Markɩ 1

1Lemim nyɩnta k'a nɩ Woso Nyɩ Yeezuu Krista bɩ mim dɩndam bɩ n naa do. 2Mim bɩ, a sɩŋŋɩda a ba, amba wosolɛsinnɩsorazaa Ezayii a gʋrsɩra ba biisi bɩ m, a ʋ: Mɔɔ nɩ m zibəəzaa nyɔɔrɛ ɩbɩɩ lɛɛ, k'an b'ɩ zaa banka. 3A mɩŋŋa leer nɩ bɔm poohɔɔn ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: k'a Zuuba zaa banka, k'a a zaarɔ kʋ ŋ y'a tʋntɔ rɔ wɔɔ banka, k'a ŋ zɛ kʋ ŋ n yɩ tɩrga. 4Kɛɛrɛ bɩ, Zaan a hɩnka poohɔɔn ʋ b'ʋ, an nɩ pa dam, a ʋ: "K'a a bɔ a taam, k'a batɛm si, k'a a mimbʋnyaarɔ sugur yɩ." 5Zidee kʋ zannɔ kan Zerizalɛm kʋ zannɔ kɩ bʋr Zaan zi, ŋnɩ batɛm si Zʋrdɛn kɔ ʋ, ŋn'a mimbʋnyaarɔ hɩrɛ. 6Zaan bɩ, yoonde ka huu a du a ma, an kʋmbar so a ʋ. Bɩsɩnɔ kan zɔɔn kɩ a n'a bɩrɛ. 7A hɔdɩndarɛ nɔ ʋ bɩ, a y'a hɩm gʋɔɔ wɔɔ m, a ʋ: "Gʋaa nɩ mɔɔ jɛ ʋ, an nɩ zɛm, bɩ, a zaa paŋŋa cem mɔɔ han. Mɔɔ n m ga m, m sʋnta a taa, m a kʋsɔrɔ bar tɔkkɛ hʋnhʋr y. 8Mɔɔ batɛm ka awɔɔ ʋ hi nɔ ʋ, bɩ, a mɩŋŋa zɛm bɩ batɛm ka awɔɔ ʋ Sɛnt-Ɛspri m." 9Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, Yeezuu a to Nazarɛtɩ ʋ, Galilee kʋ nɔ ʋ, an bʋr Zʋrdɛn kɔ ʋ k'a bɩ batɛm si Zaan zi. 10Bɩ, k'a bɩ batɛm si an a nya, an nɩ bɔm hi b'ʋ bɩ, brama a gʋ, Sɛnt-Ɛspri n zer a mim ʋ, am cirpʋʋrɛ hɔ bɩ m. 11Bɩ leer a to mim ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Mɔɔ Nyɩ kʋ mɔɔ ŋʋa bɩ n'ɩbɩɩ m, mɔɔ ɩbɩɩ ŋʋa kan m heer kɩ haay." 12Lɛɛm bɩ, Sɛnt-Ɛspri a ka an ta poohɔɔn ʋ. 13A gɔɔta b'ʋ dɔmɩm busi, Sʋtaana n'a gɩngam ma. A mɩsɩrbaa ba a nawʋm poohɔɔ barla, bɩ malɛɛkarɔ bʋr k'a b'a da han. 14N Zaan nyasʋ, n n a du, Yeezuu n bɔkarɛ an bʋr Galilee ʋ, 15an nɩ Woso lemim nyɩnta pa dam gʋɔɔ m, a ʋ: "Dɔmɩm b'a ku, Woso cirbəə b'a zɔ. K'a bɔ a taam, k'a lemim nyɩnta bɩ si." 16Kʋ Yeezuu nɩ tam Galilee higʋta lɛ ra bɩ, a zɔbənno yɩ hɩɩya, Sɩmɔɔn kan a danzaa Andɩr kɩ, ŋn'ɩ zɔ bam, ŋn'ɩ zaŋŋa zom higʋta b'ʋ, bala, zɔbənno m. 17Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a bʋr a zu mɔɔ ʋ, mɔɔ y'awɔɔ bam gʋɔɔkamazannɔ!" 18Lɛɛm bɩ, ŋ zaŋŋarɔ wɔɔ to, ŋn'ɩ zum kʋ ʋ kan kɩ. 19K'a ta lɛɛ poore bɩ, a Zebedee nyɩnɔ yɩ, Zakkɩ kan a danzaa Zaan kɩ, ŋn'ɩ zaŋŋarɔ bankarɛ a kɔɔlʋʋ nɔ ʋ. 20Yeezuu n ŋ bir lɛɛm, ŋn'a zɩ Zebedee to kɔɔlʋʋ bɩ nɔ ʋ kan zibənno wɔɔ kɩ, ŋn'a hʋr, ŋn'ɩ zum kʋ ʋ kan kɩ. 21Ŋ gasʋ Kapɛrnawum kʋ nɔ ʋ, sabaa hinni ʋ, Yeezuu n gasʋ zɩɩfʋrɔ sokʋmacɛ ʋ, an hɔ dɩnda. 22Gʋɔɔ wɔɔ n zɛ kədə a hɔdɩndarɛ bɩ minto. Bala Woso paŋŋa an nɩ hɔ bɩ dɩndam nɩ, a bɩ hɔdeem kan wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ hɔ kɩ y. 23Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, gʋaa kʋ zinəro n ta m nɩ ŋ sokʋmacɛ b'ʋ, an nɩ zee darɛ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: 24"Bɔ ɩbɩɩ lɛ n taa k'ɩ ba wɔɔ nɩ, Nazarɛtɩ Yeezuu? Bʋr ɩbɩɩ ʋ k'ɩ bɩ wɔɔ zibəə zar gɛ? Kʋ nka n'ɩbɩɩ m, mɔɔ dɔ: Woso gʋaa mɩŋŋa n'ɩbɩɩ m." 25Yeezuu n meer ba ma, a ʋ: "Ɩ tʋr ka, k'ɩ bɔ gʋaa bɩ mɛ ʋ!" 26Zinə bɩ n gʋaa bɩ hinkə kan paŋŋa kɩ, an bɔ a mɛ ʋ kan zee kɩ. 27Gʋɔɔ wɔɔ haay zɛ kədə, ŋn'ɩ laaka dɩndam kʋ han, ŋ ʋ: "Bɔ m naa? Hɔdɩndarɛ daa kan paŋŋa gʋta kɩ bɩ ba n nɩ! A m lɛ da bɩ, Yeezuu ɩ həən sim zinəro wɔɔ ma, ŋn'a lɛ sire." 28Yeezuu tɔ bɔ lɛɛ haay ʋ, Galilee kʋ ʋ. 29Kʋ ŋ bɔ sokʋmacɛ ʋ lɛɛm bɩ, ŋ ta Sɩmɔɔn kan Andɩr kɩ har ʋ, kan Zakkɩ kɩ Zaan kɩ. 30Bɩ ma bɩ, Sɩmɔɔn dində ɩ wʋtam kan mɛmarɛ kɩ. Lɛɛm bɩ, n yaabazaa bɩ mim hɩ Yeezuu m. 31Yeezuu a zɔ, an a wɔ nyasʋ, an a ka an wuti. Mɛmarɛ bɩ n bɔ a mɛ ʋ, an wuti, an nyasʋ ŋ nɩ. 32Yirbəəre m bɩ, woso lɛzore dɔmɩm ʋ bɩ, n bʋr yaabazannɔ m kan hɔɔzannɔ kɩ m haay Yeezuu zi. 33Kʋ bɩ zannɔ haay a so kʋ ma har bɩ lɛ ma. 34A yaabazannɔ kʋ ŋ nɩ cicir bam yaaba do haay m nɔ ʋ rɔ wɔɔ waa gʋta, an la zinəro ra gʋta gʋɔɔ mɛ ʋ. Yeezuu n zinəro wɔɔ to ŋn'ɩ meer barɛ y, kʋ ŋ y'a dɔ bɩ minto. 35Dɔgta mɩŋŋa m, Yeezuu wuti, an bɔ, an ta poohɔɔn ʋ, an nɩ yaa dam b'ʋ. 36Sɩmɔɔn wuti kan a muno kɩ, ŋn'a dɩndaŋ ʋ, 37ŋn'aa yɩ, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Gʋɔɔ wɔɔ haay y'a karɛ ɩbɩɩ ma!" 38Bɩ, Yeezuu a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ʋ ta kʋrɔ kʋ ŋ nɩ lezima rɔ wɔɔ ʋ sɔ, kʋ m aa Woso lemim nyɩnta dɩnda ŋ nɩ. Bala, bʋr mɔɔ ʋ bɩ minto." 39A a da Galilee kʋrɔ wɔɔ zi haay, an nɩ hɔ dɩndarɛ ŋ nɩ ŋ sokʋmacɛrɔ wɔɔ ʋ, an nɩ lam zinəro ra. 40Kusimə deem n b'a zɔ Yeezuu ma, an sʋnta, an a zuutə a taa, an n'a yɛm han, a ʋ: "K'ɩbɩɩ lɛ taa, ɩbɩɩ ɩ da ma, ɩ mɔɔ waa." 41Yeezuu a cicir zɛ, an a wɔ hʋr, an a da ma, an a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ lɛ taa ma k'ɩ laafɩɩ yɩ." 42Lɛɛm bɩ, yaaba bɩ bɔ kusimə bɩ mɛ ʋ, an a ba mɩŋŋa. 43Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu a nyɔɔ, an lɛ ka ʋ, 44an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Dundo ɩ zi, ɩ b'a ka ɩ hɩ gɔsɩ nɩ y. Ta ɩ yaa ɩ hɩnka wosocɛmannɩbər bɩ m, hubɔrɛ mannɩ kʋ Moyiisi lɛ ka awɔɔ ʋ k'a ba bɩ, k'ɩ bɩ ba, kʋ gʋaa biyəə n a dɔ, a ʋ, ɩbɩɩ laafɩɩ yɩ." 45Bɩ, gʋaa bɩ bɔ, an a hʋr, an a sɩŋŋɩda sa, an nɩ mim bɩ dɩndam gʋɔɔ m lɛɛ haay ʋ. Naa do minto ma, Yeezuu b'a dam ma, an a hɩnka, an gasʋ kʋnɔ ʋ y. Gɔɔta a tɩr a ʋ bɔlɛɛmarɔ ʋ. Bɩ, gʋɔɔ a to lɛɛ haay ʋ, ŋn'ɩ zɛm Yeezuu zi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\