m k'a mim cɩnta ʋ y." 59A n a hɩ gʋaa vanta m, a ʋ: "Zu mɔɔ ʋ." Bɩ n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Zuuba, zaa ka m ʋ, kʋ m dɔ m zɩ birle ma." 60Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Gəəno wɔɔ to kʋ ŋ n a gəəno bir. B'ɩbɩɩ, ta ɩ yaa Woso cirbəə pa da." 61Gʋaa vanta n a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ zure ɩbɩɩ ʋ karɩnsaamba, bɩ zaa ka m ʋ, kʋ m m leer so m harzannɔ m." 62Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Kʋ gʋaa donokaan sa k'a dam wʋ, an a bɔ an nɩ dɩgarɛ a kur, a zaa b'a dam ma an Woso cirbəə zi ba y."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\